Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Psykiatri / Konfusion, förvirring
Annons:

Konfusion, förvirring


Se även avsnitten Konfusion hos äldre i kapitlet Geriatrik.

Definition

Konfusion innebär en störning av uppmärksamhet och medvetenhet. Även perception och kognition är påverkade. Delas in efter svårighetsgrad:

  1. Drömliknande tillstånd, ger en bild av rådvillhet.
  2. Desorientering, mer uttalad form där osäkerhet om tid, situation och rum tillkommer.
  3. Konfusion, även tänkandet är stört vilket främst visar sig genom brist på sammanhang.
  4. Delirium. Alla ovan nämnda symtom kan förekomma men nu även tillkomst av hallucinationer.

Delirium tremens kan uppstå vid några dagars abstinens efter långvarigt regelbundet missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser.

Orsaker

Infektion/Febertillstånd, pneumoni, meningoencefalit. Neurologiska tillstånd: cerebrovaskulära sjukdomar, tumörer/blödningar (organsvikt), smärta, malnutrition, epilepsi, traumatisk hjärnskada demens/Alzheimers sjukdom.

Metabola/endokrina tillstånd: hypo-/hypertyreos, hypo-/hyperglykemi, Mb Addison, elektrolytrubbningar vanligt med hyponatremi, dehydrering, proteinbrist, porfyrier, uremi/leverinsufficiens. Tillstånd med bristande syresättning av hjärnan tex anemi, kolmonoxidförgiftning, hjärt-lungsjukdomar.

Läkemedel som digitalis, steroider, antiepileptika, antikolinergika, psykofarmaka, statin. Hos äldre även alfablockad, hög dos neuroleptika, analgetika som tramadol och morfinpreparat, tricykliska antidepressiva, antiparkinsonmedel.

Droger (alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, LSD, extasy etc.), abstinenstillstånd. Miljöförändring (vid högre ålder). Psykiatriska tillstånd: tex akut krisreaktion, psykos, depression, demenssjukdomar.

Symtom

Förvirring av olika grad, se ”Definition”. Hos äldre varierande symtom med symtomförstärkning kvällar/nätter med ökad oro, aggressivitet, sömnsvårigheter. Minnesstörningar, illusioner, hallucinationer, starka känslor/växlingar, oförmåga att fokusera, personlighetsförändring, utagerande beteende, splittrat tankeverksamhet.

Delirium tremens visar initialt oro, takykardi, svettning, tremor. Sedan syn- och hörselhallucinationer (ofta smådjur), blodtrycks- och temperaturstegring och stark ångest. Så småningom desorientering och konfusion.

Utredning

Anamnes, läkemedelsgenomgång, status. Om möjligt kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, ASAT, T4, TSH, leverprover mm. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes och ev drogtest.

Differentialdiagnoser

Demenssjukdomar, psykoser, depression, delirium tremens.

Behandling

Kausal. Omvårdnad. Cirkulation. Vätske-, elektrolyt- och nutritionsbalans.

Utsättning av konfusionsframkallande farmaka.

Symtomatiskt mot oro hos äldre ev klometiazol (Heminevrin) eller risperidon (ev + oxazepam), eventuellt ECT-behandling.

Delirium tremens är potentiellt livshotande tillstånd och sjukhusfall. I avvaktan på transport ges rektalvätska Stesolid 10 mg 1–2 st. Alternativ är kapsel Heminevrin 300 mg 2–4 st eller oral lösning 10–20 ml. Om sedation inte nås inom 1–2 tim ges ytterligare 2 kapslar Heminevrin eller 5–10 ml lösning. Upprepas vb max 8 kapslar eller 40 ml inom 2 tim.

Aktuella Mediciner

Neuroleptika 

Risperidon: T Risperdal. T Risperidon.

Sömnmedel/lugnande, kramplösande 

Diazepam: Rektallösning Stesolid.

Klometiazol: Oral lösning/K Heminevrin.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: