Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Hyperkalcemi.


Se även avsnittet Bisköldkörtelöverfunktion

Definition

S-Ca eller S-Calcium-jon ovanför referensintervallet.
S-Ca (totalcalcium) korrelerar bra till calciumjonkoncentrationen i de flesta fall när albuminkoncentrationen är normal. Albumin-korrigerat calcium rekommenderas inte pga dålig korrelation till calciumjon. S-Calcium-jon är att föredra som mätmetod, eftersom det ger bäst information om calciumstatus.

Orsak

PTH-beroende hyperkalcemi: PTH är högt eller högt normalt.

  • Primär hyperparathyroidism
  • Familjär hypocalciurisk hyperkalcemi FHH (vanligen normalt eller lätt förhöjt PTH)
  • Litiumbehandling
  • Tertiär hyperparathyroidism (kan ses vid långvarig terminal njursvikt)

PTH-oberoende hyperkalcemi: PTH är lågt eller låg-normalt

  • övriga orsaker till hyperkalcemi:  malignitet (myelom, lymfom, cancer i lungor, bröst, urinvägar, ovarier, m.fl. – med eller utan skelettmetastaser), läkemedel (D-vitamin-intoxikation, tiazider, kalciumkarbonat), sarkoidos, tbc, immobilisering av unga individer, tyreotoxikos, binjuresvikt, feokromocytom m.m.

Symtom

Graden av symtom beror både på calciumnivån och hur snabbt hyperkalcemi utvecklats. Gastrointestinala symtom: förstoppning, anorexi, illamående, kräkning. Nefrologiska symtom: polyuri, njursten, nedsatt njurfunktion. Kardiella symtom: EKG-påverkan med kort QT-tid, arytmier. Muskuloskeletala symtom med muskelsvaghet. Allmänna symtom med trötthet, förvirring, depression, medvetandepåverkan, dehydrering.

Utredning

Vid bekräftad hyperkalcemi kontrolleras PTH.

Vid misstanke om FHH analyseras dU-Ca. Lågt värde talar för diagnosen. Familjeanamnes finns ofta. Genetisk testning kan utföras. Patienten bör remitteras till medicin/endokrinmottagning för utredning.

Vid lågt PTH görs utredning avseende malignitet och övriga orsaker. Anamnes och status för att vägleda vidare utredning avseende eventuell malignitet. Förhöjd nivå av 25-OH-vitamin D talar för D-vitamin-intoxikation. Förhöjd nivå av 1,25dihydroxyvitamin D talar för granulomatös sjukdom eller lymfom. S-PTHrp kan kontrolleras. Förhöjt värde talar för humoral hyperkalcemi pga malignitet.

Behandling

Allmänpåverkad patient med svår hyperkalcemi behöver akut inneliggande vård på sjukhus, eventuellt intensivvård. Hyperkalcemisk kris kännetecknas av svår dehydrering, illamående, kräkningar och cerebral påverkan. Behandlingen består då av kraftfull rehydrering, kalcitonin och sedan bisfosfonat iv samt eventuellt även kortison. Dialys kan användas vid svår livshotande hyperkalcemi.

Opåverkad patient kan utredas polikliniskt. Kalcium- och D-vitamintillskott sätts ut. Diuretika, framför allt tiazid-diuretika sätts ut. Att hålla patienten väl hydrerad är centralt. Behandlingen riktas sedan mot bakomliggande orsak.

Bisfosfonat iv kan användas mot tumörinducerad hyperkalcemi.

Kortison är vanligen effektivt vid granulomatös sjukdom och hematologisk malignitet.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: