Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.

ICD-10: F40.0 DSM-IV: 300.29

Definition: 

Agorafobi. Torgskräck.: ICD-10: F40.0 DSM-IV: 300.22

Ångest för ett flertal situationer; ex v att stå i kö, vara i affär, åka buss etc. Plötsligt påkommande ångest. Undvikande och flykt garanterar ej frihet från ångest.

Social fobi: ICD-10: F40.1 DSM-IV: 300.23

Ångest för eller i en eller flera olika sociala situationer eller prestationssituationer som innebär exponering för okända människor eller risk för kritisk granskning av andra. Ex v att tala inför andra, att äta tillsammans med andra, att möta nya människor. Rädsla för andras uppmärksamhet. Ångesten upphör då individen har lämnat frustrerande sociala situationen. Fixering på egna beteendet. Ibland undvikandebeteende med bäring på såväl privat- som yrkesliv. Ofta debut i tidiga tonåren och kan -om obehandlad- vara livslångt. Ångesten begränsar sig oftast till vissa sociala sammanhang men kan också vara generaliserad och omfatta de flesta sociala sammanhang. Kan vara starkt handikappande. Komplikationer är isolering, depression och ökad risk för alkoholmissbruk.

Specifik fobi: ICD-10: F40.12 DSM-IV: 300.29

Specifika fobier (spindlar, ormar, hissar, flygresor, broar etc) skiljer sig från övriga ångestsyndrom genom att de sällan medför annat än kraftigt obehag vid exponering för de fobiska stimuli och endast undantagsvis är invalidiserande.

Orsaker

Agorafobiker har oftast en bakomliggande panikångestsjukdom. Bakom social fobi finns såväl biologiska (serotonin, dopamin) som psykologiska mekanismer. Hereditär faktor. Vissa fobier kan vara spridningseffekter från mer generella ångestsyndrom.

Symtom

Ett kraftigt obehag vid exponering, darrning, hjärtklappning, oro mm Ångestattack vid social fobi klingar av då man lämnar det otrygga stället. Ångestattack vid agorafobi/bakomliggande panikångestsjukdom reagerar ej lika tydligt på situationen.

Differentialdiagnoser: Diagnoserna vållar sällan bekymmer då patienten själv är mycket medveten om sitt besvär. Panikångest (utlöses oprovocerat; ej relaterat till situation). Såväl tvångssyndrom som schizofreni kan förekomma. Social fobi kan vara svår att särskilja från fobisk personlighetsstörning (den förra börjar ofta före 18 års ålder, sen senare per definition efter). Autism/ Asperger.

Utredning

Anamnes och psykiskt status. Betr social fobi: vill eller vågar pat inte umgås med andra? Finns där rationaliseringar och ”automatiska tankar” runt att inte våga umgås med andra (”jag är en ensamvarg”)?

Behandling

Remiss för kognitiv beteendeterapi.

Agorafobi på basen av panikattack(-er) skall behandlas med Kognitiv beteendeterapi. Bättre långtidseffekt än SSRI/ SNRI.

Specifika fobier behandlas via psykoterapi med exponering i ökande grad av det objekt som fobin gäller. Vid specifika fobier har läkemedel ej påvisad effekt.

Social fobi behandlas primärt med kognitiv beteendeterapi. Detta leder i de allra flesta fall till regress av symtomen utan medicinering. SSRI/SNRI kan ges till vuxna individer med mer omfattande besvär. Vid effekt gäller behandlingstid om minst ett år innan utsättningsförsök. ß- blockerare vb vid tillfälliga besvär, ex v inför att tala inför grupp. Undvik bensodiazepiner.

Aktuella mediciner

Bensodiazepin: T Xanor/Xanor Depot.

Betablockerare: T Inderal.

Bupropion: T Voxra.

MAO-hämmare: Moklobemid: T Aurorix.

SNRI Venlafaxin: K Efexor Depot. K Venlafaxin.

SSRI: Citalopram: T Citalopram. Escitalopram: T Cipralex. Paroxetin: T Seroxat. Sertralin: T Zoloft. T Sertralin.

Enligt egen erfarenhet: Vid svår social fobi kan bupropion prövas med fördel!

Social fobi ses inte sällan till följd av en bakomliggande ADHD där de hyperaktiva symtomen klingat av. Använd där centralstimulerande preparat via licens och psykiaterkontakt. (Dr Martin Rosell, Göteborg)

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!