NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Missbruk/Beroende – Opiater.

ICD-10: F11.1, F11.2 DSM-IV: 305.50, 304.00

Definition

Naturliga och syntetiska produkter med ursprung från opium som framställs ur opievallmo. Inkluderar opium, morfin, heroin, metadon, kodein, (Treo Comp, Citodon, Panocod m.fl.), fentanyler (plåster Fentanyl, Durogesic, Matrifen), buprenorfin (Temgesic) och ketobemidon (Ketogan).

Symtom

Kroppsliga tecken: Sammandragna pupiller, stirrande blick, hängande ögonlock, svårigheter att stå på benen, illamående och kräkningar, obstipation, långsam puls och sänkt blodtryck samt långsam andning, försämrad talförmåga och långsammare motorik, dämpade kroppsfunktioner samt vid överdoser dödliga förgiftningar med hastigt förlopp p.g.a. andningsförlamning.

Psykiska tecken: Likgiltighet eller sömnighet, sluddrande tal, kontaktsvårigheter, djup känsla av välbefinnande, bedövning och smärtlindring, känsla av inkapsling eller oberörbarhet, försämrad tids- och avståndsbedömning.

Abstinenssymtom kan ibland visa sig redan efter en eller två veckors intensiv tillförsel; likgiltig, orolig, rastlös, försummar hygien, sjukdomskänsla, vidgade pupiller med svårigheter att fokusera blicken, rinnande näsa och kraftig salivation, illamående, kräkningar och diarréer. Abstinensreaktionerna upphör omedelbart efter tillförsel av drogen på nytt vilket bidrar till fixering vid droganvändning.

Behandling

Remiss till beroendemottagning eller motsvarande för ställningstagande till avgiftning/substitutionsbehandling samt socialt och/eller psykologiskt stöd. För substitutionsbehandling finns tre behandlingsalternativ: Metadon, buprenorfin, Subuxone (kombination buprenorfin och naloxone). Alla har godkända indikationen substitutionsbehandling vid opioidberoende. Läkemedelsverket rekommenderar Suboxone som förstahandsalternativ. Vid poliklinisk nedtrappning enl. strukturerat schema kan klonidin (Catapresan; licensmedel) ges parallellt enl. följande:

Dag 1: 75 µg 3 ggr under dagen. Kan ökas till max 500 µg under första dygnet. Fr.o.m. dag 2: Dosökning till max 150 µg 6 ggr/dag. Behandlingen pågår till utsättningssymtomen klingat av. Därefter successiv nedtrappning av Catapresandosen under minst 3 dagar.

Oenighet inom missbruksvården om det är logiskt och lämpligt att behandla beroende med just de medel patienten är beroende av; ex.v. metadon och Subutex vid opiatmissbruk.

Förskrivning av Naloxone:

Hälso- och sjukvården bör erbjuda morfinantagonisten naloxon tillsammans med en utbildningsinsats till personer med opioidberoende/risk för överdos och deras anhöriga. Detta ingick i den uppdatering av de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende som Socialstyrelsen publicerade 29 jan 2019. Naloxon är en opioidantagonist som effektivt häver effekten av opioider. Det har inga opioida egenskaper och används inte för att behandla beroendetillstånd.

År 2016 godkändes naloxone i form av en förfylld spruta avsedd för intramuskulär injektion (Prenoxad ) och 2017 godkändes en nässpray med naloxon (Nyxoid ). Läkemedlen är godkända för användning av både sjukvårdspersonal och icke sjukvårdsutbildade personer. I november 2018 utfärdade Socialstyrelsen nya föreskrifter med behörighet för sjuksköterskor att förskriva naloxone.

Socialstyrelsen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram dels ett material med samtalsstöd till personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, dels en informationsfolder som kan delas ut till brukare och deras anhöriga. Naloxon ska kunna förskrivas och delas ut vid förskrivningstillfället.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Behandling av alkohol och narkotikaproblem.2001. https://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2017, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf

Läkemedelsverket ang substitutionsbehandling; www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se/nyheter/2019/

Giftinformationscentralen.

World Health Organisation www.who.int/substance_abuse/publications/management_opioid_overdose/en/

Patientinformation: Anonyma narkomaner, tfn:0771-138000.

www.nasverige.org

Föräldraföreningen mot narkotika, tfn: 08-642 06 50. www.fmn.org.se

Aktuella Mediciner

Klonidin: T Catapresan (licensmedel).

Metadon

Subutex, Subuxone

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer