Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Konfusion hos äldre
Annons:

Konfusion hos äldre


Författare

Definition

Ett akut (under period av timmar-dagar) insättande psykiskt syndrom karaktäriserat av intellektuell och psykomotorisk störning samt störd sömn-vakenhetscykel. Observera att konfusion utgör symtom på en bakomliggande sjukdom.

Orsak

I stort sett varje sjukdom, banal eller allvarlig, somatisk eller psykisk, kan utlösa konfusion (se nedan under Utredning). Vanligt är t.ex. UVI, urinstämma, pneumoni, viros, hjärtsvikt, smärta, obstipation. Även miljöbyte, sensorisk depreviation (= nedsatt/okorrigerad syn, hörsel, social isolering), ”stökig” omgivning, läkemedel (i synnerhet antikolinergika, bensodiazepiner och opioider, se avsnittet Läkemedelsbehandling av äldre). Postoperativ konfusion är inte ovanligt. Äldre, med reducerad cerebral reservkapacitet, i synnerhet vid demenssjukdom, är särskilt sårbara.

Impressiv afasi kan likna konfusion och vara det enda kvarstående symtomet efter TIA/stroke. Ibland ett ”dolt” handikapp. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Symtom

Beroende av bakomliggande sjukdom. Konfusionstillståndet kan variera mellan lätta, drömliknande tillstånd till fullt utvecklad psykos med hallucinationer och vanföreställningar. Hypo- eller hyperaktivitet. Nattstökighet och dagtrötthet. Störningar i tids- rums- och personuppfattning. Ångest och oro. Ibland aggressivitet. Ofta/som regel ses vid konfusion symtomvariation över dygnet.

Differentialdiagnoser

Demens, depression, TIA/stroke, alkohol, andra droger. Annan underliggande sjukdom.

Utredning

Tidsförloppet är viktigt. Kort anamnes talar emot demens/depression. Vilka yttre påfrestningar och miljöfaktorer föregick konfusionen?? Uteslut bakomliggande orsak såsom skalltrauma (subduralhematom), fraktur, urinretention, UVI, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungemboli, läkemedel, intoxikation, akut buk, obstipation, infektion, anemi, hypoglykemi, hypoxi, dehydrering, elektrolytrubbning, tyreotoxikos.

Läkemedel är en vanlig orsak till akut konfusion. Gå igenom läkemedelslistan. Läkemedel som uppvisar starkt samband med kognitiva störningar är: bensodiazepiner, glukokortikoider, opioider, antiepileptika, urologiska spasmolytika, antiemetika, antiarytmika, tri- och tetracykliska antidepressiva, medel vid parkinsonism, antipsykotiska läkemedel av högdostyp, antihistaminer av första generationen.

Lab: Hb, P-Glu, S-Na, S-K, S-krea, S-Ca, S-fritt T4/TSH, Leverstatus, CRP, SR, U-sticka, Övrigt: EKG och CT hjärna vid misstanke om kardiell eller central genes.

Behandling

Behandla bakomliggande orsak. Sanera läkemedelslistan.

När detta är gjort gäller att ge en god omvårdnad och trygghet. Ge patienten möjlighet att orientera sig mot omvärlden – lugn ljus miljö, glasögon på, fungerande hörapparat. Rätta till dygnsrytmen. Vistelse i dagsljus.

Läkemedel:

Inga psykofarmaka häver konfusionen helt utan minskar och lindrar symtomen. Sömn är förutsättningen för att komma ur en akut konfusion varför frikostighet med sådana farmaka i denna situation.

Klometiazol (Heminevrin) som dagsedativum 1 kapsel x 3 eller 6 ml x 3 kan prövas. Dosering klometiazol vid sömnrubbning 1–2 kapslar eller 6–12 ml till kvällen (dosminskning om kvarvarande dåsighet på morgonen.) Tänk på risken för blodtrycksfall. Var försiktig med preparat med antikolinerg effekt.

Vid svår oro/agitation eller psykotiska symtom ge Risperidon 0,25–1,5 mg/dygn, i andra hand Haloperidol 0,5 mg,1 x 2–3. Effekt på psykotiska symtom kan vid svårare tillstånd dröja dagar upp till veckor. Kliniken följs och dosering av läkemedel justeras samtidigt som miljön runt patienten optimeras för ökad trygghet och lugn

Observera att neuroleptika kan förvärra såväl det psykiska som somatiska tillståndet vid Lewykroppsdemens. Neuroleptika i sig har även visat sig innebära högre risk för död hos äldre med demenssjukdomar – eftersträva korta behandlingstider.

Vårdnivå

Akuta konfusionstillstånd behandlas vanligen inom akutsjukvården/geriatrik eller psykiatri/äldrepsykiatri med uppföljning via primärvården. Lindrigare tillstånd kan handläggas polikliniskt framför allt om det finns ett skyddsnät runt patienten såsom anhöriga och vänner samt kommunala insatser och hemsjukvård.

Fördjupning

Socialstyrelsen. Olämpliga läkemedel för äldre. 

Läkemedel för äldre personer – Kunskapsguiden

Aktuella Mediciner

Haloperidol: Inj./Oral lösn./T Haldol.

Klometiazol: K/Oral lösn. Heminevrin.

Risperidon: Munsönderfallande /T/Inj./Oral lösn. Risperdal. T Risperidon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: