NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Mani.

ICD-10: F30 DSM-5: 296.4x (mani i bipolär sjd typ 1) 296.89 (mani/hypomani i bipolär sjd typ II)

Se även avsnittet Bipolär sjukdom, hypomani, cyklotomi.

Definition

Ihållande påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge. Patienten har ofta bristande sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av mani där även åtminstone en depressiv episod förekommer räknas till Bipolär sjukdom.

Orsak

Uppträder ofta utan påvisbar anledning. Ingår vanligen i ett episodiskt förlopp. Hereditet. Sömnbrist. Psykiskt trauma. Fysiskt trauma. Antidepressivbehandling (mediciner, ECT). Steroider (vid ex.v. reumatiska sjukdomar). Levodopa. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m.fl.). Somatisk sjukdom (ex.v. hypertyreos, efter cerebrala lesioner).

Symtom

Minst en vecka med ihållande abnormt förhöjt stämningsläge (skrattar, skämtar, vitsar, upplever vitalitet och kreativitet och frihet från vardagstristess). Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Stämningslägesförändringen relativt snabbt inträffande. Ofta labilt stämningsläge eller påtaglig irritabilitet. Störningen orsakar påtaglig funktionsförsämring i yrkesliv/sociala relationer eller att sjukhusvård är motiverad för att förhindra skada hos den drabbade eller hans/hennes omgivning. Minst tre av nedanstående symtom skall finnas (fyra om sinnesstämningen bara är irritabel):

* Förhöjd självkänsla eller grandiositet (känner sig betydelsefull, förnäm, kan känna sig utvald).

* Minskat sömnbehov (utvilad efter tre timmars sömn).

* Mer pratsam än vanligt.

* Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.

* Lättdistraherad.

* Ökad och målinriktad aktivitet (intensivt engagerad betr arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet.

* Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etc.).

Sjukdomen uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.

Differentialdiagnos

Bipolär sjukdom. Hypomani. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m.fl.). Somatisk sjukdom (ex.v. hypertyreos).

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge. Anamnes (del i bipolär sjukdom? hereditet? psyk/fys trauma? sömn?). Genomgång av aktuell medicinering. Tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Viktigt att försöka skilja ut ev psykisk eller fysisk orsak till manin, då dessa patienter inte ska ha litiumprofylax eller annan stämningsstabiliserare. S-T4 + TSH. Blod- och leverstatus, B12/Folsyra. Drogscreening, Ställningstagande till CT/MR hjärna.

Behandling

Sker via psykiater eller i nära samråd med sådan, helst på specialmottagning eller av specialteam.

Läkemedelsbehandling enligt svensk psykiatrisk förening:

– Vid hypomani/måttlig mani: Neuroleptikum med indikation mani tex haldol, olanzapin, risperidon, aripiprazol, quetiapin, ziprazidon, paliperidon.

– Vid svår mani/blandtillstånd: Neuroleptikum med indikation mani samt litium eller valproat som stämningsstabiliserande. Iv behandling vb.  ECT vb.

– Kontakt med psykolog, psykoterapeut eller kurator för kognitiv beteendeterapi.

En allians arrangeras med patient/anhöriga/ev arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid ev maniska skov framledes. Ev. social intervention för att räta upp havererad ekonomi etc. efter maniska skov.

Egenåtgärder: Regelbundenhet betr. livsmönster inkl. sömnvanor, stressreducering, regelbunden fysisk träning, ej tobak/narkotika/alkohol.

Se avsnittet Bipolär sjukdom

Fördjupning

Svensk Psykiatrisk Förening. Bipolär sjukdom. 2014. www.svenskpsykiatri.se

 

Aktuella Mediciner

Stämningsstabiliserare
Antiepileptika

Valproinsyra: T Ergenyl Retard.

Lamotrigin: T Lamictal. T Lamotrigin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp/T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Atypiska neuroleptika

Olanzapin: T Zyprexa.

Quetiapin: T Seroquel Depot.

Haloperidol. Haldol

Risperidon. Risperidon, Risperdal

Aripiprazol. Aripiprazol, Abilify

Ziprazidon. Ziprasidon.

paliperidon

Litium

T Lithionit.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer