Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Krisreaktion.

ICD-10: F43.2 DSM IV: 308.3

Se även avsnittet Posttraumatiskt stressyndrom i detta kapitel.

Definition

En följd av plötsliga omvälvande händelser, psykiskt trauma med fördröjd eller försvårad anpassning till situationen efter traumat.

Orsaker

Exempelvis anhörigs dödsfall, ekonomisk ruin, make/makas uppdagade otrohet, besked om allvarlig sjukdom etc.

Symtom

Varierande symtom men huvudsakligen ångest- och/eller depressionsbild. Vegetativa symtom (hjärtklappning, illamående, matleda etc). Fyra typiska och successiva faser:

Chockfas: – varaktighet någon minut till ett par dygn. Ger en prägel av känslomässig stumhet. Frånvaro av visade känslor är en följd av aktiverade försvarsmekanismer och behöver inte alls spegla behärskning eller inre lugn. Den enda kommunikation som är meningsfull är icke-verbal kommunikation (håll handen, ge något att dricka), samtal bör vänta. Om chockfasen blir utsträckt finns risk för självdestruktiva impulser varför man aldrig skickar hem någon i chockfas till ensamhet. Kontakta anhöriga, vänner eller arbetskamrater.

Reaktionsfas: – präglas av längtan, protest, smärta och depressivitet. Förnekande (en av försvarsmekanismerna) gör att en del personer inte berättar att en viktig livshändelse har inträffat utan endast om sin (sekundära) ångest och/eller sömnproblem varför anamnestisk inventering av livshändelser är ett måste. En del individer stannar kvar i förnekandefasen, ex v efter ett cancerbesked.

Bearbetningsfas: – innebär en process där krisen/förlusten steg för steg inses. Sorg kan återkomma i vågor och kan misstolkas som depression om anamnesen är bristfällig.

Nyorienteringsfas: – krisen/förlusten behöver inte längre störa engagemang i andra personer och aktiviteter.

Status

Beroende på vilket fas som är aktuell. Se ”Symtom” ovan.

Differentialdiagnoser: Depression. Vissa traumata kan för vissa specifikt vulnerabla personer återuppväcka tidigare traumata vilket medför att den aktuella krisen får en, för utomstående, oproportionerlig valör, så kallad överdeterminerad krisreaktion. Posttraumatiskt stressyndrom. Autismspektrumstörning (till följd av nedsatt stresstolerans).

Behandling

Samtal och empati där hållningen är tillåtande att visa känslor och att inte väja för att tala om död (i händelse av sorg) utan att för den skull provocera verklighetskonfrontation. Mobilisera patientens nätverk. Farmaka spelar en underordnad roll. Vid initiala sömnsvårigheter kan man under en kortare tid använda zolpidem eller zopiklon. Undvik bensodiazepiner eller dagsedativa överhuvudtaget då dessa riskerar att undertrycka reaktionsfasen.

Information om tillståndets natur och om den goda prognosen- bl a för att undvika onödig medikalisering. Långvarig krisreaktion kan utveckla sig till egentlig depression och kräva såväl farmakologisk antidepressivbehandling som psykoterapi. Likadant vid uttalat svåra reaktioner.

Aktuella mediciner

Bensodiazepinbesläktade medel

Zolpidem: T Stilnoct. Zopiklon: T Imovane.T Zopiklon.

Enligt egen erfarenhet: Pat kan lida i upp till två år efter ett trauma men knappast längre utan att bakomliggande psykopatologisk (eller somatisk) patologi finns. Livet går vidare och efter två år ser de flesta livets nya möjligheter. Krisreaktion på somatisk sjukdom skall inte remitteras till psykiatrin, krisreaktionen skall skötas av de personer som känner sjukdomen och som känner individen. (Dr Martin Rosell, Göteborg)

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!