NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.

ICD-10: J18

Definition

Inflammation i lungparenkym. Vid bakteriell genes i praktiken engagerande även bronker och pleura.

Orsaker

Streptococcus pneumoniae och Haemophilus influenzae är vanligast. Mykoplasma (se detta avsnitt), Pneumokocker står för stor andel av de allvarliga pneumonierna (svetsare överrepresenterade). Chlamydia psittaci, samt Chlamydia pneumoniae (TWAR) (se detta avsnitt). Legionella är ovanlig. Vid recidiv: Tänk på astma, KOL, tumör, främmande kropp, immundefekt, cystisk fibros, ciliär dysfunktion, trakeoesofageal fistel, tbc.

Symtom

Feber, hosta, dyspne, lateral andningsrelaterad bröstsmärta, takykardi och takypne. Stark trötthet. Sjukdomskänsla.

Äldre: Ofta sparsamma symtom med ibland endast nedsatt allmäntillstånd.

Barn: Svängande feber och påverkat allmäntillstånd.

Små barn: Ofta föregånget av en luftvägsinfektion under några dagar. Sedan snabbt påkommen hög feber. Ibland torrhosta, frossa och snabb andning. Ibland buksmärtor vid lågt sittande infektion.

Status

Allmänpåverkad. Takypne (> 20/min. betr. vuxna, > 40/min. betr. barn
> 1 år, > 50/min. betr. barn < 1 år), takykardi (> 120/min.). Unilateralt/fokalt rassel el. krepitationer och/eller nedsatt andningsljud; dock är auskultationsfynd osäkra för diagnos. Ev. dämpning vid perkussion. CRP är ökat vid bl.a. pneumokockpneumoni (> 50 mg/l), men kan vara normalt vid Mykoplasma (liksom tidigt i förloppet vid pneumoni). Chlamydia pneumoniae ger ofta en mild ”atypisk” pneumoni med måttlig feber, faryngit och laryngit, långdragen hackhosta och stor trötthet i efterförloppet.

Differentialdiagnos

Bronkit (hosta, väsentligen opåverkad pat. med eller utan feber och med eller utan slemupphostningar – ofta färgade, CRP < 20, ev. bilat krepitationer/rassel).

Utredning

Anamnes: Snabbt insjuknande talar för pneumoni. Epidemiologi? Utlandsresa? Bakomliggande sjukdomar? Fågelkontakt? CRP. Lungröntgen behöver inte utföras vid typisk bild. Görs vid recidiverande pneumonier liksom vid långdragna förlopp. Chlamydia pneumoniae diagnostiseras snabbast via PCR (Polymerase Chain Reaction – en metod för identifiering av DNA från bakterien). Akut- och konvalescentsera visar höjd IgM 2 veckor efter insjuknandet (vid primär-infektion) resp. höjt IgG något senare vid reinfektion. Ev. utredning avseende mykoplasma – se detta avsnitt.

Behandling

Vuxna: Vid misstänkt pneumokockpneumoni ges PcV 1 g x 3 i 7 dagar. Vid pc-allergi eller terapisvikt doxycyklin 0,2x1xIII, sedan 0,1x1xIV alt erytromycin 250 mg 2x2xVII. Vid utebliven effekt ges amoxicillin-klavulansyra eller en kinolon. Kontroll efter cirka 6 veckor. Vid kvarstående symtom rtg. lungor. Högre/snabbare kontrollbehov hos rökare och äldre. Recidiverande pneumoni föranleder röntgen (tumor?) liksom spirometri (astma? – KOL?).

Vid Mykoplasma eller Chlamydia ges doxycyklin 0,1 g 2x1xI – sedan 0,1 g 1x1xVI alt. erytrocyklin 250 mg 2x2xVII.

Förebyggande vaccination mot pneumokocker finns. En vaccination räcker om inte högriskgrupp – splenektomerad el. immunosuppprimerad. Dessa grupper rekommenderas boosterdos pneumokockvaccin efter 5 år. Särskilt viktigt till äldre (65 +), till pat. med hjärt-kärlsjukdom.

Barn: Vid pneumoni ges till

– barn < ca 5 år PcV mixt 25 mg/kg x 3 i 7 dagar eller amoxicillin oral susp.
20 mg/kg x 3 i 7 dagar.

– barn > 40 kg: tabl. PcV 1 g x 3 i 7 dagar.

Vid pc-allergi eller infektion med Mykoplasma eller Chlamydia ges till

– barn < 35 kg mixt erytromycin 20 mg/kg x 2 i 7 dagar.

– barn > 35 kg tabl. erytromycin 0,5 g x 4 i 7 dagar.

Fördjupning

Svenska Infektionsläkares förenings vårdprogram

Läkemedelsverket – Sjukhusförvärvad pneumoni

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin-klavulansyra: Oral susp./T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp. Vibranord.

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max.

Kinolon: T Ciprofloxacin.

PcV: Oral susp./T Kåvepenin.

Vaccin mot pneumokocker: Inj. Pneumovax. Inj. Prevenar13.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer