NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2)

ICD-10: U07.1, Coronavirusinfektion

Orsak

Covid-19 orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Coronavirus familjen innehåller i dagsläget sju virus som orsakar sjukdom hos människa, fyra av dessa är vanliga förkylningar. SARS-CoV-1 och MERS-CoV orsakar allvarlig luftvägsinfektion. SARS-CoV-2 identifierades 2019.

Symtom

Feber, hosta, trötthet och andningsbesvär är de dominerande symtomen. Halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, anosmi är andra vanliga symtom. Gastrointestinala symtom förekommer. De flesta får lindriga symtom, 20% får svår respiratorisk sjukdom.

Hos en del utvecklas allvarliga symtom med svår andningspåverkan, pneumoni och hyperinflammatoriskt tillstånd. Ökad risk för tromboemboliska händelser vid allvarlig sjukdom. Riskgrupper är äldre (>70 år), obesa och patienter med underliggande sjukdom som blodmalignitet, pågående cancerbehandling, hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom eller undermåligt behandlad diabetes.

Inkubationstid 2-14 dagar, vanligast 5 dagar. Sjukdomslängd ca 2 veckor, för allvarligare sjukdomsfall 3-6 veckor. Smittas via droppsmitta, kontaktsmitta, möjligen aerosolsmitta. Högst smittsamhet 1-3 dagar innan symtom och första dagarna av sjukdom. PCR-positivitet kan finnas upp till någon vecka efter genomgången infektion. I dagsläget bedöms dock smittsamheten som låg efter minst 48 timmars symtomfrihet och minst 7 dagar efter symtomdebut. Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att immunitet varar upp till 6 månader, oavsett om man utvecklat antikroppssvar eller inte.

Differentialdiagnos

Pneumoni, influensa, sepsis, andra viroser.

Utredning

Påvisning av virus-RNA från övre luftvägar, i första hand rekommenderas nasofarynxaspirat men vanligast nasofarynx- eller svalgsekret med pinne. Om initialt prov utfaller negativt men klinisk misstanke kvarstår bör man ta förnyat prov från nedre luftvägar, enklast med sputumprov. CT thorax kan utföras för att påvisa typiska bilaterala perifera ground-glass förändringar hos patienter eller lungembolier. I övrigt provtagning CRP, blodstatus, Na, K, Krea, leverstatus, ferritin, prokalcitonin, D-dimer. Typisk bild är stegring av inflammationsparametrar och samtidig lymfopeni. Antikroppstest finns för påvisande av genomgången sjukdom.

Behandling

Syrgasbehandling vid hypoxi, målsaturation 92-96% hos lungfriska, 88-92% hos lungsjuka. Sekundära bakteriella infektioner har visat sig vara mindre vanligt vid covid-19, bredspektrumantibiotika (Cefotaxim i första hand) kan övervägas till allvarligt sjuka vid misstanke om bakteriell pålagring eller där sådan inte kan uteslutas. Inneliggande patienter bör insättas på trombosprofylax. Hos riskgrupper för tromboembolism kan trombosprofylax övervägas till icke sjukhusvårdade patienter också, t ex äldre på SÄBO, efter nytta/riskbedömning.

Steroidbehandling med dexametason 6 mg x1 bör övervägas till patienter som vårdas inneliggande med syrgasbehov och tecken till inflammation. Antivirala läkemedel (ex Remdesivir) kan övervägas till patienter med syrgasbehov men behöver ges innan respiratorbehov uppstår för bästa effekt. Hittills har inga studier påvisat effekt av klorokin och användning avråds från i dagsläget. Stort antal studier pågår för andra antivirala och immunmodulerande läkemedel.

Förebyggande åtgärder

Ett stort antal vaccin mot covid-19 genomgår kliniska prövningar men idag (oktober 2020) finns inget vaccin tillgänglig.

Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket gör det möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smitta i samhället. Till exempel karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar regelbundet sina riktlinjer kring restriktioner för att förhindra smittspridning.

Förebyggande åtgärder på individnivå

  • undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
  • undvik nära kontakt med sjuka människor
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt ej finns.
  • hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk- stanna hemma vid sjukdomssymtom.
  • håll avstånd

Fördjupning

Svenska Infektionsläkarföreningen, Svensk Hygienläkarförening och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi:
Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

För dig som patient
Läs mer om Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2) på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 1:a december 2020

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer