Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Psykos – Schizofreni.

Definition

Vanligaste psykosen med påtaglig inverkan på tankar, känslor, beteende. I ca 2/3 av fallen en kronisk sjukdom.

Orsak

I det stora hela okänd. I det individuella fallet kan man oftast inte förstå vad som orsakat insjuknandet. Obalans i hjärnans transmittorsubstanser, bl. a dopamin. Tydlig heriditet. Stressande upplevelser, fysisk hjärnskada har viss betydelse. Debuterar ibland efter drogmissbruk.

Förändringar i hjärnans struktur är påvisade (bl a minskning av volymen i limbiska strukturer som hippocampus och amygdala). Man vet dock inte om detta är primära förändringar eller följden av sjukdomen. Miljöfaktorer som migration, storstadsmiljö och cannabisbruk (fr a syntetiska/högpotenta) kända.

Symtom

Övergripande symtom är undandragande från familj och vänner, man orkar inte arbeta eller studera, man känner inte igen sig själv, förändrad verklighetsuppfattning, grubblerier över livet på ett deprimerat och ångestfyllt sätt, oförklarliga känsloutbrott, sömnproblem. Inte ovanligt att första symtomet på en schizofreni är en depression.

Minst två av följande kriterier under period av minst en månad: Vanföreställningar (om bisarra räcker detta som enda kriterium). Hallucinationer (om kommenterande röster eller röster som samtalar med varandra räcker detta som enda kriterium). Desorganiserat tal (dvs uppluckrade associationer, splittrat tal).

Desorganiserat (ändamålslöst) eller katatont (orörligt, stelt, långsamt, ibland hyperaktivt) beteende och rörelsemönster. Negativa symtom (brist på känslor, viljelöshet, utarmat tankeliv, ”tom” mentalt).

Individen skall ha drabbats socialt med bristande funktion i familj, arbete, skola etc under minst sex månader.

Ca 1/3 av alla som insjuknar i schizofreni blir näst intill besvärsfria med medicinering, 1/3 kvarvarande symtom men klart förbättrade med kontinuerlig medicinering, 1/3 har kvar sina symtom.

Prodromalsymtom till schizofreni är ofta en depression som bryter ut 1-2 år innan psykosen.

Differentialdiagnos: Drogutlöst psykos (ex v delirium efter alkoholmissbruk). Bipolär sjkd.

Symtom till följd av medicinering (ex v antikolinergika till äldre). Schizoaffektivt syndrom resp. Förstämningssyndrom (mani eller depression skall inte ha funnits samtidigt med aktiva symtom). Cykloid psykos. Kortvarig reaktiv psykos. Depression.

Utredning

Via psykiater. Krisbearbetning betr såväl pat som anhöriga. I lugnt läge BT, lipider, P-Glu (höjd risk för hjärt-kärlsjukdomar). Suicidriskbedömning – starkt ökad risk.

Behandling

Akutbehandling via psykiater. Neuroleptika som aripiprazol, olanzapin och risperidon är förstahandsval. Quetiapin är godkänt för behandling av schizofreni inkl underhållsbehandling för att förebygga återfall. Sömn- och ångestlösande medicin initialt och under utredningstiden. Generellt viktigt att behandla psykosen så fort det går; bl. a för risken av våldshandlingar. Uppföljning med stödkontakt för såväl pat som familj. Ev psykoterapi. Sjukdomen kommer att hos ca 2/3 av insjuknade kräva kontinuerlig medicinering framöver med neuroleptika; ev i depotform. Annars återfall efter veckor upp till år. Medicineringen kräver motiverad patient och anhöriga samt god relation till behandlaren.

Klozapin är effektmässigt bästa preparatet vid terapiresistent schizofreni men har betydande potentiella biverkningar. Specialistpreparat!

Alla patienter med neuroleptika (antipsykotiska läkemedel) kontrolleras årligen med tanke på metabolt syndrom. Den dominerande orsaken till att pat med schizofreni dör i förtid är rökning, 50-80% röker. Är rökningen hönan eller ägget?

För dig som patient
Läs mer om Psykos – Schizofreni. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!