Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2). Vaccin mot Covid-19.

ICD-10: U07.1, Coronavirusinfektion

Orsak

Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Coronavirus familjen innehåller i dagsläget sju virus som orsakar sjukdom hos människa, fyra av dessa är vanliga förkylningar. SARS-CoV-1 och MERS-CoV orsakar allvarlig luftvägsinfektion. SARS-CoV-2 identifierades 2019.

Symtom

Feber, hosta, trötthet och andningsbesvär är de dominerande symtomen. Halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, anosmi är andra vanliga symtom. Gastrointestinala symtom förekommer. De flesta får lindriga symtom, 20% får svår respiratorisk sjukdom.

Hos en del utvecklas allvarliga symtom med svår andningspåverkan, pneumoni och hyperinflammatoriskt tillstånd. Ökad risk för tromboemboliska händelser vid allvarlig sjukdom. Riskgrupper är äldre (>70 år), obesa och patienter med underliggande sjukdom som blodmalignitet, pågående cancerbehandling, hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom eller undermåligt behandlad diabetes.

Inkubationstid 2-14 dagar, vanligast 5 dagar. Sjukdomslängd ca 2 veckor, för allvarligare sjukdomsfall 3-6 veckor. Smittas via droppsmitta, kontaktsmitta, möjligen aerosolsmitta. Högst smittsamhet 1-3 dagar innan symtom och första dagarna av sjukdom. PCR-positivitet kan finnas upp till någon vecka efter genomgången infektion. I dagsläget bedöms dock smittsamheten som låg efter minst 48 timmars symtomfrihet och minst 7 dagar efter symtomdebut. Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att immunitet varar upp till 6 månader, oavsett om man utvecklat antikroppssvar eller inte.

Differentialdiagnos

Pneumoni, influensa, sepsis, andra viroser.

Utredning

Påvisning av virus-RNA från övre luftvägar, i första hand rekommenderas nasofarynxaspirat men vanligast nasofarynx- eller svalgsekret med pinne. Om initialt prov utfaller negativt men klinisk misstanke kvarstår bör man ta förnyat prov från nedre luftvägar, enklast med sputumprov. CT thorax kan utföras för att påvisa typiska bilaterala perifera ground-glass förändringar hos patienter eller lungembolier. I övrigt provtagning CRP, blodstatus, Na, K, Krea, leverstatus, ferritin, prokalcitonin, D-dimer. Typisk bild är stegring av inflammationsparametrar och samtidig lymfopeni. Antikroppstest finns för påvisande av genomgången sjukdom.

Behandling

Syrgasbehandling vid hypoxi, målsaturation 92-96% hos lungfriska, 88-92% hos lungsjuka.  I tidig fas kan inhalationssteroider i högre dos, ex Budesonid eller Ciclesonid påtagligt minska risken för utvecklandet mot svårare sjukdom.

Sekundära bakteriella infektioner har visat sig vara mindre vanligt vid covid-19, bredspektrumantibiotika (Cefotaxim i första hand) kan övervägas till allvarligt sjuka vid misstanke om bakteriell pålagring eller där sådan inte kan uteslutas. Inneliggande patienter bör insättas på trombosprofylax. Hos riskgrupper för tromboembolism kan trombosprofylax övervägas till icke sjukhusvårdade patienter också, t ex äldre på SÄBO, efter nytta/riskbedömning.

Steroidbehandling med dexametason 6 mg x1 bör övervägas till patienter som vårdas inneliggande med syrgasbehov och tecken till inflammation. Antivirala läkemedel (ex Remdesivir) kan övervägas till patienter med syrgasbehov men behöver ges innan respiratorbehov uppstår för bästa effekt. Hittills har inga studier påvisat effekt av klorokin och användning avråds från i dagsläget. Stort antal studier pågår för andra antivirala och immunmodulerande läkemedel.

Förebyggande åtgärder

Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket gör det möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smitta i samhället. Till exempel karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar regelbundet sina riktlinjer kring restriktioner för att förhindra smittspridning.

Förebyggande åtgärder på individnivå

 • undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
 • undvik nära kontakt med sjuka människor
 • munskydd när man ej kan hålla avstånd
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt ej finns.
 • hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk- stanna hemma vid sjukdomssymtom.
 • håll avstånd

Vaccin mot Covid-19

Det finns just nu (nov 2021) fyra EU-godkända vaccin mot Covid-19.

Efter första injektionen övervakas patienten 15 minuter.

Pfizer/Biontech

mRNA-vaccin. Tillverkar SARS-COV-2-virusets spike-protein vilket leder till att neutraliserande antikroppar bildas.

95% skyddseffekt mot symptomatisk Covid-19 är visat i klinisk prövning.

Vanliga biverkningar: lokalreaktion vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk, kortvarig frossa/feber, (diarrée, kräkning) och illamående

Ovanliga biverkningar: tillfällig ansiktsförlamning

Risk för anafylaktisk reaktion i okänd frekvens.

Ges i två doser med tre till sex veckors mellanrum.

Moderna

mRNA-vaccin som kodar för spike-proteinet, inkapslat i lipidnanopartiklar.

94,5% skyddseffekt mot Covid-19.

Vanliga biverkningar: lokareaktion vid injektionsstället, svullnad underarm, huvudvärk, illamående, kräkningar, muskelvärk, ledvärk, stelhet, trötthet, frossa, feber.

Ovanliga biverkningar: tillfällig ansiktsförlamning. Övergående ansiktssvullnad i samband med injektion av kosmetiska fillers.

Risk för anafylaktisk reaktion i okänd frekvens.

Ges i två doser med fyra till sex veckors mellanrum.

Ges ej till barn och ungdomar pga rapporter om myokarditer hos unga efter vaccination.

Astra Zeneca

Virusvektorvaccin. Replikationsdefekt adenovirus från schimpans transporterar in spike-proteingenen, vilket leder till produktion av antigen och följaktligen svar från immunsystemet.

Vid godkännandet av vaccinet hade en skyddseffekt på 60 % påvisats. Därefter har data tillkommit från uppföljningsstudier, som visar en skyddseffekt är i nivå med övriga godkända vacciner.

Vanliga biverkningar: lokalreaktion vid injektionsstället, trötthet, sjukdomskänsla, frossa, feberkänsla, huvudvärk, illamående, ledsmärta, muskelvärk, feber, kräkningar, diarré.

En kombination av trombos och trombocytopeni har observerats i mycket sällsynta fall. Vaccinationer pauserades därför, men har återupptagits för personer 65+.

Ges i två doser med nio till tolv veckors mellanrum.

Janssen

Virusvektorvaccin. Genmodifierat adenovirus som för in genetiska koden för spike-protein i cellerna.

66% skydd mot att insjukna i Covid-19.

Vanliga biverkningar: lokalreaktion vid injektionsstället, huvudvärk, trötthet, muskelvärk, illamående, feber, frossa, ledvärk, hosta.

Ges i en dos.

I skrivande stund används vaccinet inte i Sverige.

Vaccinationsprioriteringar enligt Folkhälsomyndigheten:

Fas 1

 • Personer på särskilt boende för äldre eller med hemtjänst
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer
 • Nära hushållskontakter till personer i första punkten

Fas 2

 • Personer >65 år, där de äldsta vaccineras först
 • Personer som genomgått benmärgstransplantation, annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Personer >18 år som får insatser enligt LSS
 • Personer >18 år som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta först.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära de personer i ovannämnda punkter

Fas 3

 • Personer 60-64 år med någon av sjukdomarna/tillstånden som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19 (se lista nedan)
 • Personer 60-64 år
 • Personer 18-59 år med någon av sjukdomarna/tillstånden som innebär ökad risk för att blir allvarligt sjuk i Covid-19 (se lista nedan)
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa smittskyddsråden (demenssjukdom, kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning, social utsatthet)

Fas 4

 • Övriga personer >18 år

 

Sjukdomar och tillstånd med ökad risk att bli allvarligt sjuk i Covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • Kronisk lungsjukdom, tex KOL och svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, nedsatt hostkraft eller sekretstagnation (tex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • Kronisk lever- och njursvikt
 • Diabetes mellitus typ 1 och typ 2
 • Kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling
 • Downs syndrom
 • Gravida

Fördjupning

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svensk Hygienläkarförening och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi:
Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Läkemedelsverket

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis