NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Krisreaktion.

ICD-10: F43.2 DSM IV: 308.3

Se även avsnittet Posttraumatiskt stressyndrom i detta kapitel.

Definition

En följd av plötsliga omvälvande händelser, psykiskt trauma med fördröjd eller försvårad anpassning till situationen efter traumat.

Orsaker

Exempelvis anhörigs dödsfall, ekonomisk ruin, make/makas uppdagade otrohet, besked om allvarlig sjukdom etc.

Symtom

Varierande symtom men huvudsakligen ångest- och/eller depressionsbild. Vegetativa symtom (hjärtklappning, illamående, matleda etc). Fyra typiska och successiva faser:

Chockfas: – varaktighet någon minut till ett par dygn. Ger en prägel av känslomässig stumhet. Frånvaro av visade känslor är en följd av aktiverade försvarsmekanismer och behöver inte alls spegla behärskning eller inre lugn. Den enda kommunikation som är meningsfull är icke-verbal kommunikation (håll handen, ge något att dricka), samtal bör vänta. Om chockfasen blir utsträckt finns risk för självdestruktiva impulser varför man aldrig skickar hem någon i chockfas till ensamhet. Kontakta anhöriga, vänner eller arbetskamrater.

Reaktionsfas: – präglas av längtan, protest, smärta och depressivitet. Förnekande (en av försvarsmekanismerna) gör att en del personer inte berättar att en viktig livshändelse har inträffat utan endast om sin (sekundära) ångest och/eller sömnproblem varför anamnestisk inventering av livshändelser är ett måste. En del individer stannar kvar i förnekandefasen, ex.v. efter ett cancerbesked.

Bearbetningsfas: – innebär en process där krisen/förlusten steg för steg inses. Sorg kan återkomma i vågor och kan misstolkas som depression om anamnesen är bristfällig.

Nyorienteringsfas: – krisen/förlusten behöver inte längre störa engagemang i andra personer och aktiviteter.

Utredning

Anamnes

Vid längre duration överväg psykiatrisk samsjuklighet. Utred vidare med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1. Missbruksanamnes ev AUDIT/DUDIT.

Differentialdiagnoser

Depression. Vissa traumata kan för vissa specifikt vulnerabla personer återuppväcka tidigare traumata vilket medför att den aktuella krisen får en, för utomstående, oproportionerlig valör, så kallad överdeterminerad krisreaktion. Posttraumatiskt stressyndrom. Autismspektrumstörning, till följd av nedsatt stresstolerans.

Behandling

Samtal och empati. Mobilisera patientens nätverk.

Behandla sömnstörningar, vg se separat avsnitt.

Undvik bensodiazepiner eller dagsedativa överhuvudtaget då dessa riskerar att undertrycka reaktionsfasen.

Information om tillståndets natur och om den goda prognosen, bl.a. för att undvika onödig medikalisering. Långvarig krisreaktion kan utveckla sig till egentlig depression och kräva såväl farmakologisk antidepressivbehandling som psykoterapi. Likadant vid uttalat svåra reaktioner.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer