NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Preventivmedel. P-piller. Antikonception.

Se även www.lakemedelsverket.se liksom www.janusinfo.se

Unga kvinnor ges kombinerat p-piller, minipiller, implantat eller p-ring.

Hos kvinnor över 40 år rekommenderas individuell preventivmedelsanvändning. IUD (IntraUterine Device = spiral) eller barriärmetod ofta förstahandsval.

Kopparspiral insatt efter 40 års ålder behöver som regel inte bytas ut. Tas ut minst 6 mån. efter menopaus och sista mens. Hormonspiral kan ge en blödningsfri och smidig övergång till substitutionsbehandling med östrogen. Sterilisering är en väl drastisk åtgärd i denna lågfertila grupp.

Östrogen-plus gestagenpreparat kan användas till kvinnor som inte röker. Alternativ är vaginalinlägg NuvaRing respektive plåster Evra.

Under puerperium och amningstid föreligger lägre graviditetsrisk. Om hormonell antikonception önskas ges minipiller eller implantat, båda endast innehållande gestagen. Bättre alternativ är ofta IUD som insätts tidigast 6–8 veckor efter förlossningen.

Efter abort kan såväl kopparspiral som hormonfrisättande IUD insättas. P-piller kan ges med start omedelbart efter ingreppet.

Råd vid glömda p-piller:

* Miss i början av kartan (inte haft samlag): Ev. ovulation. Skyddet återställt efter 7 dagars p-pilleranvändning. Ev. barriärmetod under denna tid.

* Miss i början av kartan (haft samlag): Ev. postkoital antikonception. Skyddet återställt efter 7 dagars p-pilleranvändning. Ev. barriärmetod under denna tid.

* Miss i mitten av kartan: Låg risk för graviditet.

* Miss i slutet av kartan: Störst risk för graviditet i nästa cykel-dvs. efter bortfallsblödningen.

Åtgärd:

< 48 tim efter senaste p-piller (= glömt 1 piller): Ta snarast missade tabletten. Fortsätt som vanligt. Ingen ökad graviditetsrisk.

> 48 tim efter senaste p-piller (= glömt 2–3 p-piller eller missat första tabletten på kartan):

– om missat 2 p-piller i vecka 1 (tablett 1–7): Ta snarast de missade tabletterna och fortsätt på kartan som vanligt. Viss risk för graviditet om tablettmissen ligger nära det hormonfria intervallet. Barriärmetod närmaste veckan. Ev. postkoital antikonception om samlag inom 72 tim. efter missen.

– om missat 2 p-piller i vecka 2 (tablett 8–14): Ta snarast de missade tabletterna och fortsätt på kartan som vanligt. Liten graviditetsrisk. Ev. genombrottsblödning.

– om missat 2 p-piller i vecka 3 (tablett 15–21)

tablett 15–17: Ta snarast de missade tabletterna och fortsätt på kartan som vanligt. Liten grav-risk. När pågående förpackning av hormoninnehållande tabletter är slut påbörjas ny utan uppehåll, dvs. hoppa över placebotabletterna.

tablett 18–21: Sluta ta tabletter ur pågående förpackning och påbörja ny förpackning efter sammanlagt högst 7 tablettfria/hormonfria dagar. Räkna även de missade dagarna som tablettfria.

Vid tveksamhet; rekommendera postkoital antikonception.

Kombinerade p-piller:

Verkar genom att hämma ägglossning, påverkar livmoderhalssekretet. Innehåller östrogen och gestagen. Lågdoserade p-piller innehåller högst 30–35 µg etinylestradiol samt gestagen (drospirenon, levonorgestrel eller norgestimatGod skyddseffekt mot oönskad graviditet. P-piller tas i 3-veckorsperiod med uppehåll 4:e veckan, då bortfallsblödning uppstår.

Kombinerade p-piller kan ha positiva hälsoeffekter: minskade smärtor vid mens, minskade mensblödningar vilket minskar risken för järnbristanemi, ger regelbundna blödningar, minskad risk för äggstockscystor, mindre risk för äggstocks-/endometrium-/colorektalcancer samt godartade bröstsjukdomar. Möjligen även minskad risk att utveckla reumatoid artrit och osteoporos. Risken för äggledarinflammation är sannolikt mindre. Kombinerade monofasiska perorala eller parenterala preparat kan användas UTAN uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär (blödningar, smärtor, PMS). Vid blödningar kan 7 dagars uppehåll göras med bibehållen effekt.

Kombinerade p-piller kan ha negativa hälsoeffekter: Ökad risk för venös tromboembolism (djup ventrombos [DVT] /lungemboli) – risken hos friska kvinnor i fertil ålder är 1/10 000 kvinnoår. För kombinerade P-piller användare 5–12/10 000 års användning, vid graviditet 10/10.000 graviditetsår.

Kombinerade p-piller med etinylestradiol + levonogestrel, norgestimat, eller noretisteron ger lägsta risken för venös trombos, 5–7/10 000, jämfört med övriga gestagener. Detta bör beaktas ffa vid förskrivning till förstagångsanvändare. OBS att risken för DVT/lungemboli är störst i början av en insatt behandling – gäller också efter uppehåll – eller byte av preparat.

Liten riskökning för cervixcancer efter 5 års användning. Efter 10 års användning dubbel risk.

Östrogena biverkningar: Illamående, ödem, ökad pigmentering och ökad vaginal flytning.

Gestagena biverkningar: Ökad aptit, trötthet, nedstämdhet, minskad sexuell lust, fett hår, akne och vadkramper.

Kontraindikationer: Anamnes på djup ven- eller artärtrombos eller anamnes på ventrombos hos förstagradssläktingar. Känd koagulationsdefekt hos kvinnan eller nära släktingar (ex.v. APC-resistens – se detta avsnitt i kap. Blodsjkd). Sjukdom i hjärtklaffarna. Anamnes på cerebrovaskulär eller myokardsjukdom. Uttalade varicer. Övriga trombospredisponerande tillstånd, t.ex. omfattande kirurgi eller långvarig immobilisering. Tidigare bröstcancer eller endometriecancer. Aktiv leversjukdom.

Tillstånd som kräver speciell uppmärksamhet: Hyperlipidemi, hypertoni, obesitas, diabetes mellitus, epilepsi, kronisk leversjukdom, rökning, oregelbundna menscykler hos kvinnor som aldrig varit gravida. Rökande kvinnor som har migrän med aura utgör kontraindikation för kombinerade P-piller – ökad risk för stroke.

Tillstånd som kan påverkas negativt av p-piller: Akut intermittent porfyri, pågående leversjukdom, tidigare bröstcancer, SLE, migrän med fokala neurologiska symtom. Vid mellanblödningar bör infektion och cellförändringar uteslutas. Vid genombrottsblödning, dvs. mensliknande blödning, görs en veckas uppehåll. Börja sedan på ny karta.

Obs att en kombination av riskfaktorer ökar riskerna potentiellt.

Aktuella Mediciner

Etinylestradiol + levonogestrel: Abelonelle 28. T Anastrella 28. T Erlibelle.
T Neovletta. T Neovletta 28. T Prionelle. T Prionelle 28.

Etinylestradiol + norgestimat: T Amorest 28 Cilest 28. 

Etinylestradiol+ drospirenon: T Daylette, T Estrelen, T Yaz. T Zelle.

 

Parenterala kombinationspreparat:

Parenteralt kombinationspreparat övervägs vid sjukdom där resorptionen från tarmen är försämrad. P-ringen innehåller östrogen och gestagen för 3 veckors behandling. Den appliceras i vagina av kvinnan själv. Tas ej ut vid samlag. En veckas paus innan ny ring appliceras.

P-plåstret byts 1 gång per vecka under en 3 veckorsperiod, därefter en veckas uppe-håll innan förnyad behandlingsomgång. Två dagars reservmarginal om plåstret inte skulle bytas på korrekta tiden.

Det går att använda p-ring eller p-plåster under högst 9 veckor innan en veckas uppehåll för avstötningsblödning.

P-ring och p-plåster har samma risker och kontraindikationer som kombinerade p-piller.

Aktuella Mediciner

Etonogestrel + etinylestradiol: P-ring NuvaRing.

Norelgestromin + etinylestradiol: P-plåster Evra.

 

Perorala lågdoserade gestagenpreparat. Minipiller:

Minipiller, dvs lågdoserat peroralt gestagen, ges kontinuerligt. Är alternativ när kombinerade p-piller är kontraindicerade. Ger ingen ökad risk för trombos. Kan ge ovulation men förhindrar graviditet genom effekter på cervixsekret, endometrium, corpus luteum och tubarmotilitet. Ger nästan samma graviditetsskydd som kombinerade p-piller. T Cerazette hämmar ovulation hos 97 % av pat. Säkerheten är något större jämfört med övriga minipiller.

Biverkningar: Bröstspänning, humörpåverkan, aknetendens, minskad sexlust, oregelbundna blödningar, amenorré. Vid det senare bör graviditet uteslutas.

Aktuella Mediciner

Gestagen

Desogestrel: T Cerazette.

Noretisteron: T Mini-Pe (förstahandsval).

Lynestrenol: T Exlutena.

 

Gestagenpreparat för injektion:

Högdospreparat som ges intramuskulärt; 1 ml à 150 µg/ml var 3:e månad. Säkert graviditetsskydd. Effekten kan bli långvarigt bestående även efter det att preparatet seponerats. Passar alltså inte för kvinnor som önskar skydd under en kortare period.

Biverkningar: Se ovan. Efter ett år är 50 % av användarna amenorroiska. Bra alternativ till kvinnor med sjukdomar där östrogen är olämpligt.

En del kvinnor kan få bekymmersamt riklig och oregelbunden blödning. Om kvinnan är orolig för gestagena biverkningar, humörpåverkan, aknetendens och påverkan på sexlust, kan hon prova minipiller under en period. Mår hon bra men besväras av metrorragier kan hon ändå rekommenderas injektionsbehandling. Amanorré och oregelbundna vaginalblödningar är vanliga.

Vid behandling. av tonårsflickor liksom kvinnor över 45 finns en signifikant högre förlust av benmassa.

Aktuella Mediciner

Gestagen

Medroxyprogesteronacetat: Inj. Depo-Provera.

 

Gestagenpreparat-mellandoserade- för implantation:

Kapsel eller stav sätts in subkutant i lokalanestesi. God kontraceptiv effekt.

Biverkningar: Se ovan. Ger ofta amenorré.

Aktuella Mediciner

Etonogestrel: Implantat Nexplanon.

 

Intrauterint gestagen:

Intrauterint inlägg med frisättning av levonorgestrel i en dos av 20 µg/24 timmar (en femtedel av ett Mini-P): Ger lokal gestageneffekt på endometrium och cervixsekret. Hög säkerhet. Risk för ektopisk graviditet är låg. Ger sparsamma menstruationer som kan försvinna helt (därför bra behandling mot menorragi). Dock under första 3–6 behandlingsmånaderna är småblödningar vanliga. Hormonella biverkningar ovanliga, men i början av behandlingen kan man se humörpåverkan, bröstspänningar och lindrig akne. Rekommenderas till kvinnor med låg risk för könssjukdomar/salpingit. Användningstid 5 år. Rekommenderas i likhet med kopparspiral, inte som förstahandsval till kvinnor som inte tidigare varit gravida.

Aktuella Mediciner

Levonorgestrel: Livmoderinlägg Jaydess. Livmoderinlägg Mirena.

 

Kopparspiral. Spiral:

Ger upphov till lokal steril inflammatorisk reaktion i endometriet och påverkar enzymsystem som försvårar spermiepenetration och befruktning.

Biverkningar: Blödningsrubbningar (ffa menorragi och mellanblödningar), mensliknande smärta och utstötning av spiralen. Vid kraftig och mer långvarig menstruationsblödning kan behandling med tranexamsyra komma ifråga. Blir kvinnan gravid med IUP på plats föreligger större risk för missfall eller prematur förlossning. Spiralen dras om möjligt ut.

Kontraindikationer vid: Graviditet, pågående genital infektion.

Försiktighet vid större myom, riklig mens, koagulationsrubbningar, salpingit och ektopisk graviditet i anamnesen samt nulligravidae.

Postkoital antikonception. ”Dagen-efter-piller”. Akut p-piller.

Receptfria tabl. NorLevo alt Postinor. 1 tabl. i engångsdos efter samlag, helst innan 12 timmar. Inte senare än 72 timmar. Alt receptbelagda. ellaOne 1 tabl. upp till 120 tim. efter oskyddat samlag. Avtagande effekt vid BMI över 30 men fortfarande finns effekt. Alternativt insättning av kopparspiral inom 5 dygn efter det oskyddade samlaget.

Aktuella Mediciner

Levonorgestrel: T NorLevo. T Postinor. engångsdos (receptfri).

Ulipristal: T ellaOne (receptfri).

 

Sterilisering

Kvinnor och män som önskar sterilisering bör remitteras till specialistklinik. Mindre medicinska risker med manlig sterilisering.

Barriärmetoder

Barriärmetoder ger ett visst skydd mot sexuellt överförbara infektioner, samt passar de som inte vill/bör använda hormonella preparat. Effektiviteten är beroende av användaren, men är något lägre än hormonell antikonception och IUP. Inga biverkningar. För latexallergiker finns latexfria alternativ.

Kondom

För män finns kondomer av latex – dvs. gummi – samt latexfria av polyuretanplast.

Livmodertappspessar

För kvinnor finns två modeller av pessar, båda i silikon. Livmodertappspessaret, ser ut som en matroshatt och sitter placerad direkt över tappen och kan sitta inne två dygn åt gången. Finns i tre storlekar beroende på den obstetriska historien. Känns inte för någon av parterna. Tvättas sen av och kan användas direkt igen.

Slidpessar

Slidpessar sitter diagonalt i slidan, kan sitta inne ett dygn åt gången. Lämplig storlek ska provas ut med hjälp av barnmorska eller gynekolog. Kan också användas som menskopp. Pessaret ska sitta kvar sex timmar efter senaste samlaget.

Båda pessarerna används tillsammans med en pessargel baserad på mjölksyra, som immobiliserar spermierna. Pessargelen och pessarerna beställs via internet. Caya, FemCap.se www.pessar.nu

Kvinnlig kondom

Är tillverkad av polyuretanplast och kan användas av den mottagande partnern både analt och vaginalt. Kan återanvändas. Beställs via internet.

Fördjupning

www.preventivmedel.com

Naturlig familjeplanering. Billingsmetoden:

En helt naturlig och biverkningsfri preventivmetod. Miljövänlig och hormonfri. Genom daglig kontroll av cervixsekretet identifierar man den fruktsamma perioden och kan då undvika eller medvetet planera graviditet. Om paren är motiverade och fått bra handledning är säkerheten 99 % enligt nya undersökningar. Fungerar under alla perioder av kvinnas liv, även om cyklerna är oregelbundna. Går att kombinera med cervixpessar. Används av ca 50 miljoner par i världen idag.

www.familjeplanering.se

Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25. www.lakemedelsverket.se

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer