Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

ICD-10: U07.1, Coronavirusinfektion

Orsak

Orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Coronavirus familjen innehåller i dagsläget sju virus som orsakar sjukdom hos människa, fyra av dessa är vanliga förkylningar. Sars- och mers-coronavirus orsakar allvarligare luftvägsinfektion. SARS-CoV-2 identifierades 2019.

Symtom

Feber och hosta är de dominerade symtomen. Andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är andra vanliga symtom. Gastrointestinala symtom har förekommit. Övervägande lindriga symtom.

Hos en del utvecklas allvarliga symtom med svår andningspåverkan, pneumoni, sepsis. Riskgrupper är äldre (>80 år) och patienter med underliggande sjukdom ffa hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes. Mer information om riskgrupper kommer att tillkomma.

Sjukdomslängd: ca 2 veckor, för allvarligare sjukdomsfall 3-6 veckor.

Inkubationstid: 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.

Smittoväg: droppsmitta, kontaktsmitta, till viss del aerosolsmitta. Oklart vad gäller indirekt kontaktsmitta. Personer med symtom smittar, ej asymtomatiska, enligt nu tillgänglig information (mars 2020).

Smittsamhetens längd: oklart (mars 2020) men sjuka rekommenderas stanna hemma till två dagar efter symtomfrihet.

Immunitet: oklart i nuläget (mars 2020)

Mortalitet: oklart i nuläget (mars 2020)

Differentialdiagnos

Influensa, ett flertal andra akuta luftvägsinfektioner, pneumoni m.fl.

Utredning

Provtagning i första hand från NPH eller bakre svalgvägg.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer i https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af7e0966fc1c4791a0f561d765eb1e29/handlaggningsrekommendation-vid-misstankt-infektion-av-2019-ncov.pdf

Behandling

Ingen kausal terapi tillgängligt fn (mars 2020). Symtomatisk terapi för svårt sjuka fall.

Patienten bör om möjligt vårdas hemma. Vid svårare symtom bör kontakt tagas med 1177, infektionsläkare eller smittskyddsläkare. Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Vid handläggning av misstänkt fall av Covid-19 följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer i https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af7e0966fc1c4791a0f561d765eb1e29/handlaggningsrekommendation-vid-misstankt-infektion-av-2019-ncov.pdf

Förebyggande åtgärder

Inget vaccin finns tillgängligt f.n. (mars 2020).

Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket gör det möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smitta i samhället. Till exempel karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden.

Förebyggande åtgärder på samhällsnivå beslutas om av smittskyddsläkare, folkhälsomyndigheten samt flera myndigheter som utrikesdepartementet.Följ aktuell information på respektive hemsida eller på 1177.se

Förebyggande åtgärder på individnivå

  • undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
  • undvik nära kontakt med sjuka människor
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt ej finns.
  • hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk- stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/af7e0966fc1c4791a0f561d765eb1e29/handlaggningsrekommendation-vid-misstankt-infektion-av-2019-ncov.pdf

Utrikesdepartementets information om reseavrådan.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

För dig som patient
Läs mer om Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2) på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer