NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumtillstånd. Aspergers syndrom.

ICD-10: F:84, DSM IV: 299.80

Allmänt: Omfattar hela spektrat från svår klassisk (infantil autism) till högfungerande autism/Aspergers syndrom. Även ”lättare” fall med autistiska drag/autismliknande tillstånd hör till spektrat. Centralt för alla är att det föreligger klara problem inom den så kallade autismtriaden dvs. svårigheter med (1) socialt samspel (2) verbal och icke-verbal kommunikation samt (3) specifikt avvikande beteende (se nedan). Problemen skall vara uttalade och funktionellt sett ge ett beteendehandikapp.

Centralt är avsaknad av ”ömsesidighet” (att knyta an till andra, dela upplevelser och söka gemenskap) samt att se helhet och sammanhang. Även brister vad gäller aktiviteter och intressen.

Man har kunnat konstatera strukturella förändringar i vit substans; i kopplingar mellan hjärnans båda lober.

Definition

Begåvningen varierar från klar utvecklingsstörning vid klassisk autism till normal och t.o.m. hög men ojämn begåvning vid högfungerande autism/ Aspergers syndrom. Ingen klar gräns mellan de sistnämnda diagnoserna.

(1) Svårigheter med socialt samspel omfattar hela spektrat från kanske ingen förmåga till kontakt som vid svår klassisk autism till en klart avvikande, icke åldersadekvat, kontakt vid mer högfungerande autism. Kontaktstörningen behöver inte vara undvikande utan kan vara motsatsen dvs av distanslös karaktär.

(2) Kommunikationssvårigheter innebär allt från inget språk alls till att ha ett språk som är expressivt avvikande (pedantiskt, formellt, entonigt) och dessutom impressiva svårigheter som innebär problem att tolka det talade språket samt att ”läsa av” kroppsspråk. Svårt med skämt och ironi.

(3) Det specifikt avvikande beteendet yttrar sig ofta som stereotypier (gungande, och speciella handrörelser vid upphetsning), svårt att uppfatta information, svårt att se väsentligheter och att förstå helheten, fixationer i speciella detaljer samt smala intressen som ofta upptar en stor del av individens tillvaro. Vanligt med fixationer kring mat och föremål samt svårigheter vid förändringar. Ofta rutiner som skall följas och styr övriga familjen.

(4) Avvikande perception vanligt. Ofta bl.a. lukt-, smak-, ljudkänsliga. Svårt att mentalt organisera och se helheten.

De kognitiva svårigheterna för barn med låg begåvning (IQ < 70 (–80) medför primärt: 1. Svårigheter i tänkandet; svårt att organisera tänkandet och att tänka abstrakt och bilda begrepp. Svårigheter att se väsentligheter och i att förstå helheten. 2. Brister i språkförståelsen; svårt för ordförståelse, semantik och analogisk förståelse. 3. Brister i kortminnesfunktionen; svårt att uppfatta och minnas ljudbilder vilket påverkar förmågan att lära sig läsa. 4. Perceptionsproblem; bristande förmåga att välja ut/ta emot/organisera och bearbeta sinnesintryck, exempelvis syn- och hörselintryck.

Sekundärt medför låg begåvning: 1. Inlärningssvårigheter; inlärning kräver tid och speciell pedagogik, annars risk för misslyckanden pga överkrav. 2. Dåligt självförtroende; försiktig, passiv och återhållsam i kontakten med andra. 3. Svårigheter att uttrycka behov och känslor med tendens till distanslöshet. 4. Ökad risk att utveckla psykiska störningar; svårigheter att bearbeta sinnesintryck, faktiska händelser och känslor.

Differentialdiagnos

Social fobi, tvångssyndrom, ADHD, bipolär sjkd., ångestsjkd. Olika personlighetsstörningar. Schizofreni med dess negativa symtom kan kliniskt likna uttalad autism. Hög samexistens med andra neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, dyslexi, tics/Tourettes syndrom, olika tvångssyndrom, bipolär sjkd.

Behandling/Omhändertagande

Svår klassisk autism upptäcker man tidigt på BVC (2–3 års ålder). Varningstecken kan vara uteblivet joller, pekande eller andra gester vid 12 mån ålder, inga ord vid 16 mån. ålder, inga spontana 2-ordsatser vid 2 års ålder. Remissfall då utredning sker på Barn- och Ungdomshabilitering, Barnklinik eller BUP. Fortsatt omhändertagande inom den samordnade habiliteringen.

Högfungerande autism/Aspergers syndrom samt ”lättare” fall blir oftast aktuella senare. Rätt diagnos viktigt med tanke på speciell pedagogik (hjälp med planering och organisation, förutsägbarhet och struktur i vardagen, konkret kommunikation, undvik stress). Ev. remiss om klara problem föreligger enl. samma princip som vid ADHD/DAMP. Viktigt med mycket föräldrakunskap via t ex riksföreningen Autism. Mycket hög komorbiditet vid autism (ADHD, Tourettes syndrom, psykisk utvecklingsstörning, epilepsi, depression, ätstörningar, sömnstörningar, OCD (tvångssyndrom), psykosgenombrott vid stress, paranoida tillstånd m.fl.). SSRI-preparat fungerar inte mot autism som sådan. Kan användas vid associerade störningar där SSRI-preparat är godkända. F.ö. finns inte heller specifika farmaka mot autismspektumtillstånd. Av de som fått diagnosen Aspergers syndrom som barn har det sedan visar sig att ca 20 % inte uppfyller kriterierna i vuxen ålder.

Egenvård

Omgivningen till drabbad kan hjälpa till genom att planera och organisera. Agera med förutsägbarhet och struktur. Var konkret i talet. Vid valalternativ – föreslå två. Underskatta inte men var medveten om att den drabbade kan ha svårt att förstå. Inse svårigheterna med motivation. Försiktighet med stress. Låt barnet vistas i små barngrupper och små skolklasser. Stöd av speciallärare eller resurslärare.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Utvecklings- och  neuropsykiatriska störningar

https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/utvecklings-_och_neuropsykiatriska_storningar.html

Socialstyrelsen. 2010. Barn som tänker annorlunda. Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17953/2010-3-8.pdf

Socialstyrelsen. 2010. Kunskapsguiden.se.Vad är autimsspektrumtillstånd? http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/autismspektrumtillstånd/Sidor/Vad-ar-autismspektrumtillstand.aspx

Svensk NeuroPediatrisk Förening. Riktlinjer för utredning inom autismspektrum. http://snpf.barnlakarforeningen.se/vardprogram-2/

Svenska Barnläkarföreningen, www.blf.net

Svenska föreningen för Barn- och ungdomspsykiatri, www.sfbup.se

 

Patientinformation:

Autism o Aspergerförbundet, www.autism.se

Riksförbundet Attention, neuropsykiatriska funktionshinder. www.attention.se

www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer