Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.


ICD-10: J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL).

Se även avsnitten Bronkit, Pneumoni, Influensa, KOL, Mykoplasmapneumoni,

Chlamydia pneumonie, Sorkfeber, Tularemi.

Definition

Akut inflammation i lungvävnad och/eller bronker. Exacerbation av KOL.

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino- influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumokocker, mykoplasma m fl). Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (pneumokocker, Legionella)

Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis.

Symtom

Akut bronkit: Långvarig hosta; 3 veckor (vanligast) till 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning. Pneumoni: Snabbt insjuknande (timmar/dygn), symtom> 1 vecka + CRP> 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumokockagens. Feber, hosta, takypne, dyspne, nytillkommen uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd. Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriellt agens vid purulent sputa).

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min). Höjd puls (> 110/min). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. CRP> 50 efter 1 veckas symtom. Exacerbation av KOL: Dyspne, slemhosta, obstruktivitet.

Differentialdiagnostik: Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos pat i riskgrupp).

Utredning

Auskultera lungor. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS. CRP: tas ej vid typisk bronkit. Tas vid misstanke pneumoni (om< 20 ej pneumoni, >50 efter 1 veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12-18 timmar innan CRP stiger. Är normaliserat efter 3-4 dagar vid virusetiologi. SR: Tas ffa vid misstanke Mykoplasmaagens. Mykoplasma resp Klamydia verifieras via PCRteknik. Rtg behövs inte i typfallet. Vid recidiverande pneumoni utförs rtg liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken (POX ev CRP).

Behandling

Akut bronkit: Ge inte antibiotika, oavsett genes! (Ge alltså inte antibiotika vid färgade upphostningar, inte heller då Mykoplasma misstänks. Antibiotika ger här inte snabbare utläkning eller symtomlindring). Bronkdilaterare ges vid obstruktivitet. Om feber 6-7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med -förutom akuta bronkiten- risksjukdom som diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen. Antibiotika ges som vid pneumoni.

Pneumoni: PcV i 3dos (1g x 3 x VII till vuxen). Vid Pc-allergi T Doxycyklin 0,2 x I-III, sedan 0,1 x 1x IV alt erytrocyklin (Ery-Max) 250mg 2×2 x VII.

Exacerbation av KOL: Antibiotika ges till pat med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspne; Amoxicillin 0,5 x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt T Doxycyklin 0,2 x 1 x I-III dagar, sedan 0,1×1 alt trimetoprim/sulfa 160mg/800 mg x 2. Pat med mildare symtom har hög självläkning. Total behandlingstid 7 dagar.

Aktuella mediciner

Amoxicillin: Oral susp/T Amoxicillin.

Amoxicillin-klavulansyra: Oral susp/T Spektramox.

Erytromycin: Oral susp/KT Ery-Max.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Trimetoprim-sulfa: Oral susp/T Bactrim Bactrim forte. Oral susp/T Eusaprim Eusaprim forte.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!