Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.

ICD-10: F42.8, DSM IV: 300.3

Definition

Neurobiologiskt tillstånd som karakteriseras av återkommande oönskade, påträngande och otrevliga tankar (obsessions = tvångsföreställningar/tvångstankar) och/eller repetitiva ritualistiska beteenden som personen känner sig driven till att utföra (compulsion = tvång).

Orsaker

Ofullständigt känd. Dock koppling till serotonerg störning, tillståndet är associerat med såväl depression som ångesttillstånd. Stark hereditär faktor.

Symtom

Tvångstankar leder till ökad ångestnivå vilket i sin tur leder till att den drabbade, i ett försök att känna lättnad, utför själva tvångshandlingarna/ritualerna. Men att genomföra dessa handlingar leder inte till en permanent förändring utan istället förvärras tvångstankarna. Vanliga tvångsföreställningar: runt smuts, bakterier och föroreningar, rädsla för att bli våldsam eller aggressiv, rädsla att skada någon annan (exempelvis rädsla över att ha kört över någon med en bil) eller överdrivet ansvarstagande för andras säkerhet. Oresonlig rädsla för händelser eller tankar med sexuellt innehåll. Extraordinär vikt läggs vid ordning eller symmetri. Oförmåga att kasta utslitna tillhörigheter etc. Vanliga tvångshandlingar/ritualer: excessiv handtvättning eller badning, rengöring av omgivningen, räkning, kontroll och arrangering av tillhörigheterna enligt vissa mönster. OCD kan sträcka sig från en mild olägenhet till ett veritabelt lidande. Personer söker sällan för besvären i sig utan dessa brukar visa sig i samband med noggrann anamnes eller vid upprepad kontakt. Cirka 80 % har både tvångstankar och tvångshandlingar medan resterande grupp har antingen det ena eller det andra.

Tvångstankarna/-handlingarna skall finnas mer än en timma/dag, medföra lidande/ nedsatt funktion och finnas trots patientens insikt om att de inte är realistiska. De debuterar ofta i barndomen eller tidiga tonåren och har ofta ett kroniskt förlopp med ett påtagligt lidande genom livet.

Vanligt med samtidig depression liksom ångeststörning.

Tvångstankar/tvångshandlingar innebär sällan självskadande beteende- detta har ofta psykotisk bakgrund.

Status

Diagnostik sker enbart genom samtal, det finns inget enskilt test som kan ställa diagnosen. För specifika kriterier se DSM-IV!

Differentialdiagnoser: Depression och/eller ångesttillstånd. Se avsnitten ”Depression” resp. ”Ångest. Oro.” i detta kapitel. Neuropsykiatrisk funktionsstörning (ADHD, autismspektrumstörning; autism, Aspergers- eller Tourettes syndrom). Här är ritualerna ej ångestgenererade eftersom de ökar individens känsla av förutsägelse och kontroll). Psykosociala problem (särskild uppmärksamhet hos barn; mobbning? problem med föräldrar? traumatiska händelser?). Schizofreni (diff till tvångstankar resp tvångshandlingar- vid schizofreni är tankarna ofta befallande eller kommenterande).

Behandling

Bästa behandling är kombination av kognitiv beteendeterapi, KBT   med exponering och responsprevention, ERP, och farmakologisk behandling. Detta ger bättre effekt än vardera behandlingen för sig. Farmaka ges i form av SSRI-preparat eller tricykliska antidepressiva med serotoninerg effekt (klomipramin- är sannolikt effektivare än SSRI). Preparaten har effekt på såväl tvångstankar som tvångshandlingar. Dosökning kan göras vid behov efter 6-8 veckor till maxdos. Vid otillräcklig effekt föreligger ofta behandling under för kort tid (kortare än 12 veckor) eller i för låg dos. Compliance? Behandlingen skall ske under minst 12 månader, oftast längre. De flesta återfaller när behandlingen avbryts. Ev försök till successiv nedtrappning. Resistenta fall remitteras till psykiater bl a för ställningstagande till kompletterande behandling (SSRI + klomipramin, endera av dessa i hög dos- ibland långt över FASS- dos). Ev klomipramin iv, ev tillägg av Risperdal 0,5-2 mg – övervägs bl a vid tics. Många av non-responers reagerar positivt på tillägg av quetapin. ev Iktorivil vid ångest).

Enligt egen erfarenhet: Av SSRI-preparaten fungerar Seroxat bäst vid OCD; ofta i höga doser. Anafranil är ett alternativ. Bra att börja med farmakologisk behandling innan kognitiv terapi sätts in; ger bästa totaleffekten! Underhållsbehandling med farmaka kan ofta förhindra att pat ”byter” tvångshandlingar och tvångstankar- detta är annars vanligt. (Dr Martin Rosell, Göteborg).

Patientinformation: Svenska OCD-förbundet, www.ocdforbundet.se, tfn: 08-628 30 30

Beteendeterapeutiska föreningen www.kbt.nu

Aktuella mediciner

Klomipramin: T Anafranil. Paroxetin: T Paroxetin. Sertralin: T Sertralin. T Zoloft.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!