Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Diseases. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.

ICD-10: K51

Definition

Inflammation i tarmmukosan från rektum och i varierande grad proximalt i kolon och vid Crohn också ileum. IBD innefattar ffa diagnoserna med makroskopiska koliter (Crohns sjukdom och Ulcerös kolit) och mikroskopiska koliter (inkluderar kollagen- resp lymfocytär kolit).

Orsak

Multifaktoriell. Troligen genetisk predisposition, exogena faktorer (forskning kring olika bakterier och dieter). Ulcerös kolit överrepresenterat hos icke-rökare/ exrökare, Crohn överrepresenterat hos storrökare. NSAID tros kunna utlösa skov. Sjukdomarna ses mest i I-världen, tidigare ffa i Skandinavien och Nordamerika men ökande incidenssiffror i syd- och mellaneuropa. Kan debutera i alla åldrar men Crohn i regel före 30-års ålder, ulcerös kolit mellan 20-40 års ålder (ev peak för män igen vid ca 60-70 års ålder) och mikroskopisk kolit ffa hos medelålders kvinnor. Orsaken i de flesta fall av mikroskopisk kolit är okänd men tros kunna utlösas av läkemedel som NSAID, lansoprazol, ranitidin, simvastatin, SSRI, karbamazepin.

Symtom

Lös, tunn, slem- och blodtillblandad diarré. Debut kan vara allt ifrån sakta smygande (ffa Crohn) till en akut debut med starkt påverkat allmäntillstånd. Vid enbart proktit (inflammation i rektalslemhinnan) kan obstipation föreligga. Smärtsamma kramper i vänster fossa (tenesmer) som lättar efter defekation. Feber, viktnedgång, trötthet. Associerade sjukdomstillstånd till de inflammatoriska tarmsjukdomarna kan vara från ögon (irit, episklerit, uveit), leder (artralgi, sakroilit, pelvospondylit), hud (psoriasis, erythema nodusum), lever-gallvägar (primär skleroserande kolangit). Senare i förloppet är fistlar vanligare hos Crohnpatienten.

Mikroskopisk kolit har i regel ett lugnare förlopp med färre komplikationer. Ffa vattentunna diaréer utan buksmärtor. Inte ovanligt med samtidiga ledbesvär och tyreoidit. Inte ovanligt med samtidig celiaki och gallstensmalabsorption. Det tar ofta flera år från symtomdebut till diagnos.

Differentialdiagnoser: Vid akut debut tänk på infektiösa agens t ex campylobacter, salmonella, shigella, yersinia, clostridier, EHEC. Malignitet, hemorrojder, IBS, divertikulit, celiaki (ökad risk för mikroskopisk kolit), laktosintolerans, gallsaltsmalabsorption. Läkemedelsutlöst (ex v antibiotika och NSAID).

Status

Prokto-/rektoskopi; kan visa lättblödande, chagrinerad slemhinna. Ev anemi. Ömhet vänster fossa beroende på lokalisation, vid Crohn ev palpabel resistens höger fossa. Om allmänpåverkan med feber, buksmärtor, takykardi, blodiga diarréer, obehag/ muskelförsvar vid bukpalation – risk för fulminant kolit med toxisk kolondilatation/-perforation.

Utredning

Akut diarrédebut föranleder utredning med F-odlingar inkl clostridier och amöba/maskägg. Lab. i form av Hb, SR, CRP, LPK, TPK, albumin, elektrolyter, kreatinin och F-calprotectin. Sistnämnda är ett Ca-bindande protein som utgör en markör för inflammation i tarmen och kan användas för att differentiera mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD- där provet också kan följa sjukdomsaktiviteten) och IBS. Normalgräns för vuxna< 50 mg/kg. Värden mellan 50-100 är en gråzon och följs kliniskt. Värden> 100 vidareutreds.

Rekto-/ koloskopi med px. Crohn ses med kullerstensbeläggning, senare med fibrotiseringar och strikturer samt transmurala förändringar, kan uppträda fläckvis med fria partier emellan. Ulcerös kolit ffa lokaliserat till mukosan och mer distalt 10 % förblir oklara initialt De flesta fall som initialt är oklara visar sig vara Crohn. Mikroskopisk kolit har i regel makroskopiskt normal bild vid skopi. Utreds med multipla px som ger diagnosen. Colonrtg, datortomografi och ultraljud ger inte diagnos. Ofta har dessa patienter en normal blodbild trots diarré.

Viktigt att vid misstanke på IBD ha en snar kontakt med gastroenterolog, som sköter utredning och behandling

Behandling

Specialistbehandling av gastroenterolog eller behandling i samråd med denne.

* Ulcerös kolit:

Milda skov: Insättning eller dosökning av 5-aminosalicylsyrapreparat (t ex sulfasalazin, mesalazin) peroralt och med fördel i kombination med rektalsuspension/supp eller som supp alt rektalsuspension vid proktit).

Akuta proktitskov: Lokalbehandling med 5-ASA (aminosalicylsyrapreparat) rektalt i form av supp eller hellre som rektalsuspension/skum. Vb även 5-ASA per oralt. Rektala glukokortikoider är inte lika verksamma, men används ffa om otillräcklig effekt av lokalt 5-ASA.

Medelsvåra skov: Fulldos av 5-ASA preparat med fördel i kombination med rektalsuspension.

Glukokortikoid i form av prednisolon 30-40 mg peroralt dagligen, (alternativt enligt FASS Depottabl Cortiment), med uttrappning under 2-3 månader. Om otillräcklig effekt ges glukokortikoid parenteralt

Svåra skov: (> 6 blodiga diarréer per dygn + allmänpåverkan) skall vårdas inneliggande. Behandling parenteral nutrition, intravenöst tillförd glukokortikoid och vätska/näring. Ev TNF- hämmare. Immunosupprimerande terapi i form av azatioprin (Imurel) kan komma ifråga.

Recidivprofylax: 5-ASA (t ex sulfalazin, mesalazin). Ev TNF hämmare i svåra fall. Kostråd: väl sammansatt normalkost, ev undvika mjölkprodukter i samband med akuta skov.

Kirurgisk behandling: vid bristande effekt på medicinering under ett akut eller långvarigt skov. Risk för malignitetsutveckling efter drygt 10 års sjukdom. Uppföljning med regelbundna skopiundersökningar med px. Vid dysplasi övervägs kolektomi.

Pat med proktit kan skötas i primärvården med vb snar specialistkontakt vid terapisvikt.

* Crohns sjukdom:

Milda skov: 5-ASA (sulfalazin) ev i kombination med metronidazol (400 mg x 2) eller ciprofloxacin (500mgx2).

Medelsvåra skov: Fulldos av 5-ASA preparat med fördel i kombination med rektalsuspension. Glukokortikoid i form av prednisolon 30-40 mg peroralt dagligen med nedtrappning under 2-3 månader. Om otillräcklig effekt ges glukokortikoid parenteralt.

Svåra skov: Parenteral nutrition, iv kortikosteroid i form av betametason (alt budosenid), ev TNF-hämmare. Immunosupprimerande terapi i form av azatioprin (Imurel) kan komma ifråga.

Recidivprofylax med samma medel.

Kirurgisk behandling: framför allt vid bristande effekt av medicinering och vid komplikationer till sjukdomen (fistlel, abscess, stenos, perforation).

Vuxna patienter med Crohns sjkd i lugnt skede kan skötas inom primärvården. Rutinmässigt följs SR, CRP, järnstatus, B12 och folat. Uppmärksamhet på ev osteoporos.

* Mikroskopisk kolit:

Genomgång av ev utlösande farmaka (se Orsaker). Symtomatiskt kolestyramin och/eller loperamid (frikostigt!). Som specialistbehandling kan steroid ges per oralt/rektalt i form av budesonid; god symtomlindring.

Fördjupning

Nationella riktlinjer. www.svenskgastroenterologi.se

Läkartidningen: Tema Kronisk inflammation nr 45 2009. www.lakartidningen.se

Läkemedelsverket: Behandlingsrekommendation vid Inflammatorisk tarmsjukdom, 2012

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

ILCO Tarm- uro och stomiförbundet. www.ilco.nu, tfn: 08-546 405 20

Aktuella mediciner

5-ASA

Sulfasalazin: Enterotablett/Supp Salazopyrin EN.

Mesalazin: Enterotablett/Rektalsusp/Supp Asacol. Enterodepotgranulat/Rektalsusp/Rektalskum/Supp Salofalk.

Depotgranulat/Depottablett/Rektalsusp/Supp Pentasa.

Antibiotika

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Metronidazol: T Metronidazol.

Steroid

Budosenid: Depottablett Cortiment. Rektalsuspension/ K/T Entocort. Enterogranulat/ K/Rektalskum Budenofalk.

Hydrokortison: Rektalskum Colifoam.

Prednisolon: T Prednisolon.

Övrigt

Kolestyramin: Pulver Questran.

Loperamid: K/T Loperamid.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!