Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.

ICD-10: N20

Orsak

De flesta njurstenar består av kalciumföreningar. Generella riskfaktorer för njurstensbildning är starkt koncentrerad urin (litet vätskeintag, dehydrering), lågt flöde i urinvägarna (urinvägsobstruktion, hydronefros), högt intag av D- resp. C-vitamin, högt intag av animaliskt proteinmetabola faktorer (högt S-Ca [t ex på grund av hyperparatyroidism], hyperurikemi), kronisk urinvägsinfektion med ureasproducerande bakterier (proteus, pseudomonas, stafylokocker, ureaplasma urealyticum).

Symtom

Starka intervallsmärtor över flanken, ner mot ljumsken, och ibland perineum. Urinträngningar. Pat vill helst inte sitta still utan vandrar runt.

Hematuri, oftast mikroskopisk, förekommer hos 80%.

Vid infektion orsakad av obstruerande sten ses påverkat allmäntillstånd, hög feber och dunkömhet över njurlogen.

Vid kvarliggande sten i njurbäcken ibland ihållande terapiresistenta flanksmärtor.

Ibland recidiverande cystiter med akuta trängningar och sveda vid miktion.

Många stenar är asymtomatiska; framför allt stenar i calyces men även små stenar i uretär, som inte orsakar akut avflödeshinder.

Differentialdiagnos

Vid svår terapiresistent smärta hos äldre patient överväg aortadissektion. Flertalet akuta bukdiagnoser.

Utredning

Anamnes: hereditet, tidigare anfall, andra sjukdomar samt läkemedel.

I status mjuk buk, oftast palpationsömhet över njurlogen på den sidan där stenen finns, ev palpationsömhet i nedre delen av buken /fossa på samma sida.

Urinsticka, P-kreatinin och P-Ca samt P-urat.

Misstänkt avflödeshinder med infektion skall utredas och behandlas akut – sjukhusfall. CT-stenöversikt, ev ultraljud. Tag då även blodstatus, CRP, glukos, urin- och ev blododling.

Njursten hos gravida är akuta sjukhusfall. Utreds i första hand med ultraljud.

Alltid akut CT-stenöversikt vid singelnjure, farmakorefraktär smärta, vid misstänkt avstängd pyelit eller vid differentialdiagnostiska svårigheter.

Behandling

I första hand ketoralac (Toradol) 30 mg iv eller im (max dos 90 mg). I andra hand Spasmofen 1 ml im eller suppositorium. Andra alternativ är morfinpreparat iv, sc eller suppositorium eller kodein/metylskopalamin.

Traditionellt har NSAID-preparat använts som akut behandling mot uretärstensanfall, men försiktighet bör tillämpas då dessa påverkar njurfunktionen på kort och lång sikt.

Vid otillräcklig effekt av smärtlindring – sjukhusfall. Differentialdiagnoser behöver uteslutas/ev inläggning för smärtlindring samt vid feber/allmänsymtom eller graviditet.

Vid god effekt av smärtlindring kan patienten gå hem och följas upp polikliniskt med CT stenöversikt efter 2-4 veckor. Pat bör få med sig recept på smärtlindring för ev återkommande anfall. Stor recidivrisk.

Varje njursten/uretärsten skall följas till stenfrihet.

Vid misstanke på avstängd pyelit: Akutremiss för inläggning på sjukhus, antibiotikabehandling samt ev avlastning med nefrostomikateter.

90 % av alla stenar avgår spontant. Flertalet stenar <5 mm avgår spontant.

Stenar >6 mm avgår sällan spontant. Remiss till urolog. Ge alfa1-receptor-antagonist för att påskynda stenpassage.

Vid kvarliggande och behandlingskrävande stenar är extrakorporeal stötvågsbehandling (ESVL) förstahandsval. Andra behandlingsmetoder är uretäroskopi med stendesintegration eller perkutan stenoperation. Öppen stenkirurgi förekommer men är sällsynt numera.

Diuretika som Salures 5 mg x 1 kan fungera bra som profylax, ffa vid kalciumsten, vid uratsten ev allopurinol. Vid recidiverande stenbildning bör stenanalys göras då profylax finns mot vissa speciella stensammansättningar. Stenanalys sker via urologisk klinik.

Egenbehandling: Som profylax kan vätskeintaget ökas. Detta speciellt vid varmt väder och vid kroppsarbete.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sten-_och_tumorsjukdomar_i_urinvagarna.html

VISS. Njurstenssjukdom.

 

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Analgetika

Kodein + spasmolytika: Inj/Supp. Spasmofen.

Morfinpreparat: ketobemidon eller morfin som injektion, suppositorium eller tablett. Ketoralac (Toradol) iv eller im.

NSAID

Tex Naproxen, Diklofenak.

Alfa-1-blockerare: tex Doxazosin: T Alfadil BPH, alfuzosin

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis