NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Lag om psykiatrisk tvångsvård kan komma ifråga när patienten själv inte kan/vill medverka. Det krävs att patienten lider av en allvarlig psykisk störning (som t.ex. psykos, depression med suicidrisk, svår personlighetsstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär). P.g.a. det psykiska tillståndet och personliga förhållandet skall det finnas ett nödvändigt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom inläggning. Patienten skall motsätta sig frivillig vård eller inte själv kunna ta ställning till detta.

Missbruk är i princip inte skäl för vård enligt LPT- i stället kan Lag om vård av missbrukare (LVM) bli aktuell. Dock kan svårt nedgången individ med psykotiska symtom bli föremål för LPT under kort tid till dess psykosen avklingar. Snar information till socialtjänsten så att denna hinner förbereda ytterligare åtgärd (innan psykosen avklingar och patienten måste skrivas ut); vb. enl. LVM förlängd tvångsvård genom att socialnämndens ordförande tar akut beslut. För detta krävs även läkarintyg enl. Socialtjänstlagen; kan utfärdas av leg läk. Syftet med intyget är att konstatera huruvida individen är fysiskt och psykiskt i skick att vistas på LVM-hem.

LPT inte tillämpligt för patienten med demens. Dock kan följdsymtom som hallucinationer, omotiverad aggressivitet mm vara vårdintygsgrundande. Förvirring är som regel inte vårdintygsgrundande. Socialjouren kontaktas vb.

Vårdintyg får endast utfärdas i direkt anslutning till undersökning. Läkarlegitimation krävs för att skriva intyget (finns undantag för läkare under AT-tjänst med fullgjord psykiatritjänstgöring och en del undantag betr. icke svenska legitimationer).

Offentligt anställd läkare kan begära polishandräckning för att kunna undersöka patienten och för transport till akut psykiatrisk klinik. Beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar och inom 24 timmar från patientens ankomst till vårdinrättning skall frågan om vård enligt LPT ha prövats. Beslut om kvarhållning på psykiatrisk klinik kan göras av primärjour, med eller utan kontakt med bakjour. Inom 24 timmar skall chefsöverläkare eller delegerad vid enheten fatta beslut om intagning. Under denna tid kan patienten kvarhållas mot sin vilja. Tvångsåtgärder som bältning och akutmedicinering kan ske före det att intagningsbeslutet är fattat, om åtgärden inte kan vänta (depotpreparat får inte ges). Även patient som är inneliggande på psykiatrisk klinik kan överföras från frivillig vård till tvångsvård om kriterierna enligt ovan är uppfyllda (konvertering). Patienten måste även vara farlig för egen eller andras fysiska eller psykiska hälsa. Även vid konvertering krävs två läkarbedömningar (annan specialistkompetent psykiatriker gör denna bedömning). Förvaltningsrätten skall informeras senast dagen efter konvertering/domstolsprövning. Chefsöverläkaren vid psykiatriska kliniken har skyldighet att, när patientens tillstånd medger detta, informera om rätten till överklagande av tvångsvården (görs till Förvaltningsrätten) och att erbjuda en stödperson. Efter fyra veckors tvångsvård görs prövning hos domstol. Glöm inte att kontrollera identiteten hos patienten och hur denna styrkts samt att intyget är fullständigt ifyllt!

Öppen psykiatrisk tvångsvård innebär att patienten fortfarande får behandling från psykiatrin utan att vara inlagd på sjukhuset. Ansökan görs av specialistläkare inom psykiatrin till Förvaltningsrätten, som beslutar om särskilda villkor som ska gälla. Villkoren ska framgå i en samordnad plan.

Fördjupning

Formulär finns på www.socialstyrelsen.se/blanketter

Lag om psykiatrisk tvångsvård 1991:1128

SOSFS 2008:18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård.

SOSFS 2005:29 Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsen. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Handbok med information och vägledning för tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18) . 2009/2015.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8336/2009-126-114_2009_126_114.pdf

Blankett för vårdintyg SOSFS 2013:4 Bilaga 5 www.socialstyrelsen.se/blanketter

Blankett för bältning SOSFS 2013:8 Bilaga 1

Blankett för övervakning inskränkning i elektronisk kommunikation SOSFS 2013:8 Bilaga 2

Svenska psykiatriska föreningen. Psykiatrisk tvångsvård. Kliniska riktlinjer för vård och behandling. 2013. http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/03/SPF-kliniska-riktlinjer-om-Psykiatrisk-Tvångsvård.pdf

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer