Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pneumokocker. Pneumokockvaccin.

Definition

Streptococcus pneumoniae är en vanlig orsak till bakteriell luftvägsinfektion. Bakterien koloniserar ofta nässlemhinnan hos barn. Pneumokocker kan orsaka allt från mediaotiter och sinuiter till pneumoni och meningit samt sepsis. De allvarliga invasiva infektionerna ses främst hos barn och äldre.

Pneumokocken är omsluten av en polysackaridkapsel. Över 90 serotyper av polysackaridkapslar har identifierats, som alla mer eller mindre har antigena olikheter i sin struktur.

Typer av pneumokockvaccin

Sedan 1980-talet har ett 23-valent polysackaridvaccin, PPV23 använts i Sverige. Det är godkänt från 2 års ålder, eftersom polysackarid-komponenten ger för dåligt immunsvar hos de yngsta barnen. Vaccinet rekommenderas till personer över 65 år och till vissa riskgrupper.

PPV23 innehåller polysackaridantigen från 23 serotyper av pneumokocker. De inducerar ett icke-T-cellsberoende antikroppssvar, vilket gör att barn inte får tillräckligt med antikroppar. Det bildas färre minnes-B-celler vilket gör att skyddet är begränsat till ca 5-10 år.

Sedan 2000-talet finns dessutom konjugerat pneumokockvaccin som ger bra svar även hos de yngsta barnen. I Sverige finns två varianter av konjugerat pneumokockvaccin; PCV13 som kan ges till både vuxna och barn från 6 veckor medan PCV10 endast är registrerat för barn från 6 veckor. Dessa vaccin innehåller antigen från 13 respektive 10 serotyper av pneumokocker. Det är ett stort överlapp av vilka serotyper som PPV23 och PCV13 täcker. Hos konjugatvaccinerna är polysackariden bunden till ett bärarprotein. Detta komplex ger ett T-cellsberoende svar, vilket leder till produktion av antikroppar och därmed ett immunologiskt minne också hos spädbarn.

Rekommendationer kring vaccin

Vaccin mot pneumokocker (konjugerat) ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan 2009. Sedan september 2019 är det PCV10 som ges inom vaccinationsprogrammet i Sverige. Dessutom rekommenderar Folkhälsomyndigheten grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig pneumokockinfektion att vaccinera sig. Dessa grupper delas upp i de som löper mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion och de som löper hög risk för sådan.

Till gruppen med mycket hög risk räknas personer med aspleni/hypospleni, likvorläckage, nedsatt immunförsvar (stamcells- eller benmärgstransplanerade, hematologisk malignitet, sicklecellsanemi, lungcancer, immunosupprimerande behandling, tex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika), cochleaimplantat, cystisk fibros och organtransplantation.

Till gruppen med hög risk räknas de med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, diabetes mellitus, personer som är 65 år eller äldre, svetsare,  personer med alkohol- eller narkotikaberoende samt rökare.

Dessutom rekommenderar Svenska infektionsläkarföreningen att personer som inte är vaccinerade och har haft en invasiv pneumokocksjukdom vaccinerar sig med både PCV13 och PPV23 efter 1-2 månader på grund av ökad risk för återinsjuknande.

Personer med likvorläckage, cochleaimplantat och nedsatt immunförsvar (till exempel behandling med TNF-alfa-hämmare) får sämre skydd av PPV23 än personer utan denna samsjuklighet, varför man rekommenderar vaccination med både PCV13 och PPV23 till dessa grupper. Det vetenskapliga underlaget för optimal dosering och intervall är delvis bristfälligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens gäller följande rekommendationer för dosering och intervaller för personer 18 år och äldre med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022):

 

Inte tidigare vaccinerad med pneumokockvaccin En dos av PCV20. (För personer med aspleni och hypospleni rekommenderas en dos PCV20 följt av en dos PPV23 minst två månader efter PCV20-dosen)

 

Tidigare vaccinerad med PCV13 En dos PCV20 6-12 månader efter PCV13

 

Tidigare vaccinerad med PPV23 En dos PCV20  minst ett år efter den senaste PPV23-dosen
Tidigare vaccinerad med PCV13 och PPV23 En dos PPV23 eller PCV20 5-6 år efter den senaste dosen

 

Studier pågår för att fastställa behov av förnyelsedoser (booster). Det har dock visats att en revaccination med PPV23 minst 5 år efter den första dosen ger ökade antikroppsnivåer och att en tidigare revaccination kan ge sämre antikroppssvar, så kallad hyporespons. Likaså bör inte fler än totalt två doser PPV23 ges pga risken för hyporespons. Personer med aspleni eller hypospleni, och som tidigare inte vaccinerats med pneumokockvaccin, rekommenderas en dos PCV20 följt av en dos PPV23 minst två månader efter PCV20-dosen. Om de tidigare vaccinerats med PCV13 och PPV23 rekommenderas en dos PPV23 eller PCV20 5-6 år efter den senaste dosen (maj 2022). Efter individuell bedömning kan en revaccination med PPV23 övervägas för övriga patienter i gruppen med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion. Om splenektomin är planerad av någon orsak (tex hereditär sfärocytos) bör vaccinationen, om möjligt, vara klar två veckor innan operation.

En patient som ingår i gruppen med hög risk (till skillnad från mycket hög risk) för allvarlig pneumokockinfektion rekommenderas en dos PPV23. Individuell bedömning är dock viktigt eftersom de flesta riskgrupper är heterogena. Grundsjukdom, tidigare vaccinationshistorik, vaccinets skyddseffekt i den aktuella riskgruppen, samt relation till eventuell operation eller behandling behöver tas i beaktning. Studier har visat att pneumonisjukdom är flerfaldigt ökat hos personer med flera hög risk-faktorer för allvarlig pneumokocksjukdom jämfört med de som har en hög risk-faktor, så kallad ”risk stacking”.

Skyddseffekt

Konjugerat pneumokockvaccin minskar kraftigt invasiv pneumkockinfektion hos barn under två år. En indirekt effekt av att konjugerat vaccin ingår i nationella barnvaccinationsprogrammet är att antalet fall av invasiv pneumokockinfektion (IPD) relaterade till de serotyper som ingår i konjugatvaccinerna, minskat även bland vuxna. Detta tillskrivs ”flockimmunitet”. Dock ses ännu ingen generell minskning av IPD hos vuxna 65 år eller äldre i Sverige eftersom de serotyper av pneumokocker som inte ingår i PCV har ökat sedan 2009.

PCV ger bättre immunologiskt minne än PPV23 och stimulerar mukosal immunitet vilket skyddar mot kolonisering av pneumokocker. I analogi med detta har det också visats att vaccinering med PCV13 ger en minskad incidens av pneumoni orsakad av de serotyper som ingår i vaccinet. PPV23 ger ett bredare skydd eftersom det innehåller fler serotyper, men skyddar ffa mot invasiv pneumokock-sjukdom.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten. Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (maj 2022)

Folkhälsomyndigheten. Pneumokockvaccination till riskgrupper (Uppdaterad: 10 aug 2020)

Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis