Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.

Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.

ICD-10: F43.0 (akut stressyndrom) F 43.1 (posttraumatiskt stressyndrom) 308.3 (akut stressyndrom)

Se även avsnitten Krisreaktion liksom Stress/Fysiologiska stressreaktionen i detta kapitel.

Orsak

Generellt gäller att allt vi upplever får ett fysiskt/fysiologiskt motsvarande korrelat- mer hos vissa och mindre hos andra.

Den akuta stressreaktionen (ASD) är en konsekvens av att ha utsatts för eller bevittnat ett akut (livshotande) trauma där individen varit vettskrämd och känt sig hjälplös. Även övergrepp och våld i vardagen där vi förväntas känna oss trygga kan orsaka symtomen, inkl långvarig mobbing.

Den posttraumatiska stressreaktionen (PTSD) har samma orsak men definitionsmässigt ställs inte denna diagnos förrän tidigast fyra veckor efter traumat. Annan benämning är DESNOS (Disorder of Extreme Stress, Not Otherwise Specified. ASD riskerar att utvecklas till ett PTSD. Symtomen vid PTSD kan utvecklas efter ett långt fritt intervall.

De traumatiska händelserna skall vara sådana att de väcker fruktan hos de flesta människor. Alternativt drabbande biologiskt vulnerabel individ.

Vanliga och allvarliga diagnos hos många asylsökande från krigshärjade länder liksom hos militärer efter krigsinsatser.

Även efter ex v malign sjukdom, våldtäkt, rån, olycka.

Riskfaktorer är biologiskt vulnerabel individ (ex v ADHD, autism m fl), tidigare psykisk ohälsa, hereditet på psykisk sjuklighet, tidigare psykiska trauma (spec i barndomen), låg begåvningsnivå, yngre ålder, låg socioekonomisk status (inkl utbildningsnivå), brist på socialt stöd.

Traumatiska stressreaktioner har visat sig kunna medföra bestående strukturella förändringar centralt i hjärnan- centra för koncentration och ”arbetsminne”.

Symtom: Är väsentligen detsamma för ASD och PTSD: Återupplevande av traumat genom påträngande minnesbilder, (mar)drömmar eller associationer i aktuella situationer. Efter traumat avtrubbad förmåga att reagera på eller intressera sig för omgivningen. Svårt att få vila. Trötthet. Överretbarhet; kroppen är satt i ett ständigt alarmtillstånd. Katastrofkänslor. Höjd suicidrisk.

Minst två av följande symtom ska ha debuterat efter traumat och varat i mer än en månad:

1. Överdriven vaksamhet/överspändhet eller reaktion på oväntade yttre stimuli (ljud ex v).

2. Sömnstörning.

3. Skuldkänsla för att ha överlevt när andra inte gjorde det eller för handlingar som var nödvändiga för att överleva.

4. Minnesstörning eller koncentrationssvårigheter.

5. Undvikande av aktiviteter som uppväcker minnet av traumat.

6. Symtom förstärks av händelser som symboliserar eller liknar traumat.

Symtomen skall orsaka ett väsentligt lidande eller funktionsnedsättning i vardagen. Barn och unga klarar sig bättre än vuxna som varit med om samma händelser. Totalt sett god prognos där c:a 80% är fria från svåra besvär efter 3-4 år. Till slut mår c:a 90% ganska bra.

Status

Normalt somatiskt status men rikligt med symtom enligt ovan i psykiskt status. Inte sällan sekundär utveckling av psykiska tillstånd som egentlig depression, panikångest, generaliserat ångestsyndrom, specifika fobier, somatiserings-/kroniskt värksyndrom, missbrukssyndrom m fl.

Kroniskt påslag av stressregulatorer -ffa höjda kortisolhalter- associeras med neurodegenerativa förändringar med volymreduktion i hippocampus och frontala cerebrala områden. Hippocampus reglerar bl. a minnesfunktionen.

Differentialdiagnoser: Utmattningssyndrom, akut stress, anpassningsstörning, hypertyreos, hyperparatyreoidism, diabetes, missbruk, depression, feokromocytom.

Utredning

Anamnes, somatiskt status, psykiskt status, neurologiskt status, lab: Hb, P-glukos, S-K, S-Ca, S-kreatinin, S-ALP, S-ALAT, S-gamma-GT, CDT, PEth, Fritt T4, TSH, ev S-HIAA, tU-VMA.

Behandling

Viktigt att ta tag i det akuta stresstillståndet med kraft så att det inte utvecklar sig till ett posttraumatiskt stresstillstånd. Samtal runt händelserna har i sig en terapeutisk effekt -att dela upplevelserna med någon gör skräcken mindre.
F ö farmakologiska, psykologiska, fysioterapeutiska och psykosociala metoder.

Psykologiska behandlingar Ffa kognitiv beteendeterapi, KBT fokuseras på återupplevande och undvikandesymtomen. Exponerings- liksom kognitiv terapi och EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) har bevisad effekt. Gruppterapeutiska tekniker liksom dramaterapier kan vara av värde.

Farmakologisk behandling har effekt på psykiska överretbarheten och på komorbida depression- och ångesttillstånd. SSRI-preparat har påvisad effekt. Sömngivande läkemedel är ofta indicerade i kort behandling, lågdos risperidon kan prövas i stället för potentiellt beroendeframkallande. Betablockerare kan provas för att dämpa effekterna av kraftfullt sympatikuspåslag.

Sjukgymnastik används för att minska spänningar och psykosomatiska symtom.

Psykosociala metoder används för rehabinsatser och för påverkan av undvikandesymtom. Möjligheten att prata med andra om traumat är basen. Kristeam skall inte upprepat pressa den drabbade att detaljerat återge vad de varit med om- detta kan fördröja läkningen. F ö omtänksamhet, omsorg.

Fördjupning

Beteendeterapeutiska föreningen www.kbt.nu

Patientinformation: Svenska Ångestsyndromsällskapet, www.angest.se, tfn: 08-29 27 96

Fördjupning

Beteendeterapeutiska föreningen, www.kbt.nu

Aktuella mediciner

Alprazolam: T Xanor Depot. Diazepam: T Stesolid.

Betablockerare 

T Inderal. T Metoprolol.

SSRI 

Citalopram: T Citalopram. Paroxetin: T Paroxetin. T Seroxat.

Sertralin: T Sertralin. T Zoloft.

Sömnmedel 

Zolpidem: T Stilnoct. Zopiklon: T Imovane. T Zopiklon.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ