Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.

Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.

ICD-10: R70.0

Se även avsnittet Feber i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar.

Definition

Ospecifik inflammationsparameter som utgör ett mått på sedimentationshastigheten uppmätt efter 1 timma.

Följande normalvärden brukar anges:

Barn: 0 – 2 år: 0 – 6 mm

Barn: 2 – 16 år: 0 – 10 mm

Kvinnor under 50 år: 0 – 15 mm

Kvinnor över 50 år: 0 – 35 mm

Män under 50 år: 0 – 15 mm

Män över 50 år: 0 – 25 mm

Förhöjd SR behöver inte betyda sjukdom, väg alltid SR mot klinik.

Orsak

Ökad agglutination av erytrocyter. Detta kan som ses som ett normaltillstånd i samband med graviditet och vid P-pilleranvändning. Dessutom stiger sänkan med ökad ålder, vid anemi och vid kraftig övervikt.

Vid följande tillstånd ses också en förhöjd sänka:

Anemi. Uttalad anemi kan i sig ge tresiffrig sänka. Kontrollera via S-elfores om inflammation förekommer.

Infektion: Pyelonefrit. Pneumoni. Divertikulit. Tandinfektion. Erysipelas. Sårinfektion. Endokardit. Sepsis. Septisk artrit. Abscess (appendicit m fl.). Salpingit. Epididymit. Fistel. TBC. Osteomyelit.

Inflammation: Tyreoidit. Polymyalgia reumatica/Temporalisarterit (SR>50, ålder>50 år) m fl arteriter. Polyarteritis nodosa. Reumatisk artrit. Reumatisk klaffsjukdom. Spondartrit. Mb Crohn/Ulcerös colit. Myosit. Sarkoidos. Reaktiv artrit efter infektion med salmonella, yersinia, shigella, campylobacter m fl. Även reaktivt i samband med psoriasis, sarkoidos m fl sjukdomar. Hepatit. Kronisk njursjukdom.

Malignitet: Njurcancer (ofta tresiffrig sänka). Myelom. Lung-, lever-, pankreas- och coloncancer. Hodgkins sjukdom och andra maligna lymfom. Leukemi.

Observera att maligna sjukdomar mycket väl kan uppvisa normal SR!

Sänka över 100 mm ses i samband med Osteomyelit, Njurcancer, Endocardit, Temporalisarterit, Polymyalgia reumatica, Multipelt myelom, annan infektion av uttalat slag.

Differentialdiagnos: Slöjsänka pekar mot reticulocytos alt anisocytos.

Snabbsänka CRP (C-reaktivt protein). Vid akuta infektioner stiger CRP fortare än SR. Vid behandling av en infektion sjunker CRP snabbt, medan en förhöjd SR kan kvarstå under veckor till månader. Mikrosänka: Kapillärt tagen sänka. Tas ffa på småbarn. Normalvärde för barn under 1 år: 1 – 6 mm, för barn 1 – 2 år: 1 – 9 mm.

Utredning

Det finns inte någon självklar utredningsväg vid förhöjd sänka utan anamnes, status och andra testresultat får styra utredningen. Glöm inte att kontrollera om sänkan efter 4 – 5 veckor. Elfores ingår givet i en SR- utredning.

Det finns inte några vetenskapliga bevis som motiverar att ta SR i samband med screening av asymtomatiska individer.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ