NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.

ICD-10: Ruptur S83.4 M/L

Se även avsnitten Korsbandskada och Meniskskada lateral/medial i detta kapitel.

Definition

Indelas i skada på mediala respektive laterala kollateralligamentet. Beroende på graden av aktuellt våld, kan skadan vara associerad med 1) meniskruptur eller avslösning av mediala menisken från ledkapseln och 2) korsbandsruptur. Kan även involvera, popliteussenan och/-eller iliotibialbandet. Indelas i tre svårighetsgrader allt efter undersökarens bedömning:

Grad 1: Minimal skada, stabilt eller minimalt instabilt knä.

Grad 2: Måttlig instabilitet.

Grad 3: Uttalad instabilitet, komplett ruptur av ligament, ev. associerad med korsbandsruptur.

Orsak

Medial skada: Valgusvåld mot knä, antingen vid vridning av knät med tibia utåtroterat eller vid våld mot knäts utsida. Lateral skada: Varusvåld mot knät, antingen vid hyperextension eller vid våld mot knäts insida. Ovanlig.

Symtom

Medial skada: Smärta på knäts insida. Partiell medial kollateralligamentskada ger mer smärta än en total. Vid större skada kan instabilitet och vackling kännas tydligt. Om pat klarar att gå nedför en trappa är detta ett positivt tecken.

Lateral skada: Smärta över utsidan knät motsvarande sidoligamenten. Vackling lateralt vid provokation.

Vid stora knäskador med helt rupturerat medialt eller lateralt ligament är ofta även korsbanden skadade och kliniken påtaglig; ”knät viker sig”, ”knät går ur led”.

Status

Klinisk diagnos. Ny undersökning efter några dagar då den akuta smärtan vikt kan vara värdefullt. Vid medial skada noteras smärta över mediala ligamentet, ofta proximalt, vid abduktion av knät i 30 graders flektion (abduktion stresstest). Instabilitet i sidled bedöms vid olika grader av flektion. Om korsbanden är hela skall knät vara stabilt vid full flektion respektive full extension. Ingen eller endast måttligt ökad valgusvackling vid partiell skada. Ev. noteras ökad rotation av mediala tibiakondylen vid provokation framåt av tibia, med knät i 90 grader och fixerad fot (modifierad främre draglåda). Finns klinik på samtidig meniskskada?

Vid lateral skada noteras smärta över ligamenten vid adduktion med knät i 30 grader flektion (adduktion stress test). Ev. noteras en ökad rotation av laterala tibiakondylen vid provokation bakåt av tibia, med knät i 90 grader och fixerad fot (modifierad bakre draglåda). Oftast är det dock svårt eller omöjligt att säkert bedöma stabilitet vid lateral skada. Det s.k. ”figur-4 testet”, där knät flekteras 90 grader och underbenet läggs över det andra underbenet (bildar siffran 4), medför att det laterala ligamentet är spänt och skall kunna palperas om det är helt. Om hydrops vid undersökningen misstänk att fler strukturer har skadats; ffa korsband.

Utredning

Vid hydrops: Knäpunktion under sterila betingelser. Om utbyte av blod tecken på intraartikulär allvarlig skada, vid synlig fettillblandning misstanke om fraktur. Röntgen vanligtvis normal, men kan vara viktig för att utesluta andra tillstånd, som kondylfraktur, avslitning av korsbandsfäste eller epifysfrakturer hos unga. MR vid misstanke om större skada än isolerad kollateralligamentruptur.

Differentialdiagnoser

Medial skada: Associerad medial meniskskada, och/eller främre korsbandsruptur. Lateral skada: Associerad lateral meniskskada och/eller bakre korsbandsruptur. Tibiakondylfraktur. Epifysfraktur (unga). Isolerade korsbandrupturer. Patellarluxation (medial).

Behandling

Isolerad partiell kollateralligamentskada läker ihop under konservativ behandling, ofta med ortos som stöd. Opereras inte.

Medial skada: Grad 1–2 ligamentskada behandlas alltid konservativt. Initialt kyla, kompression och avlastning, därefter successiv styrke-, koordination- och rörelseträning via sjukgymnast/-fysioterapeut. Lindrigare skador med inkomplett ruptur av ligamentet läker snabbare. Återgång i aktivt idrottande varierar mellan 2–12 veckor beroende på storlek av skada, ev associerade skador och hur rehabiliteringen fungerar. I vissa idrotter, som ishockey, kan man bära stödförband som möjliggör tidigare återgång i spel. Grad 3-skador innebär komplett ruptur av ligamentet, är ofta associerade med skador på korsband, ledkapsel etc. Vid större instabilitet eller associerade skador (korsband, menisk) kan operativ åtgärd krävas.

Laterala dislocerade skador (grad 3) måste opereras. I vissa fall ges där konservativ behandling med intensiv quadricepsträning i ett första skede under några månader, varefter fall med kvarstående symtomgivande instabilitet går vidare till operation. Operationsindikationen påverkas av patientens krav på fysisk förmåga.

Laterala skador (grad 1–2) med minimal instabilitet behandlas som vid medial skada grad 1–2 enligt ovan.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007; Tema ortopediska operationer.

Läkartidningen nr 34 2007; ABC om akuta knäskador.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer