Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Pneumokocker. Pneumokockvaccin.

Definition

Streptococcus pneumoniae är en vanlig orsak till bakteriell luftvägsinfektion. Bakterien koloniserar ofta nässlemhinnan hos barn. Pneumokocker kan orsaka allt från media otiter och sinuiter till pneumoni och meningit samt sepsis. De allvarliga invasiva infektionerna ses främst hos barn och äldre.

Pneumokocken är omsluten av en polysackaridkapsel. Över 90 serotyper av polysackaridkapslar har identifierats, som alla mer eller mindre har antigena olikheter i sin struktur.

Typer av pneumokockvaccin

Sedan 1980-talet har ett 23-valent polysackaridvaccin, PPV23 använts i Sverige. Det är godkänt från 2 års ålder, eftersom polysackarid-komponenten ger för dåligt immunsvar hos de yngsta barnen. Vaccinet rekommenderas till personer över 65 år och till vissa riskgrupper.

PPV23 innehåller polysackaridantigen från 23 serotyper av pneumokocker. De inducerar ett icke-T-cellsberoende antikroppssvar, vilket gör att barn inte får tillräckligt med antikroppar. Det bildas färre minnes-B-celler vilket gör att skyddet är begränsat till ca 5-10 år.

Sedan 2000-talet finns dessutom konjugerat pneumokockvaccin som ger bra svar även hos de yngsta barnen. I Sverige finns två varianter av konjugerat pneumokockvaccin; PCV13 som kan ges till både vuxna och barn från 6 veckor medan PCV10 endast är registrerat för barn från 6 veckor. Dessa vaccin innehåller antigen från 13 respektive 10 serotyper av pneumokocker. Det är ett stort överlapp av vilka serotyper som PPV23 och PCV13 täcker. Hos konjugatvaccinerna är polysackariden bunden till ett bärarprotein. Detta komplex ger ett T-cellsberoende svar, vilket leder till produktion av antikroppar och därmed ett immunologiskt minne också hos spädbarn.

Rekommendationer kring vaccin

Vaccin mot pneumokocker (konjugerat) ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan 2009. Sedan september 2019 är det PCV10 som ges inom vaccinationsprogrammet i Sverige. Dessutom rekommenderar Folkhälsomyndigheten grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig pneumokockinfektion att vaccinera sig. Dessa grupper delas upp i de som löper mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion och de som löper hög risk för sådan.

Till gruppen med mycket hög risk räknas personer med aspleni/hypospleni, likvorläckage, nedsatt immunförsvar (stamcells- eller benmärgstransplanerade, hematologisk malignitet, sicklecellsanemi, lungcancer, immunosupprimerande behandling, tex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika), cochleaimplantat, cystisk fibros och organtransplantation.

Till gruppen med hög risk räknas de med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, personer som är 65 år eller äldre, svetsare och efter individuell bedömning personer med alkohol- eller narkotikaberoende, och rökare.

Dessutom rekommenderar Svenska infektionsläkarföreningen att personer som inte är vaccinerade och har haft en invasiv pneumokocksjukdom vaccinerar sig med både PCV13 och PPV23 efter 1-2 månader på grund av ökad risk för återinsjuknande.

Personer med likvorläckage, cochleaimplantat och nedsatt immunförsvar (till exempel behandling med TNF-alfa-hämmare) får sämre skydd av PPV23 än personer utan denna samsjuklighet, varför man rekommenderar vaccination med både PCV13 och PPV23 till dessa grupper. Det vetenskapliga underlaget för optimal dosering och intervall är delvis bristfälligt. Enligt Folkhälsomyndighetens gäller följande rekommendationer för dosering och intervaller för personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion:

 

Inte tidigare vaccinerad mot pneumokockvaccin            -> En dos av PCV13 + minst två månader senare en dos PPV23

 

Tidigare vaccinerad med konjugatvaccin -> En dos PPV23 minst två månader efter den senaste dosen konjugatvaccin

 

Tidigare vaccinerad med polysackaridvaccin -> En dos PCV13 minst ett år efter den senaste PPV23-dosen

 

Studier pågår för att fastställa behov av förnyelsedoser (booster). Det har dock visats att en revaccination med PPV23 minst 5 år efter den första dosen ger ökade antikroppsnivåer och att en tidigare revaccination kan ge sämre antikroppssvar, så kallad hyporespons. Likaså bör inte fler än totalt två doser PPV23 ges pga risken för hyporespons. Personer med aspleni eller hypospleni rekommenderas rutinmässigt en revaccination av PPV23, minst fem år efter den första dosen PPV23. Efter individuell bedömning kan det också övervägas för övriga patienter i gruppen med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion. Om splenektomin är planerad av någon orsak (tex hereditär sfärocytos) bör vaccinationen, om möjligt, vara klar två veckor innan operation.

En patient som endast har en riskfaktor i gruppen med hög risk (till skillnad från mycket hög risk) för allvarlig pneumokockinfektion rekommenderas en dos PPV23. Individuell bedömning är dock viktigt eftersom de flesta riskgrupper är heterogena. Grundsjukdom, tidigare vaccinationshistorik, vaccinets skyddseffekt i den aktuella riskgruppen, samt relation till eventuell operation eller behandling behöver tas i beaktning. Studier har visat att pneumonisjukdom är flerfaldigt ökat hos personer med flera hög risk-faktorer för allvarlig pneumokocksjukdom jämfört med de som har en hög risk-faktor, så kallad ”risk stacking”.

Skyddseffekt

Konjugerat pneumokockvaccin minskar kraftigt invasiv pneumkockinfektion hos barn under två år. En indirekt effekt av att konjugerat vaccin ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet är att antalet fall av invasiv pneumokockinfektion (IPD) relaterade till de serotyper som ingår i konjugatvaccinerna, minskat även bland vuxna. Detta tillskrivs ”flock immunitet”. Dock ses ännu ingen generell minskning av IPD hos vuxna 65 år eller äldre i Sverige eftersom de serotyper av pneumokocker som inte ingår i PCV har ökat sedan 2009.

PCV ger bättre immunologiskt minne än PPV23 och stimulerar mukosal immunitet vilket skyddar mot kolonisering av pneumokocker. I analogi med detta har det också visats att vaccinering med PCV13 ger en minskad incidens av pneumoni orsakad av de serotyper som ingår i vaccinet. PPV23 ger ett bredare skydd eftersom det innehåller fler serotyper, men skyddar ffa mot invasiv pneumokock-sjukdom.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Folkhälsomyndigheten. Pneumokockvaccination till riskgrupper. Kunskapsunderlag.

Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin