Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Influensa.

ICD-10: J11

Orsak

Influensavirus. Droppsmitta eller direktkontakt.

Symtom

Inkubationstid 1-3 dagar. Akut insjuknande med hög feber och uttalad sjukdomskänsla, frysningar, muskelvärk, huvudvärk. Ofta torr hosta efter något dygn. Feber + hosta har högst predektivt värde. Duration 3-5 dagar eller längre. I övrigt friska individer visar en självbegränsad sjukdom. Barn<2 år kan visa slöhet, ovilja att äta, irritabilitet. Barn 2-12 år kan visa feber, magsymtom och halsont. Ofta mindre allmänpåverkan än hos vuxna. Äldre kan ha okaraktäristisk sjukdomsbild med sjukdomskänsla och ibland desorientering. Inte ovanligt med sekundär bakteriell pålagring t ex pneumoni/bronkit.

Differentialdiagnoser: Förkylning/ÖLI. Akut bronkit. Pneumoni (hosta, krepiterande rassel). Meningit (nackstelhet, kräkning, frånvaro av hosta och luftvägsbesvär). Allvarlig grupp A-streptokockinfektion (frånvaro av hosta och luftvägssymtom). Ehrlichios (”sommarfeber”, feber, huvudvärk, muskelvärk, Se avsnittet Fästingfeber i detta kapitel). Sorkfeber. Övriga infektioner som ger ”sommarfeber” med ledvärk mm- se avsnittet Sommarfeber. Denguefeber (influensaliknande bild efter utlandsvistelse i ffa Asien, Mellan- och Sydamerika, Afrikas centrala del).

Utredning

Klinisk bild. Påvisa virus – med PCR metod- på nasofarynxsekret. Stegrat CRP – kan vid kraftig influensa närma sig 100 mg/L.

Behandling

Symtomatisk: Vila, rikligt med dryck, febernedsättande (paracetamol). Vid komplikation med bakteriell infektion som pneumoni, otit ges PcV.

Vid typisk klinik, lokal pågående verifierad influensaepidemi och efter uteslutande av annan allvarlig infektion kan antiviral terapi med Tamiflu eller Relenza övervägas som då sätts in inom 48 -men helst inom 12 timmar efter sjukdomsdebut. Tamiflu sannolikt effektivast, kombinationsbehandling har sämre effekt. Preparaten har begränsad effekt – minskar sjukdomsdurationen med i genomsnitt en dag. Övervägs ffa till medicinska riskgrupper (se nedan) och till de med svår influensa med allvarliga och sjukhuskrävande symtom redan inom 48 timmar. Även när effekt av influensavaccinering inte hunnit uppnås (14 dagar efter vaccination). Se FASS för barn o ungdomar. Kan ges såväl till vaccinerade som ovaccinerade.

Bättre effekt ju tidigare det sätts in- preparaten kan sättas in även efter 2 dygn till patienter med allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse eller till gravt immunsupprimerad patient.

Förebyggande: Influensavaccination rekommenderas ffa till personer över 65 år samt till medicinska riskgrupper: patienter med hjärt-lungsjukdomar- ffa hjärtsvikt resp nedsatt lungfunktion inkl astma. Även de med andra kroniska sjukdomar som instabil diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI> 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor postpartum. Förebyggande behandling kan övervägas vid influensautbrott på t ex sjukhus/sjukhem.

Det tar 2 veckor att utveckla skydd efter vaccination. Ny vaccination krävs inför varje influensasäsong, förändrade stammar. Separat vaccin som ges förebyggande mot fågelinfluensa.

Profylax med oseltamivir eller zanamivir kan komplettera men ersätter inte vaccination. Kan övervägas till riskindivid och sättas in senast 48 timmar efter symtomdebt. Kan förkorta sjukdomsdurationen med 1-2 dygn.

Fördjupning: Läkemedelsverkets hemsida (workshops):

www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

Oseltamivir: K/Oral susp Tamiflu.

Zanamivir: Inhal pulver Relenza.

För dig som patient
Läs mer om Influensa. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!