Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.

ICD-10: F41 DSM 5: 300.02

v.g. se även avsnitten Depression, Fobier, Krisreaktion, Panikångest, Tvångssyndrom, Akut stressyndrom, Posttraumatiskt stressyndrom i detta kapitel.

Definition

Överdriven oro/ängslan, obefogad med hänsyn till den aktuella situationen. Ångesten är inte begränsad till en specifik situation. Innebär en påtaglig och ständig förväntansångest och oro för problem som kan uppstå i livet som arbete, ekonomi, sjukdom, olyckor, skador, mm.

Orsak

Kan vara symtom på underliggande depression. Hög samsjuklighet med depressions- och beroendesjukdomar. Skiljer sig från stressutlöst oro, ångest, som i de flesta fall är övergående. Ibland följd av missbruk (alkohol, narkotika, mm), långvarigt stresstillstånd, traumatiska livshändelser. Hos patienter med samtidig somatisk sjukdom kan ångest vara en effekt av läkemedel eller orsakas direkt av den somatiska sjukdomen, förlossning eller operativa ingrepp. Ibland primär sjukdom; hereditärt inslag. Sjukdomen kan börja tidigt i livet – även före puberteten.

Symtom

Överdriven ängslan. Ångest har såväl kognitiv, somatisk, känslomässig som beteendemässig komponent: ”Stort svart sugande hål i magen”. Rädsla vars orsak man inte kan sätta fingret på. En känsla av konstant alarmtillstånd. Ångestsymtom är vanliga i primärvården och yttrar sig ofta i form av somatiska yttringar som magbesvär, muskelspänningar (går ej att verifiera via EMG), yrsel, huvudvärk etc. Obefogad oro för saker som skulle kunna hända (”framtidspanik”), ”oroar mig för allt”, stegrad aktivitet i sympatikotona nervsystemet (t.ex. hjärtklappning, muntorrhet, yrsel, rodnad, tremor- sympatikusaktiviteten minskar inte under natten. Klumpkänsla i halsen eller sväljsvårigheter. Överdriven reaktion på smärre överraskningar.

Primär ångestsjukdom är kronisk med påtagliga variationer i intensitet. Förvärras ofta vid stressade händelser. Ofta mycket långvariga besvär. Patienten försöker undvika utlösande situationer.

Utöver symtomen som hör till en panikattack (se detta avsnitt) kan följande ingå:

  1. Muskelspänningar eller muskelvärk.
  2. Rastlöshet och oförmåga att koppla av; en gnagande oro. Svårt att sitta still. Otålighet, känsla att vara på helspänn och uppjagad.
  3. Koncentrationssvårigheter.
  4. Ihållande irritabilitet.
  5. Sömnsvårigheter.
  6. Lätt uttröttad.

Minst tre av ovannämnda skall finnas för att kunna ställa diagnosen.

Symtomen ska ha funnits i minst sex månader (enligt definition) men i praktiken finns där ett ofta långvarigt ångestlidande. Symtomen får inte bero på annan psykisk sjukdom eller drogmissbruk. Personen ska vara över 18 års ålder.

Somatisk, psykiatrisk samsjuklighet och missbruk förekommer.

Differentialdiagnoser

Realångest (där ångest/oro är befogad med hänsyn till situationen), normal blyghet, social fobi, tvångssyndrom, panikångest, depression, personlighetssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, cyklotymi, hypertyreos, hyperparatyreoidism, diabetes, missbruk (alkohol, narkotika), begynnande demens, feokromocytom. Läkemedelsreaktioner på betastimulerare, vid utsättning av SSRI-preparat. Ångestliknande symtom som rastlöshet, otålighet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet kan ingå i andra sjukdomar som ADHD och autistismspektrumtillstånd (se avsnittet neuropsykiatriska funktionsvaritioner). Ofta uppfyller patienten flera diagnoser samtidigt.

Utredning

Anamnes och symtombeskrivning. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

För att skatta symtom och följa behandlingen kan man använda sig av den syndromspecifika skattningsskalan GAD-7. Den är inte diagnostisk. Hjälper att undersöka och gradera tillståndet.

Suicidriskbedömning bör göras med en klinisk bedömning kompletterad med en strukturerad intervju. Exempel på sådana instrument är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) samt frågor om suicid i instrumenten MADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, T3, TSH. Vitaminer. Leverprover, EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes och ev drogtest.

Behandling

Vården bör ha hög tillgänglig het för primärbedömning vid ångestsjukdom och erbjuda aktiv uppföljning.

KBT.

Läkemedelsbehandling med antidepressiva läkemedel: I första hand SSRI (escitalopram, paroxetin) och SNRI (duloxetin, venlafaxin). Nämnda preparat har indikation GAD. Även sertralin och fluoxetin (SSRI) visat effekt i studier.

Bensodiazepiner bör inte användas pga betydande risk för beroendeutveckling.

Hydroxizin kan användas. Kan förlänga QT-intervallet och orsaka hjärtrytmrubbningar och ska inte kombineras med till exempel escitalopram.

Atypiska neuroleptika (quetiapin -evidens finns, men för olanzapin, risperidon evidensen är bristfällig) kan användas som monoterapi eller som tilläggsbehandling.

Basal kroppskännedom som tillägg till annan behandling.

Mindfulnessbaserad stressreduktion eller Mindfulnessbaserad kognitiv terapi.

Korttids-PDT (korttids psykodynamisk terapi).

Fördjupning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 2017.

Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016.

www.svenskpsykiatri.se

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

 

Patientinformation: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se

Ångestförbundet. www.angest.se

Aktuella Mediciner

SSRI: Citalopram: T Citalopram. Escitalopram: T Cipralex. Sertralin: T Sertralin. T Zoloft. Paroxetin. Paroxetin, Seroxat.

SNRI: Venlafaxin: Efexor. Duloxetin: Duloxetin, Cymbalta

Atypiska neuroleptika: quetiapin, Seroquel, olanzapin, Zyprexa, risperidon, Risperdal)

Hydroxicin: Atarax

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis