Sökresultat

Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.

Infektionssjukdomar

…t B (HBV): Positivt anti-HBc IgM. Detta är det snabbaste provet för att ge utslag, och visar aktuell infektion (kvarstår 6–12 månader). Kronisk hepatit B: HBsAg pos, anti-HBc-IgG pos, anti-HBc IgM neg. Kan gå med pos eller neg HbeAg. Smittsamhetsmarkör: HBsAg pos innebär smittsamhet, samtidig HBeAg p…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

Infektionssjukdomar

…leära antikroppar), leverstatus (ALAT, ASAT, ALP, bilirubin). Tänk på att utesluta även andra hepatiter så som läkemedelsorsakad och alkoholhepatit. Stegrade transaminaser som kan variera kraftigt inom kort tidsintervall, stiger oftast i samband med utveckling av symtom och innan anti-HCV är positiv….

Hepatit. Virushepatit.

Infektionssjukdomar

…atit – Hepatit A. Hepatit. VirushepatitHepatit B. Hepatit. VirushepatitHepatit C. Hepatit. VirushepatitHepatit D. Hepatit. VirushepatitHepatit E. Definition Inflammation i leverceller p.g.a. virusinfektion. Orsak Virushepatiter: Hepatit A, B, C, D och E. Samtliga är allmänfarliga sjukdoma…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.

Infektionssjukdomar

…ikterus. Blöjbarn saknar oftast symtom. Sällan drabbas patienterna av ett andra skov. Utredning Markör för akut infektion är positiv anti-HAV av IgM-typ som kvarstår 4–12 månader. Efter vaccination samt vid aktuell eller genomgången infektion ses anti-HAV IgG, som stiger långsamt och kvarstår hög och…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.

Infektionssjukdomar

…erade behandlingen.Det finns ett licensierat rekombinant hepatit E-vaccin med en vaccinationseffekt på 96% efter 1 år och 87% efter 4,5 år, men finns endast i Kina.     Anmälningspliktig. www.sminet.se Fördjupning: www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation). Goel, A., & Aggarwal, R. (2020…

Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.

Infektionssjukdomar

…Specifik behandling finns inte vid akut HDV infektion. Vid kronisk HDV infektion finns skral evidens för peg-interferonterapi och all annan behandling med t.ex. anti-HBV behandling är experimentell. Vaccination mot hepatit B skyddar också mot D. Anmälningspliktig. www.sminet.se   Fördjupning: www.fol…

Hjärtsvikt – kronisk. Kronisk hjärtsvikt. Cor inkomp.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…överväga CRT-P/D, framförallt vid sinusrytm och LBBB med QRS-bredd ≥130ms (≥150ms har bäst evidens). Remiss till kardiolog för bedömning. HFmEF Evidensen är inte lika stark som vid HFrEF (studier saknas). Grundbehandlingen är oftast ACE-hämmare (ARB vid intolerans) och betablockad. Tillägg MRA vid k…

Alkoholhepatit

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…ning AASLD:s amerikanska riktlinjer från 2019: Crabb DW, Im GY, Szabo G, Mellinger JL, Lucey MR. Diagnosis and Treatment of Alcohol-Associated Liver Diseases: 2019 Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2020 Jan;71(1):306-333. European Association…

Hepatit. Autoimmun hepatit.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…n-alcoholic steatohepatitis), transaminaser, ALP, bilirubin, elfores, hepatitserologi, och antikroppar: ANA (antinukleära antikroppar) och SMA (glatt muskel antikroppar), ev. också LKM (liver-kidney microsome-AK). Någon av dessa antikroppar är påvisbara i 90 % av fallen. Förhöjt Ig-G. Leverbiopsi. AM…

KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.

Andningsvägarnas sjukdomar

…trypsintest? (misstanke om < 50 år, ej rökare, snabb försämring och stora emfysem centralt i lungorna). Vikt och längd följs. Bentäthetsmätning vid malnutrition resp. där FEV 1 < 60 % (kvinnor)/< 50 % (män), använd FRAX för bedömning avseende utredning och behandlingBT, P-Glukos, lipider (ökad risk f…

Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…ter 6 mån. Undantag vid förhöjt ALP som kräver snabbare utredning. Finns infektion, läkemedel eller alkohol som förklarar bilden? * Förhöjt ALP utan samtidig höjning av GT talar emot leversjukdom.   Definition Avvikande mönster betr. ASAT, ALAT, ALP, GT, CDT, PEth, Bilirubin, enskilt eller i kombinat…

Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.

Urinvägarnas sjukdomar

…mningssymtom. Tyngdkänsla, obehag och smärta från bäckenbotten. Ibland droppinkontinens. Status Prostata ömmande och ofta relativt liten med mjukare och hårdare partier. Differentialdiagnos Palpatoriskt kan det vara svårt att skilja från en prostatacancer. Prostatitliknande besvär. Utredning Som vid…

Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.

Neurologiska sjukdomar

…editet. Ökad risk för patienter med migrän att drabbas av ångest och/eller depression. Utlösande faktorer: Stress, spänningshuvudvärk, sömnrubbning, menstruation, hunger, väderomslag, starkt ljus, starka dofter, tyramin innehållande födoämnen (t.ex. ost, rödvin), alkohol, choklad, ansträngning, smärt…

Njursvikt, kronisk. Uremi.

Urinvägarnas sjukdomar

…CKD säkerställs genom >25% sänkning av GFR – Snabb progress definieras som en fortlöpande förlust av GFR > 5 ml/min/1.73m2/år Prognosen för kronisk njursjukdom kan bedömas genom en kombination av GFR-kategori och mängden albuminuri. Bild nedan efter förlaga från KDIGO 2012: Vit: låg risk (om ing…

Angina pectoris. Kroniskt koronart syndrom. Kärlkramp.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…(”warm up angina”). Sublinguala nitrater leder snabbt till symtomlindring. Ärftlighet (kardiovaskulär sjukdom hos män <55 år, kvinnor <60år). Typisk, atypisk eller icke-anginös bröstsmärta?Angina graderas enligt CCS (Canadian Cardiovascular Society Classification): 1. Angina vid hög fysisk ansträngni…

Kronisk myeloisk leukemi. KML.

Blodsjukdomar

…3 sjukdomsfaser: kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). Vid diagnos är cirka 93 procent i den kroniska fasen och resten i någon av de mer avancerade och svårbehandlade formerna av sjukdomen. Initialt ofta asymtomatisk (kronisk fas). Ca hälften av patienterna är asymtomatiska vid diagn…

Urtikaria. Nässelutslag.

Hudsjukdomar

…sk inducerbar utrikaria, se under Symtom. 20 % drabbas någon gång av urtikaria. Orsak Frisättning av vasoaktiva ämnen som frisätts från mastcell ffa histamin. Atopiker drabbas särskilt (fr.a. akut urtikaria). Kan utlösas av många faktorer: Hos barn vanligen infektionsutlöst (virus, streptokocker, kör…

Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.

Andningsvägarnas sjukdomar

…rblockerare som terazosin, doxazosin, ASA, NSAID, betablockerare, ACE-hämmare, hormoner m.fl.). Yrkesrelaterat: orsakas av hög- eller lågmolekylära ämnen, ex.v. mjöl, trädamm, latex, härdplaster. De sistnämnda i form av akrylater, syraanhydrider eller diisocyanater – ämnena finns i båtar, bilar, limm…

Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.

Reumatologiska sjukdomar

…ed kronisk generell muskelvärk med stelhet och snabb uttröttbarhet av muskulaturen. Trötthet. Ökad smärtkänslighet. Diagnostiken enligt American Collegue of Rheumathology 1990: Smärtan skall ha varat under mer än tre månader och inkludera alla fyra kroppskvadranterna. 11 av 18 definierade punkter (en…

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.

Kirurgiska sjukdomar

…ågående icke reversibel inflammation som medför fibrosbildning och förkalkningar i pankreas. Orsak Alkohol kombinerat med rökning (95 % i Sverige), avflödeshinder för pankreassaften (t.ex. vid pankreascancer, sfinkterstenos). Hereditär pankreatit. Cystisk fibros. Symtom Buksmärtor (tidigt symtom) i e…

Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…r mot transglutaminas. Se också avsnittet Vitamin B12-brist i kapitlet neurologiska sjukdomar. Behandling Vitamin B12 om brist på detta, som underhållsbehandling 1 mgx1. Vid folsyrabrist substitueras denna med 1 mgx1 efter att första 2 veckorna tagit 5 mg dagligen. Typ B-gastrit behandlas med eradike…

Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.

Blodsjukdomar

…nns även som andra former t.ex. T-lymfocyttyp. Drabbar ffa medelålders – äldre personer. Vanligaste leukemin. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste leukemisjukdomen i västvärlden hos vuxna. Årligen insjuknar cirka 500 personer i Sverige i sjukdomen. Medianålder vid diagnos är cirka 70 år….

Fotledsinstabilitet- kronisk.

Rörelseorganens sjukdomar

…a, sensomotorisk träning och koordinationsträning, till exempel på balansplatta. Har den fysioterapeutiska rehabiliteringen misslyckats kan det bli aktuellt med ligamentrekonstruktion. Kronisk fotledsinstabilitet med positiv draglådetest med mera kan utredas med artroskopi och/eller MR för att diagno…

Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.

Neurologiska sjukdomar

…indometacin krävs för diagnos. Tänk på risken för blödande ulcus och överväg samtidig omeprazolbehandling. Sista indometacinpreparatet i FASS avregistrerades sept 2015, men kan få vid licensansökan. Övriga NSAID har inte denna goda effekt. Aktuella Mediciner Diklofenak: T Diklofenak. (Indometacin: Su…

Ikterus. Gulsot.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…dbrytning än vad levern kan hantera p.g.a. för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter) eller leverskada. 2. Gallobstruktion (se också kapitlen Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel). De olika typerna av ikterus har varierande specifika orsaker: Bilirubinemi: Hereditär hyperbilirubinem…

Stickskador. Blodsmitta.

Blodsjukdomar

…d misstanke om Hepatit B: Ovaccinerad individ: Snabbvaccinera med Engerix (1,0 ml im i deltoideus) dag 0, 7 och 21 samt efter 6 mån. Om index är smittsam hepatit B bärare kontakta infektionsjour för ställningstagande till immunoglobulin som ska ges inom 48 tim (+ vaccination). Tidigare vaccinerad: In…

Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.

Neurologiska sjukdomar

…dygn per omgång med åtminstone två av symtomen dubbelsidig värk, molande/tryckande karaktär (inte pulserande), lätt till måttlig intensitet, ingen försämring vid fysisk aktivitet. Högst en av ljud- eller ljuskänslighet, illamående kan förekomma. Kronisk spänningshuvudvärk om symtomen ≥ 15 dagar/måna…

Vaccinationer av barn

Barnets sjukdomar

…vistas ett smittsamt barn). BCG-vaccination: Via BVC erbjuds i dag BCG-vaccination vid 6 mån. ålder till barn vars ena eller båda föräldrar härstamma från ett land med hög förekomst av tuberkulos. Vaccination rekommenderas också vid aktuell tuberkulosinfektion i hushållet samt inför längre resa som…

Akut buk. Buksmärtor.

Kirurgiska sjukdomar

…g via ultraljud. Appendicit:Ofta initialt diffusa bukobehag med smärtvandring ner mot Mc-Burneys punkt. Se avsnittet Appendicit i detta kapitel. Borreliainfektion med neuroborrelios. Smärtor av neuralgityp (vassa, stickande) kan uppträda överallt på kroppen; ex.v. över galltrakten eller övriga buken….

Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.

Rörelseorganens sjukdomar

…ister och trycket i härden släpper. Symtom Den drabbade är oftast i åldern 40–60 år. Akuta formen: Oftast akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen. Kroniska formen uppvisar smärta, svårighet att ligga på drabbade sidan och rörelseinskränkning; mest i…

Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.

Barnets sjukdomar

…ar kräkningar som dominerande symtom hos barn. Snabb debut och ofta förbättring inom några dygn. Matförgiftning: Illamående, buksmärta och kräkningar dominerar, diarre förekommer. Förbättring inom 1-2 dygn. Enbart kräkningar >24 timmar, utred för annan orsak (ileus, annan kirurgisk åkomma, CNS påverk…

Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…zider). Utredning Uteslut annan orsak till lipidrubbning som diabetes, hypotyreos, leversjukdom, njursjukdom eller bruk av läkemedel som nämns ovan. Kartlägg ärftlighet, rökning, stress, alkohol, kost, motion. Undersök särskilt: Blodtryck i båda armarna, tyreoidea, ev. blåsljud, xantom, blåsljud över…

Astma

Andningsvägarnas sjukdomar

…agonist i upprepade doser. Vid fortsatta besvär dubblerad till fyrdubblerad dos av inhalationssteroid. Spacer kan förskrivas och medlen vid akuta besvär ges i spray. Vid medelsvår attack: Som ovan med tillägg av tabl. prednisolon 20–40 mg/dygn i 5–7 dagar. Om detta inte ger snar bättring kontaktas vå…

Diarré.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…emedelsutlöst: Direkt antibiotikabiverkan eller rubbad bakteriell balans orsakad av antibiotika (t.ex. clostridium difficile infektion naturligt förekommande bakterie som tillväxer när den naturliga bakteriebalansen rubbas via antibiotika [vanligaste orsakerna är klindamycin resp cefalosporin]; och v…

Kompartmentsyndrom i extremitet.

Rörelseorganens sjukdomar

…behandling med omedelbart öppnande av aktuell muskelloge (fasciotomi) för att ”släppa på trycket” kan rädda muskulatur och nerver från bestående skador. Kroniska fall kan ev. behandlas med träningskorrektion, inlägg och i sällsynta fall med fasciotomier….

Akutmedicin. Blodsmitta. Stickskador

Praktisk Akut Medicin

…a positiv HbsAg. Vet man att man varit utsatt för smittsamt blod, tag kontakt med infektionsklinik, kan bli aktuellt med immunoglobulin mot Hepatit B (licenspreparat). Aktuella Mediciner Vaccin mot Hepatit A+B: Inj Ambirix, Inj Twinrix. Vaccin mot Hepatit B: Engerix-B….

Trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni.

Blodsjukdomar

…ium, S-Kreatinin, S-ASAT, S-ALAT, S- ALP, S-LD, S-Bilirubin, tyreoideafunktion, S-elfores, hepatit B/C, HIV, ANA, H. pylori-serologi, graviditetstest där tillämpligt, SR, CRP, B12/folat. CT buk/ eller ultraljud vid spleno- eller hepatomegali. Utvidgad utredning beroende på klinisk bild. Utvidgad utre…

Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.

Gynekologiska sjukdomar

…neurologisk påverkan – med eklampsi/kramper, synrubbning, stroke m m – lungödem, fetal tillväxthämning, ablatio placentae mm). Eklampsi: Kramper och medvetslöshet. HELLP: Elevated Liverenzymes Low Platelets: allvarlig komplikation vid svår preeklampsi. Oklar orsak till preeklampsi/eklampsi. Riskfakto…

Värk hos äldre. Smärta hos äldre.

Geriatriska sjukdomar

…rta, ofta efter ytterst måttligt trauma (t.ex. snubblat över tröskel). Den akuta smärtan kan vara så intensiv att sjukhusvård krävs.Durationen är veckor till månader. Efter upprepade kompressioner kan smärtan bli kronisk. Pyrofosfatartrit: Artrit förenad med inlagring av pyrofosfatkristaller ger en b…

Vitamin B12-brist. Perniciös anemi. Kobalaminopeni.

Blodsjukdomar, Neurologiska sjukdomar

…2- och/eller folatbrist påverkar kroppens alla snabbväxande celler; LPK, TPK, celler i munslemhinna, tarmepitel, spermier m.fl. Utredning: Görs vid makrocytär anemi, polyneuropati, demensutredning eller om pat misstänks tillhöra riskgrupp enligt ovan. Börjar man utredningen med S-Hcy, vid normalt vär…

Pneumokocker. Pneumokockvaccin.

Andningsvägarnas sjukdomar, Infektionssjukdomar

…lsomyndigheten grupper som löper ökad risk att drabbas av allvarlig pneumokockinfektion att vaccinera sig. Dessa grupper delas upp i de som löper mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion och de som löper hög risk för sådan. Till gruppen med mycket hög risk räknas personer med aspleni/hypospl…

Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.

Geriatriska sjukdomar, Infektionssjukdomar

…a feberfria/subfebrila trots utbredd pneumoni. Snabbt insjuknande indikerar ofta pneumokockpneumoni. Differentialdiagnoser Akut bronkit eller exacerbation av kronisk bronit/KOL, astma. TB. Lungemboli. Hjärtsvikt. Lungcancer. Utredning Anamnes. Bakomliggande sjukdomar, immunsupprimerande behandling, s…

Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr

Andningsvägarnas sjukdomar

…dragen, normalt ca 3 veckor men kan finnas kvar dubbelt så länge. Ibland retrosternal smärta. Ibland lättare obstruktivitet. Barn i förskoleålder har ofta 6–10 luftvägsinfektioner/år. Barn 0–3 år har ofta obstruktiv bronkit som påverkar andningen. Status Hosta. Ibland färgade upphostningar. Vanligt m…

Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.

Neurologiska sjukdomar

…och ökat motionerande. Uppmärksamhet på ev. sömnrubbningar och på patientens livssituation i stort som oftast behöver ändras. Tät kontakt med mottagningen under avgiftningsfasen. Efter en washout period på ett antal veckor till månader minskar/försvinner den läkemedelsutlösta huvudvärken. Först då ka…

Akutmedicin. Kompartmentsyndrom

Praktisk Akut Medicin

…elloge för att ”släppa på trycket” kan rädda vävnaden från bestående skador. Kroniska fall kan ibland behandlas genom träningskorrektion….

Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…da till exokrin pankreasinsufficiens är celiaki, IBS, IBD (ffa Mb Crohn), gastric bypass. Symtom Direkt smärta är ovanligt men en ”orolig mage” med dyspepsiliknande symtom från buken förekommer. Fettinnehållande flytande diarré (steatorré), svår att spola ner och ger stark obehaglig lukt (ruttet fett…

Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.

Rörelseorganens sjukdomar

…gament. Psykosociala faktorer som vantrivsel på jobbet och dåliga möjligheter att påverka sin arbetssituation, har visat sig kraftigt öka risken för långvarig ryggproblematik. I kroniska fall med sjukdomsduration upp emot året där bakomliggande somatisk orsak uteslutits är det påvisat att störd centr…

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2). Vaccin mot Covid-19.

Andningsvägarnas sjukdomar, Infektionssjukdomar

…hyperinflammatoriskt tillstånd. Ökad risk för tromboemboliska händelser vid allvarlig sjukdom. Riskgrupper är äldre (>70 år), obesa och patienter med underliggande sjukdom som blodmalignitet, pågående cancerbehandling, hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom eller undermåligt behandlad diabetes. Inkub…

Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.

Neurologiska sjukdomar

Definition Påfallande snabb debut, symtombild som vid kronisk spänningshuvudvärk. Kroniskt förlopp inom tre dygn från första symtomen. Ibland kan pat ange klockslaget för huvudvärkens början. Ovanlig huvudvärksform. Orsak Okänd. Immunologisk mekanism? Börjar ibland efter influensaliknande klinik. Sy…

Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.

Endokrina sjukdomar

…rad och använder fungerande preventivmetod). 4 snabba frågor kring diabetes typ 2 – tar bara 1 min! » Gör enkät Orsak Orsak typ 2: Minskad produktion av insulin samt ökad resistens mot insulinberoende glukosupptag i ffa skelettmuskulatur. Specifika orsakerna till detta är egentligen okända. Incidense…

Rosacea.

Hudsjukdomar

…ringar. Kan i sällsynta fall vara unilateralt. Drabbar medelålders personer, ffa kvinnor. Vanligaste symtomen. Inflammatoriska papler och pustler: Kronisk pustulär ansiktsdermatos. Olika faser: Papler, pustler, erytem och ödem över panna, näsa, kinder, haka. Rhinophyma: Talgkörtelhypertrofi med defor…

Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…st behöver gastroskopi oftast inte göras. Dock snabb utredning alltid inklusive gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 50 års ålder liksom vid larmsymtom som viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb (neg F-Hb bevisar inte att det inte blöder eller finns malignitet), sväljningsprob…

Akut koronart syndrom. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…t ges trippelbehandling med antikoagulantia och dubbeltrombocythämning (då används clopidogrel istället för ticagrelor). Alternativ är prasugrel som ges som laddningsdos 60 mg och underhållsdos 10 mg/dag till patienter <75 år, utan tidigare genomgången stroke/TIA eller klopidogrel. Detta alternativ g…

Hypogonadism hos män.

Endokrina sjukdomar

…en och platt prostata, ev. gynekomasti. Minskad pubesbehåring med minskad växt upp mot naveln, minskad skäggväxt. Lågt S-Testosteron associerat med lågt S-PSA. Klinefelters syndrom: Små och fasta testiklar, liten prostata. Onormalt långa ben. Ev. gynekomasti. Differentialdiagnos Allmänna ospecifika s…

Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.

Infektionssjukdomar, Öron- Näs- Halssjukdomar

…ive tumör i sinus. Pansinuit: Samtliga bihålor drabbade. Kronisk sinuit: Besvär > 3 månader. Orsaker Varje förkylning ger rinosinuit i varierande grad, infektionen startar ofta i näsan. Virus är vanligast. Pneumokocker och Haemophilus Influenzae är de vanligaste bakteriella infektionerna; följt av Mo…

Stress. Fysiologiska stressreaktionen.

Psykiska sjukdomar

…(separationer, plötslig arbetslöshet, mm) som drabbar en känslig individ eller en särskilt öm punkt. Innebär en fördjupad/förlängd reaktion än förväntat. Symtom i form av nedstämdhet, oro eller beteendeförändringar av mer uttalat slag än man förväntat sig. Nedstämdheten uppfyller inte kriterierna fö…

Cystisk fibros

Andningsvägarnas sjukdomar, Barnets sjukdomar

…vens liksom svampinfektioner beroende på tung antibiotikabehandling. Nya läkemedel: Under de sista 10 åren har en ny typ av läkemedel tillkommit, så kallade CFTR modulatorer. CFTR modulatorer ökar mängden CFTR på cellytan (Orkambi och Kaftrio) samt ökar CFTRs möjlighet att öppnas (Kalydeco) jämfört m…

Influensa – veckorapport från Folkhälsomyndigheten v.2

…kontakter och personal som vårdar dessa patienter bör erbjudas vaccination. Skyddet av vaccinet år hos äldre endast ca 50% och detta innebär att den vaccinerade individen fortfarande kan bli sjuk men få ett lindrigare sjukdomsförlopp. Vid exposition för influensa rekommenderas för riskgrupperna konta…

Hemokromatos.

Blodsjukdomar

…ationsanalys”. Behandling: Remiss hematolog/gastroenterolog för utredning och behandling (via blodcentral) i form av upprepade flebotomier. Behandlingen följs med Hb, Ferritin (bör ligga runt 30 µg/l), järnmättnad. Screening av släktingar….

Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.

Blodsjukdomar

…jsänka pekar mot reticulocytos alt anisocytos. Snabbsänka CRP (C-reaktivt protein). Vid akuta infektioner stiger CRP fortare än SR. Vid behandling av en infektion sjunker CRP snabbt, medan en förhöjd SR kan kvarstå under veckor till månader. Mikrosänka: Kapillärt tagen sänka. Tas ffa på småbarn. Norm…

Eosinofili. Hypereosinofilt syndrom.

Blodsjukdomar

…ion, kronisk infektion som tuberkulos, HIV, CMV, EBV, hepatit), allergi (atopi – astma, rinit, urtikaria, eksem, födoämnesallergi), läkemedel, lungsjukdom (tex idiopatisk eosinofil pneumoni, astma, granulomatos med polyangit, aspergillos), gastroenterala sjukdomar (tex esofagit, gastroenterit, celiak…

Polyneuropati.

Neurologiska sjukdomar

…en vid celiaki. Systemsjukdomar med metaboliska rubbningar, (diabetes mellitus, uremi, porfyri). Övriga systemsjukdomar (amyloidos, sarkoidos). Intoxikationer (alkohol, metaller som bly, arsenik kvicksilver, koppar och tallium). Lösningsmedel (lösningsmedel i färger, bensin/oljor, akrylamid). Kollage…

Reumatoid artrit. RA.

Reumatologiska sjukdomar

…1 m.fl. RA-patienter löper klart ökad risk att drabbas av hjärt- kärlsjkd.; ffa stroke och hjärtinfarkt. Status Kvarstående (> 6 veckor) artrit bild med svullnad, ömhet, värmeökning, rörelsesmärta. Senare också rörelseinskränkning och deformiteter. Tenosynoviter och bursiter vanliga. Reumatiska nodul…

Akutmedicin. Subduralblödning.

Praktisk Akut Medicin

…. Akuta: Symtomdebut inom tre dygn efter traumat. Kroniska: Symtomdebut mer än tre dagar efter traumat.   Status Nedsatt vakenhet och ev. neurologiska bortfall.   Differentialdiagnos Hjärntumör, stroke.   Utredning Misstanke innebär remiss till neurokirurg för bedömning- CT-hjärna, LP undviks. Behand…

Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.

Blodsjukdomar

…viskositet: huvudvärk, yrsel, öronsusningar, synrubbningar, klåda ffa i samband med varmt bad, dyspné, angina pectoris, värk, missfärgning av fingrar och tår, tromboflebiter, ev. DVT. Status Röd ansiktsfärg, rödsprängda ögon. Hematom, tromboflebiter, även djup ventrombos. Hypertoni och lätt splenomeg…

Splenomegali.

Blodsjukdomar

…k Inflammation/Infektion: mononukleos, malaria. Rubbad blodcirkulation: högersidig hjärtsvikt, levercirros. Hemolys med ökad nedbrytning av röda blodkroppar, t.e.x hereditär sfärocytos. Maligna sjukdomar: malignt lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, kronisk myeloisk leukemi, metastaser. Myelofibros: (m…

Metabola syndromet.

Endokrina sjukdomar

…ola syndromet (mat på oregelbundna tider, ofta snabbmat, nattätande dygnsomställningar med stress och sömnbrist m.m.). Differentialdiagnos Cushing syndrom. Utredning Se även avsnittet Obesitas/Övervikt nedan. Vid misstanke om Cushing-syndrom ges T Dexametason 1 mg kl. 22.00. S-Kortisol 08.00 påföljan…

Gikt – en av de sämst behandlade sjukdomarna hos män över 70 år

…är det bara människan och de större aporna som drabbas av hyperuricemi och gikt. Övriga däggdjur har enzymet uratoxidas som omvandlar urinsyra till allantoin vilket är mångfaldigt mera lösligt i vatten än urinsyra och således utsöndras mycket lättare i urinen. Så diagnostiseras gikt Man diagnostisera…

Hypokalemi.

Endokrina sjukdomar

…och en del ovanliga ärftliga njursjukdomar med rubbad tubulär funktion. Magnesiumbrist förstärker eller vidmakthåller hypokalemi. Symtom S-kalium <2,5–3,0 mmol/l: trötthet, muskelsvaghet speciellt i benen, muskelsmärtor, hyporeflexi, myrkrypningar och muskelkramper, obstipation. I allvarligare fall…

Nya nationella riktlinjer vid endometrios

…ed GnRH-agonist. Vid smärta som stör nattsömnen erbjuds KBT, antidepressiva med sedativ effekt eller melatonin. Vid smärtsensitering och utveckling av kronisk smärttillstånd kan behandlingen tricykliska antidepressiva, antiepileptika eller svaga opioider bli aktuell. Ytterligare rekommendationer inkl…

Lungemboli.

Blodsjukdomar

…att grundsjukdomen förvärrats skall misstänkas drabbad av lungemboli. Differentialdiagnos Revbenssmärta. Pneumotorax. Pneumoni. Bronkit Astma. KOL. Hjärtinfarkt. Hjärtsvikt. Lungödem. Perikardit. Hjärttamponad. Aortadissektion/-aneurysm. Sepsis. Lungtumör. Blödning. TBC. Ektasier. Subfrenisk abscess….

Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens

Urinvägarnas sjukdomar

…monella eller neurologiska sjukdomar. Utredning Lab: BT, P-glukos, S-Kolesterol. I selekterade fall tas: TSH, fritt T4, PSA, S-testosteron (fastevärde, tas på morgonen mellan 07–10 efter normal nattvila). Provet tas knappast vid normal sexlust och normal skäggväxt), LH, FSH, prolaktin. Ett intrakaver…

Neurologerna som fick nog – startar digital migränklinik

…med landstinget som gör att det är omöjligt att arbeta bort kön. Vi har en patientgrupp med kroniska migränpatienter som uppskattas till 200 000 i Sverige och endast 5-10 % av dessa får adekvat utredning och behandling eftersom det är sådan brist på neurologer med intresse för huvudvärksproblematik,…

Leukocytos.

Blodsjukdomar

…aftigt förhöjt LPK (över 50 x 109/L): akut- eller kronisk leukemi. OBS Leukemoida reaktioner som t.ex. infektion och malignitet, kan ses med LPK > 50. Utredning: Anamnes och status får vägleda utredningen. Upprepade prover angeläget (kortlivade celler). Hb, LPK, TPK, Diff, SR, CRP. Tänk i absoluta ta…

Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.

Praktisk Akut Medicin

…kvällen och trappas upp. Ev. remiss bettfysiolog.   Aktuella Mediciner Amitriptylin: T Saroten. ASA: Brustabl/T Bamyl. Brustabl Bamyl koffein. Diklofenak: T Diklofenak. Naproxen: T Naproxen. Paracetamol T Alvedon. T Panodil….

Akut njurskada. Kreatininstegring. Stigande kreatinin.

Urinvägarnas sjukdomar

…4 timmar eller anuri >12 timmar Akut njurskada drabbar oftare patienter med redan nedsatt njurfunktion. Alla grader av akut njurskada påverkar morbiditet och mortalitet negativt. Det är därför av stor vikt att det uppmärksammas inom primärvården och att patienten remitteras för vidare undersökning/be…

Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.

Ögonsjukdomar

…rkan av mediciner med antikolinerg verkan, och av betablockerare. Nedsatt kvalitet på tårfilmen med ökad avdunstning kan ha sin grund i åldrande, kronisk inflammation, autoimmuna sjukdomar, ärftlighet och hormonella faktorer. Övriga faktorer: dysfunktion i ögonlock (svårighet att sluta detta), ex.v….

Ögonlocksaffektioner – Chalazion.

Ögonsjukdomar

…dess utförsgång. Ofta associerad med rosacea och kronisk blefarit. Oklart samband med bakterieinfektioner. Symtom Oöm kula i övre eller nedre ögonlocket. Differentialdiagnos Hordeolum (aktiv talgkörtel/Meibomskörtelinfektion). Dessa är ömma, spontanläker oftast men kan behöva varma kompresser och ev…

Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.

Endokrina sjukdomar

…ndigt positiv energibalans. Typiskt är att äta snabbt och bli ordentligt (över)mätt. Kronisk såväl sömnbrist (sömn 5–6 tim/natt) som hypersomni (9–16 tim) ger hormonella omställningar med ökad risk för övervikt. Aktiverad HPA-axel, Mb Cushing, hypotyreos, läkemedel (se nedan), polycystiska ovarier (P…

Nutrition. Malnutrition. Undernäring.

Geriatriska sjukdomar

…p över epigastriet. Det skall höras ett tydligt bubblande, annars ligger sonden fel. Vid tveksamhet om rätt läge skall sonden inte användas förrän sondläget kontrollerats med röntgen. * PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi): nutritionssond som sätts genom bukväggen. En liten stopplatta eller vätskef…

Trötthet hos äldre.

Geriatriska sjukdomar

…(sömnmedel, diuretika, statin med flera), vitamin B12-brist, vitamin D-brist. Utredning Somatiskt och psykiskt status. Läkemedelsanamnes. Blodtryck, ev. lungröntgen. Hb, SR, LPK, Diff, TSH, S-kreatinin, P-glukos. EKG + NT pro-BNP Vidare utredning får styras av undersökningsfynd. Behandling Om möjligt…

Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.

Hudsjukdomar

…eller lockigare). F.ö. allopurinol, ACE-hämmare, betablockare, litium, p-piller (ibland ökad behåring under behandlingen och motsvarande ökat håravfall då behandlingen avslutas), tyrostatika. Psykisk stress/psykisk sjukdom. Idiopatiskt: Ibland kan man inte påvisa någon känd utlösande faktor. Ofta kr…

Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

Kirurgiska sjukdomar

…efluxsjukdom som en 24-timmars pH-mätning Dock snabb utredning med gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 45 års ålder liksom vid viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb, sväljningsproblem/-smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcussjukdom, heredite…

Obstipation. Förstoppning.

Kirurgiska sjukdomar

…d Slow transit obstipation som snarare får ökande bukbesvär och försämring liksom pat med kodein-/morfinorsakad obstipation. De som får opioid insatt kan fortsätta med sina bulkmedel, men behöver som regel kompletteras med laxerande medel. Laktulos: Mjölksyra bildas som osmotiskt binder vatten. Är fö…

Multipel skleros. MS.

Neurologiska sjukdomar

…ognad i immunsystemet med störningar p.g.a. sömnrubbningar. Ökad risk hos rökare, vid D-vitaminbrist, låg solljusexponering, övervikt i unga år, Epstein-Barr virus infektion liksom ärftlighet. Symtom Symtomdebut oftast mellan 20–40 års ålder, kvinnor drabbas dubbelt så ofta. Neurologiska bortfallssym…

Yrsel. Vertigo.

Neurologiska sjukdomar

…d patientens huvud långsamt åt sidan och sedan snabbt mot centrum/rätt fram. Testa några gånger åt vart hållet. Om blicken hela tiden hålls kvar fixerad kvar vid näsan är detta ett normalt Impulstest där reflexen fungerar normalt Talar för centralt utlöst yrsel. Vid ett patologiskt/positivt test kan…

Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.

Psykiska sjukdomar

…ångestnivå vilket i sin tur leder till att den drabbade, i ett försök att känna lättnad, utför själva tvångshandlingarna/ritualerna. Men att genomföra dessa handlingar leder inte till en permanent förändring utan istället förvärras tvångstankarna. Vanliga tvångsföreställningar: runt smuts, bakterier…

Eksem.

Hudsjukdomar

…sem. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter. Eksem – Hypostatiskt eksem. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem. Eksem –…

Sensorisk hypersensitivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.

Andningsvägarnas sjukdomar

…orisk hypersensitivitet med åtföljande funktionsrubbning i luftvägarna, inkl lättretad hostreflex. Symtom Som vid astma, men astmamediciner hjälper inte mer än i bästa fall perifert. Tyngd över bröstet, tungandning, hosta (ibland kronisk), ökad slembildning mm. Ibland ökande besvär vid ansträngning….

Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.

Hudsjukdomar

…rer, intag av gluten, havsfisk eller skaldjur. Drabbar ofta medelålders. Utredning Verifieras med IF-biopsi (immunofluorescens) från frisk hud. Positivt prov om kornigt IgA vid papillspetsarna. Glutenallergin utreds med serologi och remiss till gastroenterolog. Differentialdiagnoser: Pemfigoid, nummu…

Ben- och fotsår – Venösa bensår.

Hudsjukdomar

…dsaffär eller enligt upphandlingsavtal) klass 1 till 3 (beroende på kompressionen, förebygger bensårsrecidiv vid venös insuff.) Kompressionsstödförband för dubbelbandagering: Cobanbinda. Salvstrumpa Zipsoc 10 st. Hydrokolloidplattor: DuoDERM olika storlekar t.ex. 10 x 10 cm. No 5 st. (hjälpmedelskort…

Acne vulgaris. Akne.

Hudsjukdomar

…milier. Vid akne i kombination med menstruationsrubbning, hirsutism, cushingoid habitus kan viriliserings-/androgent syndrom, PCOS liksom Cushings syndrom misstänkas – utredning. Gäller även debut av akne i vuxen ålder. Utredning Vid misstanke på hormonell rubbning: S-testosteron. S-kortisol (morgonp…

Förmaksflimmer.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…ningsrytmen kan vara regelbunden) och vanligen snabb. Oftast hjärtfrekvens 120-140 men kan stiga upp till 180 per minut. På EKG ses inga P-vågor, men ofta flimmeraktivitet i form av finvågigt undulerande baslinjer. Förmaksflimmer är den vanligaste ihållande arytmin hos vuxna och prevalensen, som är s…

Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.

Andningsvägarnas sjukdomar, Infektionssjukdomar

…var troligen inte orsaken till dödsfallen som drabbade orienteringssporten i början av 90-talet – vilket man länge misstänkt. Symtom Allt ifrån asymtomatisk till svår infektion men generellt snällt förlopp med spontanläkning. Vanligt förekommande i övre luftvägar ffa hos barn. Inkubationstid cirka 3…

Magont hos barn. Buksmärta hos barn.

Barnets sjukdomar

…(mycket ovanligt hos barn <2 år). Förloppet är snabbare hos barn än hos vuxna, ffa vid 3–4 års ålder. Smärtvandring från navel till höger fossa iliaca, matleda, subfebrilitet, svårt att gå, kan inte hoppa på ett ben, vill ligga still, föredrar psoasställning, spänd mage, ömmar lokalt, släppöm, ömmar…

Influensa.

Infektionssjukdomar

…ma. Även de med andra kroniska sjukdomar som instabil diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor postpartum. Förebyggand…

Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.

Urinvägarnas sjukdomar

…ibiotika. Vid mildare kliniska symtom peroral antibiotikabehandling beroende på odlingssvar: ciprofloxacin, doxycyklin eller trimetoprim-sulfa. Behandlingstiden rekommenderas till 2–4 veckor. Kinoloner skall ej användas vid abakteriell prostatit, se avsnittet Kronisk prostatit. Behandling vid klamydi…

Skivepitelcancer.

Hudsjukdomar

…tlar, varför palpation av närliggande lymfstationer bör ingå i undersökningen. Differentialdiagnoser: Keratoakantom (ofta mer snabbväxande), aktinisk keratos och basaliom. Behandling Excision med god marginal. I utvalda fall strålning….

Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.

Hudsjukdomar

…ch nedsatt tolerans för skadlig hudexponering. Drabbar oftast handryggar och interdigitalt med kliande, torra, rodnade fläckar med fissurtendens. Ibland exkoriationer, vesikler saknas ofta. Föregås ofta av långvarig torrhet, narighet. Eksemet kan därefter komma plötsligt. Då det skadade hornlagret lä…

Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.

Neurologiska sjukdomar

…a utlöses ibland av nitroglycerin och alkohol. Drabbar fr.a. män, ofta debut mellan 20–30 års ålder. Viss hereditet (5%). Tidigare angivits övervikt för rökare – idag finns tveksamhet kring det. Symtom Ensidig, mycket kraftig smärta i eller ovan öga och/eller tinning med duration 15–180 minuter (i re…

Hosta

Andningsvägarnas sjukdomar, Öron- Näs- Halssjukdomar

…lösn. Mollipect. Etrilect Noskapin: Oral susp./T Nipaxon.   Enligt egen erfarenhet: Icke-astmatiker med allergisk rinit kan ibland drabbas av hosta. Nasal steroid kan då även lindra den med riniten associerade hostan. (Dr Mikael Sahlquist, Uddevalla)….

Lymfödem. Lipolymfödem.

Rörelseorganens sjukdomar

…ödem är att mäta sidoskillnad mellan frisk och drabbad kroppsdel med: Måttband: omkretsmätning på bestämda ställen. Ofta med 4 cm mellanrum. Möjlighet att beräkna volym genom matematiska formeln för volymberäkning av cylinder. Förutsätter frisk kroppsdel att jämföra med. Pletysmografi: (mätning i vat…

Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.

Hudsjukdomar

…h sportskydd ökar sensibiliseringsrisken. Barn drabbas lättare. Allergin omfattar hela kroppsytan och kvarstår livslångt. Färre än 50 ämnen ger upphov till 75 % av kontaktallergierna. Vanligast är metaller (nickel [= vanligaste kontaktallergin], krom och kobolt), parfymämnen (bl.a. i hudvårdsprodukte…

Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.

Praktisk Akut Medicin

…ymtom, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva, dubbelinsjuknande eller påtaglig försämring efter 5–7 dagars ÖLI-symtom innebär ofta antibiotika + nässköljning med koksaltslösning, samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn all…

Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.

Urinvägarnas sjukdomar

…lm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012. SBU-rapport nr 214. ISBN 978-91-85413-53-9. Lunds universitet. Robust cystatin-c and creatinine-based estimates of relative GFR. Www.egfr.se/egfren.html (Lund-Malmö revisionen är utvecklad i Sverige och täcker äldre personer bättre). www.md…

Huvudvärk. Cephalalgia.

Neurologiska sjukdomar

…också HV vid systemisk infektion som influensa. Rubbningar i homeostasen som hypertoni, hypoxi, hormonrubbningar, eklampsi, fasta, kardiella orsaker m.fl. Annan struktur i ansikte (skalle, nacke, ögon, öron, sinus, tänder osv.). Se cervikal huvudvärk respektive Bruxism nedan samt avsnittet Cervikobra…

IBS. Irritable Bowel Syndrome. Colon irritabile.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…ensitiserad smärtreglering. Även tunntarmen är drabbad. Viss betydelse har sannolikt även kosthållningen (kan bidra till patientens symtom) samt psykologiska faktorer (stress samt hur pat upplever och hanterar sina symtom). Forskning finns som tyder på rubbning av nervcellsfunktionen och inflammatori…

Skadligt bruk/Beroende – Cannabis.

Beroendetillstånd

…sminne nedsatt upp till 2 dygn efter ruset. Sömnrubbningar, långsamma reflexer och/eller koordinationsrubbningar. I svårare fall oro eller desorientering och aggressivitet. I stora doser kan man uppnå hallucinationer och psykoser. Yttrar sig som akuta depressioner, akuta ångestanfall, paranoia. Känsl…

Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.

Gynekologiska sjukdomar

…a, värst om natten), lichen planus, psoriasis, skabb, seborrhoiskt – eller atopiskt eksem liksom kontakteksem (såväl allergiskt eksem [svampläkemedel, latex i kondom, lokalanestetika, neomycin] som det vanligare irritativa eksemet [tvättning, ridning/cykling, svampläkemedel, podofyllotoxin vid kondyl…

Akutmedicin. Infektionsbenägna barn

Praktisk Akut Medicin

…cesser. Avsaknad av förväntat svar på adekvat antibiotikabehandling. Isolerat återkommande otiter remitteras i första hand till ÖNH specialist. Överväg immunbristutredning om ≥4 antibiotikakrävande otiter/ år. Utredning Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. NPH-odlin…

Akutmedicin. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea

Praktisk Akut Medicin

…enerativ process i rotatorcuffen.   Symtom Den drabbade är oftast i åldern 40-60 år. Akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen.   Status Smärtpåverkad pat som håller armen längs sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan förhindrar undersökning…

Perikardit. Perimyokardit. Myoperikardit.

Hjärt- Kärlsjukdomar, Infektionssjukdomar

…ig. Ekokardiografi är den enklaste metoden att snabbt påvisa perikardvätska. DT thorax kan även användas för att påvisa perikardvätska med dagens teknik. Behandling Inom primärvården innebär det alltid remiss till akuten för patient med misstänkt eller påvisad perikardit (se diagnoskriterier). Inlägg…

Allergier

Andningsvägarnas sjukdomar

…rande symtom måste finnas. Symtom: Beroende på drabbat organ enl nedan. Generellt sett orsakar en allergiskt utlöst inflammation i luftvägar, ögon m.fl. organ en sekundär hyperreaktivitet i slemhinnorna. Exempel är långdragna luftvägsbesvär som hosta, försämring vid fysisk ansträngning mm vid allergi…

Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.

Psykiska sjukdomar

…Utredning Anamnes för att definiera typ av sömnrubbning. Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta. Psykiatrisk anamnes för att finna psykiatriskt tillstånd….

Infertilitet.

Gynekologiska sjukdomar

…infertilitet: har tidigare varit gravid. Orsak Drabbar 10–15% av alla heterosexuella par. 1/3 kvinnlig faktor (ovulationsstörning, tubarfaktor, myom, endometrios, thyreoidearubbning m m),1/3 manlig faktor (nedsatt spermieantal, nedsatt rörlighet el avvikande morfologi hos spermier, anatomiska avvikel…

Feber. Oklar feber.

Infektionssjukdomar

…, systemisk vaskulit m.fl. Övrigt: sarkoidos, tromboembolism, hypertyreos, alveolit, cholecystit, stroke, hjärnblödning, läkemedelsfeber, självförvållad feber m.fl Utredning Anamnes: Tidigare sjkd (inkl op, främmande material inopererat, aktuella mediciner). Utlandsvistelse? Yrke? Hereditet? Fokala s…

Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.

Barnets sjukdomar

…SD nedom längdkanal remitteras för genomgång. Snabb viktökning med avplanad längdtillväxt ska remitteras till barnläkare. Övervikt bör identifieras och familjer erbjudas utökat stöd från BHV. Vid fetma (iso-BMI >30) behöver ytterligare insatser initieras i samarbete med sjukvården. Huvudomfång: Mäts…

Ledsvullnad, akut.

Rörelseorganens sjukdomar

…ga artriter: Symtomatisk behandling med NSAID/Coxib. Beträffande psoriasisartrit som inte svarar tillräckligt på NSAID/Coxib -preparat kan det vara aktuellt med remiss till reumatolog för metotrexat eller TNF- hämmare. Aktuella Mediciner ASA: Brustabl Treo. NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxe…

Skadligt bruk/Beroende

Beroendetillstånd

…å ev. bakomliggande ADHD-störning (kan ha ett ”snabbaktiverat” cerebralt belöningssystem- som kan predisponera för beroendeutveckling). Antisocial personlighetsstörning? Primär ångestproblematik? Bedömningsinstrument: AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test www.socialstyrelsen.se DUDIT Drug U…

Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.

Infektionssjukdomar

…lera tetanusskyddet – trots att risken är låg vid bett. Bara i undantagsfall suturering av bett – konsultera kirurg eller infektionsläkare. Antibiotika: Profylax: Behandling innan kliniska infektionstecken kan övervägas hos immunnedsatta samt vid skador på hand, ansikte, genitalia eller lednära. Vid…

Blödarsjuka, Hemofili och förvärvad hemofili.

Blodsjukdomar

…llmänna åtgärder. Luftvägshinder kan utvecklas snabbt vid blödning i andningsvägar. Fasciotomi vid kompartmentsyndrom utförs först efter tillförsel av faktorkoncentrat. Ledblödningar behandlas med kylning, spjälning samt elastisk linda. Kvinnor som är anlagsbärare kan ha problem med menorragi och kan…

Ben- och fotsår – Vaskulitsår.

Hudsjukdomar

…os samma patient, både purpura, palpabel purpura, blåsbildningar och sår. Förändringarna är oftast belägna bilateralt på underbenen, fotrygg, fotled, ibland mer utbrett också på lår, armar med fler ställen. Ibland hematuri och magsmärtor. Förekommer i alla åldrar. Utredning Klinik. Remiss reumatolog?…

Infektionsbenägna barn.

Barnets sjukdomar

…cesser. Avsaknad av förväntat svar på adekvat antibiotikabehandling. Utredning Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. NPH-odling är nästan aldrig indicerat vid enstaka ÖLI. Kontrollera vikt- och längdutveckling. Efterfråga hereditet. Passiv rökning vid återkommande lu…

Anemiutredning. Anemi.

Blodsjukdomar

…enmärgspåverkan. Höjda retikulocyter talar för snabb blodförlust. Hemolys. Sänkta retikulocyter talar för benmärgspåverkan, järnbrist. S-Ferritin: (depåjärn, akut fasreaktant): lågt: järnbrist (vid normal transferrinmättnad är järnbrist uteslutet) normalt: Järnbrist med inflammation, förhöjd: Infekti…

Herpes zoster. Bältros.

Hudsjukdomar, Infektionssjukdomar

…/grupperade vätskefyllda blåsor/pustler på rodnad bas. Ibland hemorragiska blåsor/nekros. Differentialdiagnoser: Herpes simplex (virusisolering ger rätt diagnos). Behandling Okomplicerad herpes zoster hos pat < 50 år kräver ingen antiviral terapi. Analgetika vid behov. I övrigt ges antiviral terapi m…

Nageltrång. Unguis incarnatus.

Hudsjukdomar

…gtid. Vid tecken på infektion ställningstagande till antibiotika; se avsnittet Paronyki. Vid kroniska besvär remiss för kirurgi….

Lichen planus.

Hudsjukdomar

…tredning Histologi vid tveksamhet. Behandling Vid begränsad utbredning ges steroid lokalt, Grupp III eller IV enl. nedtrappningsschema. Vid utbredda förändringar Prednisolonkur per os, initialt 30 mg x 1 med nedtrappning under 3 veckor. Remiss till hudläkare för TL 01 ljusbehandling vid terapiresiste…

Neurodermit. Lichen simplex.

Hudsjukdomar

…ing). Överväg hudtumör vid dåligt terapisvar – ta biopsi! Behandling Viktigt att bryta klådcirkeln. Förklara uppkomst. Lokala steroider grupp III under 6 veckor inklusive nedtrappning till mjukgörare. Hos dermatolog: Grupp III steroidlösning under ocklusion. Intralesionella steroider och Bucky (mjukr…

Paronyki. Nagelbandsinfektion.

Hudsjukdomar

…dförändringar på för psoriasis typiska lokaler). Obs! Subunguala melanom misstolkas ofta under lång tid som kronisk paronyki. Anledningen till att möjligheten av subungualt melanom ofta missas är att tumören ofta är amelanotisk. En terapiresistent paronyki med granulationsvävnad skall väcka misstanke…

Astma hos barn.

Barnets sjukdomar

…med härkomst från ett land med hög förekomst av tbc. Behandling Kontrollera inhalationsteknik. Miljösanering, sjukdomsinformation. Målet är symtomfrihet mellan akuta skov, få och lätta skov, ett normalt liv med skola och fritidsaktiviteter och en god tillväxt. Farmakologisk akutbehandling: Förstahan…

Psoriasis.

Hudsjukdomar

…årbotten är denna vid seborroiskt eksem oftast drabbad i sin helhet och då med tunna fjäll; vid psoriasis endast ställvis och då med tjockare fjäll. Seborroiskt eksem kliar ofta mkt mer än psoriasis liksom att diffust håravfall kan förekomma. Vid försiktig skrapning av fjäll vid sebboroiskt eksem eft…

Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.

Beroendetillstånd

…/dag); abstinens lindras; chansen att lyckas fördubblas. Upplys om att flera olika nikotinläkemedel finns, testa gärna olika alternativ: 24 timmars nikotinplåster håller nikotinnivån uppe redan på morgonen, kan dock ge mardrömmar. Nikotintuggummin skall tuggas långsamt, annars sker alltför stor nikot…

Skadlig bruk/Beroende – Alkohol

Beroendetillstånd

…holberoende – 6% av män och 2% av kvinnor. Hur snabbt går alkohol ur kroppen? Kroppen förbränner 1,5–2 cl alkohol/timme. Detta innebär att 1 glas vin om 15 cl förbränns på ca 2 tim., ½ flaska vin (5 tim.), en snaps om 4 cl (2 tim.), en burk starköl om 50 cl (3 tim.). Orsaker: Ofta omedveten konsumtio…

Diabetes – vid nyupptäckt.

Endokrina sjukdomar

…Nedsatt insulinkänslighet ev. i kombination med rubbning i betacellsfunktion (störd produktion och/eller frisättning). Andra specificerade typer: MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) samlingsnamn för olika former av ärftlig diabetes, autosomalt dominant ärftliga mutationer. I regel mild hyperg…

Eksembehandling.

Hudsjukdomar

…Sekundärinfekterat eksem: Orsak Ofta S. Aureus. Ibland betahemolytiska streptococker gr A. Symtom Vätskning, krustor, sprickbildning, pustler. Omgivande rodnad i huden. Utredning Odling från såret. Behandling I lättare fall lokala glukokortikoider – hjälper oftast. Betnovat med chinoform kan överväg…

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.

Ögonsjukdomar

…efter 40 års ålder, närsynta och ögonopererade drabbas tidigare. Grå skugga från periferin tyder på samtidig näthinneavlossning. Asymtomatiskt hos många. Differentialdiagnos Glaskroppsgrumlingar (ej plötslig debut). Aurafenomen vid migrän (flimmer snarare än blixtar). Retinal ruptur. Näthinneavlossni…

Kikhosta. Pertussis.

Barnets sjukdomar, Infektionssjukdomar

…. Dödsfall förekommer. Även ungdomar och vuxna drabbas av kikhosta. Diagnos Klinisk diagnos som bekräftas med PCR (Polymeras Chain Reaction) på nasofarynxsekret. Personer med karakteristiska symtom eller långdragen hosta samt personer som har hosta och varit i kontakt med någon med bekräftad kikhosta…

Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.

Rörelseorganens sjukdomar

…rsak Ofta boll som träffat extenderat finger (handboll, basketboll, volleyboll) där fingret med stor kraft tvingats till hastig flektion. Ibland utan trauma. Symtom/status Oförmåga att extendera i DIP-leden, normal flektionsförmåga. Ofta en viss ömhet och svullnad över dorsalsidan av leden vid senfäs…

Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.

Hudsjukdomar

…i kombination med grupp I eller II steroid. Vid utbredda besvär kan det angripna området täckas med gasbinda, speciellt lämpligt nattetid. Vid vätskande förändringar kan fotbad med kaliumpermanganat användas. Blanda 5 ml lösning i 3 liter vatten. OBS! Lösningen missfärgar hud och naglar. Vid nageleng…

Hyperkalemi.

Endokrina sjukdomar

…lt), hemolys, muskelskador/cellsönderfall, insulinbrist, binjurebarkssvikt , acidos. Symtom Ofta symtomlöst vid måttlig hyperkalemi. Trötthet, muskelsvaghet parestesier, minskande senreflexer. Vid höga kaliumnivåer konfusion, arytmier, risk för asystoli (runt 7 mmol/l). Status Ev. intorkning. Initial…

Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.

Psykiska sjukdomar

…asi. Annars beror på vilken kärl i hjärnan som drabbas. Medelålders och äldre. Mycket sällsynt <40 år. Under attackerna bibehållet jagmedvetande. Amnesi för perioden, ibland för flera veckor tillbaka. Utredning Anamnes, från anhörig om möjligt. Allmänt status, neurologstatus. Basprover som blodstatus…

KAD-associerad urinvägsinfektion

Infektionssjukdomar, Urinvägarnas sjukdomar

…givande infektion. Behandling Vid infektion med feber ges behandling med ciprofloxacin, alternativt trimetoprim-sulfa. Behandla till symtomfrihet, vanligen i 1-2 veckor. Kroniska kateterbärare med benägenhet att få febril infektion i samband med kateterbyten kan behandlas med peroral antibiotikaprofy…

Ärftlig transtyretinamyloidos. ATTRv-amyloidos. Skelleftesjukan.

Hjärt- Kärlsjukdomar, Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin, Neurologiska sjukdomar

…a under loppet av några år. Utöver detta kan synrubbning och njursvikt med proteinuri tillstöta. Omkring hälften av patienterna utvecklar även amyloid kardiomyopati med symtom på hjärtsvikt. Svimning och onormal trötthet kan vara symtom på hjärtarytmi som också är relativt vanligt. Drygt 10% av patie…

Follikulit.

Hudsjukdomar

…allt vid lesioner i skägget). Pseudofolliculitis barbae (kroniskt tillstånd med follikuliter i skäggbotten – vanligare hos mörkhyade män. Orsakas av att krökta hårstrån växer ner i epidermis – aseptiskt.) Insektbett. Herpesinfektion. Kontaktdermatit. Behandling Oftast självläkande. God handhygien. U…

Sårinfektion. Infekterade sår.

Hudsjukdomar, Infektionssjukdomar

…va bakterier såsom E-coli, pseudomonas samt anaeroba bakterier. Ovanliga bakterier är clostridium tetani (stelkramp) samt clostridium perfringens (gasbrand). Med flera. Svampinfektion. Symtom Vid ytliga infektioner: Rodnad, svullnad, värmeökning, ökad serös eller purulent sekretion. Ev. värk. Patient…

Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett

Akutmedicin

…and med väderomslag Allmänsymtom: – Cirkulationsrubbningar pga kärldilatation – risk för cirkulatorisk chock, medvetslöshet och kramper. – EKG-förändringar med T-vågs avflackning eller negativitet, medför risk för arytmier – Andningspåverkan p.g.a. slemhinnesvullnad i luftrören. – CNS påverkan sekund…

Pulmonell arteriell hypertension. PAH.

Andningsvägarnas sjukdomar

…lungsjukdomar och/eller hypoxi PH vid kronisk tromboembolism (CTEPH) PH av oklara eller multifaktoriella orsaker (ex sarkoidos, vaskuliter, neurofibromatos, hematologiska myeloproliferativa sjd) Pulmonell arteriell hypertension (grupp 1): Till en del okänd. Viss hereditet. Intimaförtjockning, endotel…

Urininkontinens hos äldre.

Geriatriska sjukdomar

…ofta inkontinens hos äldre. Exempel är diuretika, betablockerare (stimulerar detrusorn), alfablockerare (minskar sfinktertonus), alfastimulerare (ökar sfinktertonus, kan leda till residualurin och minskad funktionell blåskapacitet), sömnmedel (bortfall av ”normal” nykturi), antikolinergika (relaxerar…

Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa. Svettkörtelinflammation.

Hudsjukdomar

…fter puberteten. Vanligare hos kvinnor än män. Drabbar 1-4% av Sveriges befolkning. Orsak Orsaken är inte helt klarlagd men man börjar frångå den tidigare teorin att sjukdomen utgick från apokrina svettkörtlar. Snarare verkar det som att ocklusion, ruptur och påföljande inflammation i folliklarna bid…

Demens. Demenssjukdomar.

Geriatriska sjukdomar, Neurologiska sjukdomar

…ande. Minnesstörning i närminnet. Gamla minnen drabbas i framskridet skede. Desorientering i rum, tid, plats och situation, hittar inte tillbaka hem och hittar inte på nya miljöer. Språksvårigheter. Patienten tappar förståelse och, förmågan att läsa, skriva och återberätta det hen läste, hörde eller…

Långvarig smärta (icke-malign).

Smärta

…rta, kyla och värme, varav minst en skall vara drabbad vid neuropatisk smärta och överensstämmande anatomiskt med patientens besvär. Undersök med trubbigt föremål, spetsen på en bruten tungspatel i avsaknad av annat men absolut inte nål, bomullstuss/pensel, stämgaffel (128 Hz) och metallrulle såväl r…

Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.

Rörelseorganens sjukdomar

…ortisoninjektion ges. Grumligt aspirat odlas. Antibiotikabehandling per oralt ges då direkt och bursan kan behöva dränage. Kroniska bursiter är operationsindikation/ortopedremiss. Patientinformation: www.1177.se Aktuella Mediciner Antibiotika Flukloxacillin: T Flucloxacillin. T Heracillin. NSAID NSAI…

Amenorré.

Gynekologiska sjukdomar

…vt idrottsutövande. Andra orsaker är anläggningsrubbningar av uterus/ovarier/vagina eller kromosomavvikelser. Vid sekundär amenorré vanligast även här med hypofysär/hypotalam störning. Mer sällan störningar i tyreoidea eller binjurebark, prolaktinom i hypofysen eller prematur ovariell insufficiens (t…

Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.

Gynekologiska sjukdomar

…ka och saknar predisponerande faktorer. Symtom Snabbt debuterande vulvovaginal klåda. Tjock och flockig/grynig, vit, kesoliknande flytning. Samlagssmärta. Svampinfektion är vanligaste orsaken till underlivsklåda hos kvinnor i fertil ålder. Status Slemhinnan och huden är inflammerade med svullnad, rod…

Ektopisk förmaksrytm.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…da utseende, ofta negativ eller bifasisk i avledningarna II och V2. Orsak Ökad hämning av sinusknutan (vagusstimulering eller påverkan av digitalis). Även kronisk lungsjukdom, elektrolytrubbning eller obehandlad hjärtsvikt. Symtom Kan orsaka Paroxysmal supraventrikulär takykardi, förmaksflimmer m.fl….

Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.

Ögonsjukdomar

…alva med antibiotika kan provas. Ev. flukloxacillin per os eller kirurgi om mer spridd infektion/abscessbildning, då akut remiss till ögonläkare. Kapslas vageln in kan det bli kroniskt ett chalazion. Aktuella Mediciner Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp./T Heracillin. Fusidinsyra: Ögonsalva…

Psykos – Vanföreställningssyndrom.

Psykiska sjukdomar

…onstillstånd, vitaminbrist, alkohol/drog skadligt bruk/beroende. DT/MRT hjärna och lämpliga prover. Behandling: dålig sjukdomsinsikt, svårt att motivera till behandling, dålig compliance. Viktigt md psykosociala insatser. I låga doser risperidon, olanzapin, quetiapin oftast i monoterapi. Försiktigt h…

Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.

Idrottsmedicin, Rörelseorganens sjukdomar

…å bindan. Kryckkäppar bör användas, för att så snabbt som möjligt påbörja smärtfri belastning. Viktigt att den skadade går med ett så normalt steg som möjligt. Full belastning och tidig rörelseträning i flektion-extension stimuleras och ger en snabbare förbättring. För att undvika svullnad av foten s…

Spirometri.

Andningsvägarnas sjukdomar

…iabiliteten testas via PEF-kurva hemma. Dygnsvariabilitet beräknas enligt formeln: högsta PEF efter beta2-stimulerare minus lägsta PEF före beta2-stimulerare dividerat med medel-PEF. Enstaka ”ytterlighetsvärden” borträknas (kan bero på trötthet och dåligt blås eller ”tungsnärt” med orealistiskt högt…

Akutmedicin. Chock

Akutmedicin

…ktiv chock – svårt astmaanfall eller försämring i kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungemboli, tryckpneumothorax, perikardtamponad, aortadissektion. Behandling Mot grundsjukdom. Kontroll andning, puls, blodtryck, diures, POX – blodgasanalys om möjligt. Syrgas 4 l på näsgrimma eller 5–8 l/min på mask….

Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.

Hudsjukdomar

…ofi uppkomma och då ses en tunn, skör hud med små blodkärlsbristningar. Som mer akut biverkan kan follikuliter och akneutslag, framför allt i ansikte och på armar och ben ses (steroidakne). Påverkan på inre organ är mycket liten om inte stora hudområden behandlas med starka steroider under lång tid….

Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.

Hudsjukdomar

…auma. Utseende varierar beroende på typ av tumör. Kan vara ovanlig sårlokalisation vid primär hudcancer. Utredning Biopsi för PAD. Stansbiopsi – minst 4 mm tags gärna från både sår och sårkant….

Preventivmedel. Antikonception.

Gynekologiska sjukdomar

…eller tidigare förr barn. Biverkningar:Blödningsrubbningar (ffa menorragi och mellanblödningar), ökad menssmärta, utstötning av spiralen. Vid kraftig och mer långvarig menstruationsblödning kan behandling med tranexamsyra komma i fråga. Blir kvinnan gravid med IUP på plats föreligger större risk för…

Digitalisintoxikation.

Hjärt- Kärlsjukdomar

…ll följd av nedsatt njurfunktion. Kombination med betablockad ökar risk för bradyarytmi. Vid hypokalemi ökad arytmibenägenhet. Frekventa interaktioner med andra läkemedel. Symtom: Kan utöver hjärtsymtom även ge gastrointestinala och/eller neurologiska biverkningar. Aptitlöshet, illamående, kräkning,…

Malignt lymfom. Lymfom, malignt.

Blodsjukdomar

…ditet. Ökar med ökande ålder – men alla åldrar drabbas. Symtom Initialt symtomfattig. De första symtomen misstolkas ofta som en vanlig infektion. Så småningom noteras en hård (vindruvekonsistens), förstorad lymfkörtel som ofta sitter på halsen eller subklavikulärt. Palpabel mjälte. Hodgkin ger oftare…

Celiaki. Glutenintolerans.

Mag-Tarmsjukdomar Internmedicin

…artrit, inflammatoriska tarmsjukdomar, tyreoidearubbningar och vid autoimmuna leversjukdomar. Symtom Hos barn malabsorptionsbild med avflackande tillväxtkurva, magsmärtor, kräkningar, trötthet, utspänd buk, såväl diarré som obstipation. Vid tonåren ofta försenad pubertet. Nuförtiden presenteras dock…

Harkling.

Öron- Näs- Halssjukdomar

…rsak). Dysfoniska besvär. Tics-liknande beteende. Kronisk bronkit (rökning vanligaste orsaken). Hyperreaktiva slemhinnor i svalg. Reflux. ACE- hämmare. Sjögrens syndrom med torrhet i larynx med hes och skrovlig röst. Åldersbetingad torrhet i svalg/stämband. Astma med slemproduktion. Habituellt ([o]-v…

Akutmedicin. Knuta på halsen

Praktisk Akut Medicin

…sens mjukdelar. Orsaker Infektiös genes: Ofta snabb debut i anslutning till övre luftvägsinfektion, vanligt hos barn. Atypiska mycobakterier. Malignitet: Oftast tillväxande resistens under en längre tid (månader). T.ex. lymfom eller metastas från huvud- halsområdet eller lungor. Missbildning eller me…

Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis

Praktisk Akut Medicin

…e symtom, och även äldre barn samt vuxna med kikhosta som har kontakt med spädbarn bör behandlas….

Akutmedicin. Heshet. Laryngit. Dysfoni. ”Tappat rösten”.

Praktisk Akut Medicin

…förbättras – bröllopstal eller liknande används ibland Betapred (10st) i stötdos. Kombination med feber, stridor, sväljsvårigheter – till ÖNH för bedömning Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen remiss till ÖNH för stämbandsinspektion och utredning för ev larnxcancer enligt cancercentrum. Se Akut lary…

Akutmedicin. Glaskroppsavlossning

Praktisk Akut Medicin

…efter 40 års ålder, närsynta och ögonopererade drabbas tidigare. Grå skugga från periferin tyder på samtidig näthinneavlossning. Asymtomatiskt hos många. Differentialdiagnos Glaskroppsgrumlingar (ej plötslig debut). Aurafenomen vid migrän (flimmer snarare än blixtar). Retinal ruptur. Retinal ruptur….

Akutmedicin. Epididymit. Bitestikelinflammation

Praktisk Akut Medicin

…r.a pojkar yngre män). Till yngre män doxycyklin. Till män över 50 år: Kinolonpreparat. Behandlingstid minst 3 veckor. Gärna suspensoar. NSAID-behandling ger snabbare smärtlindring. Kontrollpalpation efter 2 månader. Aktuella Mediciner Antibiotika Kinoloner: T Ciprofloxacin. Tetracyklin: T Doxyferm….

Akutmedicin. Borreliainfektion. Lymés sjukdom

Praktisk Akut Medicin

…i 10 dagar. Vid graviditet eller över 90 kg ges dubbel dos. Vid pc-allergi, ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar, alternativt azitromycin i 5 dgr (500 mg dag 1 sedan 250 mg dag 2-5). Vid multipla erytem eller feberreaktion ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar. Till gravida ceftriaxon iv. För barn: Pc…

Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.

Öron- Näs- Halssjukdomar

…stigande ålder), hypogonadism, kronisk njursvikt, binjurebarksinsuff, Mb Parkinson (där anosmi kan vara ett tidigt symtom upp till 4 år innan andra kliniska manifestationer av sjukdomen), Mb Alzheimer, läkemedelspåverkan (neomycin, streptomycin m.fl.), effekt av drogmissbruk (ex.v. kokain, amfetamin)…

Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.

Infektionssjukdomar, Urinvägarnas sjukdomar

…tomfrihet, vanligen i 1–2 veckor. Kroniska kateterbärare med benägenhet att få febril infektion, skall vid kateterbyte ges peroral antibiotikaprofylax före och 12 timmar efter bytet. Om upprepade infektioner rekommenderas kontakt med en urolog. Aktuella Mediciner Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin. T Cip…

SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.

Reumatologiska sjukdomar

…lla organ i kroppen. Engagerar ofta huden, leder, blodbilden och njurar men också nervsystemet, lungorna och hjärtat. Orsak Oftast okänd. Rökning, viss medicinering och ärftlighet kan ha betydelse liksom östrogen, infektioner och solljus. 90 % är kvinnor; debut i regel mellan 15–45 års ålder. Symtom…

Gikt. Hyperurikemi. Podager.

Rörelseorganens sjukdomar

…sam synovit. Orsak Primär gikt beror på ärftlig rubbning av urinsyraomsättningen. Sekundär gikt kan orsakas av ökad uratproduktion: alkohol, purinrik föda (inälvsmat, makrill), cytostatika, plackpsoriasis, myeloproliferativa sjkd, perniciös anemi. Minskad uratutsöndring: vanligtvis vid hypertoni, diu…