Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg

LPT 1991:1128.

SoSFS 2008:18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

SoSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.;

Blankett för vårdintyg SoSB 42023.

Blankett för bältning över 4 tim SoSB 44515.

Blankett för övervakning inskränkning i elektronisk kommunikation SoSB 44525.

Lag om psykiatrisk tvångsvård kan komma ifråga när patienten själv inte kan/vill medverka. Det krävs att patienten lider av en allvarlig psykisk störning (som t.ex. psykos, depression med suicidrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär) och p.g.a. det psykiska tillståndet och personliga förhållandet är det ett nödvändigt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom inläggning, samt att patienten motsätter sig vård enligt ovan eller inte själv kan ta ställning till detta. Man ska också bedöma om patienten p.g.a. sina besvär är farlig för annan persons säkerhet eller fysiska/psykiska hälsa. Vårdintyg enligt ovan får endast utfärdas i direkt anslutning till undersökning. Läkarlegitimation krävs för att skriva intyget (finns und-antag för läkare under AT-tjänst med fullgjord psykiatritjänstgöring och en del undantag vid icke svenska legitimationer). Offentligt anställd läkare kan begära polishandräckning för att kunna undersöka patienten och för transport till akut psykiatrisk klinik. Begäran om polishandräckning sker skriftligt – viktigt att det finns upparbetade lokala rutiner. Glöm inte att kontrollera identiteten och att intyget är fullständigt ifyllt innan patienten skickas in!

Beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar och inom 24 timmar från patientens ankomst till vårdinrättn-ing skall frågan om vård enligt LPT ha prövats. Beslut om intagning på psykiatrisk klinik fattas av chefsöverläkare vid enheten för psykiatrisk vård (i praktiken ofta primärjour efter bakjourskontakt). Under denna tid kan patienten kvarhållas mot sin vilja. Tvångsåtgärder som bältning och akutmedicinering kan ske före det att intagningsbeslutet är fattat, om det inte kan vänta (inte depotpreparat!). För bältning längre tid än 4 timmar eller att patienten hålls åtskiljd från övriga patienter mer än 8 timmar krävs att beslutande läkare själv undersöker patienten. Någon personal måste vara närvarande hela tiden bältning pågår. Bältning över 4 timmar dokumenteras på blankett SoSB 44515. Om inskränkning av patientens rätt till elektroniska kommunikationsmedel resp. övervakning av försändelser från pat. dokumenteras detta på blankett SoSB 44525. Båda sistnämnda insändes till Socialstyrelsen inom resp. region.

Även patient som är inneliggande på psykiatrisk klinik kan överföras från frivillig- till tvångsvård om kriterierna enligt ovan är uppfyllda (konvertering). Vid konvertering krävs tvåläkarbedömning (annan specialistkompetent psykiatriker gör denna bedömning). Länsrätt skall informeras senast dagen efter konverter-ing/domstolsprövning sker. Chefsöverläkaren vid psykiatriska kliniken har skyldighet att, när patientens tillstånd medger detta, informera om rätten till överklag-ande av tvångsvården (görs till länsrätten) och att erbjuda en stödperson. Så snart som patientens hälsotillstånd tillåter det ska en vårdplan upprättas i samråd med patienten. Efter fyra veckors tvångsvård görs prövning hos domstol.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis