NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg

LPT 1991:1128.

SoSFS 2008:18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård;

SoSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.;

Blankett för vårdintyg SoSB 42023.

Blankett för bältning över 4 tim SoSB 44515.

Blankett för övervakning inskränkning i elektronisk kommunikation SoSB 44525.

Lag om psykiatrisk tvångsvård kan komma ifråga när patienten själv inte kan/vill medverka. Det krävs att patienten lider av en allvarlig psykisk störning (som t.ex. psykos, depression med suicidrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär) och p.g.a. det psykiska tillståndet och personliga förhållandet är det ett nödvändigt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom inläggning, samt att patienten motsätter sig vård enligt ovan eller inte själv kan ta ställning till detta. Man ska också bedöma om patienten p.g.a. sina besvär är farlig för annan persons säkerhet eller fysiska/psykiska hälsa. Vårdintyg enligt ovan får endast utfärdas i direkt anslutning till undersökning. Läkarlegitimation krävs för att skriva intyget (finns und-antag för läkare under AT-tjänst med fullgjord psykiatritjänstgöring och en del undantag vid icke svenska legitimationer). Offentligt anställd läkare kan begära polishandräckning för att kunna undersöka patienten och för transport till akut psykiatrisk klinik. Begäran om polishandräckning sker skriftligt – viktigt att det finns upparbetade lokala rutiner. Glöm inte att kontrollera identiteten och att intyget är fullständigt ifyllt innan patienten skickas in!

Beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar och inom 24 timmar från patientens ankomst till vårdinrättn-ing skall frågan om vård enligt LPT ha prövats. Beslut om intagning på psykiatrisk klinik fattas av chefsöverläkare vid enheten för psykiatrisk vård (i praktiken ofta primärjour efter bakjourskontakt). Under denna tid kan patienten kvarhållas mot sin vilja. Tvångsåtgärder som bältning och akutmedicinering kan ske före det att intagningsbeslutet är fattat, om det inte kan vänta (inte depotpreparat!). För bältning längre tid än 4 timmar eller att patienten hålls åtskiljd från övriga patienter mer än 8 timmar krävs att beslutande läkare själv undersöker patienten. Någon personal måste vara närvarande hela tiden bältning pågår. Bältning över 4 timmar dokumenteras på blankett SoSB 44515. Om inskränkning av patientens rätt till elektroniska kommunikationsmedel resp. övervakning av försändelser från pat. dokumenteras detta på blankett SoSB 44525. Båda sistnämnda insändes till Socialstyrelsen inom resp. region.

Även patient som är inneliggande på psykiatrisk klinik kan överföras från frivillig- till tvångsvård om kriterierna enligt ovan är uppfyllda (konvertering). Vid konvertering krävs tvåläkarbedömning (annan specialistkompetent psykiatriker gör denna bedömning). Länsrätt skall informeras senast dagen efter konverter-ing/domstolsprövning sker. Chefsöverläkaren vid psykiatriska kliniken har skyldighet att, när patientens tillstånd medger detta, informera om rätten till överklag-ande av tvångsvården (görs till länsrätten) och att erbjuda en stödperson. Så snart som patientens hälsotillstånd tillåter det ska en vårdplan upprättas i samråd med patienten. Efter fyra veckors tvångsvård görs prövning hos domstol.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer