Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD
Annons:

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD


Författare

Definition

Plötslig psykisk och/eller motorisk oro hos demenssjuk patient.

Orsak

Vid flera demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom eller vaskulär demens är fluktuationer i stämningsläget vanligt förekommande liksom rumslig desorientering, konfusion och fobier/vanföreställningar – de senare ofta av paranoid karaktär.

Symtom

Ängslan/oro, aggressivitet (verbal och/eller fysisk), förändrad dygnsrytm, rastlöshet, plockighet, kontaktsökande, ropande med mera. Även ibland psykotiska symtom.

Differentialdiagnoser

Akut konfusion. Även en demenssjuk patient kan drabbas av konfusion i samband med akut sjukdom (urinretention, UVI, fraktur/smärta, obstipation, feber m.m.), läkemedelsbehandling/ läkemedelsbiverkan eller förflyttning. Se avsnittet Konfusion hos äldre i detta kapitel.

Utredning

Snabb bedömning och handläggning med uteslutande av somatisk liksom farmakologisk orsak. Begynnande oro som led i demenssjukdom kan snabbt försämras. Observera att de läkemedel som används vid mild/måttlig Alzheimer kan ge biverkningar som hallucinationer, agitation och aggressivitet. Läkemedelsgenomgång.

Behandling

Om möjligt kausal. I övrigt symtomatisk behandling, i första hand med icke-farmakologiska metoder såsom trygghet, närhet till van personal eller närstående, utevistelse, fysisk aktivitet, lugn ljudmiljö, kroppskontakt m.m. Dessa åtgärder ger ofta god effekt.

Bensodiazepiner är tveksamma vid organisk hjärnskada men kan ändå behövas helt temporärt i form av oxazepam 5–10 mg x1–3.

Vid agitation/aggressivitet kan memantin provas – obs dock att preparatet i sig kan framkalla konfusion. Effekten kan dröja många veckor varför man inte bör sätta ut behandlingen för snabbt. Behandlingen inleds med ett upptrappningsschema, vid ev. biverkan kan man återgå till närmast lägre dos om effekt ses.

Vid mer långvarig ångest/oro/irritabilitet kan ett SSRI-preparat provas med uppföljning efter ca 3 veckor. Se kapitlet om ångest/oro.

Som sedativum/anxiolytikum kan klometiazol (Heminevrin)1 kaps á 300 mg (alt. 5 ml) provas x1-3Om problemet är störd nattsömn kan 2 kapslar ges till kvällen.

Vid uttalad agitation eller aggressivitet kan ett neuroleptikum vara indicerat. Man bör då välja ett preparat med endast mild antikolinerg effekt (se rutan Aktuella Mediciner) då antikolinergika kan förstärka konfusionsbilden. Doseringen bör hållas mycket låg då patienter med organisk hjärnskada ofta är ytterligt biverkningskänsliga. Uppföljning efter 1–2 veckor. Ex. på preparat risperidon 0,25–1,5 mg/dygn i första hand, i andra hand tabl. Haldol med start 0,5 mg per dos.

Neuroleptika i sig har visat sig innebära högre risk för död hos äldre dementa – korta behandlingstider eftersträvas Neuroleptika ska ej användas vid Lewy body-demens.

OBS! att det faktum att patientens akuta psykiska symtomatologi avklingar är inte skäl att avstå från vidare diagnostik avseende eventuell bakomliggande somatik.

Vårdnivå

BPSD-symtom och dess eventuella somatiska orsaker handläggs med fördel via hemsjukvård/primärvård. Akut konfusion kan behöva handläggas på sjukhus.

Aktuella Mediciner

Klometiazol: Oral lösn./K Heminevrin.

Memantin: T Ebixa.

Oxazepam: T Oxascand. T Sobril.

Neuroleptika

Haloperidol: Inj./Oral lösn./T Haldol.

Risperidon: Inj./Oral lösn./T Risperdal. T Risperidon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: