Sökresultat

Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

hepatit B: Positivt anti-HBc IgM. Detta är det snabbaste provet för att ge utslag, och visar aktuell infektion (kvarstår 6–12 månader). Kronisk hepatit B: HBsAg pos, anti-HBc-IgG pos, anti-HBc IgM neg. Kan gå med pos eller neg HbeAg. Smittsamhetsmarkör: HBsAg pos innebär smittsamhet, samtidig HBeAg p…

Hepatit. Virushepatit.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…atit – Hepatit A. Hepatit. VirushepatitHepatit B. Hepatit. VirushepatitHepatit C. Hepatit. VirushepatitHepatit D. Hepatit. VirushepatitHepatit E. Definition Inflammation i leverceller p.g.a. virusinfektion. Orsak Virushepatiter: Hepatit A, B, C, D och E. Samtliga är allmänfarliga sjukdoma…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…smitta och det är risk för insjuknande. Ger omedelbart bra skydd om det ges inom 14 dagar efter exponering. Fördjupning www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation). Patientinformation: www.1177.se Aktuella Mediciner Vaccin Hepatit A: Inj. Havrix. Inj. Vaqta. Vaccin Hepatit A + B: Inj. Ambi…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…ulär cancer. Sämre prognos om samtidig smitta med hepatit B, HIV, hög ålder, alkohol-, narkotikamissbruk, metabolt syndrom, övervikt. Utredning Anti-HCV positiv inom 2 veckor efter insjuknandet. Hos immunosuprimerade patienter kan det ta upp till 1 år innan utslag. Diagnosen kan då sättas tidigare me…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

Kan enbart förekomma vid samtidig Hepatit B-infektion (HBsAg pos). Få fall i Sverige. Antikroppar (anti HDV Ig-G typ) kan påvisas någon vecka efter smitta (parenteral smittväg). Inkubationstid 4–6 veckor. Specifik behandling finns inte, kroniska former förekommer. Vaccination mot hepatit B skyddar o…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…ittväg. Liknar hepatit A men svårare förlopp. Inkubationstid 2–6 veckor. Anti-HEV antikroppar för diagnos. Övergår ej i kronisk form. Ingen specifik terapi eller vaccination finns idag (vaccin provas i Asien). Anmälningspliktig. www.sminet.se Fördjupning: www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinf…

KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.

Andningsvägarnas sjukdomar

…trypsintest? (misstanke om < 50 år, ej rökare, snabb försämring och stora emfysem centralt i lungorna). Vikt och längd följs. Bentäthetsmätning vid malnutrition resp. där FEV 1 < 60 % (kvinnor)/< 50 % (män), använd FRAX för bedömning avseende utredning och behandlingBT, P-Glukos, lipider (ökad risk f…

Hepatit. Autoimmun hepatit.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…är påvisbara i 90 % av fallen. Förhöjt Ig-G. Leverbiopsi. Behandling Remiss medicinklinik. Lättare fall kan avvaktas. Allvarligare fall behandlas med prednisolon och/eller azatioprin (immunosupprimerande), kan vara livslångt. Behandlingsmålet är att normalisera transaminaserna. Ev. levertransplantati…

Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…efter 6 mån. Undantag vid höjt ALP som kräver snabbare utredning. Finns infektion, läkemedel eller alkohol som förklarar bilden? * Höjt ALP utan samtidig höjning av GT talar emot leversjukdom.   Definition Avvikande mönster betr. ASAT, ALAT, ALP, GT, CDT, PEth, Bilirubin, enskilt eller i kombination…

Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.

Urinvägarnas sjukdomar

…tömningssymptom, Tyngdkänsla, obehag smärta från bäckenbotten. Ibland droppinkontinens. Status Prostata ömmande och ofta relativt liten med hårdare partier. Differentialdiagnos Palpatoriskt kan det vara svårt att skilja från en prostatacancer. Prostatitliknande besvär. Utredning Som vid Prostatit, a…

Ikterus. Gulsot. Hepatit.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…dbrytning än vad levern kan hantera p.g.a. för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter) eller leverskada. 2. Gallobstruktion (se också kapitlen Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel). De olika typerna av ikterus har varierande specifika orsaker: Bilirubinemi: Hereditär hyperbilirubinem…

Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.

Neurologiska sjukdomar

…editet. Ökad risk för patienter med migrän att drabbas av ångest och/eller depression. Utlösande faktorer: Stress, spänningshuvudvärk, sömnrubbning, menstruation, hunger, väderomslag, starkt ljus, starka dofter, tyramin innehållande födoämnen (t.ex. ost, rödvin), alkohol, choklad, ansträngning, smärt…

Kronisk myeloisk leukemi. KML.

Blodsjukdomar

…3 sjukdomsfaser: kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). Vid diagnos är cirka 93 procent i den kroniska fasen och resten i någon av de mer avancerade och svårbehandlade formerna av sjukdomen. Initialt ofta asymtomatisk (kronisk fas). Ca hälften av patienterna är asymtomatiska vid diagn…

Njursvikt, kronisk. Uremi.

Urinvägarnas sjukdomar

…D säkerställs genom > 25% sänkning av GFR – Snabb progress definieras som en fortlöpande förlust av GFR > 5 ml/min/1.73m2/år Fördjupning Svensk njurmedicink förening. https://njurmed.se/wp-content/uploads/2017/04/CKD.2016.01.20.SNF_.clean_.pdf Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)….

Hepatit A.

Könssjukdomar

…ch hud. Utredning Blodprov; anti HAV. ASAT, ALAT, bilirubin, PK/INR, albumin. Behandling Ingen. God prognos och läker ut av sig själv men långdraget förlopp med trötthet. Vaccin finns. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se Fördjupning Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se Patienti…

Hepatit B.

Könssjukdomar

…se. Vaccin finns. Vid klar risk för smitta kan snabbvaccinering och immunoglobulin komma ifråga. Fördjupning Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se Patientinformation: www.1177.se Aktuella Mediciner Vaccin Hepatit B: Inj Engerix-B. Inj Fendrix. Inj HBVAXPRO. Vaccin Hepatit A + B: Inj Ambir…

Urtikaria. Nässelutslag.

Hudsjukdomar

…isk inducerbar utrikaria, se unde Symtom. 20 % drabbas någon gång av urtikaria. Orsak Frisättning av vasoaktiva ämnen som frisätts från mastcell ffa histamin. Atopiker drabbas särskilt (fr.a. akut urtikaria). Kan utlösas av många faktorer: Hos barn vanligen infektionsutlöst (virus, streptokocker, kör…

Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.

Andningsvägarnas sjukdomar

…rblockerare som terazosin, doxazosin, ASA, NSAID, betablockerare, ACE-hämmare, hormoner m.fl.). Yrkesrelaterat: orsakas av hög- eller lågmolekylära ämnen, ex.v. mjöl, trädamm, latex, härdplaster. De sistnämnda i form av akrylater, syraanhydrider eller diisocyanater – ämnena finns i båtar, bilar, limm…

Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.

Reumatologiska sjukdomar

…ed kronisk generell muskelvärk med stelhet och snabb uttröttbarhet av muskulaturen. Trötthet. Ökad smärtkänslighet. Diagnostiken enligt American Collegue of Rheumathology 1990: Smärtan skall ha varat under mer än tre månader och inkludera alla fyra kroppskvadranterna. 11 av 18 definierade punkter (en…

Hepatit C.

Könssjukdomar

…t Mag- och Tarmsjukdomar. Orsak Virus som finns i blod. Blodsmitta vanligast (kanyler, blodtransfusion) men smittar även sexuellt. Inkubationstid 1–3 månader, cirka 40 % läkt ut efter 3–4 månader. Symtom Ofta symtomlöst. Ibland trötthet, feber, illamående och ev. gulfärgning av ögonvitor och hud. Sto…

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.

Kirurgiska sjukdomar

…ågående icke reversibel inflammation som medför fibrosbildning och förkalkningar i pankreas. Orsak Alkohol kombinerat med rökning (95 % i Sverige), avflödeshinder för pankreassaften (t.ex. vid pankreascancer, sfinkterstenos). Hereditär pankreatit. Cystisk fibros. Symtom Buksmärtor (tidigt symtom) i e…

Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.

Blodsjukdomar

…nns även som andra former t.ex. T-lymfocyttyp. Drabbar ffa medelålders – äldre personer. Vanligaste leukemin. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Årligen insjuknar cirka 500 personer i Sverige i sjukdomen. Medianålder vid diagnos är cirka 70 år….

Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…r mot transglutaminas. Se också avsnittet Vitamin B12-brist i kapitlet neurologiska sjukdomar. Behandling Vitamin B12 om brist på detta, som underhållsbehandling 1 mgx1. Vid folsyrabrist substitueras denna med 1 mgx1 efter att första 2 veckorna tagit 5 mg dagligen. Typ B-gastrit behandlas med eradike…

Fotledsinstabilitet- kronisk.

Rörelseorganens sjukdomar

…etchning av akillessenan och koordinationsträning, t.ex. på balansplatta. Det krävs i regel ett års kontinuerlig rehabiliteringsträning innan stabiliserande operation kommer ifråga. Kronisk fotledsinstabilitet med positiv draglådetest mm kan utredas med artroskopi och/eller MR för att diagnosticera a…

Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.

Neurologiska sjukdomar

…indometacin krävs för diagnos. Tänk på risken för blödande ulcus och överväg samtidig omeprazolbehandling. Sista indometacinpreparatet i FASS avregistrerades sept 2015, frågan om licensansökan. Övriga NSAID har inte denna goda effekt. Aktuella Mediciner Diklofenak: T Diklofenak. (Indometacin: Supp Co…

Stickskador. Blodsmitta.

Blodsjukdomar

…d misstanke om Hepatit B: Ovaccinerad individ: Snabbvaccinera med Engerix (1,0 ml im i deltoideus) dag 0, 7 och 21 samt efter 6 mån. Om index är smittsam hepatit B bärare kontakta infektionsjour för ställningstagande till immunoglobulin som ska ges inom 48 tim (+ vaccination). Tidigare vaccinerad: In…

Hypotyreos.

Endokrina sjukdomar

…fel”. Trötthet, huvudvärk, dyspne, tendens att snabbt få mjölksyra (vanligt och tidigt tecken), frusenhet, låg kroppstemperatur, låg puls, upprepade infektioner, depressivitet, glömska, okoncentration (frekventa felhandlingar vid arbetsplatsen), desorientering, lätt till måttlig viktuppgång, hes och…

Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.

Neurologiska sjukdomar

…dygn per omgång med åtminstone två av symtomen dubbelsidig värk, molande/tryckande karaktär (inte pulserande), lätt till måttlig intensitet, ingen försämring vid fysisk aktivitet. Högst en av ljud- eller ljuskänslighet, illamående kan förekomma. Kronisk spänningshuvudvärk om symtomen ≥ 15 dagar/måna…

Vaccinationer av barn

Barnets sjukdomar

…vistas ett smittsamt barn). BCG-vaccination: Via BVC erbjuds i dag BCG-vaccination vid 6 mån. ålder till barn vars ena eller båda föräldrar härstamma från ett land med hög förekomst av tuberkulos. Vaccination rekommenderas också vid aktuell tuberkulosinfektion i hushållet samt inför längre resa som…

Akut buk. Buksmärtor.

Kirurgiska sjukdomar

…via ultraljud. Appendicit: Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot Mc-Burneys punkt. Se avsnittet Appendicit i detta kapitel. Borreliainfektion med neuroborrelios. Smärtor av neuralgityp (vassa, stickande) kan uppträda överallt på kroppen; ex.v. över galltrakten eller övriga buken….

Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.

Barnets sjukdomar

…ar kräkningar som dominerande symtom hos barn. Snabb debut och ofta förbättring inom några dygn. Matförgiftning: Illamående, buksmärta, kräkningar dominerar, diarre förekommer. Förbättring inom 1-2 dygn. Enbart kräkningar >24 timmar, utred för annan orsak (ileus, annan kirurgisk åkomma, CNS påverkan,…

Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.

Rörelseorganens sjukdomar

…ister och trycket i härden släpper. Symtom Den drabbade är oftast i åldern 40–60 år. Akuta formen: Oftast akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen. Kroniska formen uppvisar smärta, svårighet att ligga på drabbade sidan och rörelseinskränkning; mest i…

Astma

Andningsvägarnas sjukdomar

…agonist i upprepade doser. Vid fortsatta besvär dubblerad till fyrdubblerad dos av inhalationssteroid. Spacer kan förskrivas och medlen vid akuta besvär ges i spray. Vid medelsvår attack: Som ovan med tillägg av tabl. prednisolon 20–40 mg/dygn i 5–7 dagar. Om detta inte ger snar bättring kontaktas vå…

Akutmedicin. Blodsmitta. Stickskador

Praktisk Akut Medicin

…a positiv HbsAg. Vet man att man varit utsatt för smittsamt blod, tag kontakt med infektionsklinik, kan bli aktuellt med immunoglobulin mot Hepatit B (licenspreparat). Aktuella Mediciner Vaccin mot Hepatit A+B: Inj Ambirix, Inj Twinrix. Vaccin mot Hepatit B: Engerix-B….

Trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni.

Blodsjukdomar

…nalysera TPK i citratrör.. I övrigt kontrolleras Hb,Blodstatus, differentialräkning, S-Natrium, S-Kalium, S-Kalcium, S-Kreatinin, S-ASAT, S-ALAT, S- ALP, S-Bilirubin och tyreoideafunktion, S-elfores, hepatit B/C, HIV, ANA, H. pylori-serologi, graviditetstest där tillämpligt, SR, CRP, B12/folat., LPK,…

Akutmedicin. Kompartmentsyndrom

Praktisk Akut Medicin

…elloge för att ”släppa på trycket” kan rädda vävnaden från bestående skador. Kroniska fall kan ibland behandlas genom träningskorrektion….

Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.

Geriatriska sjukdomar

…a feberfria/subfebrila trots utbredd pneumoni. Snabbt insjuknande indikerar ofta pneumokockpneumoni. Differentialdiagnoser Akut bronkit eller exacerbation av kronisk bronit/KOL, astma. TB. Lungemboli. Hjärtsvikt. Lungcancer. Utredning Anamnes. Bakomliggande sjukdomar, immunsupprimerande behandling, s…

Värk hos äldre. Smärta hos äldre.

Geriatriska sjukdomar

…rta, ofta efter ytterst måttligt trauma (t.ex. snubblat över tröskel). Den akuta smärtan kan vara så intensiv att sjukhusvård krävs. Durationen är veckor till månader. Efter upprepade kompressioner kan smärtan bli kronisk. Pyrofosfatartrit: Artrit förenad med inlagring av pyrofosfatkristaller ger en…

Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.

Neurologiska sjukdomar

…och ökat motionerande. Uppmärksamhet på ev. sömnrubbningar och på patientens livssituation i stort som oftast behöver ändras. Tät kontakt med mottagningen under avgiftningsfasen. Efter en washout period på ett antal veckor till månader minskar/försvinner den läkemedelsutlösta huvudvärken. Först då ka…

Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.

Rörelseorganens sjukdomar

…gament. Psykosociala faktorer som vantrivsel på jobbet och dåliga möjligheter att påverka sin arbetssituation, har visat sig kraftigt öka risken för långvarig ryggproblematik. I kroniska fall med sjukdomsduration upp emot året där bakomliggande somatisk orsak uteslutits är det påvisat att störd centr…

Kompartmentsyndrom i extremitet.

Rörelseorganens sjukdomar

…dling med omedelbart öppnande av aktuell muskelloge (fasciotomi) för att ”släppa på trycket” kan rädda muskulatur och nerver från bestående skador. Kroniska fall kan ev. behandlas med träningskorrektion, i sällsynta fall med fasciotomier….

Pneumokocker. Pneumokockvaccin.

Andningsvägarnas sjukdomar

…lsomyndigheten grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig pneumokockinfektion att vaccinera sig. Dessa grupper delas upp i de som löper mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion och de som löper hög risk för sådan. Till gruppen med mycket hög risk räknas personer med aspleni/hypospl…

Vitamin B12-brist. Perniciös anemi. Kobalaminopeni.

Blodsjukdomar, Neurologiska sjukdomar

…2- och/eller folatbrist påverkar kroppens alla snabbväxande celler; EPK, LPK, TPK, celler i munslemhinna, tarmepitel, spermier m.fl. Utredning Görs vid makrocytär anemi, polyneuropati, demensutredning eller om pat misstänks tillhöra riskgrupp enligt ovan. Börjar man utredningen med S-Hcy, vid normalt…

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2). Vaccin mot Covid-19.

Andningsvägarnas sjukdomar

…hyperinflammatoriskt tillstånd. Ökad risk för tromboemboliska händelser vid allvarlig sjukdom. Riskgrupper är äldre (>70 år), obesa och patienter med underliggande sjukdom som blodmalignitet, pågående cancerbehandling, hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom eller undermåligt behandlad diabetes. Inkub…

Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr

Andningsvägarnas sjukdomar

…dragen, normalt ca 3 veckor men kan finnas kvar dubbelt så länge. Ibland retrosternal smärta. Ibland lättare obstruktivitet. Barn i förskoleålder har ofta 6–10 luftvägsinfektioner/år. Barn 0–3 år har ofta obstruktiv bronkit som påverkar andningen. Status Hosta. Ibland färgade upphostningar. Vanligt m…

Diarré.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…emedelsutlöst: Direkt antibiotikabiverkan eller rubbad bakteriell balans orsakad av antibiotika (t.ex. clostridium difficile infektion naturligt förekommande bakterie som tillväxer när den naturliga bakteriebalansen rubbas via antibiotika [vanligaste orsakerna är klindamycin resp cefalosporin]; och v…

Stress. Fysiologiska stressreaktionen.

Psykiska sjukdomar

…ngest. Fysiologiska stressreaktioner, t.ex. sömnrubbning, motorisk oro, skakningar eller muskelryckningar i kroppen, spänningstillstånd med värk i muskler och/eller leder, huvud-nackvärk. Stickningar eller tryck över bröstet ryggsmärtor, sänkt libido, impotens, takykardi, ibland arytmier, diarré, met…

Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.

Endokrina sjukdomar

…retinopati, neuropati) vid diabetesdebuten. 4 snabba frågor kring diabetes typ 2 – tar bara 1 min! » Gör enkät Orsak Orsak typ 2: Minskad produktion av insulin samt ökad resistens mot insulinberoende glukosupptag i ffa skelettmuskulatur. Specifika orsakerna till detta är egentligen okända. Incidense…

Influensa – veckorapport från Folkhälsomyndigheten v.2

…kontakter och personal som vårdar dessa patienter bör erbjudas vaccination. Skyddet av vaccinet år hos äldre endast ca 50% och detta innebär att den vaccinerade individen fortfarande kan bli sjuk men få ett lindrigare sjukdomsförlopp. Vid exposition för influensa rekommenderas för riskgrupperna konta…

Akutmedicin. Urtikaria. Nässelutslag

Hudsjukdomar

…vitaminer, röntgenkontrastmedel. Födoämnen: jordgubbar, skaldjur, fisk, mögelost, nötter, soja, kiwi, kombination skaldjur och vin. Insektsstick: Bi, geting. Malignitet. Kollagenoser. Ibland multifaktoriell orsak (t.ex. stress, infektion eller läkemedel). Kronisk urtikaria är ofta en autoimmun sjukdo…

Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.

Neurologiska sjukdomar

Definition Påfallande snabb debut, symtombild som vid kronisk spänningshuvudvärk. Kroniskt förlopp inom tre dygn från första symtomen. Ibland kan pat ange klockslaget för huvudvärkens början. Ovanlig huvudvärksform. Orsak Okänd. Immunologisk mekanism? Börjar ibland efter influensaliknande klinik. Sy…

Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.

Andningsvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- Halssjukdomar

…ive tumör i sinus. Pansinuit: Samtliga bihålor drabbade. Kronisk sinuit: Besvär > 3 månader. Orsaker Varje förkylning ger rinosinuit i varierande grad, infektionen startar ofta i näsan. Virus är vanligast. F.ö. bakterier. Pneumokocker och Haemophilus Influenzae är de vanligaste bakteriella infektione…

Rosacea.

Hudsjukdomar

…mringar. Kan i sällsynta fall vara unilateralt Drabbar medelålders personer, ffa kvinnor. Vanligaste typen. Papulopustulös: Kronisk pustulär ansiktsdermatos. Olika faser: Papler, pustler, erytem och ödem över panna, näsa, kinder, haka. Rhinophyma: Talgkörtelhypertrofi med deformitet och rodnad av näs…

Akutmedicin. Akut buk. Buksmärtor.

Kirurgiska sjukdomar

…Kräkningar (pylorusstenos? ventrikelcancer? ulcus?). Testistorsion: Akut insättande smärta i nedre delen av buken och testikeln som roterat runt upphängningen. Drabbar fr.a. yngre. Akut remiss för operation inom timmar. Urinstämma: Män i prostataåldern, urinblåsan palpabel och ömmande. Urinvägsinfek…

Polyneuropati.

Neurologiska sjukdomar

…en vid celiaki. Systemsjukdomar med metaboliska rubbningar, (diabetes mellitus, uremi, porfyri). Övriga systemsjukdomar (amyloidos, sarkoidos). Intoxikationer (alkohol, metaller som bly, arsenik kvicksilver, koppar och tallium). Lösningsmedel (lösningsmedel i färger, bensin/oljor, akrylamid). Kollage…

Reumatoid artrit. RA.

Reumatologiska sjukdomar

…1 m.fl. RA-patienter löper klart ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjkd.; ffa stroke och hjärtinfarkt. Status Kvarstående (> 6 veckor) artrit bild med svullnad, ömhet, värmeökning, rörelsesmärta. Senare också rörelseinskränkning och deformiteter. Tenosynoviter och bursiter vanliga. Reumatiska nodul…

Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.

Blodsjukdomar

…jsänka pekar mot reticulocytos alt anisocytos. Snabbsänka CRP (C-reaktivt protein). Vid akuta infektioner stiger CRP fortare än SR. Vid behandling av en infektion sjunker CRP snabbt, medan en förhöjd SR kan kvarstå under veckor till månader. Mikrosänka: Kapillärt tagen sänka. Tas ffa på småbarn. Norm…

Eosinofili. Hypereosinofilt syndrom.

Blodsjukdomar

…nofili: > 5 x 109/L. Orsak Primär, där en klonal abberation föreligger (ovanligt). Sekundär: där ett utlösande tillstånd kan identifieras tex infektion (tex parasitinfektion, bakteriell tarminfektion, kronisk infektion som tuberkulos, HIV, CMV, EBV, hepatit), allergi (atopi – astma, rinit, urtikaria,…

Hemokromatos.

Blodsjukdomar

…v regelbunden venesectio. Behandlingen följs med Hb, Ferritin (bör ligga på 50–100 µg/l), Transferrinmättnad. Screening av släktingar. Fördjupning Läkartidningen nr 46 2012 volym 109. Hereditär hemokromatos– en vanlig genetisk sjukdom. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/18863/LKT1246s20…

Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.

Andningsvägarnas sjukdomar

…sorisk hyperreaktivitet med åtföljande funktionsrubbning i luftvägarna, inkl lättretad hostreflex. Symtom Som vid astma, men astmamediciner hjälper inte mer än i bästa fall perifert. Tyngd över bröstet, tungandning, hosta (ibland kronisk), ökad slembildning mm. Ibland ökande besvär vid ansträngning….

Nutrition. Malnutrition. Undernäring.

Geriatriska sjukdomar

…p över epigastriet. Det skall höras ett tydligt bubblande, annars ligger sonden fel. Vid tveksamhet om rätt läge skall sonden inte användas förrän sondläget kontrollerats med röntgen. * PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi): nutritionssond som sätts genom bukväggen. En liten stopplatta eller vätskef…

Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.

Andningsvägarnas sjukdomar

…var troligen inte orsaken till dödsfallen som drabbade orienteringssporten i början av 90-talet – vilket man länge misstänkt. Symtom Allt ifrån asymtomatisk till svår infektion men generellt snällt förlopp med spontanläkning. Vanligt förekommande i övre luftvägar ffa hos barn. Inkubationstid cirka 3…

Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.

Neurologiska sjukdomar

…a utlöses ibland av nitroglycerin och alkohol. Drabbar fr.a. män, ofta debut mellan 20–30 års ålder. Viss hereditet (5%). Tidigare angivits övervikt för rökare – idag finns tveksamhet kring det. Symtom Ensidig, mycket kraftig smärta i eller ovan öga och/eller tinning med duration 15–180 minuter (i re…

Leukocytos.

Blodsjukdomar

…aftigt förhöjt LPK (över 50 x 109/L): akut- eller kronisk leukemi. OBS Leukemoida reaktioner som t.ex. infektion och malignitet, kan ses med LPK > 50. Utredning Anamnes och status får vägleda utredningen. Upprepade prover angeläget (kortlivade celler). Hb, LPK, TPK, Diff/plott, SR, CRP. Tänk i absolu…

Allergier

Andningsvägarnas sjukdomar

…rande symtom måste finnas. Symtom: Beroende på drabbat organ enl nedan. Generellt sett orsakar en allergiskt utlöst inflammation i luftvägar, ögon m.fl. organ en sekundär hyperreaktivitet i slemhinnorna. Exempel är långdragna luftvägsbesvär som hosta, försämring vid fysisk ansträngning mm vid allergi…

Akut njurskada. Kreatininstegring. Stigande kreatinin.

Urinvägarnas sjukdomar

…timmar eller anuri > 12 timmar Akut njurskada drabbar oftare patienter med redan nedsatt njurfunktion. Alla grader av akut njurskada påverkar morbiditet och mortalitet negativt. Det är därför av stor vikt att det uppmärksammas inom primärvården och att patienten remitteras för vidare undersökning/be…

Hypogonadism hos män.

Endokrina sjukdomar

…en och platt prostata, ev. gynekomasti. Minskad pubesbehåring med minskad växt upp mot naveln, minskad skäggväxt. Lågt S-Testosteron associerat med lågt S-PSA. Klinefelters syndrom: Små och fasta testiklar, liten prostata. Onormalt långa ben. Ev. gynekomasti. Differentialdiagnos Pubertas tarda, dvs….

Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.

Ögonsjukdomar

…rkan av mediciner med antikolinerg verkan, och av betablockerare. Nedsatt kvalitet på tårfilmen med ökad avdunstning kan ha sin grund i åldrande, kronisk inflammation, autoimmuna sjukdomar, ärftlighet och hormonella faktorer. Övriga faktorer: dysfunktion i ögonlock (svårighet att sluta detta), ex.v….

Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.

Gynekologiska sjukdomar

…a, värst om natten), lichen planus, psoriasis, skabb, seborrhoiskt – eller atopiskt eksem liksom kontakteksem (såväl allergiskt eksem [candida-svampmedel, latex i kondom, lokalanestetika, neomycin] som det vanligare irritativa eksemet [tvättning, ridning/cykling, svampmedel, podofyllotoxin vid kondyl…

Huvudvärk. Cephalalgia.

Neurologiska sjukdomar

…också HV vid systemisk infektion som influensa. Rubbningar i homeostasen som hypertoni, hypoxi, hormonrubbningar, eklampsi, fasta, kardiella orsaker m.fl. Annan struktur i ansikte (skalle, nacke, ögon, öron, sinus, tänder osv.). Se cervikal huvudvärk respektive Bruxism nedan samt avsnittet Cervikobra…

IBS. Irriatble Bowel Syndrome. Colon irritable. Tarmkatarr.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…-sensiterad smärtreglering. Även tunntarmen är drabbad. Viss betydelse har sannolikt även kosthållningen (kan bidra till patientens symtom) samt psykologiska faktorer (stress samt hur pat upplever och hanterar sina symtom). Forskning finns som tyder på rubbning av nervcellsfunktionen och inflammatori…

Ögonlocksaffektioner – Chalazion.

Ögonsjukdomar

…dess utförsgång. Ofta associerad med rosacea och kronisk blefarit. Oklart samband med bakterieinfektioner. Symtom Oöm kula i övre eller nedre ögonlocket. Differentialdiagnos Hordeolum (aktiv talgkörtel/Meibomskörtelinfektion). Dessa är ömma, spontanläker oftast men kan behöva varma kompresser och ev…

Splenomegali.

Blodsjukdomar

…k Inflammation/Infektion: mononukleos, malaria. Rubbad blodcirkulation: högersidig hjärtsvikt, levercirros. Hemolys med ökad nedbrytning av röda blodkroppar, t.e.x hereditär sfärocytos. Maligna sjukdomar: malignt lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, kronisk myeloisk leukemi, metastaser. Myelofibros: (m…

Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.

Endokrina sjukdomar

…sjukdom, Ökad katabolism flera antipileptika (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin), glukokortikoider. Symtom Vitamin D-brist är associerat med trötthet, muskelsvaghet, led-, muskel- och skelettsmärtor, parestesier i händer och fötter, muskelkramper samt svårigheter att resa sig och att gå i trappor….

Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.

Praktisk Akut Medicin

…ymtom, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva, dubbelinsjuknande eller påtaglig försämring efter 5–7 dagars ÖLI-symtom innebär ofta antibiotika + nässköljning med koksaltslösning, samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn all…

Lungemboli.

Blodsjukdomar

…att grundsjukdomen förvärrats skall misstänkas drabbad av lungemboli. Differentialdiagnos Revbenssmärta. Pneumotorax. Pneumoni. Bronkit Astma. KOL. Hjärtinfarkt. Hjärtsvikt. Lungödem. Perikardit Hjärttamponad. Aortadissektion/-aneurysm. Sepsis. Lungtumör. Blödning. TBC. Ektasier. Subfrenisk abscess….

Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.

Endokrina sjukdomar

…ndigt positiv energibalans. Typiskt är att äta snabbt och bli ordentligt (över)mätt. Kronisk såväl sömnbrist (sömn 5–6 tim/natt) som hypersomni (9–16 tim) ger hormonella omställningar med ökad risk för övervikt. Aktiverad HPA-axel, Mb Cushing, hypotyreos, läkemedel (se nedan), polycystiska ovarier (P…

Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.

Urinvägarnas sjukdomar

…lm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 214. ISBN 978-91-85413-53-9. Lunds Universitet. Robust cystatin c- and creatinine-based estimates of relative gfr. Www.egfr.se/egfren.html (Lund-Malmö revisionen är utvecklad i Sverige och täcker äldre personer bättre). www.m…

Metabola syndromet.

Endokrina sjukdomar

…ola syndromet (mat på oregelbundna tider, ofta snabbmat, nattätande dygnsomställningar med stress och sömnbrist m.m.). Differentialdiagnos Cushing syndrom. Utredning Se även avsnittet Obesitas/Övervikt nedan. Vid misstanke Mb Cushing ges T Dexametason 1 mg kl. 22.00. P-Kortisol 08.00 påföljande morgo…

Hypokalemi.

Endokrina sjukdomar

…och en del ovanliga ärftliga njursjukdomar med rubbad tubulär funktion. Magnesiumbrist förstärker eller vidmakthåller hypokalemi. Symtom S-kalium < 2,5–3,0 mmol/l: trötthet, muskelsvaghet speciellt i benen, muskelsmärtor, hyporeflexi, myrkrypningar och muskelkramper, obstipation. I allvarligare fall…

Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.

Endokrina sjukdomar

…stressbild med ibland sociala konflikter – sömnrubbning – diarré – svettning – viktnedgång – värmeintolerans – finvågig tremor. Skolbarn kan visa en hyperaktiv bild. Äldre: Ofta angina/hjärtsvikt – hög puls – förmaksflimmer – depression/asteni – ”kort stubin” – viktnedgång – avtackling – trötthet –…

Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemo-globinvärde.

Blodsjukdomar

…viskositet: huvudvärk, yrsel, öronsusningar, synrubbningar, klåda ffa i samband med varmt bad, dyspne, angina pectoris, värk, missfärgning av fingrar och tår, tromboflebiter, ev. DVT. Status Röd ansiktsfärg, rödsprängda ögon. Hematom, tromboflebiter, även djup ventrombos. Hypertoni och lätt splenomeg…

Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…att vikt och livskvalitet. Differentialdiagnoser IBS, IBD, ulcus, GERD, Celiaki, laktosintolerans, gallvägssjukdom, malignitet. Status efter tidigare bukoperationer. Utredning Klinisk diagnos. Elastasaktivitet i feces och mätning av fett i feces ger endast utslag vid mycket uttalade fall. Ultraljud b…

Yrsel. Vertigo.

Neurologiska sjukdomar

…d patientens huvud långsamt åt sidan och sedan snabbt mot centrum/rätt fram. Testa några gånger åt vart hållet. Om blicken hela tiden hålls kvar fixerad kvar vid näsan är detta ett normalt Impulstest där reflexen fungerar normalt Talar för centralt utlöst yrsel. Vid ett patologiskt/positivt test kan…

Magont hos barn. Buksmärta hos barn.

Barnets sjukdomar

…(mycket ovanligt hos barn <2 år). Förloppet är snabbare hos barn än hos vuxna, ffa vid 3–4 års ålder. Smärtvandring från navel till höger fossa iliaca, matleda, subfebrilitet, svårt att gå, kan inte hoppa på ett ben, vill ligga still, föredrar psoasställning, spänd mage, ömmar lokalt, släppöm, ömmar…

Nya nationella riktlinjer vid endometrios

…ed GnRH-agonist. Vid smärta som stör nattsömnen erbjuds KBT, antidepressiva med sedativ effekt eller melatonin. Vid smärtsensitering och utveckling av kronisk smärttillstånd kan behandlingen tricykliska antidepressiva, antiepileptika eller svaga opioider bli aktuell. Ytterligare rekommendationer inkl…

Neurologerna som fick nog – startar digital migränklinik

…med landstinget som gör att det är omöjligt att arbeta bort kön. Vi har en patientgrupp med kroniska migränpatienter som uppskattas till 200 000 i Sverige och endast 5-10 % av dessa får adekvat utredning och behandling eftersom det är sådan brist på neurologer med intresse för huvudvärksproblematik,…

Gikt – en av de sämst behandlade sjukdomarna hos män över 70 år

…är det bara människan och de större aporna som drabbas av hyperuricemi och gikt. Övriga däggdjur har enzymet uratoxidas som omvandlar urinsyra till allantoin vilket är mångfaldigt mera lösligt i vatten än urinsyra och således utsöndras mycket lättare i urinen. Så diagnostiseras gikt Man diagnostisera…

Influensa.

Andningsvägarnas sjukdomar

…ma. Även de med andra kroniska sjukdomar som instabil diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor postpartum. Förebyggand…

Hosta

Andningsvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- Halssjukdomar

…lösn. Mollipect. Etrilect Noskapin: Oral susp./T Nipaxon.   Enligt egen erfarenhet: Icke-astmatiker med allergisk rinit kan ibland drabbas av hosta. Nasal steroid kan då även lindra den med riniten associerade hostan. (Dr Mikael Sahlquist, Uddevalla)….

Lymfödem. Lipolymfödem.

Rörelseorganens sjukdomar

…ödem är att mäta sidoskillnad mellan frisk och drabbad kroppsdel med: Måttband: omkretsmätning på bestämda ställen. Ofta med 4 cm mellanrum. Möjlighet att beräkna volym genom matematiska formeln för volymberäkning av cylinder. Förutsätter frisk kroppsdel att jämföra med. Pletysmografi: (mätning i vat…

Struma.

Endokrina sjukdomar

…påkommen förstoring är ofta blödning i cysta. Snabbväxande tumör är annan möjlighet. Kronisk autoimmun struma (Hashimotos sjukdom): Struma initialt, sköldkörteln atrofierar så småningom. Se avsnittet Hypotyreos. Graves sjukdom: Diffus struma (normalstor och icke-.palpabel körtel förekommer). Vanliga…

Trötthet hos äldre.

Geriatriska sjukdomar

…(sömnmedel, diuretika, statin med flera), vitamin B12-brist, vitamin D-brist. Utredning Somatiskt och psykiskt status. Läkemedelsanamnes. Blodtryck, ev. lungröntgen. Hb, SR, LPK, Diff, TSH, S-kreatinin, P-glukos. EKG + NT pro- BNP Vidare utredning får styras av undersökningsfynd. Behandling Om möjlig…

Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.

Hudsjukdomar

…ch nedsatt tolerans för skadlig hudexponering. Drabbar oftast handryggar och interdigitalt med kliande, torra, rodnade fläckar med fissurtendens. Ibland exkoriationer, vesikler saknas ofta. Föregås ofta av långvarig torrhet, narighet. Eksemet kan därefter komma plötsligt. Då det skadade hornlagret lä…

Multipel skleros. MS.

Neurologiska sjukdomar

…ognad i immunsystemet med störningar p.g.a. sömnrubbningar. Ökad risk hos rökare, vid D-vitaminbrist, låg solljusexponering, övervikt i unga år, Epstein-Barr virus infektion liksom ärftlighet. Symtom Symtomdebut oftast mellan 20–40 års ålder, kvinnor drabbas dubbelt så ofta. Neurologiska bortfallssym…

Obstipation. Förstoppning.

Kirurgiska sjukdomar

…d Slow transit obstipation som snarare får ökande bukbesvär och försämring liksom pat med kodein-/morfinorsakad obstipation. De som får opioid insatt kan fortsätta med sina bulkmedel, men behöver som regel kompletteras med laxerande medel. Laktulos: Mjölksyra bildas som osmotiskt binder vatten. Är fö…

Akutmedicin. Infektionsbenägna barn

Praktisk Akut Medicin

…cesser. Avsaknad av förväntat svar på adekvat antibiotikabehandling. Isolerat återkommande otiter remitteras i första hand till ÖNH specialist. Överväg immunbristutredning om ≥4 antibiotikakrävande otiter/ år. Utredning Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. NPH-odlin…

Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

Kirurgiska sjukdomar

…efluxsjukdom som en 24-timmars pH-mätning Dock snabb utredning med gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 45 års ålder liksom vid viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb, sväljningsproblem/-smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcussjukdom, heredite…

Akutmedicin. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea

Praktisk Akut Medicin

…enerativ process i rotatorcuffen.   Symtom Den drabbade är oftast i åldern 40-60 år. Akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen.   Status Smärtpåverkad pat som håller armen längs sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan förhindrar undersökning…

Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.

Hudsjukdomar

…eller lockigare). F.ö. allopurinol, ACE-hämmare, betablockare, litium, p-piller (ibland ökad behåring under behandlingen och motsvarande ökat håravfall då behandlingen avslutas), tyrostatika. Psykisk stress/psykisk sjukdom. Idiopatiskt: Ibland kan man inte påvisa någon känd utlösande faktor. Ofta kr…

Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.

Praktisk Akut Medicin

…kvällen och trappas upp. Ev. remiss bettfysiolog.   Aktuella Mediciner Amitriptylin: T Saroten. ASA: Brustabl/T Bamyl. Brustabl Bamyl koffein. Diklofenak: T Diklofenak. Naproxen: T Naproxen. Paracetamol T Alvedon. T Panodil….

Akutmedicin. Subduralblödning.

Praktisk Akut Medicin

…. Akuta: Symtomdebut inom tre dygn efter traumat. Kroniska: Symtomdebut mer än tre dagar efter traumat.   Status Nedsatt vakenhet och ev. neurologiska bortfall.   Differentialdiagnos Hjärntumör, stroke.   Utredning Misstanke innebär remiss till neurokirurg för bedömning- CT-hjärna, LP undviks. Behand…

Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.

Hudsjukdomar

…h sportskydd ökar sensibiliseringsrisken. Barn drabbas lättare. Allergin omfattar hela kroppsytan och kvarstår livslångt. Färre än 50 ämnen ger upphov till 75 % av kontaktallergierna. Vanligast är metaller (nickel [= vanligaste kontaktallergin], krom och kobolt), parfymämnen (bl.a. i hudvårdsprodukte…

Eksem.

Hudsjukdomar

…sem. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter. Eksem – Hypostatiskt eksem. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem. Eksem –…

Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.

Hudsjukdomar

…tmedel, hostmixturer, havsfisk eller skaldjur. Drabbar ofta medelålders. Utredning Verifieras med IF-biopsi (immunofluorescens) från frisk hud. Positivt prov om kornigt IgA vid papillspetsarna. Glutenallergin utreds med serologi. Differentialdiagnoser: Pemfigoid, nummulärt eksem, toxikodermi. Behandl…

Acne vulgaris. Akne.

Hudsjukdomar

…milier. Vid akne i kombination med menstruationsrubbning, hirsutism, cushingoid habitus skall viriliserings-/androgent syndrom, PCO liksom Cushings syndrom kan misstänkas – utredning. Gäller även debut av akne i vuxen ålder. Utredning Vid misstanke på hormonell rubbning: S-testosteron. S-kortisol (mo…

Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.

Gynekologiska sjukdomar

…med candidavulvovaginit är helt friska. Symtom Snabbt debuterande vulvovaginal klåda och flockig, vit, kesoliknande flytning. Introitus dyspareuni. Vanligaste orsaken till underlivsklåda hos kvinnor i fertil ålder. Status Slemhinnorna är inflammerade med svullnad, rodnad, sprickor, vit flockig flytni…

Skivepitelcancer.

Hudsjukdomar

…g risk för metastaser. När metastasering sker är primärtumören oftast i läppen eller genitalt Differentialdiagnoser: Keratoakantom (ofta mer snabbväxande), aktinisk keratos och basaliom. Behandling Excision (3–5 mm marginal). I utvalda fall curettage, kryokirurgi eller strålning….

Infertilitet.

Gynekologiska sjukdomar

…usalt allt efter funnen patologi. Vid ovulationsrubbning FSH injektioner i lågdos från mens i 1–2 veckor. Ultraljudskontroll av ovulation för bättre effekt. Ovulation utlöses med HCG injektion. Om inget resultat remitteras till IVF (= Invitrofertilisering = provrörsbefruktning). Kraftig stimulering m…

Blödarsjuka, Hemofili och förvärvad hemofili.

Blodsjukdomar

…llmänna åtgärder. Luftvägshinder kan utvecklas snabbt vid blödning i andningsvägar. Fasciotomi vid kompartmentsyndrom utförs först efter tillförsel av faktorkoncentrat. Ledblödningarbehandlas med kylning, spjälning samt elastisk linda. Kvinnor som är anlagsbärare kan ha problem med menorragi och kan…

Ledsvullnad, akut.

Rörelseorganens sjukdomar

…rit, reumatoid artrit, ankylorerande spondartrit) bör bedömas av reumatolog. Behandling Reaktiv artrit: Infektionen har ofta läkt ut varför antibiotika knappast är meningsfullt. Om kvarstående infektion som gc, klamydia etc. ges självfallet antibiotika. 90 % av reaktiva artriter läker ut spontant men…

Ben- och fotsår – Vaskulitsår.

Hudsjukdomar

…os samma patient, både purpura, palpabel purpura, blåsbildningar och sår. Förändringarna är oftast belägna bilateralt på underbenen, ibland mer utbrett också på lår, armar med fler ställen. Ibland hematuri och magsmärtor. Förekommer i alla åldrar. Utredning Klinik. Remiss reumatolog? eller Hud? Infek…

Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.

Gynekologiska sjukdomar

…neurologisk påverkan – med eklampsi/kramper, synrubbning, stroke m.m. – lungödem, fetal tillväxthämning, ablatio placentae mm). Eklampsi: Kramper och medvetslöshet. HELP: Elevated Liverenzymes Low Platelets: allvarlig komplikation vid svår preeklampsi. Oklar orsak till preeklampsi/eklampsi. Endokrina…

Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.

Barnets sjukdomar

…SD nedom längdkanal remitteras för genomgång. Snabb viktökning med avplanad längdtillväxt ska remitteras till barnläkare. Övervikt bör identifieras och familjer erbjudas utökat stöd från BHV. Vid fetma (iso-BMI >30) behöver ytterligare insatser initieras i samarbete med sjukvården. Huvudomfång: Mäts…

Feber. Oklar feber.

Andningsvägarnas sjukdomar

…, systemisk vaskulit m.fl. Övrigt: sarkoidos, tromboembolism, hypertyreos, alveolit, cholecystit, stroke, hjärnblödning, läkemedelsfeber, självförvållad feber m.fl Utredning Anamnes: Tidigare sjkd (inkl op, främmande material inopererat, aktuella mediciner). Utlandsvistelse? Yrke? Hereditet? Fokala s…

Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.

Hudsjukdomar

…lera tetanusskyddet – trots att risken är låg vid bett. Bara i undantagsfall suturering av bett – konsultera kirurg eller infektionsläkare. Antibiotika: Profylax: * Immundefekta samt äldre ges antibiotikaprofylax direkt efter bett: PcV 1g x 3 i sju dagar till vuxna (25 mg/kg x 3 till barn). Vid Pc-al…

Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning

Praktisk Akut Medicin

…icidstegen, psykotiska symtom och missbruk.   Svårbedömbar suicidrisk: Dålig samtalskontakt, patienten negativ till vård, misstanke om manipulation, berusning. Oklara besked vid bedömning av suicidstegen.   Låg suicidrisk: Suicidtankar förnekas även om dödsönskan finns. Patienten positiv till vård. I…

Akutmedicin. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit

Praktisk Akut Medicin

…akut vid uttalade besvär eller hos spädbarn). Spädbarn kan bli allmänpåverkade och behöver då handläggas i samråd med barnakutmottagning. Perorala antibiotika, massage över tårsäcken. Ev lokalbehandling med antibiotikadroppar. Täta kontroller, incision av tårsäcken kan behövas, i senare skede eventue…

Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.

Hudsjukdomar

…som inte läker. Vulstigt eller hyperkeratotiskt sår. Ofta ovanlig sårlokalisation vid primär hudcancer. Utredning Biopsi för PAD. Stansbiopsi – minst 4 mm tags gärna från både sår och sårkant….

Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.

Hudsjukdomar

…g remiss till neurolog för ställningstagande till bl.a. LP. Behandling PcV 2 g x 3 i 21 dagar alt. doxycyklin 100 mg x 2 lika länge stoppar sjukdomsprogressen. Utläkning kan ta 6–12 månader. Överväg remiss hudläkare. Vid nervengagemang remiss neurolog. Fördjupning Läkemedelsverkets hemsida, Behandlin…

Follikulit.

Hudsjukdomar

…allt vid lesioner i skägget). Pseudofolliculitis barbae (kroniskt tillstånd med follikuliter i skäggbotten – vanligare hos mörkhyade män). Orsakas av att krökta hårstrån växer ner i epidermis – abakteriellt och försvinner om skägg anläggs). Insektbett. Herpesinfektion. Kontaktdermatit. Behandling Of…

Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.

Hudsjukdomar

…ma, uppkommer ibland spontant. Symtom Relativt snabbt progredierande smetigt sår som delvis är epiteltäckt. ”Bikakeliknande”. Blåröd omgivning. Underminerad kant. Är vanligen lokaliserade på underbenen men kan förekomma på andra ställen, ibland i anslutning till operationsärr. Ofta smärtsamt. Differe…

Akutmedicin. Yrsel. Vertigo.

Praktisk Akut Medicin

…på din näsa hela tiden. Vrid patientens huvud snabbt åt hö resp vä. Om blicken ej hänger med utan pat. dröjer någon sekund att åter fästa den = patologiskt impulstest talarför perifer yrsel (ofta vestibularisneuronit). Testat öra är det som man gör den snabba huvudvridningen mot. Perifert akut insät…

Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…zider). Utredning Uteslut annan orsak till lipidrubbning som diabetes, hypotyreos, leversjukdom, njursjukdom eller bruk av läkemedel som nämns ovan. Kartlägg ärftlighet, rökning, stress, alkohol, kost, motion. Undersök särskilt: Blodtryck, tyreoidea, ev. blåsljud, xantom, Lab: För diagnos krävs minst…

Förmaksflimmer.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…ningsrytmen kan vara regelbunden) och vanligen snabb. På EKG ses inga P-vågor men ofta flimmeraktivitet i form av finvågigt undulerande baslinjer och oregelbundet uppträdande QRS-komplex (> 30 sek). Förmaksflimmer är den vanligaste ihållande arytmin och prevalensen, som är starkt åldersberoende, är c…

Ektopisk förmaksrytm.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…i avledningarna II och V2. Orsak Ökad hämning av sinusknutan (vagusstimulering eller påverkan av digitalis). Även kronisk lungsjukdom, elektrolytrubbning eller obehandlad hjärtsvikt. Symtom Kan orsaka Paroxysmal supraventrikulär takykardi, förmaksflimmer m.fl. arytmier. Behandling Kausal….

Neurodermit. Lichen simplex.

Hudsjukdomar

…ing). Överväg hudtumör vid dåligt terapisvar – ta biopsi! Behandling Viktigt att bryta klådcirkeln. Förklara uppkomst. Lokala steroider grupp III under 6 veckor inklusive nedtrappning till mjukgörare. Hos dermatolog: Grupp III steroidlösning under ocklusion. Intralesionella steroider och Bucky (mjukr…

Herpes zoster. Bältros.

Hudsjukdomar

…/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas. Ibland hemorragiska blåsor/nekros. Differentialdiagnoser: Herpes simplex (virusisolering ger rätt diagnos). Behandling Okomplicerad herpes zoster hos pat < 50 år kräver ingen antiviral terapi. Zinkpudervätska (receptfritt) kan provas vid behov. I…

Akutmedicin. Mensvärk. Dysmenorré

Praktisk Akut Medicin

…ll mens behövs ingen gynekologisk undersökning. Debuterar besvären senare får man leta efter orsaken till detta, endometrios, myom, kronisk inflammation eller spiralkomplikationer. Behandling NSAID under de första menstruationsdagarna. Naproxen bäst dokumenterad. Ibland får olika NSAID-preparat pröva…

Lichen ruber.

Hudsjukdomar

…tredning Histologi vid tveksamhet. Behandling Vid begränsad utbredning ges steroid lokalt, Grupp III eller IV enl. nedtrappningsschema. Vid utbredda förändringar Prednisolonkur per os, initialt 30 mg x 1 med nedtrappning under 3 veckor. Remiss till hudläkare för TL 01 ljusbehandling vid terapiresiste…

Angina pectoris. Kärlkramp.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…in i resorbitablett eller spray. * Stabil angina: Basbehandling med långverkande nitropreparat. Tillägg som kardioprotektion ASA och betablockad ev också kalciumantagonist. * Spasmangina: Betablockaden ersätts av en kalciumantagonist. * Lab: BT < 140/90, LDL < 2,5 mmol/l, Glukos normalt, ej övervikt….

Paronyki. Nagelbandsinfektion.

Hudsjukdomar

…dförändringar på för psoriasis typiska lokaler). Obs! Subunguala melanom misstolkas ofta under lång tid som kronisk paronyki. Anledningen till att möjligheten av subungualt melanom ofta missas är att tumören ofta är amelanotisk. En terapiresistent paronyki med granulationsvävnad skall väcka misstanke…

Akutmedicin. Knuta på halsen

Praktisk Akut Medicin

…sens mjukdelar. Orsaker Infektiös genes: Ofta snabb debut i anslutning till övre luftvägsinfektion, vanligt hos barn. Atypiska mycobakterier. Malignitet: Oftast tillväxande resistens under en längre tid (månader). T.ex. lymfom eller metastas från huvud- halsområdet eller lungor. Missbildning eller me…

Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.

Hudsjukdomar

…ka om pat. saknar klåda eller inflammation. Vid utbredda besvär kan det angripna området täckas med gasbinda, speciellt lämpligt nattetid. Terbinafin i gelform har kortast behandlingstid. Vid vätskande förändringar kan fotbad med kaliumpermanganat användas. Blanda 5 ml lösning i 3 liter vatten. OBS!…

Sårinfektion. Infekterade sår.

Hudsjukdomar

…va bakterier såsom E-coli, pseudomonas samt anaeroba bakterier. Ovanliga bakterier är clostridium tetani (stelkramp) samt clostridium perfringens (gasbrand). Symtom Vid ytliga infektioner: Rodnad, svullnad, värmeökning, ökad serös eller purulent sekretion. Ev. värk. Patienten är inte allmänpåverkad o…

Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.

Hudsjukdomar

…ofi uppkomma och då ses en tunn, skör hud med små blodkärlsbristningar. Som mer akut biverkan kan follikuliter och akneutslag, framför allt i ansikte och på armar och ben ses (steroidakne). Påverkan på inre organ är mycket liten om inte stora hudområden behandlas med starka steroider under lång tid….

Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis

Praktisk Akut Medicin

…e symtom, och även äldre barn samt vuxna med kikhosta som har kontakt med spädbarn bör behandlas….

Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…st behöver gastroskopi oftast inte göras. Dock snabb utredning alltid inklusive gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 50 års ålder liksom vid larmsymtom somviktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb (neg F-Hb bevisar inte att det inte blöder eller finns malignitet), sväljningsprobl…

Akutmedicin. KAD-associerad urinvägsinfektion

Urinvägarnas sjukdomar

…mtomfrihet vanligen i 1-2 veckor. Kroniska kateterbärare med benägenhet att få febril infektion skall vid kateterbyte ges per oral antibiotikaprofylax med 500 mg cipofloxacin före och 12 timmar efter bytet.   Aktuella Mediciner Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin. Trimetoprimsulfa: T Eusaprim, T Bactrim….

Akutmedicin. Heshet. Laryngit. Dysfoni. ”Tappat rösten”.

Praktisk Akut Medicin

…förbättras – bröllopstal eller liknande används ibland Betapred (10st) i stötdos. Kombination med feber, stridor, sväljsvårigheter – till ÖNH för bedömning Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen remiss till ÖNH för stämbandsinspektion och utredning för ev larnxcancer enligt cancercentrum. Se Akut lary…

Akutmedicin. Glaskroppsavlossning

Praktisk Akut Medicin

…efter 40 års ålder, närsynta och ögonopererade drabbas tidigare. Grå skugga från periferin tyder på samtidig näthinneavlossning. Asymtomatiskt hos många. Differentialdiagnos Glaskroppsgrumlingar (ej plötslig debut). Aurafenomen vid migrän (flimmer snarare än blixtar). Retinal ruptur. Retinal ruptur….

Akutmedicin. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.

Praktisk Akut Medicin

…m. fl.), icke rupturerat arteriellt aneurysm, cerebral blödning/ infarkt, intracerebralt hematom, venös sinustrombos, karotis-/vertebralisdissektion, akut hypertensiv kris, meningit, tumör, kroniskt/akut subduralhematom. Primära huvudvärksformer med denna symtomatologin kan vara ansträngningsutlöst/h…

Amenorré.

Gynekologiska sjukdomar

…vt idrottsutövande. Andra orsaker är anläggningsrubbningar av uterus/ovarier/vagina eller kromosomavvikelser. Vid sekundär amenorré vanligast även här med hypofysär/hypotalam störning. Mer sällan störningar i tyreoidea eller binjurebark, prolaktinom i hypofysen eller prematur ovariell insufficiens (t…

Anemiutredning. Anemi.

Blodsjukdomar

…enmärgspåverkan. Höjda reticulocyter talar för snabb blodförlust. Sänkta reticulocyter talar för benmärgspåverkan, järnbrist. S-Ferritin: (depåjärn, akut fasreaktant): lågt: Bevisar järnbrist (vid normal transferrinmättnad är järnbrist i praktiken uteslutet), normalt: Järnbrist med inflammation, förh…

Psoriasis.

Hudsjukdomar

…årbotten är denna vid seborroiskt eksem oftast drabbad i sin helhet och då med tunna fjäll; vid psoriasis endast ställvis och då med tjockare fjäll. Seborroiskt eksem kliar ofta mkt mer än psoriasis liksom att diffust håravfall kan förekomma. Vid försiktig skrapning av fjäll vid sebboroiskt eksem eft…

Långvarig smärta (icke-malign).

Smärta

…rta, kyla och värme, varav minst en skall vara drabbad vid neuropatisk smärta och överensstämmande anatomiskt med patientens besvär. Undersök med trubbigt föremål, spetsen på en bruten tungspatel i avsaknad av annat men absolut inte nål, bomullstuss/pensel, stämgaffel (128 Hz) och metallrulle såväl r…

Demens. Demenssjukdomar.

Geriatriska sjukdomar, Neurologiska sjukdomar

…ande. Minnesstörning i närminnet. Gamla minnen drabbas i framskridet skede. Desorientering i rum, tid, plats och situation, hittar inte tillbaka hem och hittar inte på nya miljöer. Språksvårigheter. Patienten tappar förståelse och, förmågan att läsa, skriva och återberätta det hen läste, hörde eller…

Diabetes – vid nyupptäckt.

Endokrina sjukdomar

…Nedsatt insulinkänslighet ev. i kombination med rubbning i betacellsfunktion (störd produktion och/eller frisättning). Andra specificerade typer: MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) samlingsnamn för olika former av ärftlig diabetes, autosomalt dominant ärftliga mutationer. I regel mild hyperg…

Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa.

Hudsjukdomar

…fter puberteten. Vanligare hos kvinnor än män. Drabbar 1-4% av Sveriges befolkning. Orsak Orsaken är inte helt klarlagd men man börjar frångå den tidigare teorin att sjukdomen utgick från apokrina svettkörtlar. Snarare verkar det som att ocklusion, ruptur och påföljande inflammation i folliklarna bid…

Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett

Akutmedicin

…and med väderomslag Allmänsymtom: – Cirkulationsrubbningar pga kärldilatation risk för cirkulatorisk chock, medvetslöshet och kramper. – EKG-förändringar med T-vågs avflackning eller negativitet, medför risk för arytmier – Andningspåverkan p.g.a. slemhinnesvullnad i luftrören. – CNS påverkan sekundär…

Spirometri.

Andningsvägarnas sjukdomar

…iabiliteten testas via PEF-kurva hemma. Dygnsvariabilitet beräknas enligt formeln: högsta PEF efter beta2-stimulerare minus lägsta PEF före beta2-stimulerare dividerat med medel-PEF. Enstaka ”ytterlighetsvärden” borträknas (kan bero på trötthet och dåligt blås eller ”tungsnärt” med orealistiskt högt…

Preventivmedel. P-piller. Antikonception.

Gynekologiska sjukdomar

…efter 5 års användning. Efter 10 års användning dubbel risk. Östrogena biverkningar: Illamående, ödem, ökad pigmentering och ökad vaginal flytning. Gestagena biverkningar: Ökad aptit, trötthet, nedstämdhet, minskad sexuell lust, fett hår, akne och vadkramper. Kontraindikationer: Anamnes på djup ven-…

Anorexia nervosa.

Barnets sjukdomar, Psykiska sjukdomar

…ad ätstörningsenhet. Påverkat allmäntillstånd, snabbt påkommen viktnedgång, elektrolytrubbningar, förlängd QT-tid, AV-block och uttalad bradykardi för åldern kan utgöra indikation för akutinläggning på barnmedicinsk klinik för nutriering. Prognos: Ofta långdraget förlopp. Kan övergå i andra typer av…

Astma hos barn.

Barnets sjukdomar

…med härkomst från ett land med hög förekomst av tbc. Behandling Kontrollera inhalationsteknik. Miljösanering, sjukdomsinformation. Målet är symtomfrihet mellan akuta skov, få och lätta skov, ett normalt liv med skola och fritidsaktiviteter och en god tillväxt. Farmakologisk akutbehandling: Förstahan…

Infektionsbenägna barn.

Barnets sjukdomar

…cesser. Avsaknad av förväntat svar på adekvat antibiotikabehandling. Utredning Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. NPH-odling är nästan aldrig indicerat vid enstaka ÖLI. Kontrollera vikt- och längdutveckling. Efterfråga hereditet. Passiv rökning vid återkommande lu…

Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)

Endokrina sjukdomar, Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…T/NEC Rektalcarcinoid/Rektal-NET De flesta som drabbas är personer över 60 år och något fler kvinnor än män drabbas. Trots att NET i allmänhet är en malign sjukdom brukar de växa långsamt. Symtom och sjukdomstecken Buksmärtor beroende på tumörtillväxt i tarmväggen som ger subileusliknande tillstånd….

Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.

Beroendetillstånd

…/dag); abstinens lindras; chansen att lyckas fördubblas. Upplys om att flera olika nikotinläkemedel finns, testa gärna olika alternativ: 24 timmars nikotinplåster håller nikotinnivån uppe redan på morgonen, kan dock ge mardrömmar. Nikotintuggummin skall tuggas långsamt, annars sker alltför stor nikot…

Ögonlocksaffektioner. Atopisk dermatit. Atopisk keratokonjunktivit.

Ögonsjukdomar

…kräm. Om starkare kortisonkrämer än grupp I krävs behöver behandlingen skötas av ögonläkare då kortison kan höja ögontrycket. Underhållsbehandling med mjukgörande salva/kräm. Keratokonjunktiviten behandlas med tårersättningsmedel, mastcellsstabiliserande och ibland kortare perioder av steroiddroppar…

Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.

Gynekologiska sjukdomar

…ptom kan det röra sig om så kallad vulvodyni/vestibulit. Dessa kvinnor bör få möjlighet till bedömning hos gynekolog. Vid djupare smärta – endometriosmisstanke. Vid avsaknad av somatisk orsak får man fokusera på kvinnans behov, personlighet och sexualitet; ibland tillsammans med kurator eller psykolo…

Akutmedicin. Blefarit. Ögonlocksinflammation.

Praktisk Akut Medicin

…rra ögon och akne rosacea predisponerande. Vid en bakre blefarit föreligger en dysfunktion i Meiboms körtlar. Symtom Rodnad i ögonlockskanter och ögon. Klåda. Sveda. Brännande känsla. Gruskänsla. Dimsyn vid synansträngning. Sekret med krustabildning. Kronisk sjukdom som går i skov. Typiskt är besväre…

Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.

Reumatologiska sjukdomar

…n. Kronisk stress. Träningsvärk. Paramalignitet. Abstinenssymtom (ffa från bensodiazepiner). Se även separata avsnitten: Fibromyalgi, Generell ångest, Myofasciellt smärtsyndrom, PMR, Reumatoid artrit, Palindrom reumatism, Sjögrens syndrom, SLE, Ehlers-Danlos syndrom. ME-syndrom. Somatoformt smärtsynd…

Endometrios. Adenomyos.


Gynekologiska sjukdomar

…d chokladcysta eller endometriom). Endometrios drabbar ca var tionde kvinna i Sverige och debuterar i tonåren. Ca 100000 kvinnor i Sveriges lider av allvarliga symtom och sjukdomen orsakar förutom lidande för patienten också stora samhällskostnader genom vårdkostnader och sjukskrivning. Adenomyos: sp…

”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.

Andningsvägarnas sjukdomar

…osta mm men även blodproppar i ben och lungor. Drabbar ffa pat. med nedsatt immunförsvar p.g.a.kroniska sjukdomar (leukemi, malignt lymfom mm). Troligen symtom efter bett med dubbel- eller trippelinfekterad fästing (borrelia, ehrlichia). Diagnos via blodprov och PCR-analys av ev. förekommande bakteri…

Rinitis medikamentosa.

Andningsvägarnas sjukdomar

…besvär prövas i första hand intensivbehandling (dubbla dosen enligt FASS) med kortisonpreparat intranasalt under 4–6 veckor. I andra hand tillägg av kortisonkur per oralt t.ex. prednisolon 20–30 mg/dag under 5–10 dagar. Någon gång behövs slemhinnereducerande kirurgi. Aktuella Mediciner Nasal Steroid…

Definition/Inledning.

Smärta

…primärt vid mycket stark smärta. Paracetamol som basbehandling. Långvarig nociceptiv smärta: (ej cancersmärta). * Smärtanalys nociceptiv/neuralgisk/inflammatorisk genes. Psykosocial pålagring? * Ge förklaring till smärtan. Gör patienten delaktig/ta tillvara patientens resurser att hantera situatione…

Lipödem.

Rörelseorganens sjukdomar

…t). Orsak Sjukdom av okänd etiologi som oftast drabbar kvinnor. Det är påvisat att lymfkärlen har en aneurysmliknande struktur, vilket ger en försämrad lymf-transport och därmed tilltagande svullnad och volymökning. Enligt studier förekommer lipödem hos drygt 10 % av alla kvinnor. Vid förekomst hos m…

Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…symtomen – inte minst genom att äta och tugga snabbt (man sväljer en hel del luft). Ät långsamt och ge tid för måltiden. Undvik tuggummituggande. Plötsligt stort matintag förvärrar; t.ex. att inte äta frukost och sedan ta stor lunch. Om frukosten hoppas över så ha magen ”sysselsatt” via mellanmål. F…

Urininkontinens hos äldre.

Geriatriska sjukdomar

…ofta inkontinens hos äldre. Exempel är diuretika, betablockerare (stimulerar detrusorn), alfablockerare (minskar sfinktertonus), alfastimulerare (ökar sfinktertonus, kan leda till residualurin och minskad funktionell blåskapacitet), sömnmedel (bortfall av ”normal” nykturi), antikolinergika (relaxerar…

Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.

Hudsjukdomar

…ng från kaminer och brasor. Symtom Nätmönstrat, rödbrunt utslag på platsen för värmeexponeringen (dorsalt vä knä efter laptop, underbenens framsidor efter kaminer/brasor). Hyperpigmentering. Inga subjektiva symtom. Behandling Ingen annan än att värmekällan avlägsnas. Utslagen kan kvarstå i månader dä…

Commotio cerebri. Hjärnskakning.

Kirurgiska sjukdomar

…l efter traumat föreligger ökad risk för intracerebral blödning. Status Påverkan enligt ovan. Ofta trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter de närmaste dagarna (i en del fall kroniskt, se avsnittet Huvudvärk, posttraumatisk huvudvärk). Differentialdiagnoser Epiduralhematom, subaraknoidalblödnin…

Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.

Rörelseorganens sjukdomar

…rsak Ofta boll som träffat extenderat finger (handboll, basketboll, volleyboll) där fingret med stor kraft tvingats till hastig flektion. Ibland utan trauma. Symtom/status Oförmåga att extendera i DIP-leden, normal flektionsförmåga. Ofta en viss ömhet och svullnad över dorsalsidan av leden vid senfäs…

Akutmedicin. Epididymit. Bitestikelinflammation

Praktisk Akut Medicin

…r.a pojkar yngre män). Till yngre män doxycyklin. Till män över 50 år: Kinolonpreparat. Behandlingstid minst 3 veckor. Gärna suspensoar. NSAID-behandling ger snabbare smärtlindring. Kontrollpalpation efter 2 månader. Aktuella Mediciner Antibiotika Kinoloner: T Ciprofloxacin. Tetracyklin: T Doxyferm….

Nageltrång. Unguis incarnatus.

Hudsjukdomar

…gtid. Vid tecken på infektion ställningstagande till antibiotika; se avsnittet Paronyki. Vid kroniska besvär remiss för kirurgi….

Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.

Psykiska sjukdomar

…ktiviteten minskar inte under natten hos ångestdrabbad). Primär ångestsjukdom är kronisk med påtagliga variationer i intensitet. Förvärras ofta vid stressade händelser. Ofta mycket långvariga besvär. Patienten försöker undvika utlösande situationer. Utöver symtomen som hör till en panikattack (se det…

Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.

Hudsjukdomar

…ch svampodling. Behandling Vanligen krävs peroral behandling: terbinafin 250 mg x 1 i 2–4 veckor alt itrakonazol 100 mg x 1 under 2–3 veckor. Vid samtidig fotmykos (eller terapiresistens och pos svampodling) ges oral behandling: terbinafin 250 mg x 1 under 2–6 veckor alt itrakonazol 100 mg x 1 under…

Hyperkalemi.

Endokrina sjukdomar

…lys (bl.a. vid GI-blödning), muskelskador, insulinbrist, binjuresvikt (Mb Addison, hypoaldosteronism), acidos. Symtom Ofta symtomlöst vid måttlig hyperkalemi. Trötthet, muskelsvaghet parestesier, minskande senreflexer. Vid höga kaliumnivåer konfusion, arytmier, risk för asystoli (runt 7 mmol/l). Stat…

Pulmonell arteriell hypertension. PAH.

Andningsvägarnas sjukdomar

…lungsjukdomar och/eller hypoxi PH vid kronisk tromboembolism (CTEPH) PH av oklara eller multifaktoriella orsaker (ex sarkoidos, vaskuliter, neurofibromatos, hematologiska myeloproliferativa sjd) Pulmonell arteriell hypertension (grupp 1): Till en del okänd. Viss hereditet. Intimaförtjockning, endotel…

Psykos – Schizofreni.

Psykiska sjukdomar

…n sig själv, förändrad verklighetsuppfattning, grubblerier över livet på ett deprimerat och ångestfyllt sätt, oförklarliga känsloutbrott, sömnproblem. Inte ovanligt att första symtomet på en schizofreni är en depression. Prodromalsymtom till schizofreni är ofta en depression som bryter ut 1–2 år inna…

Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.

Psykiska sjukdomar

…Utredning Anamnes för att definiera typ av sömnrubbning. Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta. Psykiatrisk anamnes för att finna psykiatriskt tillstånd….

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer