NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.

ICD-10: F43.8 (Utmattningssyndrom) Z 73.0 (Utbrändhet)

Se även avsnittet Stress i detta kapitel.

Definition

Uttalad fysisk och psykisk utmattning efter långvarigt stresspåslag.

Om kriterierna inte är uppfyllda för vare sig utmattningssyndrom eller depression kan diagnosen Maladaptiv stressreaktion användas.

Orsak

Reaktion på långvarig stress såväl inom privatliv som arbetsliv utan möjlighet till återhämtning.

Symtom

Diagnostiska kriterier för Utmattningssyndrom (Socialstyrelsens klassifikation):

Samtliga kriterier som betecknas med stor bokstav måste vara uppfyllda.

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under minst sex månader.

B, Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.

C. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

  1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar.
  2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress.
  3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet.
  4. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet.
  5. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
  6. Sömnstörning.

Symtomen skall orsaka ett tydligt lidande eller nedsatt funktion i arbete eller annat socialt sammanhang. De får inte vara orsakade av droger, läkemedel eller sjukdom (se Differentialdiagnoser).

Diagnosen Utmattningssyndrom kompletteras med ev. förekomst av:

* Depressiva symtom (om patienten uppfyller kriterierna för Depression eller Dystymi (ihållande depression) skall dessa diagnoser gälla i stället för Utmattningssyndrom).

* Ångestsymtom (om pat uppfyller kriterierna för Generaliserad ångestsyndrom skall denna diagnos gälla i stället för Utmattningssyndrom).

* Blandad ångestdepressivbild.

* Akut symtomdebut.

* Koppling till arbetslivet.

 

Prodromalfas efter långvarig psykosocial påfrestning. Psykiska och fysiska symtom som ex v koncentrationssvårigheter, sömnstörning, hjärtklappning, ”bråttomkänsla”, huvudvärk och även annan värk, tryck över bröstet, yrsel, emotionell labilitet och olust inför krav, försämrad bedömningsförmåga och minskat socialt umgänge. Om man negligerar symtomen och inte minskar belastningen kan prodromalfasen övergå i en

Akutfas (”går i väggen”) vilket ofta sker relativt plötsligt och ibland med dramatiska symtom som t.ex.: mycket uttalad trötthet med oförmåga till återhämtning trots sömn. Neurokognitiva besvär (minnesproblem, koncentrations- och uppmärksamhetsstörning samt störd funktion i målinriktat beteende – exekutiv störning med mycket låg prestationsnivå; svårigheter med planering, översikt, att förstå komplexa situationer, sänkt energi). Svårigheter att finna rätt ord då man pratar, ökad ljud- och ljuskänslighet, irritabilitet, nedstämdhet, ångest. Ibland utvecklad bild av såväl depression som ångest. När de akuta symtomen klingat av övergår tillståndet ofta i en

Återhämtningsfas med ibland kvardröjande symtom och uttalad stressintolerans. Symtombilden omfattar ofta både fysisk- och psykisk svår trötthet, sömnrubbning, motivationslöshet, nedstämdhet, ångest och neurokognitiva besvär.

Differentialdiagnos

Tillfällig överansträngning (”normal trötthet”). Depression Missbruk. Läkemedel. Generaliserad ångestsjukdom. Posttraumatiskt stressyndrom Neuropsykiatrisk funktionsstörning.

Utredning

Anamnes med tonvikt på psykosocial belastning och psykosociala trauma såväl privat som på arbetsförhållandena. Kompletteras med strukturerade diagnostiska intervjuer via MINI o/e SCID-1 för att bedöma psykiatrisk sam/sjuklighet.

Suicidriskbedömning bör göras med en klinisk bedömning kompletterad med en strukturerad intervju. Exempel på sådana instrument är SUAS (Suicide Assessment Scale) och C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) samt frågor om suicid i instrumenten

MADRS-S, BDI-II (Becks depression Inventory), PHQ-9 (Patient Health Questionnaire -9) eller MINI.

Somatiskt status för att finna somatisk sjukdom. Riktade labprover tex blodstatus, elektrolyter, kreatinin, T4, TSH. Leverprover, EKG. Bilddiagnostik om anamnes och status talar för nytta med detta.

Missbruksanamnes (AUDIT/DUDIT) och ev drogtest.

Behandling

Livsstilsförändringar: fysisk aktivitet, regelbundenhet i livsföring mm

Hjälp med ev missbruk.

KBT/Individuell/grupp psykoterapi.

Sjukskrivning kan behövas, beroende på allvarlighetsgrad i 6-12 månader.

Arbetsgivare och företagshälsovård engageras i rehabiliteringen.

Behandla depressiva symtom med antidepressiva, i första hand med SSRI. vg se detta kapitel.

Behandling av sömnstörning, vg se detta avsnitt.

Behandling av ångest med tex t. hydroxicin, alimetazin.

 

Fördjupning

Socialstyrelsen. Utmattningssyndrom. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa. 2003. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf

Socialstyrelsen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. https://roi.socialstyrelsen.se/fmb/utmattningssyndrom/546

SBU. Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. 2014. https://www.sbu.se/contentassets/800ad7aecf9146c795d3a89c7a957048/arbetsmiljo_depression_2014_smf.pdf

Läkartidningen nr 19–20, 2009. Läkartidningen nr 9–10 2013.

www.vgregion.se (Institutet för stressmedicin).

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

 

Aktuella Mediciner

Antidepressiva 

Citalopram: T Citalopram. Duloxetin: K Cymbalta. Mirtazapin: T Mirtazapin. T Remeron S.

Sertralin: T Sertralin. T Zoloft. Venlafaxin: K Efexor Depot. K/T Venlafaxin.

Sömnmedel 

Zolpidem: T Stilnoct. Zopiklon: T Imovane. T Zopiklon.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer