NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.

ICD-10: Y84

Definition

Läkemedelsbiverkan i form av utslag och/eller klåda i huden.

Orsak

Se tabell nedan för exempel på utlösande läkemedel. Antingen immunologisk (typ I–IV) eller icke- immunologisk reaktion (t.ex. direkt histaminfrisättning, dosberoende intolerans) mot läkemedlet eller dess metabolit.

Symtom

Läkemedelsutslaget kommer oftast inom två veckor efter påbörjad medicinering. Urtikaria/anafylaxi (vanligen parenterala läkemedel) uppstår inom minuter till timmar hos sensibiliserad patient. Reaktioner kan även förekomma efter långvarig medicinering pga ändrad läkemedelsutsöndring/metabolism eller vid doshöjning.

 

Exempel på läkemedelsutslag
Reaktionstyp Ofta orsakande läkemedel
Acneiform Androgener, Steroider, Litium
Alopeci Cytostatika, P-piller, Antikoagulantia
Eksem Penicillin, Allopurinol, Sulfonamid
Exantem – makulopapulöst Antibiotika (ssk Ampicillin), Klorotiazider, Karbamazepin, Aluporinol, Trimetoprim
Exfoliativ erytrodermi Karbamazepin, Allopurinol, Captopril, Diltiazem
Fixt exantem Tetracyklin, Paracetamol, NSAID, Fenazon
Fotosensibilisering Tetracyklin, Klorotiazid, NSAID, ACE-hämmare

 

 

Läkemedelsreaktioner kan ge ett flertal reaktionsmönster i huden och även imitera eller utlösa genuina hudsjukdomar. Nästan alla läkemedel kan ge alla typer av hudbiverkningar men vanligast skyldiga läkemedel finns inom grupperna antibiotika, antiepileptika, CNS-läkemedel, NSAID och ACE-hämmare. Det är ovanligt med reaktioner på t.ex. antacida, diazepam, digitalis, betablockare och prednisolon.

Mycket vanlig läkemedelsreaktion är Makulopapulöst exantem (toxikodermi); godartat förlopp.

Ovanliga läkemedelsreaktioner (och allvarliga) är Mukokutant syndrom (Steven-Johnsons syndrom) (5–15 % mortalitet), Toxisk epidermal nekrolys (10–30 % mortalitet), DRESS Drug Rash with Eosinofili with Systemic Symptoms, reaktivering av latent herpes virus 6 (10 % mortalitet). Tecken på allvarlig läkemedelsdermatos är utbredd rodnad, ödem i huden, smärtor, blåsbildning, hudavlossning, allmänpåverkan, feber och slemhinneengagemang (ögon, oralt, genitalt).

Differentialdiagnos

Genuina hudsjukdomar: Psoriasis (guttat, erytrodermi, pustulös – liknar AGEP – [Akut Generaliserad Exantematös Pustulos]), Blåsdermatoser, SSSS (se avsnitt Impetigo). Infektiösa exantem är i många fall omöjliga att skilja från makulopapulöst läkemedelsexantem. Har inte alltid feber. Oftare utslag i ansiktet. Anamnes!

Utredning

Mycket noggrann läkemedelsanamnes. FASS ger information om frekvens och biverkningsmönster för olika läkemedel. Mer detaljerad information finns på www.drugeruptiondata.com. Histologi i vissa fall, t.ex. vaskuliter, blåsdermatoser.

Vid lindriga reaktioner och angeläget läkemedel kan patienten reexponeras i första hand med peroral 1-dosprovokation. Ofta gäller detta pcV där man dock vid mer uttalade symptom med klåda bör remittera till specialist för pricktestprovokation. RAST för pcV ger sällan vägledning. ASA-provokation är också specialistfall.

Se även avsnittet Penicillinallergi i kap. Andningsorganens sjukdomar. Akut förhöjt S-tryptas stöder anafylaxidiagnos.

Behandling

Utsättning av misstänkt(a) läkemedel ger oftast utläkning inom ett par veckor. Lindriga exantem med klåda behandlas med lokal grupp III steroid. Antihistamin enbart av värde vid urtikariell reaktion, då peroral steroid ofta också används. Se avsnitt Urtikaria/Nässelutslag. Allvarliga läkemedelsreaktioner är akuta specialistfall.

OBS! Varningsmärk i journal. Varningskort till patienten.

Biverkningsrapportering: Alltid vid allvarliga läkemedelsreaktioner och vid nya läkemedel. Blanketter i FASS eller www.lakemedelsverket.se.

Fördjupning

www.drugeruptiondata.com

Aktuella Mediciner

Adrenalin: Inj. Emerade. Inj EpiPen. Inj. Jext.

Antihistamin: Lösning/T Aerius. T Atarax. T Cetirizin. T Desloratadin. T Loratadin.

Peroral steroid: T Betapred. T Prednisolon.

Steroid grupp III: Kräm/Salva Elocon. Kräm/Salva Betnovat.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer