Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Svimning. Synkope.

ICD-10: R55

För Akuta åtgärder vid Medvetslöshet se avsnittet Medvetslöshet/Coma i detta kapitel.

Definition

Snabbt övergående attack av medvetslöshet orsakad av cerebral hypoxi.

Orsak

Blodtrycksfall.

Vasovagal synkope (”vanlig svimning”) utlöst av specifika situationer, t ex smärta och emotioner. Drabbar ffa yngre. En grupp är svimning med blodtrycksfall vid vattenkastning (ffa män nattetid) eller tarmtömning,(svimningen pga påverkan av baroreceptorerna vid krystning – Valsalvas manöver).

Hypotension och ortostatism. Ofta äldre. Hypovolemi eller autonom insufficiens i blodtrycksregleringen vid uppstigande från stol eller säng.

Arytmier t ex Adam-Stokes, sick sinus syndrome, ventrikulära takyarytmier, vagalt utlösta bradyarytmier som vid miktionssynkope.

Vaskulärt betingat, arterioskleros, aortastenos, minskat återflöde vid valsalvas manöver (t ex defekation, miktion). Karotissinussyndromet drabbar ffa äldre män (centralt medierad vasodilation och bradykardi som följd av aktivering av baroreceptorer, t ex hårt åtsittande skjortkrage/ slips).

Feber, infektion eller sömnbrist kan minska tröskeln till svimning.

Medicinering som antihypertensiva eller psykofarmaka. Hos äldre också nitroglycerin.

Vätskebrist (hypovolemi) pga dåligt intag, diuretika, svettning, blödning (ffa gastrointestinal), gastroenterit.

Obs den ökade effekten avblodtryckssänkning hos ARB/ACE- hämmare vid vätskebrist.

Symtom: Svimningen inleds ofta med obskurationsfenomen: Svartnar för ögonen, ostadighetskänsla, matthetskänsla, ibland också symtom från sympatiska nervsystemet i form av hjärtklappning, kallsvettning. Tonusförlust, blekhet, kortvarig medvetslöshet under vilken kloniska ryckningar och även urinavgång kan ske. Kort (i regel under en minut) postiktal fas med trötthet, illamående och kräkningar kan förekomma.

Status

”Normalstatus” efter anfallet.

Differentialdiagnoser: Epilepsi, hjärtstillestånd, arytmi, stroke, hypovolemi, hysteri, hyperventilation, anemi, metabola orsaker (t ex elektrolytrubbningar, hypoglykemi).

Utredning

Viktigt att identifiera pat med kardiell svimningsorsak som klaffel eller akuta arytmier (dålig prognos om obehandlade). Anamnesen viktig: Vilken situation? tidigare svimningar? medicinering? förkänningar? andra samtidiga symtom? Auskultation av hjärta – karotider, blodtryck, ortostatiskt prov, neurologstatus, Hb, P-glukos, elektrolyter, EKG, ev 24-timmars-EKG, vid oklarheter kan även EEG, CT-hjärna bli aktuella.

Ung patient, enstaka svimning = lågt utredningskrav. Svimning vid ansträngning kan tyda på klaffel eller myokardförändringar.

Behandling

Gentemot vasavagal svimning information/lugnande besked. Gentemot vasovagal svimning + hypotoni primärt extra tillförsel av salt + ”benkorsningsmetoden”; man korsar benen och pressar dem mot varann kontinuerligt under ca 30 sek samtidigt som man spänner skinkor och bukmuskulatur, förebyggande procedur.

Fördjupning

Läkartidningen, ABC om synkope, nr 39 2006. Läkartidningen nr 49 2012.

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Svimning. Synkope. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!