Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Missbruk/Beroende – Opiater.

ICD-10: ICD-10: F11.1, F11.2 DSM-IV: 305.50, 304.00

Definition

Naturliga och syntetiska produkter med ursprung från opium som framställs ur opievallmo. Inkluderar opium, morfin, heroin, metadon, kodein, (Treo Comp, Citodon, Panocod m.fl.), fentanyler (plåster Fentanyl, Durogesic, Matrifen), buprenorfin (Temgesic) och ketobemidon (Ketogan).

Symtom

Kroppsliga tecken: Sammandragna pupiller, stirrande blick, hängande ögonlock, svårigheter att stå på benen, illamående och kräkningar, obstipation, långsam puls och sänkt blodtryck samt långsam andning, försämrad talförmåga och långsammare motorik, dämpade kroppsfunktioner samt vid överdoser dödliga förgiftningar med hastigt förlopp p.g.a. andningsförlamning.

Psykiska tecken: Likgiltighet eller sömnighet, sluddrande tal, kontaktsvårigheter, djup känsla av välbefinnande, bedövning och smärtlindring, känsla av inkapsling eller oberörbarhet, försämrad tids- och avståndsbedömning.

Abstinenssymtom kan ibland visa sig redan efter en eller två veckors intensiv tillförsel; likgiltig, orolig, rastlös, försummar hygien, sjukdomskänsla, vidgade pupiller med svårigheter att fokusera blicken, rinnande näsa och kraftig salivation, illamående, kräkningar och diarréer. Abstinensreaktionerna upphör omedelbart efter tillförsel av drogen på nytt vilket bidrar till fixering vid droganvändning.

Behandling

Remiss till beroendemottagning eller motsvarande för ställningstagande till avgiftning/substitutionsbehandling samt socialt och/eller psykologiskt stöd. För substitutionsbehandling finns tre behandlingsalternativ: Metadon, buprenorfin, Subuxone (kombination buprenorfin och naloxone). Alla har godkända indikationen substitutionsbehandling vid opioidberoende. Läkemedelsverket rekommenderar Suboxone som förstahandsalternativ. Vid poliklinisk nedtrappning enl. strukturerat schema kan klonidin (Catapresan; licensmedel) ges parallellt enl. följande:

Dag 1: 75 µg 3 ggr under dagen. Kan ökas till max 500 µg under första dygnet. Fr.o.m. dag 2: Dosökning till max 150 µg 6 ggr/dag. Behandlingen pågår till utsättningssymtomen klingat av. Därefter successiv nedtrappning av Catapresandosen under minst 3 dagar.

Oenighet inom missbruksvården om det är logiskt och lämpligt att behandla beroende med just de medel patienten är beroende av; ex.v. metadon och Subutex vid opiatmissbruk.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Behandling av alkohol och narkotikaproblem.2001. https://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2017, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf

Läkemedelsverket ang substitutionsbehandling; www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen

Giftinformationscentralen.

Patientinformation: Anonyma narkomaner, tfn:0771-138000.

www.nasverige.org

Föräldraföreningen mot narkotika, tfn: 08-642 06 50. www.fmn.org.se

Aktuella Mediciner

Klonidin: T Catapresan (licensmedel).

Metadon

Subutex, Subuxone

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK