Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.

ICD-10: F40.0 DSM-5: 300.29 , 300.23

Definition

Agorafobi. Torgskräck: ICD-10: F40.0 DSM-5: 300.22

Ångest för ett flertal situationer – att stå i kö, vara i affär, åka buss etc. Plötsligt påkommande ångest. Undvikande och flykt garanterar ej frihet från ångest.

Social fobi: ICD-10: F40.1 DSM-5: 300.23

Ångest för eller i en eller flera olika sociala situationer eller prestationssituationer som innebär exponering för okända människor eller risk för kritisk granskning av andra. Ex.v. att tala inför andra, att äta tillsammans med andra, att möta nya människor. Rädsla för andras uppmärksamhet. Ångesten upphör då individen har lämnat frustrerande sociala situationen. Fixering på egna beteendet. Ibland undvikande beteende med bäring på såväl privat- som yrkesliv. Ofta debut i tidiga tonåren och kan om obehandlad vara livslångt. Ångesten begränsar sig oftast till vissa sociala sammanhang men kan också vara generaliserad och omfatta de flesta sociala sammanhang. Kan vara starkt handikappande. Komplikationer är isolering, depression och ökad risk för alkoholmissbruk.

Specifik fobi: ICD-10: F40.12 DSM-5: 300.29

Specifika fobier (spindlar, ormar, hissar, flygresor, broar etc.) skiljer sig från övriga ångestsyndrom genom att de sällan medför annat än kraftigt obehag vid exponering för de fobiska stimuli och endast undantagsvis är invalidiserande.

Orsaker

Agorafobiker har oftast en bakomliggande panikångestsjukdom. Hereditär faktor. Vissa fobier kan vara spridningseffekter från mer generella ångestsyndrom.

Symtom

Ett kraftigt obehag vid exponering, darrning, hjärtklappning, oro mm. Ångestattack vid social fobi klingar av då man lämnar det otrygga stället. Ångestattack vid agorafobi/bakomliggande panikångestsjukdom reagerar ej lika tydligt på situationen.

Somatisk, psykiatrisk samsjuklighet samt missbruk förekommer.

Differentialdiagnoser

Diagnoserna vållar sällan bekymmer då patienten själv är mycket medveten om sitt besvär. Panikångest (utlöses oprovocerat; ej relaterat till situation), tvångssyndrom, schizofreni kan förekomma. Social fobi kan vara svår att särskilja från fobisk personlighetsstörning (den förra börjar ofta före 18 års ålder, sen senare per definition efter). Autism/ Asperger.

Utredning

Anamnes. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1.

För att skatta symtomnivån och följa behandlingen vid social fobi kan man använda LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale). Den är inte diagnostisk.

Vid specifika fobier finns olika skattningsskalor anpassade för respektive fobi.

Suicidriskbedömning bör göras med en klinisk bedömning kompletterad med en strukturerad intervju. Exempel på sådana instrument är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) samt frågor om suicid i instrumenten

MADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH, leverprover. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes och ev drogtest.

Behandling

Vården bör ha hög tillgänglighet för primärbedömning vid ångestsjukdom och erbjuda aktiv uppföljning. KBT, ev internetbaserad. Läkemedelsbehandling med antidepressiva läkemedel : SSRI. Bensodiazepiner bör inte användas pga betydande risk för beroendeutveckling. Mindfulnessbaserad stressreduktion eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Korttids-PDT med fokus på social fobi. IPT (Interpersonell psykoterapi). KBT med exponering.

Fördjupning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. 2017.

Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016.

www.svenskpsykiatri.se

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

 

Patientinformation: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se

Ångestförbundet. www.angest.se

Aktuella Mediciner

SSRI: Citalopram: T Citalopram. Escitalopram: T Cipralex. Sertralin: T Sertralin. T Zoloft. Paroxetin. Paroxetin, Seroxat.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev