Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

PSA-screening.

Se även avsnittet Prostatacancer i detta kapitel.

Kort Sammanfattning:

* Screening med PSA leder till minskad prostatacancerdödlighet.

* Priset är en betydande överdiagnostik och överbehandling.

* PSA > 3 mikrog/L förtjänar observans alt utredning.

* Vid PSA mellan 3 och 10 upprepas provet efter några månader.

* Plötslig stegring av PSA är ett observandum.

PSA är ett enzym som förekommer i sädesvätskan producerad i prostata och som stegras vid sjukdomstillstånd i prostata eller ingrepp i denna. Förhöjda värden ses t ex vid benign prostatahyperplasi, urinvägsinfektion, aktiv prostatit och cystoskopi med raka instrument. Gräns för fortsatt utredning: generellt > 3 mikrog/L (70-80 års ålder >5 mikrog/L, > 80 års ålder > 7 mikrog/L), dock individuell bedömning. Högre värden vid hög ålder och stor prostata. Särskild observans vid plötslig höjning av PSA utan rimlig anledning. PSA höjs inte efter prostatapalpation.

Allmän PSA-screening är omdiskuterad och rekommenderas fn inte i Sverige. Å ena sidan kan screening minska dödligheten i sjukdomen- å andra sidan finns risk för överbehandling och obefogad oro. Undantag betr screening är män med minst två nära släktingar som insjuknat i prostatacancer. Där är det motiverat med årliga kontroller i åldrarna 40-70 år, helst via urolog. Ev konsultation med onkogenetiker. PSA har måttlig träffsäkerhet beträffande cancer. Vid PSA 3-10 mikrog/L har c:a 30% av pat prostatacancer, i intervallet 10-20 mikrog/L c:a 50% och vid värden över 50 mikrog/L har så gott som alla prostatacancer som då oftast är spridd. Vid ännu högre värden föreligger sannolikt skelettmetastaser. Plötslig stegring av PSA är ett observandum även vid måttliga nivåer. Variationen mellan två PSA- prover tagna med kort mellanrum kan vara 15-20%.

Vid cancerupptäckt är terapierna omtvistade. Första beslutet är om aktiv behandling skall ges eller enbart aktiv monitorering via ex v PSA. Operation av pat < 65 år har dock visats ge gynnsammare prognos än expektans. Emellertid växer många tumörer sakta och kommer ändå inte att inverka på vare sig livslängd eller livskvalitet (75 % av män med diagnostiserad prostatacancer kommer att avlida av annan orsak). Andra orsaker till PSA- förhöjning kan f ö vara benign prostataförstoring, kateterisering, cystoskopi, bakteriell infektion i prostatan, urinretention, urinvägsinfektion (upp till ett år efter).

Vid PSA mellan 3 och 10 mikrog/L kan kvoten Fritt PSA/Total-PSA ge ytterligare vägledning: hög kvot talar för BPH, låg kvot för prostatacancer eller infektion. Om PSA mellan 3 och 10 mikrog/L och kvoten är hög upprepas provtagningen var sjätte månad. Om PSA stiger kontinuerligt remitteras till urolog. (Ökning av PSA > 0,16 µg/L/år liksom dubblering av PSA < 18 månader har påvisats innebära påtagligt ökad risk för prostatacancer).

PSA skall bli omätbart 6 – 8 veckor efter prostataektomi. Om kvarvarande nivåer, eller mätbart PSA (> 0,2 ng/ml) efter att initialt efter operation vara omätbart, talar detta för kvarlämnad tumörvävnad respektive metastaser eller lokalrecidiv.

Enligt nationella riktlinjer är beslutsgränsen för fortsatt utredning > 3 µg/L. Dock särskild hänsyn till pat´s ålder, prostatastorlek mm. Med fördel tas måttligt höjt PSA- prov om efter en månad innan remiss. Prostatapalpation påverkar inte PSA- nivåerna. Association mellan lågt S- PSA och lågt S- Testosteron.

Ta inte PSA på män > 70 år om de inte ber om det. Risken för dessa att ha en livshotande prostatacancer som samtidigt är botbar är mycket liten, samtidigt som risken för överdiagnostik är stor.

Symtomfria yngre män som önskar PSA bör av läkare informeras om fortsatta utredningsförfarandet om de visar sig ha förhöjt värde liksom om uppföljning och tolkning av resultaten. De hänvisas att innan provtagning läsa broschyren ”Om PSA- prov för att tidigt upptäcka prostatacancer”, utgiven av Socialstyrelsen (beställs från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Sthlm). Kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se.

OBS att 5-alfa reduktashämmare halverar PSA- värdet i serum!

För dig som patient
Läs mer om PSA-screening. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!