Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Reumatologi / Polymyalgia rheumatica, PMR
Annons:

Polymyalgia rheumatica, PMR


Definition

Det finns inte fullständig konsensus beträffande diagnoskriterier. Kallas även ”inflammatorisk muskelreumatism”.

Orsak

Okänd. Troligen immunologisk reaktion. Infektion som utlösande faktor har diskuterats. Kvinnor drabbas oftare än män.

Symtom

Relativt hastigt insjuknande med symmetrisk stelhet och värk i proximal muskulatur, skuldra, bäcken, överarmar, lår. Vanligt med bilateral skulderbursit. Morgonstelhet. Allmänsymtom som trötthet, avmagring, matleda, subfebrilitet är inte ovanligt. Mera sällan insjuknande före 60 års ålder även om detta förekommer.

Ofta anses att patient med PMR skall:
– vara över 50 år.
– uppvisa>1 månads värk/stelhet i minst två av tre regioner (axlar och överarmar, höfter och lår, hals och bål).
– ha förhöjd SR och/eller CRP.
– ej ha annan sjukdom (frånsett temporalisarterit) som kan förklara symtom och lab.
– uppvisa klar symtomlindring inom 2-3 dagar på prednisolonbehandling enligt nedan.

Kan förekomma samtidigt med den närbesläktade temporalisarteriten.

Differentialdiagnos

Temporalisarterit (huvudvärk och/eller ögonsymtom till skillnad från PMR, se avsnittet Temporalisarterit). Malignitet (tänk framför allt på myelom, lungcancer, hypernefrom och metastaser från prostata- eller bröstcancer). Nackmyalgi. Cervikalgi. Artros. RA Polymyosit. SLE. Fibromyalgi. Hypotyreos. Mb Parkinson. Elektrolytrubbningar. Infektion. Diabetes. Depression.

Status

Patienten kan uppvisa normalstatus på mottagningen, men kan också ha en stelhet och ömhet i proximal muskulatur (skuldra, överarm, höft, lår). Ibland subfebril.

Utredning

Klinisk diagnos. SR kan vara lätt till kraftigt förhöjd liksom CRP (följs). Klinisk bild av PMR med normal SR-kontrolleras med S-CRP (svarar tidigare). Lågt/sänkt Hb pga inflammationen. S-elfores visar klar aktivitet. ALP ofta förhöjt. TSH, elektrolyter, P-glukos (kontrolleras innan kortisonbehandlingen startar), CK. Eventuellt temporalisbiopsi. Snabb symtomlindring och sjunkande SR efter insatt kortisonbehandling om korrekt diagnos.

Behandling

Steroider peroralt, det finns inte konsensus beträffande steroiddos. En ofta använd regim är: Startdos 15-25 mg prednisolon/dag (ges på morgonen) under 2 veckor där patienten inom 2-3 dagar bör vara besvärsfri och CRP/ SR ska ha normaliserats. Därefter gradvis dosminskning tills 10 mg prednisolon/dag nås, gärna inom 4-8 veckor. Efter att ha nått 10 mg/dag minska med 1,25-2,5 mg/månad, tills man hittar lägsta dos med besvärsfri patient och normal SR och CRP.

Följ klinik, P-glukos och SR/CRP. Vid återfall ökas dosen igen tills senaste effektiva dos. Nytt försök att sänka dosen igen efter tre månader. Lungröntgen bör övervägas innan kortisonmedicinerinen påbörjas med tanke på tuberkulosrisk. Kortisonet botar inte själva åkomman utan håller nere inflammationen under spontanläkningsförloppet, som i regel tar 2–3 år.

Tänk på att man samtidigt behöver ge kalk och D-vitamin och överväga annan osteoporosprofylax och följa glukosvärden vid kortisonterapin. (Se avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrinologi).

Vid bristfällig effekt och återkommande återfall vid dosminskning kan behandling med biologiska läkemedel i samråd med reumatolog övervägas. Här sker en snabb utveckling, där bl a Interleukin-6 hämmare (tocilizumab) är indicerat vid Temporalisarterit och där resultaten vid PMR är lovande.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Steroid: T Prednisolon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: