Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Lungmedicin och allergologi / Akut bronkit, luftrörskatarr
Annons:

Akut bronkit, luftrörskatarr


ICD-10:J20
Se även avsnittet nedre luftvägsinfektion.

Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet:

*   Ingen antibiotika vid ”bara” (slem)hosta som kan kvarstå 3–6 veckor
efter ÖLI. Ev. ß2-stimulerare + inhalationssteroid vid obstruktivitet under någon vecka.

*   Antibiotika övervägs hos patient med bakomliggande allvarligare sjukdom.

*   Antibiotika bör övervägas vid CRP > 50 och symtom >1 vecka, takypné och/eller takykardi. Primärt PcV.

Definition

Akut infektion i nedre luftvägar med inflammation i bronkerna.

Orsak

Vanligen virus. Ibland bakterier (pneumokocker, hemofilus, klamydia, mykoplasma).

Symtom

Akut påkommen torr eller produktiv hosta med eller utan feber och med eller utan slembildning. Hostan ofta långdragen, normalt ca 3 veckor men kan finnas kvar dubbelt så länge. Ibland retrosternal smärta. Ibland lättare obstruktivitet. Barn i förskoleålder har ofta 6–10 luftvägsinfektioner/år. Barn 0–3 år har ofta obstruktiv bronkit som påverkar andningen.

Status

Hosta. Ibland färgade upphostningar. Vanligt med bilateralt orena andningsljud (rhonki, krepitationer, rassel). Ibland lättare obstruktivitet. Frånsett hostan och ev. lättare obstruktivitet väsentligen opåverkad pat.

Differentialdiagnos

Hosta vid ÖLI (även symtom på ÖLI med snuva, täppa, halsont), pneumoni (påverkad pat, feber, takypné [> 20/min.] och/eller takykardi [> 120/min.], CRP ofta > 50, ensidigt orena andningsljud eller dämpning. En åldrig pat. kan uppvisa nedsatt allmäntillstånd som enda symtom), kronisk bronkit (= hosta med upphostning de flesta dagar under tre månader/år – under två på varandra följande år), astma, akut exacerbation av kronisk bronkit (KOL), kikhosta, tuberkulos, hjärtsvikt, lungemboli. Vid recidiverande pneumonier misstänks astma, cancer, immunbrist.

Utredning

Allmäntillstånd (takypné? takykardi? bakomliggande sjukdom som hjärtsvikt/diabetes/kronisk allvarligare sjukdom? pågående peroral steroidbehandling?), blodtryck, lungauskultation. CRP tas endast om pneumoni misstänks. Temp. Spirometri om ev. obstruktivitet fortsätter i även infektionsfritt intervall. Hosta 4–6 veckor överväg lungröntgen.

Behandling

Akut bronkit är en självläkande åkomma där hostan oftast upphör efter tre veckor men kan fortsätta dubbelt så länge. Ingen nytta av antibiotikabehandling oavsett om orsaken är virus, mycoplasma eller chlamydia pneuomonia. Informera pat. att det är ”förkylning i luftrören”. Färgade upphostningar i sig är inte en indikation för antibiotikabehandling.

Rökstopp. Vid obstruktivitet β-stimulerare + ev. steroid vid långdragen hosta/pip i luftrören, minskar hyperirritabiliteten i luftrören.

Överväg antibiotika ffa till pat. med bakomliggande allvarligare sjukdom (KOL, hjärtsvikt, annan allvarligare och kronisk sjukdom, peroral steroidmedicinering liksom till äldre > 80 år).

Vid torrhosta: Oral lösn Cocillana-Etyfin; ffa tn. Vid slemhosta rikligt med vätskeintag. ”Slemlösande mediciner” har ej påvisad effekt.

Om pneumoni misstänks: (vid CRP > 50 efter 1vecka, takypné > 20/min. och/eller takykardi > 120/min). Se avsnittet om pneumoni. Vid CRP 20–50 och opåverkad pat. föreslås expektans och åter vid förvärring av symtomen/påverkat allmäntillstånd.

Opåverkade barn (frånsett hosta och ev. feber) rek. att återkomma vid påverkat allmäntillstånd, svårigheter att få i sig vätska eller ökade andningsbesvär.

Allmänpåverkade barn (trötta) som kissar och dricker bra misstänks ha pneumoni. Se avsnittet om pneumoni avseende behandling. Ofta takypné; (barn < 1 år 30–50/min., äldre barn 30–40/min). Om CRP >80 ges antibiotika, om CRP < 10 expektans. Vid värden däremellan aktiv expektans med skärpt observation och råd om att återkomma vid försämring. Ev. återbesök efter 2 dygn.

Ordentligt allmänpåverkade barn (slöa) som kissar och dricker dåligt remitteras till barnklinik. Har ofta takypné (> 50/min. hos barn < 1 år, > 40/min. hos barn > 1 år) och torakala indragningar.

Barn < 6 mån. bedöms tillsammans med barnläkare.

Till små barn ges ev. bronkdilaterande medel som salbutamol i lösning. Lite större barn får inhalera i spacer eller i Ailos nebulisator.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Oral susp./T Amimox. K/T Amoxicillin.

Amoxicillin + klavulansyra: Oral susp./T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max

Klindamycin: K/Oral lösn. Dalacin

PcV: Oral susp./T Kåvepenin.

ß2-stimulerare

Salbutamol: Inhal. pulver Ventoline Diskus. Oral lösn. Ventoline.

Terbutalin: Inhal. pulver Bricanyl. Oral lösn. Bricanyl.

Hostmedicin: Oral lösn. Cocillana-Etyfin.

Inhalationssteroid: Giona Easyhaler. Inhalpulver Pulmicort.

Inhalationssteroid + ß2-stimulerare: Inhalpulver Seretide Diskus. Inhalpulver
Symbicort.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: