NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.

ICD-10: F41 DSM IV: 300.02

v.g. se även avsnitten Depression, Fobier, Krisreaktion, Panikångest, Tvångssyndrom, Akut stressyndrom, Posttraumatiskt stressyndrom i detta kapitel.

Definition

Överdriven oro/ängslan, obefogad med hänsyn till den aktuella situationen. Ångesten är inte begränsad till en specifik situation.

Orsak

Kan vara symtom på underliggande depression. Hög samsjuklighet med depressions- och beroendesjukdomar. Skiljer sig från stressutlöst oro, ångest, som i de flesta fall är övergående. Ibland följd av missbruk (alkohol, narkotika, mm), långvarigt stresstillstånd, traumatiska livshändelser. Hos patienter med samtidig somatisk sjukdom kan ångest vara en effekt av läkemedel eller orsakas direkt av den somatiska sjukdomen, förlossning eller operativa ingrepp. Ibland primär sjukdom; hereditärt inslag. Sjukdomen kan börja tidigt i livet – även före puberteten.

Symtom

Överdriven ängslan. Ångest har såväl kognitiv, somatisk, känslomässig som beteendemässig komponent: ”Stort svart sugande hål i magen”. Rädsla vars orsak man inte kan sätta fingret på. En känsla av konstant alarmtillstånd. Ångestsymtom är vanliga i primärvården och yttrar sig ofta i form av somatiska yttringar som magbesvär, muskelspänningar (går ej att verifiera via EMG), yrsel, huvudvärk etc. Obefogad oro för saker som skulle kunna hända (”framtidspanik”), ”oroar mig för allt”, stegrad aktivitet i sympatikotona nervsystemet (t.ex. hjärtklappning, muntorrhet, yrsel, rodnad, tremor- sympatikusaktiviteten minskar inte under natten hos ångestdrabbad). Primär ångestsjukdom är kronisk med påtagliga variationer i intensitet. Förvärras ofta vid stressade händelser. Ofta mycket långvariga besvär. Patienten försöker undvika utlösande situationer.

Utöver symtomen som hör till en panikattack (se detta avsnitt) kan följande ingå:

  1. Muskelspänningar eller muskelvärk.
  2. Rastlöshet och oförmåga att koppla av; en gnagande oro. Svårt att sitta still.
  3. Otålighet, känsla att vara på helspänn och uppjagad.
  4. Klumpkänsla i halsen eller sväljsvårigheter.
  5. Överdriven reaktion på smärre överraskningar.
  6. Koncentrationssvårigheter.
  7. Ihållande irritabilitet.
  8. Sömnsvårigheter.

Symtomen ska ha funnits i minst sex månader (enligt definition) men i praktiken finns där ett ofta långvarigt ångestlidande. Symtomen får inte bero på annan psykisk sjukdom eller drogmissbruk. Personen ska vara över 18 års ålder.

Somatisk, psykiatrisk samsjuklighet och missbruk förekommer.

Differentialdiagnoser

Realångest (där ångest/oro är befogad med hänsyn till situationen), normal blyghet, panikångest, depression, social fobi, personlighetssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, cyklotymi, hypertyreos, hyperparatyreoidism, diabetes, missbruk (alkohol, narkotika), begynnande demens, feokromocytom. Läkemedelsreaktioner på betastimulerare, vid utsättning av SSRI-preparat. Ångestliknande symtom som rastlöshet, otålighet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet kan ingå i andra sjukdomar som ADHD och autistiska störningar (se avsnittet neuropsykiatriska funktionsstörningar). Ofta uppfyller patienten flera diagnoser samtidigt.

Utredning

Anamnes. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

För att skatta symtom och följa behandlingen kan man använda sig av den syndromspecifika skattningsskalan GAD-7. Den är inte diagnostisk.

Suicidriskbedömning bör göras med en klinisk bedömning kompletterad med en strukturerad intervju. Exempel på sådana instrument är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) samt frågor om suicid i instrumenten MADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. Leverprover, EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes och ev drogtest.

Behandling

Vården bör ha hög tillgänglig het för primärbedömning vid ångestsjukdom och erbjuda aktiv uppföljning.

KBT.

Läkemedelsbehandling med antidepressiva läkemedel : I första hand SSRI. I andra hand SNRI.

Bensodiazepiner bör inte användas pga betydande risk för beroendeutveckling.

Hydroxizin kan användas.

Atypiska neuroleptika (quetiapin, olanzapin, risperidon) kan användas som monoterapi eller som tilläggsbehandling.

Pregabalin kan ges som tilläggsbehandling.

Basal kroppskännedom som tillägg till annan behandling.

Mindfulnessbaserad stressreduktion eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi.

Korttids-PDT (korttids psykodynamisk terapi).

Fördjupning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 2017. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20743/2017-12-4.pdf

Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Info_fran_LV_nr_6_2016_behandlingsrekommendation_webbpublicering.pdf

www.svenskpsykiatri.se

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

 

Patientinformation: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se

Ångestförbundet. www.angest.se

Aktuella Mediciner

SSRI: Citalopram: T Citalopram. Escitalopram: T Cipralex. Sertralin: T Sertralin. T Zoloft. Paroxetin. Paroxetin, Seroxat.

SNRI: Venlafaxin: Efexor. Duloxetin: Duloxetin, Cymbalta

Atypiska neuroleptika: quetiapin, Seroquel, olanzapin, Zyprexa, risperidon, Risperdal)

Pregabalin: Lyrica

Hydroxicin: Atarax

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer