Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.

ICD-10: F05, DSM IV 780.09

Se även avsnitten Konfusion hos äldre i kapitlet Geriatrik.

Definition

Delas in efter svårighetsgrad:

A. Drömliknande tillstånd, ger en bild av rådvillhet.

B. Desorientering, mer uttalad form där osäkerhet om tid, situation och rum tillkommer.

C. Konfusion, även tänkandet är stört vilket främst visar sig genom brist på sammanhang.

D. Delirium. Alla ovan nämnda symtom kan förekomma men nu även tillkomst av hallucinationer.

Delirium tremens kan uppstå vid några dagars abstinens efter långvarigt regelbundet missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande substanser.

Orsaker

Febertillstånd, miljöförändring (vid högre ålder), läkemedel (digitalis, steroider, antiepileptika, antikolinergika, psykofarmaka, statin). Hos äldre även alfablockad, högdosneuroleptika, analgetika som tramadol och morfinpreparat, tricykliska antidepressiva, antiparkinsonmedel), droger (alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, LSD, extacy etc), cerebrovaskulära sjukdomar, Alzheimers sjukdom, somatiska tillstånd med metabola effekter (t ex hypo-/hypertyreos, Mb Addison, elektrolytrubbningar, hyperosmolär dehydrering, proteinbrist, porfyrier), traumatisk hjärnskada, meningoencefaliter, cerebrala tumörer/blödningar, epilepsi, uremi/leverinsufficiens, abstinenstillstånd, somatisk sjukdom med bristande syresättning av hjärnan (anemi, kolmonoxidförgiftning, hjärt-lungsjukdomar etc), kollagenoser, extracerebrala tumörer.

Symtom

Förvirring av olika grad, se ”Definition”. Hos äldre varierande symtom med symtomförstärkning kvällar/nätter med ökad oro, aggressivitet, sömnsvårigheter.

Delirium tremens visar initialt oro, takykardi, svettning, tremor. Sedan syn- och hörselhallucinationer (ofta smådjur), blodtrycks- och temperaturstegring och stark ångest. Så småningom desorientering och konfusion.

Status

Beroende på orsak.

Differentialdiagnoser: Se ”Orsaker”. Hos äldre även depression och demens. Transitorisk Glomal Amnesi.

Utredning

Anamnes (inkl bl a läkemedelsgenomgång), somatiskt status, psykiskt status, neurologiskt status, lab: Hb, P-glukos, SR, CRP, Temp, S-Na, S-K, S-Ca, S-kreatinin, S-ALP, S-ALAT, GT, CDT, PEth, Fritt T4, TSH, S-Homocystein, B12/folsyra, S-protein. Ev S-parathormon. Ev U-tox analys. DT hjärna.

Behandling

Kausal. Omvårdnad. Cirkulation. Vätske-elektrolyt- och nutritionsbalans.

Farmaka: I första hand utsättning av konfusionsframkallande farmaka (se Orsaker ovan). Symtomatiskt mot oro hos äldre ev klometiazol (Heminevrin) eller risperidon (ev + oxazepam), eventuellt ECT-behandling. Se vidare avsnittet Konfusion hos äldre i kapitlet Geriatriska sjukdomar.

Delirium tremens är potentiellt livshotande tillstånd och sjukhusfall. I avvaktan på transport ges rektalvätska Stesolid 10 mg 1-2 st. Alternativ är kapsel Heminevrin 300 mg 2 – 4 st eller oral lösning 10-20 ml. Om sedation inte nås inom 1-2 tim ges ytterligare 2 kapslar Heminevrin eller 5-10 ml lösning. Upprepas vb- max 8 kapslar eller 40 ml inom 2 tim period.

Aktuella mediciner

Neuroleptika 

Risperidon: T Risperdal. T Risperidon.

Sömnmedel/lugnande, kramplösande 

Diazepam: Rektallösning Stesolid.

Klometiazol: Oral lösning/K Heminevrin.

Enligt egen erfarenhet:

* Akut förvirrade äldre individer (pga infektion, benbrott, sjukhusvistelse mm) klarnar ofta upp snabbt efter insättning av kapsel Exelon/Rivastimin 1,5 mg x 2 under några dygn. (Dr Christina Wikman-Lundbom, Kungälvs sjukhus).

* Kliniska erfarenheten är att när det föreligger medvetanderubbning eller vakenhetsstörning är detta ett medicinskt tillstånd. ”Förvirring” utan medvetanderubbning uppträder ffa vid demens och cykloida psykoser. (Dr Martin Rosell, Göteborg)

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!