Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Konfusion hos äldre
Annons:

Konfusion hos äldre


Anna Tengvall
Anna Tengvall
Specialistläkare i geriatrik

Definition

Ett akut (under period av timmar-dagar) insättande psykiskt syndrom karaktäriserat av intellektuell och psykomotorisk störning samt störd sömn-vakenhetscykel. Observera att konfusion utgör symtom på en bakomliggande sjukdom.

Orsak

I stort sett varje sjukdom, banal eller allvarlig, somatisk eller psykisk, kan utlösa konfusion (se nedan under Utredning). Vanligt är t.ex. UVI, urinstämma, pneumoni, viros, hjärtsvikt, smärta, obstipation. Även miljöbyte, sensorisk depreviation (= nedsatt/okorrigerad syn, hörsel, social isolering), ”stökig” omgivning, läkemedel (i synnerhet antikolinergika, bensodiazepiner och opioider, se avsnittet Läkemedelsbehandling av äldre). Postoperativ konfusion är inte ovanligt. Äldre, med reducerad cerebral reservkapacitet, i synnerhet vid demenssjukdom, är särskilt sårbara.

Impressiv afasi kan likna konfusion och vara det enda kvarstående symtomet efter TIA/stroke. Ibland ett ”dolt” handikapp. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Symtom

Beroende av bakomliggande sjukdom. Konfusionstillståndet kan variera mellan lätta, drömliknande (oneroida) tillstånd till fullt utvecklad psykotisk symtomatologi med hallucinationer och vanföreställningar. Hypo- eller hyperaktivitet. Nattstökighet och dagtrötthet. Störningar i tids- rums- och personuppfattning. Ångest och oro. Ibland aggressivitet. Ofta/som regel ses vid konfusion symtomvariation över dygnet.

Differentialdiagnoser

Demens, depression, TIA/stroke, alkohol, andra droger.

Utredning

Tidsförloppet är viktigt. Kort anamnes talar emot demens/depression. Miljöfaktorer? Uteslut bakomliggande orsak såsom skalltrauma (subduralhematom), fraktur, urinretention, UVI, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungemboli, läkemedel, intoxikation, akut buk, obstipation, infektion, anemi, hypoglykemi, hypoxi, dehydrering, elektrolytrubbning, tyreotoxikos.

Läkemedel är en vanlig orsak till akut konfusion. Gå igenom läkemedelslistan. Läkemedel som uppvisar starkt samband med kognitiva störningar är: bensodiazepiner, glukokortikoider, opioider, antiepileptika, urologiska spasmolytika, antiemetika, antiarytmika, tri- och tetracykliska antidepressiva, medel vid parkinsonism, antipsykotiska läkemedel av högdostyp, antihistaminer av första generationen.

Lab: Hb, P-Glu, S-Na, S-K, S-krea, S-Ca, S-fritt T4/TSH, Leverstatus, CRP, SR, U-sticka, Övrigt: EKG. CT hjärna.

Behandling

Behandla bakomliggande orsak. Sanera läkemedelslistan.

I övrigt god omvårdnad. Ge patienten möjlighet att orientera sig mot omvärlden – lugn ljus miljö, glasögon på, fungerande hörapparat. Rätta till dygnsrytmen. Vistelse i dagsljus. Medicinsanering. Behandla inte en positiv urinsticka om inga andra specifika symtom på UVI finns.

Hellre tappning än KAD vid urinstämma.

Läkemedel: Inga psykofarmaka häver konfusionen utan är troligen bara symtomlindrande. Klometiazol (Heminevrin) som dagsedativum 1 kapsel eller 5 ml x 3 kan prövas. Dosering klometiazol vid sömnrubbning 1–2 kapslar eller 5–10 ml till kvällen, dosminskning om kvarvarande dåsighet på morgonen. Tänk på risken för blodtrycksfall. Var försiktig med preparat med antikolinerg effekt. Vid svår oro/agitering eller psykotiska symtom risperidon 0,5–1,5 mg/dygn, i andra hand haloperidol 0,5 mg,1 x 2–3. Effekt på psykotiska symtom kan dröja dagar upp till flera veckor. Kliniken följs. Observera att neuroleptika kan förvärra såväl det psykiska som somatiska tillståndet vid Lewykroppsdemens. Neuroleptika i sig har även visat sig innebära högre risk för död hos äldre med demenssjukdomar – eftersträva korta behandlingstider.

Fördjupning

Socialstyrelsen. Olämpliga läkemedel för äldre. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/aldre-olampliga-lakemedel-for-aldre-lista.pdf

Aktuella Mediciner

Haloperidol: Inj./Oral lösn./T Haldol.

Klometiazol: K/Oral lösn. Heminevrin.

Risperidon: Munsönderfallande /T/Inj./Oral lösn. Risperdal. T Risperidon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: