Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Psykos – Allmänt.

Psykos – Allmänt.

ICD-10: F 29

Definition

Defekt upplevande av verkligheten. Oftast utan sjukdomsinsikt.

Orsak

Schizofreni; vanligaste psykosen (hallucinationer, bisarra vanföreställningar; se Schizofreni/Schizoaffektiv sjkd nedan). Stark hereditet.

Vanföreställningssyndrom (se avsnittet nedan; ex v svartsjukeparanoia, kverulansparanoia).

Reaktiva-, organiska-, substansutlösta-, affektiva psykoser (se Differentialdiagnoser nedan).

Övergripande förklaring för psykosutveckling är när stress/påfrestningar drabbar vulnerabel individ. Dopaminsystemen i CNS, avvikande kommunikation mellan hjärnans regioner liksom regional dystrofi och metabola förändringar i CNS finns i bakgrunden.

Symtom

Hela spektrat mellan uttalad inåtvändhet/passivitet/frånvaro, över enstaka vanföreställning/hallucinos till starkt utagerande beteende förekommer. Ibland obegripligt prat, uppluckrade och svårförståeliga associationer, omotiverat skrattande. Ibland starkt avvikande och ofta itererat rörelsemönster.

Patienten kan uppleva röster (ibland att dessa säger till patienten att utföra vissa saker), kan uppleva syner och också känsel-/smakupplevelser.

Schizofrena symtom med hallucinationer och/eller bisarra vanföreställningar debuterar i 18-27 års ålder.

I Affektiva psykosen har stämningslägesförskjutning föregått psykossymtomen. Uppträder i alla åldrar.

Differentialdiagnos: Konfusion (ffa desorientering). Dissociativa tillstånd (bristande närvarokänsla, bristande realitetsuppfattning, påverkat medvetande, amnesi). Långvarig stress + brist på sömn kan orsaka psykos; se Cykloid Psykos nedan). Läkemedelsutlöst (ex v klorokin, dopaminerga medel, kortikosteroid, tyroxin, betablockerare, antikolinerga medel- ffa betr äldre). Drogmissbruk (alkohol [Wernicke-Korsakoffs alkoholpsykos], narkotika, hallucinogener). Tvångshandlingar liksom tvångstankar (diff till schizofreni). Andra psykiatriska tillstånd (personlighetsstörningar [ex v paranoid-, emotionellt instabil-, schitzotypal personlighetsstörning], utvecklingsstörning, bipolärt syndrom med stämningskongruenta vanföreställningar [se Vanföresällningsdepression nedan], PTSS, tvångstankar/-handlingar, Aspergers syndrom/autism, post partum- psykos. Hormonrubbning (tyreotoxikos, paratyreos, hypoglykemi). Infektion (hög feber, CNS- engagemang). Tumör (CNS). Neurologisk sjkd (demens, epilepsi, cerebrovaskulära händelser). Invärtesmedicinsk sjkd (uremi, leverencefalopati, sarkoidos, elektrolytrubbningar, SLE, B12- brist m fl).

Utredning

Anamnes (hereditet? sociala förhållanden? droger? psykiskt/fysiskt trauma? läkemedel? /neurologisk sjkd?). Suicidriskbedömning. Neurologstatus. P- Glu, Hb, SR/CRP, S- Na, S- K, S- Ca, S- Mg, T4. Ev HIV-/borrelia-/syfilisprov. Läkemedelskoncentration? Ställningstagande till CT/DT hjärna. EEG?

Behandling

Viktigt i princip att behandla patientens psykos så fort det går. Tidig kontakt med psykiatrin. Om det går- avvakta någon vecka för att efterse ev spontan förbättring och etablera en behandlingsallians. Primärt nattsömn och ångestlindring. Behandlingen utgörs av en kombination av läkemedel, psykosocialt stöd och omvårdnad.

Akut kan inj haldol+lergigan erfordras. Ev även inj Akineton. ECT kan vara indicerat vid akut psykos/post partum- psykos.

Samtliga psykoser kan behandlas med atypiska neuroleptika (ex v 5 – 10 mg Olanzapin/Zyprexa x 2 alt 1- 2 mg Risperdal x 2 alt Abilify 15 -20 mg). Undantaget är amfetaminpsykoser som behandlas med bensodiazepiner i höga doser; ex v 30 mg oxazepam x 3 under tre dygn. Sedan utsättning av bensodiazepinen. Akineton ges vb parallellt med neuroleptika.

Klozapin är effektmässigt bästa preparatet vid terapiresistenta psykoser men har betydande potentiella biverkningar. Specialistpreparat!

Samtliga psykoser kan vid oro och sömnstörning behöva tillägg initialt med relativt höga doser bensodiazepiner, ex lorazepam 2-10 mg/dygn (manier kräver ofta höga doser). Affektiva psykoser behandlas som i avsnittet Bipolär sjukdom- dock högre doser av neuropeptika än vad som där anges. Antidepressiva utsätts vid manisk/hypoman bild. Schizofrena psykoser bör remitteras till psykiatrisk klinik för att få tillgång till socialpsykiatriskt vårdprogram.

Att notera är att den fulla antipsykotiska effekten av insatt neuroleptika kan dröja upp till 1 – 6 månader. Ha alltså is i magen och avvakta effekten, utan snabba doshöjningar.

Kombinera ej olika typer av neuroleptika i normalfallet.

Atypiska neuroleptika ger i jämförelse med klassiska neuroleptika (ex v Haldol) mindre och färre extrapyramidala biverkningar, mindre kognitiva störningar (mindre ”avtrubbning”), har effekt även på sk negativa symtom (känslomässig avtrubbning, initiativlöshet).

Dosreduktion sker försiktigt med max 20 % av dosen vid varje tillfälle som är var 6:e – 12:e månad.

Anhöriga engageras i behandling och behandlingsmål. Vb kontakt med socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling etc.

Enligt egen erfarenhet: Indelningen i Klassiska- resp Atypiska neuroleptika är långtifrån kristallklar då medlens såväl effekter som bieffekter påtagligt överlappar varandra. Ibland bättre med klassiskt neuroleptika i depotform än atypiskt som måste tas dagligen – och då ofta missas.

Ge ej antidepressiv medicinering parallellt med antipsykotisk. Kombinationen kan ge temporära förbättringar (sannolikt beroende på konkurrens i nedbrytningen/metaboliseringen av neuroleptikat) men ger tveklöst försämring på längre sikt. (Dr Martin Rosell, Göteborg).

För dig som patient
Läs mer om Psykos – Allmänt. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ