Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

TBE-infektion.

ICD-10: A84.1

Se även avsnittet Fästingfeber i Andningsvägarnas sjukdomar

Definition

Tick Borne Encephalitis”, fästingburen virusorsakad hjärninflammation.

Orsak

Fästingburen smitta (Flavivirus). Utbredningen av virusbärande fästingar är i Sverige ffa i Stockholms skärgård längs Östersjökusten till Kalmar inkl Öland, Gotland och Åland (+finska skärgården) och runt Mälaren, Vänern och Vättern. Smittan finns också i Södra Dalarna, Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne, Kronoberg och Blekinge. I Europa Central-inkl Baltstaterna.

Nya områden med TBE uppträder ständigt till följd av milda vintrar oftast i anslutning till vatten (hav/sjö/åmynning etc). Ca 5 % av fästingarna i drabbade områden bär på TBE-virus.

Symtom/status: Inkubationstid 1-2 veckor, (2-28 dagar finns beskrivet).200-300 insjuknar/år i Sverige, uppträder ffa april-november. Flera går subkliniskt och diagnostiseras inte.

En del (ca 25 %) tillfrisknar efter några veckor, andra får dras med kognitiva funktionsbortfall under flera år, några får kvarstående symtom med spinalnervspareser. Infektionen kan ses i ett tvåfasigt förlopp:

Fas 1: influensaliknande bild med övergående ospecifik feber och värk i kroppen i några dygn. Inga luftvägsbesvär. Lindriga symtom hos barn. Symtomen blir i regel värre ju äldre man är.

Fas 2: efter 1-3 veckor där 25 % av de infekterade visar CNS-engagemang: Meningit/meningoencefalitbild oftast med milda symtom inkl febrilitet. Cirka 10 % får allvarlig sjukdom med medvetandesänkning, ev andningsbesvär, pareser över skuldergördel och neurologiska bortfall (ffa ataxi, ptos, ögonmuskelpares, diplopi, ataxi, talstörning, pares farynx). I efterförloppet ses ofta en bild bestående av trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, affektlabilitet, tremor, balansstörning, talsvårighet.

Långvariga (flera år)/bestående neuropsykiatriska symtom (minnes- koncentrationsstörning och personlighetsförändring) förekommer i ca hälften av fallen. Kvarstående pareser vid myelit hos ca 5 %. Bestående neurologiska skador hos barn (< 7 år) är mycket sällsynt.

Utredning

Påvisande av Ig-G och Ig-M i serum (eller spinalvätska om pat vaccinerad eller akut) mot TBE, finns i regel 1-3 veckor efter sjukdomsdebut (i regel positiv när CNS symtom uppträder). Om tveksamhet följ upp med nytt prov efter 2 veckor. OBS! att höjda titrar kan kvarstå i upp till 8 månader efter vaccination. Leukocytos, höjd CRP och SR i fas 2 med uttalad symtomatologi. Kontroll av antikroppar mot TBE i likvor ingår i utredning av meningoencefalit. Anmälningspliktig.

Differentialdiagnoser: Fas 1: Andra viroser. Ehrlichios. Borrelia. Fas 2: Vid serös meningit; herpes simplex typ II- virus. Vid meningoencefalit; herpes simplex typ I resp. varicellae, borrelia.

Behandling

Specifik behandling finns inte. Remiss sjukhus vid uttalade fall. Följ förloppet. Lång konvalescens många får kvarvarande besvär enligt ovan. Meningoencefalit räknas som anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Förebyggande använd täta kläder i högt gräs och slyig skogsmiljö. Receptfria ”Mygga” minskar risken att bli fästingbiten. Leta fästingar efter promenader i naturen. Duscha! Fästingen tas bort med pincett -drag rätt ut- vrid inte. Såret tvättas med desinfektionsmedel alt tvål och vatten.

Vaccination avdödat TBE-virus med 3 doser där grundimmunisering innebär att de första doserna ges med 1-3 månaders intervall (lämpligen i mars- april). Tredje dos Encepur ges efter 9-12 mån. Tredje dos FSME- immun ges efter 5 – 12 mån. Första booster (= dos 4) för båda vaccinerna efter 3 år. Därefter booster (Encepur) vart 5:e år om 12-49 år, äldre än 49 år ges booster vart 3:e år. Booster utover dos 4 (FSME- immun) ges vart 3:e – 5:e år om< 60 år. > 60 år vart 3:e år.

Vaccinerna ger ett gott skydd (98 %). De olika vaccinerna är utbytbara mellan varandra efter dos två.

Vid snabb grundimmunisering ges Encepur dag 0, 7 och 21. Detta schema ger ett immunsvar från dag 21 upp till 12-18 månader varefter första boostern ges. Snabb grundvaccinering rekommenderas för ovaccinerad person som vistas i drabbade områden.

Barnvaccination följer samma schema som vuxen. Vaccination rekommenderas till barn från 1 års ålder i TBE områden. Genomgången TBE-infektion ger livslång immunitet.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.fasting.nu ; www.1177.se

Aktuella mediciner

Vaccin: Encepur/Enepur Barn.

Vaccin: FSME-IMMUN Vuxen/Junior.

För dig som patient
Läs mer om TBE-infektion. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!