NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PSA-screening.

Se även avsnittet Prostatacancer i detta kapitel.

Kort Sammanfattning:

*   Screening med PSA leder till minskad prostatacancerdödlighet.

*   Priset är en betydande överdiagnostik och överbehandling.

*   PSA>3 mikrog/L förtjänar observans alt utredning.

*   Plötslig stegring av PSA är ett observandum.

 

PSA är ett enzym som förekommer i sädesvätskan producerad i prostata och som stegras vid sjukdomstillstånd i prostata eller ingrepp i denna. Förhöjda värden ses t.ex. vid benign prostatahyperplasi, urinvägsinfektion, aktiv prostatit. Gräns för fortsatt utredning enligt standardiserat vårdförlopp:

Män < 70 år: PSA ≥3 µg/L

Män 70–80 år: PSA ≥5 µg/L

Män > 80 år: PSA ≥7 µg/L

Män < 50 år med PSA 2,2–2,9 innebär klar riskfaktor att insjukna i prostatacancer. Prostatapalpation och PSA rekommenderas vart annat år.

Högre värden vid hög ålder och stor prostata. Särskild observans vid plötslig höjning av PSA utan rimlig anledning. PSA höjs inte efter prostatapalpation.

OBS att 5-alfa reduktashämmare halverar PSA-värdet i serum. Allmän PSA-screening är omdiskuterad och rekommenderas fn inte i Sverige. Å ena sidan kan screening minska dödligheten i sjukdomen – å andra sidan finns risk för överbehandling och obefogad oro. Undantag betr. screening är män med minst två nära släktingar som insjuknat i prostatacancer. Där är det motiverat med årliga kontroller i åldrarna 40–70 år, helst via urolog. Ev. konsultation med onkogenetiker. PSA har måttlig träffsäkerhet beträffande cancer. Vid PSA 3–10 mikrog/L har ca 30 % av pat. prostatacancer, i intervallet 10–20 mikrog/L ca 50 % och vid värden över 50 mikrog/L har så gott som alla prostatacancer som då oftast är spridd. Vid ännu högre värden föreligger sannolikt skelettmetastaser. Plötslig stegring av PSA är ett observandum även vid måttliga nivåer. Variationen mellan två PSA prover tagna med kort mellanrum kan vara 15–20 %.

Vid PSA mellan 3 och 10 mikrog/L kan kvoten Fritt PSA/Total-PSA ge ytterligare vägledning: hög kvot talar för BPH, låg kvot för prostatacancer eller infektion. Om PSA mellan 3 och 10 mikrog/L och kvoten är hög upprepas provtagningen var sjätte månad. Om PSA stiger kontinuerligt remitteras till urolog. PSA skall bli omätbart 6–8 veckor efter prostataektomi. Om kvarvarande nivåer, eller mätbart PSA (> 0,2 ng/ml) efter att initialt efter operation vara omätbart, talar detta för kvarlämnad tumörvävnad respektive metastaser eller lokalrecidiv.

Association mellan lågt S-PSA och lågt S-testosteron.

Ta inte PSA på män > 70 år om de inte ber om det. Risken för dessa att ha en livshotande prostatacancer som samtidigt är botbar är mycket liten, samtidigt som risken för överdiagnostik är stor.

Symtomfria yngre män som önskar PSA bör av läkare informeras om fortsatta utredningsförfarandet om de visar sig ha förhöjt värde liksom om uppföljning och tolkning av resultaten. De hänvisas att innan provtagning läsa broschyren om PSA-prov.

Fördjupning

Stockholm3-testet.

Socialstyrelsen 2018. Prostatacancer, screening med PSA-prov med eller utan annat kompletterande test:

https://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/prostatacancer-screeningmedpsa1

Socialstyrelsen, Om PSA-prov för att tidigt upptäcka prostatacancer, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19489/2014-8-4.pdf

SBU: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-bereder/tillaggsmetoder-till-psa-test-for-diagnostik-av-prostatacancer/

Cancercentrum. Vårdprgram för prostatacancer. Individbaserad PSA-testning.

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/vardprogram/gallande-vardprogram-prostatacancer/8.-individbaserad-psa-testning/

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Prostatacancer

Patientinformation: www.doktorn.com

 

För dig som patient
Läs mer om PSA-screening. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer