Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.

ICD-10: K85

Definition

Akut inflammation i bukspottkörteln oavsett genes.

Orsak

Gallstenssjukdom (60 %) och alkohol (20 %) är vanligast. Andra orsaker är: hypertriglyceridemi, cystisk fibros, virus, vissa farmaka, trauma, tumör, efter ERCP, idiopatisk.

Symtom

Hastigt insjuknande med svår smärta lokaliserad till bukens övre del och ibland utstrålande mot ryggen. Illamående, kräkningar, blekhet och kallsvettning. Ömhet i epigastriet. Ibland kan defense ha hunnit utvecklas.

Differentialdiagnoser

Pleurit, gallvägssjukdom, gastroesofagal reflux, perforerat ulcus, ileus, peritonit av annan orsak, mesenterialkärlsocklusion, hjärtinfarkt, aortaaneurysm.

Utredning

Klinisk diagnos. Kliniken säger mer om allvarlighetsgraden än vad labproverna gör. Utredning/ behandling görs på sjukhus.

S-amylas (minst tre gånger förhöjt, diagnostiskt inom ett par timmar efter insjuknandet; storleksökningen speglar inte svårighetsgraden), CRP (når en topp först efter två dygn, följs för att följa förloppet), LPK, leverstatus, P-glukos, kreatinin, triglycerider, S-Ca och elektrolyter. Ultraljud (gallsten?), datortomografi eller MR om oklar diagnos. Eventuellt lungröntgen om patienten har andningssvårigheter (atelektaser, pneumoni, pleuravätska?).

Behandling

Remiss till kirurgakuten, smärtstillning med opioider, parenteral tillförsel av vätska och elektrolyter, syrgas. Fasta tills sjukdomens svårighetsgrad avgjorts.Vid cirkulationspåverkan krävs intensivvård på grund av organsvikt i lungor, njurar, lever, hjärta och hjärna. Vid svår akut pankreatit risk för nekroser i pankreas och utveckling av abscesser och pseudocystor. Patienter i gott allmäntillstånd med gallutlöst mild pankreatit bör genomgå laparoskopisk kolecystektomi vid samma vårdtillfälle.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Opioidanalgetika: Inj. Ketogan Novum.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer