NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom

Utöver de rent oftalmologiska orsakerna, som inte tas upp här, finns ett antal tillstånd som ger sig till känna genom en akut eller snabbt progredierande synrubbning. För utförligare information beträffande stjärnmärkt diagnos (*) hänvisas till resp avsnitt i denna bok. I övrigt hänvisas till boken PM Praktisk Medicin.

 

Symtom eller diagnos Tidsförlopp Symtom Orsak Åtgärd
Amaurosis fugax* Akut insättande, duration ofta från minuter till < 1 timma Ensidig synnedsättning eller blindhet Artär-ocklusion

Karotis-stenos? TIA?

Jättecellsarterit (GCA)

Epilepsi

Migrän

Vasospasm

Idiopatisk

Akut remiss till neurolog- eller medicinklinik. Handläggs som TIA / Stroke* Utredning. Risk för blindhet eller stroke. Prevention.
Temporalis-arterit* Akut- hastig

 

Som amaurosis fugax eller dimsyn (kan vara första symtomet). Ibland diplopi.

 

Ischemi pga arterit / artärocklusion Snabb utredning. Akut remiss till medicin/neurolog/reumatolog för insättning av höga doser kortison. Risk för blindhet även på andra ögat
Central artäremboli Akut Ensidig blindhet eller synfältsbortfall beroende på lokalisation Kärlsjukdom Handläggning som TIA/Stroke* och ögon-läkarbed
Central ventrombos Akut- hastig Ensidigt insättande synnedsättning Kärlsjukdom; framför allt hypertoni och diabetes Remiss till ögonläkare för diagnos och uppföljning. Kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer.
Diplopi Akut eller progredi-erande Dubbelseende

(täck för ett öga och symtomen försvinner)

Ögonmuskel-pares, oftast

abducenpares

Kärlsjukdom?

Intrakraniell orsak?

Remiss till ögonläkare. Akut remiss till neurologklinik om yngre patient utan riskfaktorer eller vid ockulomotoriuspares med pupillengagemang.
Homonymasynfälts-defekter ffa homonym hemianopsi Akut Del av synfältet borta beroende på vilken nivå synbanan skadats Stroke * Handläggning som TIA/Stroke*, ögonläkar-remiss om synfältsbedömning behövs
Migrän* Akut insättande och går över på mindre än en timma (vanl 20-30 min) I regel flimmers-kotom

(synfältsdefekt som sakta progredierar)

Aurafenomen vid migrän-sjukdom Information. Anamnestisk diagnos
Optikus-neurit Hastig debut (dagar). Synnedsättning och rörelse-smärta. Regress med små restsymtom Lokal inflammation på synnerven, ev MS Remiss ögonläkare

 

Papillödem

staspapill

Succesiv försämring under veckor Obskurationer –övergående dimsyn framför ögat eller ögonen. Ev dubbelseende. Förhöjt intrakraniellt tryck bla pga tumor, stroke eller idiopatiskt Remiss till ögonläkare kan behövas för att bekräfta papillödemet. Akut utredning via medicin eller neurologklinik när staspapill konstaterats.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer