Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Depression hos äldre. Ångest hos äldre.

ICD-10: F32(depression), DSM-IV:311 (Depression), ICD 10:F41 (Ångest), DSM-IV: 300.02

Se även avsnitten Depression hos vuxna och Ångest i kapitlet Psykiska sjukdomar.

Definition

Se avsnitten Depression samt Ångest i kapitlet Psykiska sjukdomar.

Orsak

Åldrandet i sig är inte orsak till depression. Flera orsaker till depressiva besvär är vanligare vid hög ålder, ex.v. sorg, förlust, ensamhet, somatisk sjukdom, cerebrovaskulär sjukdom (”vascular depression”, neurodegenerativ sjukdom, Mb Parkinson m.fl.), understimulering liksom symtomgivande läkemedel.

Ångest hos äldre beror ofta på underliggande depressionssjukdom. Somatisk sjukdom ligger ofta bakom ”oro” hos äldre.

Symtom

Depression och ångest kan vara olika uttryckssätt för samma bakomliggande sjukdom där individuella skillnader avgör vilken bild som framträder tydligast.

Depression hos äldre visar mer sällan klassiska depressionssymtom enligt DSM IV. Patienten söker ofta för ”ohälsa”, olust m fl diffusa symtom enligt nedan. Vagare symtom än hos yngre.

Ofta uppvisas trötthet, sömnlöshet, ökad oro, irritation, kognitiv försämring och somatiska symtom som smärta snarare än nedstämdhet. Yrsel är vanligt. Frekventa sjukvårdskontakter.

Förloppet är ofta långdraget. Sällan de typiska skov som ses hos yngre. Ångestsymtom/oro är ofta framträdande. Sömnstörningar ses främst i form av insomningssvårigheter. Rubbad dygnsrytm är mindre vanligt.

Hypokondri och paranoida symtom är vanliga. Depression är vanligare hos äldre än hos yngre. Suicidfrekvensen är högre hos äldre.

Ångest hos äldre ofta inte lika tydlig som hos yngre där kriterier enl. DSM IV inte är anpassade för äldre. Ångesten somatiseras ofta med hjärtbesvär, mag-tarmbesvär, sömnbesvär, smärta, värk.

Differentialdiagnos

Äldres annorlunda symtom gör många gånger diagnostiken svår. De viktigaste differentialdiagnostiska övervägandena rör demenssjukdom/neurodegenerativ kognitiv sjukdom, samt somatisk sjukdom. Det är viktigt att hålla i minnet att depression och trötthet är vanligt vid demenssjukdom. Snabbt progredierande symtom med demenslika symtom kan tala för depressionsinsjuknande. Mb Parkinson visar ofta en depressiv bild.

Utredning

Via samtal. Basal laboratorieutredning; Hb, P-Glu, T4/TSH, Vitamin B12, Folsyra, S-K, S-Na, S-Ca, S-Krea, ASAT, ALP, ev. GT/CDT, PEth. Gör en sömnregistrering om trötthet är det dominerande symtomet.

Skattningsskalor finns i form av HAD (Hospital Anxiety and Depression scale), MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale- Självskattning) och GDS (Geriatric Depression Scale). För uppföljning av given behandling användes ofta MADRS-S.

Behandling

Depression behandlas farmakologiskt med SSRI-preparat som förstahandsmedel. OBS risken för hyponatremi. Tänk också på lämplig beredningsform. Börja med låg dos (se doseringsangivelser i Aktuella Mediciner nedan). Om utebliven effekt efter 4–6 veckor: överväg 1) doshöjning 2) compliance 3) tillägg av mirtazapin (särskilt vid stort ångestinslag eller sömnproblem). KBT har dokumenterad effekt. Regelbunden uppföljning, exempelvis med Geriatric Depression Scale enligt nedan.

Om utebliven effekt och kvarstående misstanke om depression bör patienten remitteras för bedömning av specialist. Tricykliska antidepressiva bör används med återhållsamhet till äldre på grund av kardiotoxicitet samt antikolinerga effekter (påverkan på bl.a. kognitiva funktioner och risk för konfusion).

Behandling bör fortgå till 6–12 månader efter symtomfrihet. Utsättning skall ske långsamt; förslagsvis halvering av dosen varannan vecka. Recidiv är vanligt hos äldre – följ patienten noga. Äldre fordrar ofta långtidsbehandling – men var observant på slentrianmässig sådan. Särskild risk för kronisk depression vid vaskulära skador; antidepressiva kan fungera bra även här bra för att minska risken för återfall.

ECT övervägs även hos äldre patient vid allvarlig och/eller terapirefraktär depression.

Ångest behandlas primärt med SSRI-preparat. Bensodiazeiner bör undvikas (effekten är till skillnad från bieffekterna övergående, exempelvis ökar risken för fall). När ändå bensodiazepin används gäller oxazepam. Om otillräcklig effekt av SSRI adderas mirtazapin ev. pregabalin.

Bedömning av hela psykosociala miljön patienten lever i (social stimulans, fysisk/mental aktivitet) inte minst vid särskilt boende.

 

Geriatric Depression Scale. GDS-20.

Geriatric Depression Scale (modifierad av CG Gottfries och I Karlsson, Psykiatriska kliniken, Mölndals sjukhus, Göteborgs universitet, 1995):

 1. Är du i grund och botten nöjd med ditt liv? Ja NEJ
 2. Har du gett upp många aktiviteter och intressen? JA Nej
 3. Tycker du att ditt liv är tomt? JA Nej
 4. Blir du ofta uttråkad? JA Nej
 5. Är du oftast på gott humör? Ja NEJ
 6. Är du rädd att något ska hända dig? JA Nej
 7. Känner du dig oftast glad och nöjd? Ja NEJ
 8. Känner du dig ofta hjälplös? JA Nej
 9. Vill du hellre stanna hemma än att gå ut och prova nya sysselsättningar? JA Nej
 10. Tycker du att du har fler problem med ditt minne än de flesta andra? JA Nej
 11. Tycker du att det känns bra att leva? Ja NEJ
 12. Känner du dig tämligen värdelös som du är nu? JA Nej
 13. Känner du dig full av energi? Ja NEJ
 14. Tycker du att din situation är hopplös? JA Nej
 15. Tycker du att de flesta andra har det bättre än du? JA Nej
 16. Har du svårt att somna/eller vaknar du tidigt på morgonen? JA Nej
 17. Är du ofta orolig och ängslig? JA Nej
 18. Kan du ibland känna så kraftig oro att det känns outhärdligt? JA Nej
 19. Har du ofta smärtor och/eller värk i kroppen? JA Nej
 20. Oroar du dig ofta för att du har en kroppslig sjukdom? JA Nej

Poängsättning:

Ge 1 poäng för varje svar med stora bokstäver (versaler).

Tolkning: 0–5 Depression osannolik.

6–20 Misstanke om depression.

 

Egenvård: Regelbundenhet i livsföringen, inkl. sömn och motion. Motion har i sig bevisad antidepressiv effekt – minst 3 pass om 30 min. promenad/vecka. Var ute – möt ljuset. Fullgod belysning vid arbetsplats/vårdinstitution/hemmet. Social aktivering. Måttligt med alkohol.

Fördjupning

Socialstyrelsen. GDS-20.

Svensk förening för äldrepsykiatri: www.aldrepsykiatri.se

Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendation. 2016. Läkemedelsbehandling av depression, ångest syndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna.

 

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/Socialstyrelsen. Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Del av Äldres hälsa. https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/aldre/aldres-halsa/

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och. Sjukdomsbehandling (FYSS). http://www.fyss.se/

 

 

Aktuella Mediciner

Vg se depressionsavsnittet under psykiska sjukdomar

Mirtazapin: Munsönderfallande T/T Mirtazapin. Munsönderfallande T Remeron-S.

Oxazepam: T Oxazepam. T Sobril.

Pregabalin: K/Oral lösn. Lyrica. K Pregabalin.

SSRI: T Cipralex. T Citalopram. T Sertralin.

Venlafaxin: K Efexor Depot. K Venlafaxin.

Vortioxetin: T Brintellix.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev