NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.

ICD-10: Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32

Kort sammanfattning:

* Virus vanligast. Hög spontanutläkning.

* Vid måttliga besvär symtombehandling med nässköljning med koksaltslösning och lokala vasokonstriktorer (max 10 dagar). Nasal steroid vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev paracetamol.

* Vid svåra symtom (hög feber, uttalade ensidiga symtom m.m.) behandling med antibiotika i 7–10 dagar + symtombehandling med nässköljning med koksaltslösning och lokala vasokonstriktorer (max 10 dagar). Nasal steroid vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev paracetamol.

 

Definition

Inflammation i en eller flera bihålor oavsett agens. I praktiken är ”sinuit” oftast en rinosinuit – undantag är dental sinuit respektive tumör i sinus. Pansinuit: Samtliga bihålor drabbade. Kronisk sinuit: Besvär > 3 månader.

Orsaker

Varje förkylning ger rinosinuit i varierande grad, infektionen startar ofta i näsan. Virus är vanligast. F.ö. bakterier. Pneumokocker och Haemophilus Influenzae är de vanligaste bakteriella infektionerna; följt av Moraxella Catarrhalis/Branhamella och anaerober. Hyperreaktivitet. Polyper. Slemhinneirriterande agens. Allergener. Läkemedelsutlöst (α-1-receptorblockerare som terazosin, doxazosin, ASA, NSAID, betablockerare, ACE-hämmare m.fl.). Tandinfektion. Främmande kropp, i synnerhet hos barn.

Symtom

Nästäppa, sekret från näsan (framåt eller bakåt), nedsatt luktsinne. Ev. tyngdkänsla i ansikte, smärta vid framåtböjning, perkussionsömhet, ev. tandömhet m.m. Hos barn nästäppa, färgad sekret från näsan och hosta. Allmän sjukdomskänsla, trötthet och feber kan förekomma.

Ibland astmatiska symtom. Symtomduration vid rinosinuit i genomsnitt 2½ vecka.

Akut ethmoidit (allvarligt tillstånd): Rodnad, svullnad, ömmande vid näsroten och i mediala ögonvrån. Ofta föregående ÖLI. Blir högfebrila, allmänpåverkade. Obehandlad kan den ge orbitaabscess eller sinus cavernosus trombos.

Barn har dåligt utvecklade bihålor och får normalt endast infektioner i ethmoidal och maxillarsinus. Maxillarsinuit sällan före 7–8 års ålder.

Differentialdiagnoser

Vuxna: Rinit. Spänningshuvudvärk. Tempomandibulär dysfunktion. Tandinfektion. Herpes zoster. Neuralgi. Smärta från öga. Bihålecancer. Barn: Tumor (dock inte så snabbt förlopp. Små barn har rudimentära maxillarsinus. Frontalsinus utvecklas först i tonåren. Diagnosen Sinuit är alltså osannolik). Vid ensidig snuva: Choanalatresi, främmande kropp hos barn. Ensidig snuva hos vuxen kan tyda på tumör.

Utredning

Klinisk bild inkl. främre rinoskopi efter avsvällning. Hög diagnostisk signifikans har: Vargata, kakosmi (subj. luktar illa), duration > 10 dagar eller försämring efter 5 dagar samt följande samtidiga tecken: ensidig värk i kind och/eller tänder, bifasiskt insjuknande respektive purulent sekret i näsan samt >38 grader. SR/CRP är osäkra mått då det är för lite vävnad för att ge en klar reaktion. Perkussionsömhet, tyngdkänsla i huvudet och ont vid framåtböjning är helt ospecifika tecken och ses lika ofta vid viral – som bakteriell genes.

Ensidig vargata hos små barn – undersök för främmande kropp.

Ev. ultraljud eller röntgen av maxillarsinus visar bara att lufthalten är nedsatt, men inte av vilken orsak. Detta ses bl.a. vid ÖLI, allergisk rinit, näspolyper, astma, och rinosinuit (såväl bakteriell som serös). Vid recidiv kan ev diagnos verifieras med CT/endoskopi och/eller sinuspunktion. NPH-odling ger inte korrekt resultat. Riktad anamnes mot hyperreaktiva slemhinnor (allergisk-/icke-allergisk rinit, polypos, astma).

Vid flera recidiverande sinuiter kan prov tas avseende allergi (phadiatop), SR, LPK, diff, IgG inkl subklasser på frågeställningen immunbrist.

CT för att utreda sinusostierna.

Behandling

Spontanläkning vid bakteriell rinosinuit är mycket hög.

Vid antibiotikabehandling av okomplicerad akut rinosinuit förkortas sjukdomsförloppet endast hos 5-10% av patienterna. Denna begränsade effekt av antibiotikabehandling ska ställas mot potentiella biverkningar och påverkan av patientens normalflora.

ÖLI-symtom < 10 dagar med färgad/ofärgad snuva och lätt/måttlig värk över kind-hålor innebär som regel symtomatisk behandling med nässköljning med koksaltslösning samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar (försiktighet med lokala vasokonstriktorer – kan orsaka rhinitis medicamentosa). Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol

ÖLI-symtom > 7–10 dagar med hög feber, ensidiga symtom, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva, dubbelinsjuknande eller påtaglig försämring efter 5–7 dagars ÖLI-symtom innebär ofta antibiotika + nässköljning med koksaltslösning, samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol

Vuxna med akut bakteriell sinuit ges PcV 1,6 g x 3 i 7-10 dagar. Vid pc-allergi ges doxycyklin under 7–10 dagar (tar även Moraxella catarrhalis). Vid terapisvikt eller recidiv inom 4 veckor ges amoxicillin (750 mg x3) i 7-10 dagar eller amoxicillin + klavulansyra. Symtomatisk behandling med nässköljning med koksaltslösning samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol. Optimera ev. astmabehandling och rökavslut.

Akut bakteriell sinuit utan spontant dränage: Käkspolning + PcV. Vid misstanke på frontalsinuit utan dränage och vid kronisk sinuit: Remiss ÖNH.

Barn: Barn har ofta 6–8 ÖLI-perioder årligen. Detta är helt normalt barnet kan ha missfärgad snuva under lång tid utan att behandlingskrävande rinosinuit behöver misstänkas och har inte nytta av antibiotikabehandling. Om antibiotika väljs ordineras PcVx3 primärt. Om barnet vägrar att ta detta eller kräks: Ge suspension amoxicillin 50 mg/kg uppdelat på 3 doser. Slemhinneavsvällande. Agens är ofta Haemophilus Influenzae.

Akut ethmoidit, sphenoidit eller frontalsinuit (svår värk, lokaliserad svullnad, hög feber, allmänpåverkan) skall vårdas på ÖNH-klinik, kan vara ett livshotande tillstånd.

Tveka aldrig – skicka vid minsta misstanke!

Fördjupning

Läkemedelsverket. Akut rinosinuit. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/oron-_nas-_och_halssjukdomar.html#n1_60

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av rinosinuit. 2020.

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2019. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba40/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf

 

Aktuella Mediciner

Analgetika 

Paracetamol: Oral lösn./Supp./T Paracetamol, Alvedon, Panodil mfl.

Amoxicillin 

Oral susp./T Amimox. Oral susp./T Amoxicillin. Imacillin

Amoxicillin + klavulansyra 

Oral susp./T Spektramox. mfl

PcV 

Drp./Oral susp./T Kåvepenin, Tikacillin mfl

Slemhinneavsvällande 

Xylometazolin: Nässpray Otrivin

Oximetazolin: Nezeril, Nasin

Nasala Steroider 

Mometason: Nässpray Mometason. Nässpray Nasonex.

Tetracykliner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer