Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Astma hos barn.

ICD-10: J45

Definition

Reversibel inflammatorisk luftvägsobstruktion (bronkkonstriktion, slemhinneödem, slemproduktion).

Astmadiagnos sätts på förskolebarn sätts vid:

– 3:e obstruktiva episoden om <2år.

-1:a obstruktiva episoden om <2 år och har andra tecken på allergisk sjukdom- t ex eksem el födoämnesallergi.

– 1:a obstruktiva episoden om >2år.

Indelning av olika astmatyper hos barn varierar. En indelning är episodisk resp kronisk astma (Socialstyrelsen) eller äkta astma resp Infektionsastma (Svenska Barnläkarföreningen).

Infektionsastma: Vanligaste typen hos små barn och debuterar ofta före ett års ålder och växer ofta bort före 4 års ålder.

Äkta astma: Vanligaste typen hos skolbarn/ungdomar. Inflammation i luftvägarna och ofta förekommer samtidiga allergiska besvär.

Orsaker: Triggerfaktorer: Infektion (ex v RS-, adeno-, parainfluensa eller metapneumovirus), allergi (hos ffa äldre barn; pollen, pälsdjur), ansträngning. irriterande ämnen i luften (cigarettrök), starka lukter, väderlek (köld, fukt).

Symtom

Återkommande torrhosta och pip i luftrören, speciellt nattetid liksom vid kroppsansträngning. Långvarig hosta i samband med förkylning. Andfåddhet, trötthet, ”sänkt kondition”, dålig tillväxt, skolfrånvaro. Hälften är symtomfria efter 20 års ålder och häften utvecklar kronisk astma.

Status

Hosta, trötthet, förlängt expirium, pip (ronki), indragningar jugulärt och intercostalt, bukandning, hyperinsufflerad andning, takypne.

Differentialdiagnoser: Bronkiolit (virusutlöst ff a RS-virus -i många fall ffa hos små barn specialistfall). Långdragen luftvägsinfektion (H. Influensae, Streptococcus pneumoni), pertussis, mykoplasma (efter 2 års ålder), tbc, gastrointestinal reflux (ffa nattliga symtom), främmande kropp (anamnes), cystisk fibros, nedsatt ciliefunktion, immunbrist, EILOs (Exercise-induced laryngeal obstruction tidigare benämnt VCD vocal cord dysfunktion) remiss till ÖNH-klinik som tar ställning till videolaryngoskopi, sensorisk hyperaktivitet, bronkopulmonell dysplasi, postinfektiösa lungskador, hjärtfel.

Utredning

Miljö: Allergener, pälsdjur, rökning. Hereditet. Riktad Allergologisk utredning: och/eller pricktest. Barn> 6 år: PEF (Peak Expitarory Flow), spirometri med reversibilitetstest. Lungröntgen vid långdragna besvär, misstanke på främmande kropp (begär röntgen pulm med mediastinal pendling) samt vid hosta> 2 veckor hos barn med härkomst från ett land med hög förekomst av tbc. Utredning av astma på alla barn som krävt slutenvård pga obstruktivitet eller sökt fler gånger pga obstruktivitet.

Behandling

Miljösanering, information. Kontrollera inhalationstekniken. Målet är symtomfrihet mellan akuta skov, få och lätta skov, ett normalt liv med skola och fritidsaktiviteter och en god tillväxt.

Farmakologisk akutbehandling:

1. ß2-stimulerare, salbutamol (Ventoline):

Inhalationsbehandling spray och spacer (rekommenderas). 0,1 mg/dos: <2år: 4 puffar, > 2år: 6 puffar, ≥6år: 6-12 puffar.

Inhalationsbehandling via Maxin: Ventoline 5 mg/ml, 2 ml: Barn <35 kg inhalerar under 1 minut, barn> 35 kg inhalerar under 2 min.

Inhalationsbehandling via Ailos: Ventoline 1 mg/ml, 2 mg/ml eller 5 mg/ml (späd med NaCl till minst 2 ml). Barn <30 kg inhalerar 2,5 mg, barn>30 kg inhalerar 5 mg.

Ytterligare inhalation kan ges efter 15-20 min sedan vb.

Tillägg av ipratropiumbromid (Atrovent) provas vid svår astma.

Via Maxin: Atrovent 0,25 mg/ml, 1 ml + Ventolin 5 mg/ml, 1 ml.  2 min inhalationstid. om ≤35 kg annars 2-4 minuter och ev upprepning efter 15-20 min min, sedan efter 6 tim.

Via Ailos: tillsätt 1 ml Atrovent 0,25 mg/ml, (om >12 år 2ml), till Ventolinedosen.

Atrovent kan ges vb med 4 – 6 tim mellanrum.

Adrenalininhalation kan ges till barn <2 år (dessa har mer av slemhinnesvullnad i astman):

Maxin: Adrenalin 1 mg/ml; (späd med NaCl till volymen 2 ml); 2 ml under 1 min. Upprepa vb efter 15 min.

Ailos: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml); 1 ml till barn <2 år. 2 ml (2mg)  till barn>2 år.

Adrenalininjektion (Adrenalin 1 mg/ml) kan behöva ges vid svår astma. Dos: 0,01 mg/kg kroppsvikt im Max 0,3 – 0,5 ml.

2. Steroid peroralt T Betapred 0,5 mg, 4 – 6 tabl <10 kg, 8 tabl> 10 kg. Vid svårt anfall kan nedtrappningsdos behöva ges under 3-5 dagar.

Vid otillräcklig effekt på 2-3 inhalationer eller recidiv inom två timmar skall barnet remitteras till sjukhus.

OBS! Akut remiss, ev ambulanstransport vid takypne mer än 50/minut hos barn under 2 år med indragningar, puls>140/min, nedsatt andningsljud vid auskultation, slöhet och trötthet, svårt att tala och äta pga andningssvårigheter. Saturationsmätning är av stort värde vid påtagligt andningspåverkat barn.

OBS- Tyst astma (inga ronki) kan vara ett livshotande tillstånd!

Aktuella mediciner

Adrenalin

Adrenalin: Inj lösn Adrenalin.

Antikolinergika

Ipratropiumbromid: Inhal lösn Atrovent.

ß2-agonist

Salbutamol: Inhal lösn Ventoline. Inhal lösn Salbutamol.

Steroid

Betametason: Inj/T Betapred.

Underhållsbehandling: 

Lindrig astma (grad 1): Kortverkande ß2- agonist och vid förkylning ev tillägg av leukotrienantagonist och/eller inhalationssteroider Ingen kontinuerlig underhållsbehandling.

Måttlig astma (grad 2): Underhållsbehandling med inhalationssteroider i låg-medelhög dos eller leukotrienantagonist som monoterapi vid lättare besvär. Kortverkande ß2- agonist vb.

Medelsvår astma (grad 3): Underhållsbehandling med inhalationssteroid i låg-medelhög dos och leukotrienantagonist och/eller långverkande ß2- agonist (från 4 års ålder). Kortverkande ß2- agonist vb.

Svår astma (grad 4): Underhållsbehandling med inhalationssteroid i högdosoch leukotrienantagonist och/eller långverkande ß2- agonist (från 4 års ålder). Kortverkande ß2- agonist vb.

Följ tillväxten på barn med underhållsbehandlad astma. Vid första obstruktiva episoden kan Ventolinelösning vara tillräckligt att ha hemma i stället för spacer. Inhalationssteroider kan vara aktuella från 6 månaders ålder vid återkommande astmasymtom, (behov av kortverkande betastimulerare >2 ggr/vecka).

Inhalationer ges till barn <6 år i sprayform via spacer, ex v Lèspace, Optic Chamber Diamond eller Vortex (hjälpmedelskort). Barn under 4 år inhalerar via mask, från 3-4 års ålder via munstycket (kontrollera teknik). Från 6 års ålder pulverinhalator (testa).

Aktuella mediciner

0-6 år: (inhalerar via spacer)

Snabbverkande ß- stimulerare

Salbutamol: Inhal spray Airomir. Inhal spray Airsalb. Inhal spray Ventolin Evohaler.

Inhalationssteroider

Flutikason: Inhal spray Fluticasone. Inhal spray Flutide Evohaler (OBS att 50 µg flutikason motsvarar 100 µg budesonid).

Leukotrienantagonist

Montelukast: Granulat Montelukast. Granulat Singulair (från 6 mån ålder).

Över 6 år: (låt barnet välja behållare, testa att barnet kan använda den)

Snabbverkande ß- stimulerare

Salbutamol: Inhal pulver Buventol Easyhaler, Inhal pulver Ventilastin Novolizer. Inhal pulver Ventoline Diskus.

Terbutalin: Inhal pulver Bricanyl Turbuhaler.

Inhalationssteroider

Budesonid: Inhal pulver Giona Easyhaler, Inhal pulver Novopulmon Novolizer. Inhal pulver Pulmicort. Turbuhaler.

Flutikason: Inhal pulver Flutide.

Långverkande ß- stimulerare

Salmeterol: Inhal pulver Serevent Diskus.

Formoterol: Inhal pulver Formatris Novolizer, Inhal pulver Oxis Turbuhaler.

Leukotrienantagonist

Montelukast: Granulat/T/Tuggtabl Montelukast. Granulat/T/Tuggtabl Singulair.

Kombinationspreparat (är aldrig förstahandsval): Flutikason + salmeterol: Inhal pulver Seretide Diskus/mite. Inhal spray Seretide Evohaler (från 4 års ålder via spacer).

Budesonid + formoterol: Inhalpulver Symbicort Turbuhaler/mite.

Fördjupning

Astma Kontroll Test www.asthmacontroll.com

Svenska Barnläkarföreningen, www.blf.net

Läkemedelsboken 2014: Farmakologisk behandling av astma

Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket nr 3 2015. Läkemedelsbehandling vid astma behandlingsrekommendation. www.läkemedelsverket.se

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer Vård vid astma och KOL. 2014. www.socialstyrelsen.se

TLV Omprövning av inhalationsläkemedel för behandling av astma och KOL. 2015. www.tlv.se

Global Initiative For Asthma www.ginasthma.org

Patientinformation: www.astmaoallergiforbundet.se

www.astma.com

För dig som patient
Läs mer om Astma hos barn. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!