NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.

Se även avsnitten ”Idrottshjärtat” respektive ”Myokardit/Perikardit-idrottsaspekter”i detta kapitel.

Definition

”Plötslig död” inom idrotten avser plötsligt dödsfall under eller i samband med idrottsutövande. Traumatiska orsaker inkluderas inte.

Orsak

Plötslig död hos idrottare är mycket ovanligt, men varje fall får stor uppmärksamhet. Idrottare med vissa medfödda tillstånd enligt nedan löper större risk än normalbefolkningen med samma tillstånd. Cirka 0,3 % av elitidrottarna har hjärtproblem som innebär ökad risk för plötslig död vid fortsatt idrottande.

Hos idrottare <35 års ålder huvudsakligen medfödda/ärftliga kardiovaskulära tillstånd, där hypertrof kardiomyopati och arytmogen högerkammarkardiomyopati är vanligaste orsaker. Andra orsaker är anomalt mynnande koronarartärer, klaffsjukdomar (t ex aortastenos), aortaruptur och myokardit. Mer ovanliga orsaker är elektrofysiologiska tillstånd som LQTS (långt Q-T syndrom), Brugada syndromet, WPW (Wolf-Parkinson-White syndromet) m fl.

Hos idrottare> 35 års ålder nästan uteslutande tidigt debuterande kranskärlssjukdom. Det har framförts misstankar (overifierade) att NSAID-preparat (särskilt Cox-2-hämmare) kan ha bidragit till plötslig död hos idrottsmän under fysisk ansträngning. Preparaten har en känd biverkan i form av ökad hjärt-kärlsjuklighet vid längre tids användning och är kontraindicerade till hjärtkärlsjuka personer. NSAID bör alltid förskrivas på strikt indikation. Dock anser myndigheterna fortfarande att NSAID-preparat kan säljas receptfritt varför frekvent användning sker; läkaren ofta ovetandes.

Utredning

Kardiovaskulär screening bestående av 1: Anamnes: hereditet, yrsel eller svimmat under ansträngning? – svimning efter avslutad aktivitet relativt vanligt på grund av vasovagala mekanismer, plötsliga hjärtklappningsattacker under pågående ansträngning? dyspné/bröstsmärta under aktivitet?,2: Fysisk undersökning, 3: Vilo-EKG. Om positivt utfall vid något av dessa, remiss till idrottskardiologiskt kunnig kollega för eventuell vidareutredning. I Sverige finns rekommendationer från Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen om screening av seniora elitidrottare. Internationellt finns rekommendationer om screening av bredare grupper av tävlingsidrottare. För aktuella svenska rekommendationer, se Riks-idrottsförbundets (www.rf.se) resp. Socialstyrelsens www.sos.se hemsidor.

Fördjupning

Böcker i Idrottskardiologi, t.ex. Thompson P. ”Exercise and sports Cardiology”Rekommendationer angående idrott vid olika hjärtrelaterade sjukdomar: ”Recommendations för competetive sports participation in athletes with cardiovascular disease”, Eur Heart J, 2005; 26: 1422–45.

Plötslig hjärtdöd hos idrottare beror oftast på odiagnostiserad hjärtsjukdom. Läkartidningen nr 8 2005.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer