Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr

Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr

ICD-10: J22

Se även avsnittet nedre luftvägsinfektion.

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

* Ingen antibiotika vid ”bara” (slem)hosta som kan kvarstå 3-6 veckor efter ÖLI. Ev ß2-stimulerare + ev inhalationssteroid vid obstruktivitet under någon vecka.

* Antibiotika övervägs hos patient med bakomliggande allvarligare sjukdom.

* Antibiotika ges vid CRP> 50, takypne och/eller takykardi. Primärt PcV.

Definition

Inflammation i bronkialslemhinnan; ”Förkylning i luftrören”.

Orsak

Vanligen virus. Ibland bakterier (pneumokocker, hemofilus, klamydia, mykoplasma).

Symtom

Akut påkommande torr eller produktiv hosta med eller utan feber och med eller utan slembildning är bilden vid vanlig luftvägsinfektion. Hostan ofta långdragen, normalt ca 3 veckor men kan finnas kvar dubbelt så länge. Ibland bröstsmärtor. Ibland lättare obstruktivitet. Barn i förskoleålder har ofta 6-10 luftvägsinfektioner/år. Barn 0-3 år har ofta obstruktiv bronkit som påverkar andningen.

Status

Hosta. Ibland färgade upphostningar. Vanligt med bilat orena andningsljud (krepitationer, rassel). Ibland lättare obstruktivitet. Frånsett hostan och ev lättare obstruktivitet väsentligen opåverkad pat

Differentialdiagnos: Hosta vid ÖLI (även symtom på ÖLI med snuva, täppa, halsont), pneumoni (påverkad pat, feber, takypne [>20/min] och/eller takykardi [>120/min], CRP ofta >50, ensidigt orena andningsljud eller dämpning. En åldrig pat kan uppvisa nedsatt allmäntillstånd som enda symtom), kronisk bronkit (= hosta med upphostning de flesta dagar under tre månader/år- under två på varandra följande år), astma, akut exacerbation av kronisk bronkit (KOL)- ffa betr rökare, kikhosta, tuberkulos, hjärtsvikt, lungemboli. Vid recidiverande pneumonier misstänks astma, cancer, immunbrist.

Utredning

Allmäntillstånd (takypne? takykardi? bakomliggande sjukdom som hjärtsvikt/diabetes/kronisk allvarligare sjukdom? pågående peroral steroidbehandling?), blodtryck, lungauskultation. CRP tas endast om pneumoni misstänks. Temp. Spirometri om ev obstruktivitet fortsätter i även infektionsfritt intervall. Hosta 4-6 veckor överväg lungröntgen.

Behandling

Akut bronkit är en självläkande åkomma där hostan oftast upphör efter tre veckor men kan fortsätta dubbelt så länge. Ingen nytta av antibiotikabehandling oavsett om orsaken är som regel virus eller mykoplasma. Informera pat att det är ”förkylning i luftrören”. Färgade upphostningar i sig ej indikation för antibiotikabehandling.

Rökstopp! Vid obstruktivitet β- stimulerare + ev steroid steroid vid långdragen hosta/pip i luftrören minskar hyperirritabiliteten i luftrören.

Överväg antibiotika ffa till pat med bakomliggande allvarligare sjukdom (hjärtsvikt, annan allvarligare och kronisk sjkd, peroral steroidmedicinering liksom till äldre> 80 år).

Vid torrhosta: Oral lösn Cocillana-Etyfin; ffa tn. Vid slemhosta rikligt med vätskeintag. ”Slemlösande mediciner” har ej påvisad effekt.

Om pneumoni misstänks (CRP >50 efter 1vecka, takypne> 20/min och/eller takykardi> 120/min) ges antibiotika. Pat med mellanformer (”pneumoniliknande akut bronkit”) och CRP> 50 ges antibiotika. Vid CRP 20-50 och opåverkad pat föreslås expektans och åter vid förvärring av symtomen/påverkat allmäntillstånd.

I första hand PcV 1gx3xVII. I andra hand amoxicillin 1gx3xVII eller doxycyklin 0,2x1xIII, sedan 0,1x1xIV (sistnämnda även vid pc-allergi).

Vid behandlingssvikt av pneumoni ges amoxicillin-klavulansyra eller kinolon.

Opåverkade barn (frånsett hosta och ev feber) rek att återkomma vid påverkat allmäntillstånd, svårigheter att få i sig vätska eller ökade andningsbesvär.

Allmänpåverkade barn (trötta) som kissar och dricker bra misstänks ha pneumoni. Ofta takypne; (barn < 1 år 30-50/min, äldre barn 30-40/min). Om CRP> 80 ges antibiotika, om CRP < 10 expektans. Vid värden däremellan aktiv expektans med skärpt observation och råd om att återkomma vid försämring. Ev återbesök efter 2 dygn.

Barn <6 mån bedöms tillsammans med barnläkare.

Ordentligt allmänpåverkade barn (slöa) som kissar och dricker dåligt remitteras till barnklinik. Har ofta takypne (>50/min hos barn< 1år, >40/min hos barn> 1 år) och torakala indragningar.

Barn som ordineras antibiotika ges PcV i 3-dos (barn> 5år PcV- tabl 12,5 mg/ kgx3xVII). Vid Pc-allergi med allvarligare symtom (se avsnittet Penicillinallergi) ges erytromycin eller klindamycin. Om misstanke på mykoplasma ge erytromycin.

Till små barn ges ev bronkdilaterande medel som salbutamol i lösning. Lite större barn får inhalera i spacer eller i Ailos nebulisator.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Oral susp/T Amimox. K/T Amoxicillin.

Amoxicillin + klavulansyra: Oral susp/T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Erytromycin: K/Oral susp Ery-Max

Klindamycin: K/Oral lösn Dalacin

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

ß2-stimulerare

Salbutamol: Inhal pulver Ventoline Diskus. Oral lösning Ventoline.

Terbutalin: Inhal pulver Bricanyl. Oral lösn Bricanyl.

Hostmedicin: MixtOral lösn Cocillana-Etyfin.

Inhalationssteroid: Giona Easyhaler. Inhalpulver Pulmicort.

Inhalationssteroid + ß2-stimulerare: Inhalpulver Seretide Diskus. Inhalpulver Symbicort.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ