NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.

ICD-10: F31

Se även avsnitten Depression, Mani, Hypomani, Cyklotymi.

Definition

Återkommande förändringar av stämningsläget innehållande perioder av såväl depression som mani och/eller hypomani. Ibland endast recidiverande manier eller hypomanier. Ibland endast recidiverande depressioner. Debuterar i regel efter puberteten. Flera olika sjukdomstyper:

Bipolär sjukdom typ I: ”klassiska sjukdomen” med såväl depressiv- som manisk fas i sjukdomsförloppet.

Bipolär sjukdom typ II innebär (förutom depression) även förekomst av hypomani. Dock i huvudsak depressiva skov; förväxlas lätt med recidiverande unipolära depressioner. Ofta stadigvarande något sänkt stämningsläge. Ej funktionsnedsättning.

Organiskt förstämningssyndrom/Sekundär bipolär sjukdom: till följd av hjärnskada; ex.v. stroke, demens, neurologisk sjkd.

”Rapid cycling”: Individer som pendlar ovanligt snabbt mellan manier och depressioner. Minst fyra sjukdomsepisoder per år till över hundra!

Cyklotymi innebär snabba förändringar av stämningsläget hos individen med en uttalad överkänslighet. Anses tillhöra gruppen bipolära sjukdomar. Se avsnittet Cyklotymi.

Recidiverande depressioner kan vara fas i bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom.

Hypertymt temperament (se nedan under Symtom) kan vara del i bipolär sjukdom.

Borderline personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar).

Orsak

Stark hereditet. Individuell sårbarhet i stressfylld miljö (trauma, dygnsomställningar, sömnsvårigheter m.fl.). Kan utlösas av antidepressiv medicinering.

Symtom

Återkommande stämningslägesförskjutningar i form av mani, hypomani, depression och mellan dessa skov ev cyklotymi respektive hypertymt temperament. Episoder med förändrat stämningsläge och energi, t.ex. minskat sömnbehov och förhöjd självkänsla. Ibland endast recidiverande manier/hypomanier eller depressioner. Bipolär II börjar ofta i tonåren, ofta korrelerat till ledarskapsförmåga och hög personlig ambition. De hypomana skoven kan här vara kortvariga – dagar- och endast i form av ex.v. minskat sömnbehov och ökad självkänsla. De depressiva skoven kan likaså lätt missas; ex.v. ökat sömnbehov. Humörsvängningarna vid bipolär sjkd. börjar ofta med depression. Sjukdomen avslöjar sig ibland när hypomani eller mani uppträder under pågående antidepressiv behandling (detta uppfattas inte som biverkan av behandlingen utan som att en bipolär sjukdom avtäckts).

Symtom på mani, vg se detta avsnitt.

Vid depressiv episod talar vissa faktorer för att där föreligger en bipolär sjukdom i stället för ”enbart” depression. Tecken talande för detta är: hereditet för bipolär sjukdom, snabb symtomutveckling, recidiverande (> 5) depressioner, Inslag av atypisk depression (sötsug, hyperfagi, hypersomni), utebliven effekt av antidepressiv behandling alt övergång i hypomani/mani, lång och stormig sjukdomsepisod med korta intervall av normal funktion och negativ påverkan av sjukdomen på äktenskap/arbete etc, ångestsjukdom, personlighetsstörning (kan uppfattas som dramatiserande, stökig, egocentrisk, utagerande och oberäknelig personlighet), missbruk, blandepisoder med dysforisk hypomani, tidig debut av stämningsförskjutning (ofta i tonåren), post partumdebut, psykotisk depression, god förebyggande effekt av litium.

Hypomani innebär förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös. Ev. utsvävningar ekonomiskt, sexuellt mm. Ökat ord- och tankeflöde. Se avsnittet Hypomani.

Cyklotymi innebär sviktande reglering av stämningsläget med snabbt växlande hypomana/depressiva symtom, irritabilitet och vredesutbrott. Se avsnittet Cyklotymi.

Hypertymt temperament präglas av ett ganska stabilt och kontinuerligt höjt stämningsläge. Personen är glad, översvallande, överoptimistisk. Varm, utåtriktad, pratsam, skämtsam, självsäker och ibland skrytsam, har litet sömnbehov, är energisk, engagerad och stimulisökande och är fylld av planer. Kan drabbas av recidiverande depressioner.

Bipolär sjukdom är associerad med flera psykiatriska sjukdomar som ADHD, ångestsjukdom, borderline personlighetsstörning, missbruk samt somatisk samsjuklighet.

Utredning

En patient med misstänkt bipolär sjukdom bör utredas av psykiater.

Anamnes: hereditet, debutålder, förlopp, episoder, tidigare medicinering och reaktioner på detta. Annan psykiatrisk sjukdom, somatisk sjukdom, sociala förhållanden, missbruk.

Anamnesen bör kombineras med strukturerad diagnostik via tex MINI eller SCID. Dessutom finns flera instrument att tillgå tex screening för bipolaritet – MDQ, skattningsskala för svårighetsgrad av mani – YMRS, depressivitet – MADRS, kartläggning av alkohol/drogmissbruk – AUDIT/DUDIT.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH, leverprover. EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Suicidriskbedömning bör göras vid upprepade tillfälle pga förhöjd suicidrisk. Klinisk bedömning kompletterad med en strukturerad intervju. Exempel på sådana instrument är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) samt frågor om suicid i instrumentenMADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI.

Differentialdiagnos

Somatisk sjukdom som hypo/hypertyreos, Cushing, demens, hjärnskada, hjärntumör, ALS, MS mfl. Läkemedel tex kortison. Missbruk.

Annan psykiatrisk diagnos recidiverande unipolär depression, schizoaffektivt syndrom, instabil personlighetsstörning, schizofreni, borderline, psykotiskt syndrom UNS, cyklotymi.

Behandling

Sker via psykiater eller i nära samråd med sådan, helst på specialmottagning eller av specialteam.

Läkemedelsbehandling enligt Svensk Psykiatrisk Förening.

Vid hypomani/måttlig mani: Neuroleptikum med indikation mani tex haldol, olanzapin, risperidon, aripiprazol, quetiapin, ziprazidon, paliperidon.

Vid svår mani/blandtillstånd: Neuroleptikum med indikation mani samt litium eller valproat som stämningsstabiliserande. Iv behandling vb.  ECT vb.

Vid bipolär depression: quetiapin eller litium och lamotrigin  eller antidepressiva och stämningsstabiliserare. KBT eller psykoterapi. ECT vb.

Förebyggande medicin vid bipolär sjukdom typ 1: Förstahandsbehandling är litium. Alternativt eller tilläggsbehandling är atypiska neuroleptika, valproat, karbamazepin eller lamotrigin. Ev antidepressiva som tillägg.

Förebyggande vid bipolär sjukdom typ 2: Ensamterapi eller kombination av lamotrigin, atypiska neuroleptika, antidepressiva, litium, valproat. Medicinsk evidens saknas i nuläget.

Antikonception övervägs vb. vid förebyggande behandling. Flera preparat är teratogena.

Kontakt med psykolog, psykoterapeut eller kurator för kognitiv beteendeterapi.

En allians arrangeras med patient/anhöriga/ev arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid ev maniska skov framledes. Ev. social intervention för att räta upp havererad ekonomi etc. efter maniskt skov.

Egenåtgärder: Regelbundenhet betr. livsmönster inkl. sömnvanor,  stressreducering,regelbunden fysisk träning, ej tobak/narkotika/alkohol..

Fördjupning

Svensk Psykiatrik Förening. Bipolär sjukdom. 2014. www.svenskpsykiatri.se

http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/02/SPF-kliniska-riktlinjer-om-Bipolär-sjukdom.pdf

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

Aktuella Mediciner

Antidepressiva

SSRI: T Citalopram. T Sertralin. T Zoloft.

Stämningsstabiliserare
Antiepileptika

Valproinsyra: T Ergenyl Retard.

Lamotrigin: T Lamictal. T Lamotrigin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp/T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Atypiska neuroleptika

Olanzapin: T Zyprexa.

Quetiapin: T Seroquel Depot.

Haloperidol. Haldol

Risperidon. Risperidon, Risperdal

Aripiprazol. Aripiprazol, Abilify

Ziprazidon. Ziprasidon. Zeldox

Paliperidon Invega

Litium

T Lithionit.

För dig som patient
Läs mer om Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer