Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.

ICD-10: F31

Se även avsnitten Depression, Mani, Hypomani, Cyklotymi.

Kort Sammanfattning avbehandlingsavsnittet:

* Stämningsstabiliserare (ex v lamotigrin, valproat) och/eller litium. Atypiska neuroleptika som alternativ eller komplement till övriga stämningsstabiliserare. Psykiaterkontakt.

* Ej enbart antidepressiva vid bipolär sjkd.

* I akut manisk fas Litium och valproat eller atypiskt neuroleptika.

* Regelbundenhet i livsföringen (sömnvanor, ej skiftarbete, regelbunden träning, ej rökning, mkt måttlig med alkohol).

* Aktivering av socialt nätverk för att kunna reagera vid påtagliga humörsvängningar.

* Suicidriskbedömning viktig.

Definition

Återkommande förändringar av stämningsläget innehållande perioder av såväl depression som mani och/eller hypomani. Ibland endast recidiverande manier eller hypomanier. Ibland endast recidiverande depressioner. Debuterar i regel efter puberteten. Flera olika sjukdomstyper:

Bipolär sjukdom typ I: ”klassiska sjukdomen” med såväl depressiv- som manisk fas i sjukdomsförloppet.

Bipolär sjukdom typ II innebär (förutom depression) även förekomst av hypomani. Dock i huvudsak depressiva skov; förväxlas lätt med recidiverande unipolära depressioner. Ofta stadigvarande något sänkt stämningsläge. Ej funktionsnedsättning.

Sekundär bipolär sjukdom: till följd av hjärnskada; ex v stroke, demens, neurologisk sjkd.

”Rapid cycling”: Individer som pendlar ovanligt snabbt mellan manier och depressioner. Minst fyra sjukdomsepisoder per år till över hundra!

Cyklotymi innebär snabba förändringar av stämningsläget hos individen med en uttalad överkänslighet. Anses tillhöra gruppen bipolära sjukdomar. Se avsnittet Cyklotymi.

Recidiverande depressioner kan vara fas i bipolär sjukdom där en manisk eller hypoman fas visar sig så småningom.

Hypertymt temperament (se nedan under Symtom) kan vara del i bipolär sjukdom.

Borderline personlighetsstörning uppträder ofta tillsammans med bipolär sjukdom (se avsnittet Personlighetsstörningar).

Orsak

Stark hereditet. Individuell sårbarhet i stressfylld miljö (trauma, dygnsomställningar, sömnsvårigheter m fl). Kan utlösas av antidepressiv medicinering.

Symtom

Återkommande stämningslägesförskjutningar i form av mani, hypomani, depression och mellan dessa skov ev cyklotymi respektive hypertymt temperament. Episoder med förändrat stämningsläge och energi, t ex minskat sömnbehov och förhöjd självkänsla. Ibland endast recidiverande manier/hypomanier eller depressioner. Bipolär II börjar ofta i tonåren, ofta korrelerat till ledarskapsförmåga och hör personlig ambition. De hypomana skoven kan här vara kortvariga – dagar- och endast i form av ex v minskat sömnbehov och ökad självkänsla. De depressiva skoven kan likaså lätt missas; ex v ökat sömnbehov. Humörsvängningarna vid bipolär sjkd börjar ofta med depression. Sjukdomen avslöjar sig ibland när hypomani eller mani uppträder under pågående antidepressiv behandling (detta uppfattas inte som biverkan av behandlingen utan som att en bipolär sjukdom avtäckts).

Vid depressiv episod talar vissa faktorer för att där föreligger en bipolär sjukdom i stället för ”enbart” depression. Tecken talande för detta är: Hereditet för bipolär sjukdom, Snabb symtomutveckling, Recidiverande (> 5) depressioner, Inslag av Atypisk Depression (sötsug, hyperfagi, hypersomni), Utebliven effekt av antidepressiv behandling alt övergång i hypomani/mani, Lång och stormig sjukdomsepisod med korta intervall av normal funktion och negativ påverkan av sjukdomen på äktenskap/arbete etc, Ångestsjukdom, Personlighetsstörning (kan uppfattas som dramatiserande, stökig, egocentrisk, utagerande och oberäknelig personlighet), Missbruk, blandepisoder med dysforisk hypomani, Tidig debut av stämningsförskjutning (ofta i tonåren), Post partumdebut, Psykotisk depression, God förebyggande effekt av litium.

Hypomani innebär förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös. Ev utsvävningar ekonomiskt, sexuellt mm. Ökat ord- och tankeflöde. Se avsnittet Hypomani.

Cyklotymi innebär sviktande reglering av stämningsläget med snabbt växlande hypomana/depressiva symtom, irritabilitet och vredesutbrott. Se avsnittet Cyklotymi.

Hypertymt temperament präglas av ett ganska stabilt och kontinuerligt höjt stämningsläge. Personen är glad, översvallande, överoptimistisk. Varm, utåtriktad, pratsam, skämtsam, självsäker och ibland skrytsam, har litet sömnbehov, är energisk, engagerad och stimulisökande och är fylld av planer. Kan drabbas av recidiverande depressioner.

Bipolär sjukdom är associerad med flera psykiatriska sjukdomar som ADHD, ångestsjukdom, borderline personlighetsstörning, missbruk m fl.

Utredning

Anamnes (inkl hereditet). Suicidriskbedömning (som också upprepas) – klart ökad risk. Fokus på om manier/hypomanier förekommer/förekommit. Misstänk bipolaritet om depressivt skov uppträder tidigt i livet (före pubertet, i tonåren) om där finns atypiska symtom som hypersomni och/eller hyperfagi/sötsug, om hypomani uppträder under behandling med antidepressiva farmaka eller episoden uppträder post- partum. Ett screeninginstrument är MDQ- skalan (kan erhållas från Lundbeck AB).

Differentialdiagnos: Recidiverande unipolär depression (aldrig inslag av hypomana drag, ofta tydlig bild av sömnstörning, viktminskning, kroppsliga symtom och ångest, ej frekvent uppträdande depressiva perioder). Schizoaffektivt syndrom (stämningslägesförskjutning samtidigt med schizofrena symtom med dess vanförställningar och/eller hallucinationer, förvirring, oorganiserat tal med ologiska associationer/splittring, motorisk över- eller underaktivitet mm). Instabil personlighetsstörning. Schizofreni. Schizoaffektivt syndrom. Vanföreställningssyndrom. Instabil personlighetsstörning. ADHD (debut före pubertet och kroniskt men till viss del flukuerande). Borderline (debut som tonåring el ung vuxen, kroniskt fluktuerande – problem med affektutbrott, relationer, självskadebeteende), Psykotiskt syndrom UNS. Stämningslägesförskjutning orsakat av droger (alkohol, amfetamin, opiater, lösningsmedel, hallucinogener m fl). Stämningslägesförskjutning orsakat av annan sjukdom (hypertyreos [ffa hos individer med ”Rapid Cykling”], hypotyreos, demenssjukdom m fl). Cyklotymi (se detta avsnitt).

Behandling

Sker via psykiater eller i nära samråd med sådan. Behandlingen är ofta framgångrik. Vid kunskap om/vid stark misstanke på bipolär sjukdom konstfel att behandla depressiv episod med enbart antidepressiva eller manisk episod med enbart neuroleptika.

Litium har stabiliserande-, ffa antimanisk- och i mindre mån antidepressiv effekt. Optimal serumkoncentration ligger ofta på 0,5 – 0,6 mmol/l. Lamotigrin har en stabiliserande- och profylaktisk effekt ffa mot depressiva skov. Valproat har en antimanisk- samt stabiliserande effekt. Valproat används ibland vid ”rapid cykling”; snabbt svängande förlopp. Karbamazepin har likaså en antimanisk och -i viss mån-stabiliserande effekt (kan förbättra drag av oföretagsamhet, irritabilitet, ångest). Neuroleptika har tydlig antimanisk effekt. Används i akutläge vid mani. Quetiapin (neuroleptika) har god antidepressiv och stabiliserande effekt. Olanzapin (neuroleptika) god effekt vid mani och stämningsstabiliserande.

Vb i depressiv fas tillägg av SSRI eller quetiapin. I manisk fas utsättning av antidepressiva + oftast insättning av quetiapin.

Förstahandsmedel vid bipolär sjukdom typ I är litium som basbehandling. Valproat, lamotigrin liksom karbamazepin (svagare effekt) har också stabiliserande effekt. Medlen kan kombineras. Ev tillägg av olanzapin vid maniskt skov och vid depressivt skov quetiapin el SSRI.

Förstahandsmedel vid bipolär sjukdom typ II är litium eller lamotrigin. Quetiapin el SSRI som tillägg vid depressiva skov

ECT-behandling har effekt vid djup depression och kan minska maniska symtom. Antikonception övervägs vb vid förebyggande behandling. Flera preparat är teratogena.

Regelbundenhet betr livsmönster inkl sömnvanor: Mycket viktigt att såväl lägga sig som att gå upp på regelbundna tider- även på helger. En bipolärt sjuk blir allt piggare ju mer vaken han/hon är och blir allt mer deprimerad ju mer passiv han/hon är. Stressreducering (ej nattarbete ex v), regelbunden fysisk träning, ej tobak/narkotika, minimera alkohol. Alkohol kan utlösa skov.

Kontakt med psykolog, psykoterapeut eller kurator för kognitiv beteendeterapi.

En allians arrangeras med patient/anhöriga/ev arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid ev maniska skov framledes. Ev social intervention för att räta upp havererad ekonomi etc efter maniska skovet.

Aktuella mediciner

Antidepressiva

Bupropion: T Zyban.

SNRI: K Efexor Depot. K Venlafaxin.

SSRI: T Citalopram. T Sertralin. T Zoloft.

Stämningsstabiliserare

Antiepileptika

Valproinsyra: T Ergenyl Retard.

Lamotrigin: T Lamictal. T Lamotrigin.

Karbamazepin: T Hermolepsin. T Tegretol.

Topiramat: T Topiramat.

Atypiska neuroleptika

Aripiprazol: T Abilify.

Olanzapin: T Zyprexa.

 Quetiapin: T Seroquel Depot.

 Ziprasidon: K Zeldox.

Litium

T Lithionit.

Enligt egen erfarenhet: Vid unipolär sjukdom fungerar litium bäst för att förebygga recidiv. Vid bipolär sjukdom fungerar lamotrigin bäst för att förebygga recidiverande depressioner. Valproinsyra alternativt olanzapin fungerar bäst för att förebygga recidiverande manier. (Dr Martin Rosell, Göteborg)

För dig som patient
Läs mer om Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!