Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadligt bruk/Beroende – Centralstimulantia.
Annons:

Skadligt bruk/Beroende – Centralstimulantia.


Definition:

Tillhör koka, kokain, syntetiska droger som metylfenidat, fenetylaminer som amfetamin, metamfetamin, MDMA, meskalin samt khatdroger, mefedron, MDPV (3,4-metylendioxipyrovaleron; ”monkey dust”, ”Ivory Wave”, ”plant fertilizer”, ”Vanilla Sky”, ”Energy-1”, ”kannibaldrogen”, ”badsalt” har visat sig mkt farligt, svårdoserad och svårhanterligt, starkt beroende).

Mekanism:

Kokain blockerar dopaminåterupptag. Fenetylaminer ökar främst frisättning av dopamin och till viss del minskar återupptag. Även andra transmittorsubstanser påverkas bl.a. serotonin, noradrenalin.

Symtom:

Initialt pratsamhet, ökat välbefinnande, förhöjt stämningsläge, ökad vakenhet och hyperaktivitet.

Kroppsliga tecken: Stora vidgade pupiller, förhöjd kroppstemperatur och svettningar, muntorrhet, snabb och ofta oregelbunden puls, hjärtklappning, tics, bruxism, koreatiskt syndrom, vid höga doser kramper och epileptiska anfall, upprepade stereotypa beteenden så kallas ”pundning” tvångsmässigt plockande. Planlös städaktivitet (”städnoja”), rastlöshet med svårigheter att sitta stilla.

Psykiska tecken: I princip alla droger i denna grupp ökar vakenheten och minskar aptiten. Typiska amfetamineffekter är: upplevelse av skärpt sinnesförmåga, minskat sömnbehov, minskad aptit, uppspelthet, avtrubbning av omdömet och minskade hämningar, stegrat sexbegär. ”Nervighet” affektlabilitet, irritabilitet, aggressivitet efter en längre tids skadligt bruk, tankeflykt med osammanhängande tal (av manisk karaktär), oro, ångest och agitation samt förvirring, i svårare fall paranoida psykoser och delirium. Efter långvarigt missbruk: Kraftig avmagring, ryckighet i motoriken, tandlossning, karies och spräckta tänder.

Abstinenssymtom: Trötthet och utmattning, muskelsmärtor, darrningar, svettningar. Börjar vanligen 5 timmar efter upphört intag av amfetamin och ännu snabbare efter kokain med halveringstid på en timme.

Differentialdiagnos:
Psykos, depression, bipolär sjukdom, hypomani, ADHD, hypertyreos.

Utredning:

Vid ankomsten tas blodgaser, blodstatus, CRP och elektrolyter. Vid feber tas nytt CRP samt blododlingar före utskrivningen. Lungröntgen övervägs vid långvarigt injektionsmissbruk. Det kan i så fall förekomma interstitiella infiltrat samt förändringar i hilusområdet. Vid utbredda skador kan pulmonell hypertension och cor pulmonale utvecklas.

Behandling:

Vid akut överdosering: observeras till symtom har klingat av. Följ kroppstemperatur, puls, blodtryck, andningsfrekvens och syresättning. Vid uttalade allmänsymtom viktigt med arytmiövervakning. Främst symtomatisk behandling. Syrgas ges efter behov. Vid obstruktivitet ges bronkodilatantia. Vid tecken på infektion ges antibiotika med brett spektrum efter att blododlingar tagits.

Vid skadligt bruk och beroende krävs långsiktiga insatser i samverkan med infektionsklinik, socialtjänsten, kriminalvård. Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande. Vid abstinens kan bensodiazepiner användas. Vid amfetaminutlöst psykos undviks neuroleptika som har blodtryckssänkande effekt.

Uppmärksamhet på om där finns en bakomliggande ADHD-störning som ”egenmedicineras” med amfetamin. Behandling med centralstimulantia hos dessa barn och ungdomar kan minska/avsluta pågående narkotikamissbruk. Remiss barnmedicinsk klinik alt. psykiater.

Amfetaminberoende – optimal medicinering ej fastställd, eventuellt naltrexon.

Kokainberoende – inga medel godkända, bristande återfallspreventiv effekt, eventuellt disulfiram i daglig dos på minst 250 mg.

Psykologisk behandling: KBT och motiverande samtal MI.

Viktigt att uppmärksamma barn som närstående.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. Sök på respektive substans. https://giftinformation.se/lakare/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Psykiatristöd https://psykiatristod.se/regionala-vardprogram/skadligt-bruk-och-beroende-av-centralstimulantia/behandling-och-insatser

Patientinformation: Anonyma narkomaner, www.nasverige.org tfn: 0771–138000.

Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se tfn: 08-642 06 50.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: