Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr

ICD-10: J20

ICD-10:J20
Se även avsnittet nedre luftvägsinfektion.

Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet:

*   Ingen antibiotika vid ”bara” (slem)hosta som kan kvarstå 3–6 veckor
efter ÖLI. Ev. ß2-stimulerare + inhalationssteroid vid obstruktivitet under någon vecka.

*   Antibiotika övervägs hos patient med bakomliggande allvarligare sjukdom.

*   Antibiotika bör övervägas vid CRP > 50 och symtom >1 vecka, takypne och/eller takykardi. Primärt PcV.

Definition

Akut infektion i nedre luftvägar med inflammation i bronkerna.

Orsak

Vanligen virus. Ibland bakterier (pneumokocker, hemofilus, klamydia, mykoplasma).

Symtom

Akut påkommen torr eller produktiv hosta med eller utan feber och med eller utan slembildning. Hostan ofta långdragen, normalt ca 3 veckor men kan finnas kvar dubbelt så länge. Ibland retrosternal smärta. Ibland lättare obstruktivitet. Barn i förskoleålder har ofta 6–10 luftvägsinfektioner/år. Barn 0–3 år har ofta obstruktiv bronkit som påverkar andningen.

Status

Hosta. Ibland färgade upphostningar. Vanligt med bilateralt orena andningsljud (rhonki, krepitationer, rassel). Ibland lättare obstruktivitet. Frånsett hostan och ev. lättare obstruktivitet väsentligen opåverkad pat.

Differentialdiagnos

Hosta vid ÖLI (även symtom på ÖLI med snuva, täppa, halsont), pneumoni (påverkad pat, feber, takypne [> 20/min.] och/eller takykardi [> 120/min.], CRP ofta > 50, ensidigt orena andningsljud eller dämpning. En åldrig pat. kan uppvisa nedsatt allmäntillstånd som enda symtom), kronisk bronkit (= hosta med upphostning de flesta dagar under tre månader/år – under två på varandra följande år), astma, akut exacerbation av kronisk bronkit (KOL), kikhosta, tuberkulos, hjärtsvikt, lungemboli. Vid recidiverande pneumonier misstänks astma, cancer, immunbrist.

Utredning

Allmäntillstånd (takypne? takykardi? bakomliggande sjukdom som hjärtsvikt/diabetes/kronisk allvarligare sjukdom? pågående peroral steroidbehandling?), blodtryck, lungauskultation. CRP tas endast om pneumoni misstänks. Temp. Spirometri om ev. obstruktivitet fortsätter i även infektionsfritt intervall. Hosta 4–6 veckor överväg lungröntgen.

Behandling

Akut bronkit är en självläkande åkomma där hostan oftast upphör efter tre veckor men kan fortsätta dubbelt så länge. Ingen nytta av antibiotikabehandling oavsett om orsaken är virus, mycoplasma eller chlamydia pneuomonia. Informera pat. att det är ”förkylning i luftrören”. Färgade upphostningar i sig är inte en indikation för antibiotikabehandling.

Rökstopp. Vid obstruktivitet β-stimulerare + ev. steroid vid långdragen hosta/pip i luftrören, minskar hyperirritabiliteten i luftrören.

Överväg antibiotika ffa till pat. med bakomliggande allvarligare sjukdom (KOL, hjärtsvikt, annan allvarligare och kronisk sjukdom, peroral steroidmedicinering liksom till äldre > 80 år).

Vid torrhosta: Oral lösn Cocillana-Etyfin; ffa tn. Vid slemhosta rikligt med vätske-intag. ”Slemlösande mediciner” har ej påvisad effekt.

Om pneumoni misstänks: vid CRP > 50 efter 1vecka, takypne > 20/min. och/eller takykardi > 120/min., ges antibiotika. Pat. med mellanformer (”pneumoniliknande akut bronkit”) och CRP > 50 ges antibiotika. Vid CRP 20–50 och opåverkad pat. föreslås expektans och åter vid förvärring av symtomen/påverkat allmäntillstånd.

I första hand PcV 1gx3xVII. I andra hand amoxicillin 1gx3xVII eller doxycyklin 0,2gx1xIII, sedan 0,1gx1xIV (sistnämnda även vid pc-allergi).

Vid behandlingssvikt av pneumoni ges amoxicillin-klavulansyra eller kinolon.

Opåverkade barn (frånsett hosta och ev. feber) rek. att återkomma vid påverkat allmäntillstånd, svårigheter att få i sig vätska eller ökade andningsbesvär.

Allmänpåverkade barn (trötta) som kissar och dricker bra misstänks ha pneumoni. Ofta takypne; (barn < 1 år 30–50/min., äldre barn 30–40/min.). Om CRP >80 ges antibiotika, om CRP < 10 expektans. Vid värden däremellan aktiv expektans med skärpt observation och råd om att återkomma vid försämring. Ev. återbesök efter 2 dygn.

Barn < 6 mån. bedöms tillsammans med barnläkare.

Ordentligt allmänpåverkade barn (slöa) som kissar och dricker dåligt remitteras till barnklinik. Har ofta takypne (> 50/min. hos barn < 1 år, > 40/min. hos barn > 1 år) och torakala indragningar.

Barn som ordineras antibiotika ges PcV i 3-dos (barn > 5 år PcV-tabl. 25 mg/ kgx3xVII), alternativt amoxicillin 20 mg/kgx3 xV. Vid Pc-allergi (se avsnittet Penicillinallergi) ges erytromycin (10 mg/kgx4xVII) eller klindamycin. Om misstanke på mykoplasma ge erytromycin.

Till små barn ges ev. bronkdilaterande medel som salbutamol i lösning. Lite större barn får inhalera i spacer eller i Ailos nebulisator.

Fördjupning

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/publikationer/behandlingsrek-oppenvard/behandlingsrek-a5-tryck.pdf

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Oral susp./T Amimox. K/T Amoxicillin.

Amoxicillin + klavulansyra: Oral susp./T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max

Klindamycin: K/Oral lösn. Dalacin

PcV: Oral susp./T Kåvepenin.

ß2-stimulerare

Salbutamol: Inhal. pulver Ventoline Diskus. Oral lösn. Ventoline.

Terbutalin: Inhal. pulver Bricanyl. Oral lösn. Bricanyl.

Hostmedicin: Oral lösn. Cocillana-Etyfin.

Inhalationssteroid: Giona Easyhaler. Inhalpulver Pulmicort.

Inhalationssteroid + ß2-stimulerare: Inhalpulver Seretide Diskus. Inhalpulver
Symbicort.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta