Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation
Annons:

Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation


Definition

Infektion i lungparenkymet med symptom och statusfynd förenligt med nedre luftvägsinfektion.

Orsaker

Bakteriell pneumoni orsakas i första hand av Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), i svenska studier 48-63% av fallen. Därefter kommer Haemophilus influenzae och Mycoplasma pneumoniae. Mykoplasma pneumoniae (se separat avsnitt) är vanligast hos unga vuxna. Pneumokocker står för stor andel av de allvarliga pneumonierna. Chlamydia psittaci, samt Chlamydia pneumoniae (TWAR) (se separat avsnitt) är mycket ovanligt. Legionella pneumophila är ovanlig men sannolikt underdiagnostiserat.

Symtom

Pneumokocker och Haemophilus ger ofta feber, hosta, dyspné, andningsrelaterad bröstsmärta, takykardi, takypné, uttalad trötthet och sjukdomskänsla.

Äldre: Ofta sparsamma symtom, ibland endast nedsatt allmäntillstånd.

Barn: Svängande feber och påverkat allmäntillstånd.

Små barn: Ofta föregånget av en luftvägsinfektion under några dagar. Sedan snabbt påkommen hög feber. Ibland torrhosta, frossa och snabb andning. Ibland buksmärtor vid lågt sittande infektion.

Mycoplasma och C pneumoniae ger ofta samtidigt övre luftvägsbesvär och långvarig hosta samt mindre ofta hög feber.

Status

Allmänpåverkad. Takypne (vuxna AF> 20/min; barn över 1 år AF > 40/min; barn under 1 år, AF > 50/min barn), takykardi ( HF > 120/min.). Vid auskultation av lungor kan rassel eller krepitationer och/eller nedsatt andningsljud höras.

Differentialdiagnos

Bronkit (hosta, väsentligen opåverkad patient, med eller utan feber och med eller utan slemupphostningar – ofta färgade, CRP < 20, ev. bilat krepitationer/ rassel).

Allergisk pneumoni.

Vid långdragen hosta och låggradig feber hos person med epidemiologi för detta, tänk tuberkulos.

Vid recidiv: Tänk på astma, KOL, tumör, främmande kropp, empyem, immundefekt, cystisk fibros, tuberkulos.

Utredning

Anamnes: Sjukdomsförlopp? Epidemiologi? Utlandsresa? Bakomliggande sjukdomar? Rökning? Fågelkontakt?

CRP är ofta kraftigt förhöjt vid pneumoni orsakat av pneumokocker och haemophilus och lite lägre vid mykoplasma och influensa.

Lungröntgen behöver inte utföras vid typisk klinisk bild. Görs vid recidiverande pneumonier liksom vid långdragna förlopp samt om anamnes på långvarig rökning finns och ingen nylig röntgen är gjord.

Sputumodling är gold standard vid mikrobiell diagnostik av bakteriell pneumoni inkl tuberkulos. C. pneumoniae, legionella, mycoplasma och virus diagnostiseras med NPH-PCR, eller PCR från sputa.

CRB-65 är ett verktyg för att allvarlighetsgrads bestämma pneumoni där C=confusion, R=respiration> 30/min, B=Blodtryck sys< 90 dia ≤ 60, 65=ålder ≥ 65år. Varje uppfylls markör ger 1 poäng och 2 poäng innebär stor risk för behov av sjukhusvård.

Behandling

Vuxna: Vid misstänkt pneumokockpneumoni ges PcV 1 g x 3 i 7 dagar. Vid pc-allergi eller terapisvikt doxycyklin 200mg x 1 i 1-3 dagar, sedan 100mg x 1 totalt 7 dagars beh. Vid utebliven effekt bör röntgen och diagnostik göras. Kontroll med röntgen efter 6 veckor bör övervägas men skall göras om rökare, äldre patient och oklart förlopp. Vid kvarstående symtom lungröntgen. Högre/snabbare behov av kontroll hos rökare och äldre.

Vid Mykoplasma eller Chlamydia ges doxycyklin 100 mg 2×1 i 1-3 dagar, sedan 100mg x1 totalt 7 dagars beh  alt. Klaritromycin eller azitromycin.

Sedan 2023 skall hydrokortison ges vid allvarlig samhällsförvärvad pneumoni om patientens tillstånd kräver inläggning på IVA alternativt intermediärvård med invasiv eller non-invasiv ventilation eller high-flow-nasal-oxygen och inte samtidig septisk chock, SARS, MERS, influensa, är immunsupprimerad eller har pågående steroidbehandling.

Förebyggande vaccination mot pneumokocker finns (se avsnitt pneumokocker och pneumokockvaccin).

Barn: Vid pneumoni ges till

– barn < ca 5 år PcV mixt 25 mg/kg x 3 i 7-10 dagar eller amoxicillin oral susp. 20 mg/kg x 3 i 3-5 dagar. – barn > 40 kg: tabl. PcV 1 g x 3 i 7 dagar.

Vid pc-allergi eller infektion med Mykoplasma eller Chlamydia ges till

– barn < 35 kg mixt erytromycin 20 mg/kg x 2 i 7 dagar. – barn > 35 kg tabl. erytromycin 500 g x 4 i 7 dagar.

Aktuella Mediciner

Azitromycin: Tablett Azitromycin, Azitromax

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

Klaritromycin: Tablett Klaritromycin, Klacid

Klindamycin: Kapsel Clindamycin, Dalacin /Oral susp Dalacin

PcV: Tablett Fenoximetylpenicillin/ Oral susp Kåvepenin, Primve, Phenoxymethylpenicillin

Fördjupning

infektion.net Nationellt vårdprogram

lakemedelsverket.se

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: