Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadlig bruk & beroende: DXM (dextrometorfan)
Annons:

Skadlig bruk & beroende: DXM (dextrometorfan)


Avregistrerad hostdämpande medel som fått ökande användning i missbrukssyfte. DXM säljs fortfarande som en hostdämpande NMDA-agonist i vissa länder (Danmark, Finland, USA).  Narkotikaklassad ”internetdrog” (Dexofan, Dexalon, Coricidin, Wick’s formula, Neo-tussan, Resilar, Robitussin). En ökad användning i berusningssyfte har rapporterats bland yngre tonåringar i Sverige. Några slangnamn: DXM, Dex, Robo, Skittles, Syrup, Triple-C, Tussin. Klassas som dissociativ drog då personen som använder den lever i en fantasivärld och tar avstånd från verkligheten. Opiatliknande effekter ger sedation och i höga doser ett dissociativt tillstånd med hallucinationer. Är en opiod (syntetisk kodeinanalog utan analgetisk effekt; se Opiater i detta kapitel) med dess risk för andningsdepression och död. ”Nedåtdrog” med introverta upplevelser. Svårdoserad, andningsdepressionen kommer efter flera timmar, då redan intaget kan ha blivit högt för att uppnå temporär ruseffekt. Andningsdepressionen förstärks av samtidigt alkoholintag. DXM verkar inom 10–120 minuter och upp till 48 timmar, dosberoende effekt från berusning till bestående skador.

Symtom på förgiftning:

Hypertermi och muskelrigiditet som del av serotonert syndrom, gastrointestinala symtom (illamående), klåda, ansiktsrodnad, somnolens, slöhet, excitation, takykardi, andningssvikt, drömliknande upplevelser, syn- och hörselhallucinationer, maniska tillstånd, psykos, upplevelse av isolering, dissociation, desorientering, hyperestesi, hyperreflexi, urinretention, balansrubbning, ataxi, mydriasis, nystagmus. Vid stor överdos förekommer mios, koma, kramper och andningsdepression.

Debut av symtom inom 4 timmar.

Ökad suicidalitet!

Utredning/provtagning:

Vid uttalade symtom kontrolleras blodsocker, syrabas- och elektrolytstatus. Följ temperaturutveckling. Paracetamolkoncentration vid intag av kombinationspreparat. Diagnostiskt EKG vid intag av stor dos samt vid intag av preparat innehållande kinidin.

Behandling:

Vid akut överdosering: ventrikelsköljning och kol, alternativt enbart kol med hänsyn till dos och tidsfaktor. Viktigt med övervakning av vitala funktioner inom slutenvården (andning, temperatur, cirkulation, mentala funktioner, vakenhet). Kontinuerlig EKG-övervakning vid stora doser och vid intag av kombinationspreparat med kinidin.

Vid lätta symtom och besvärsfri 4 timmar efter intaget krävs ej fortsatt somatisk vård.

Vid uttalad CNS-depression eller andningspåverkan ges naloxon 0.4 mg, vid måttlig påverkan ges 0,04-0,4 mg och till barn under 20 kg ges 0,01 mg/kg intravenöst, upprepat efter behov tills önskad effekt uppnås.

Vid uttalad excitation, dystoni, kramper ges diazepam intravenöst 5-10 mg, hos barn 0.1-0,2 mg/kg initialt och upprepat efter behov.

Vid extrapyramidala symtom trots diazepam kan biperiden (Akineton) ges i dos på 2,5-5 mg för vuxna och 0.04 mg/kg för barn, långsamt intravenöst.

Psykologisk och psykosocial behandling inom socialtjänsten och sjukvården, främst KBT och motiverande samtal MI.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/dextrometorfan/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: