Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Missbruk/Beroende – Opiater.

ICD-10: ICD-10: F11.1, F11.2 DSM-IV: 305.50, 304.00

Definition

Naturliga och syntetiska produkter med ursprung från opium som framställs ur opievallmo. Inkluderar opium, morfin, heroin, metadon, kodein, (Treo Comp, Citodon, Panocod m fl), fentanyler (plåster Fentanyl, Durogesic, Matrifen), buprenorfin (Temgesic) och ketobemidon (Ketogan).

Symtom

Kroppsliga tecken: Sammandragna pupiller, stirrande blick, hängande ögonlock, svårigheter att stå på benen, illamående och kräkningar, obstipation, långsam puls och sänkt blodtryck samt långsam andning, försämrad talförmåga och långsammare motorik, dämpade kroppsfunktioner samt vid överdoser dödliga förgiftningar med hastigt förlopp pga andningsförlamning.

Psykiska tecken: Likgiltighet eller sömnighet, sluddrande tal, kontaktsvårigheter, djup känsla av välbefinnande, bedövning och smärtlindring, känsla av inkapsling eller oberörbarhet, försämrad tids- och avståndsbedömning.

Abstinenssymtom kan ibland visa sig redan efter en eller två veckors intensiv tillförsel; likgiltig, orolig, rastlös, försummar hygien, sjukdomskänsla, vidgade pupiller med svårigheter att fokusera blicken, rinnande näsa och kraftig salivation, illamående, kräkningar och diarréer. Abstinensreaktionerna upphör omedelbart efter tillförsel av drogen på nytt vilket bidrar till fixering vid droganvändning.

Behandling

Remiss till beroendemottagning eller motsvarande för ställningstagande till avgiftning/substitutionsbehandling samt socialt och/eller psykologiskt stöd. För substitutionsbehandling finns tre behandlingsalternativ: Metadon, Subuxone och Subutex. Alla har godkända indikationen substitutionsbehandling vid opioidberoende. Läkemedelsverket rekommenderar Suboxone som förstahandsalternativ. Vid poliklinisk nedtrappning enl. strukturerat schema kan klonidin (Catapresan; licensmedel) ges parallellt enl. följande:

Dag 1: 75 µg 3 ggr under dagen. Kan ökas till max 500 µg under första dygnet. Fr o m dag 2: Dosökning till max 150 µg 6 ggr/dag. Behandlingen pågår till utsättningssymtomen klingat av. Därefter successiv nedtrappning av Catapresandosen under minst 3 dagar.

Oenighet inom missbruksvården om det är logiskt och lämpligt att behandla beroende med just de medel patienten är beroende av; ex v metadon och Subutex vid opiatmissbruk.

Patientinformation: Anonyma narkomaner, tfn:0771-138000.

www.nasverige.org

Föräldraföreningen mot narkotika, tfn: 08-642 06 50. www.fmn.org.se

Läkemedelsverket ang substitutionsbehandling; www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

Klonidin: T Catapresan (licensmedel).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!