Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
Annons:

Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom


Utöver de rent oftalmologiska orsakerna, som inte tas upp här, finns ett antal tillstånd som ger sig till känna genom en akut eller snabbt progredierande synrubbning. För utförligare information beträffande stjärnmärkt diagnos (*) hänvisas till resp avsnitt. (traumatiska hjärnskador, hjärntumörer, MEN 1, optikusneurit, myasthenia gravis, hypertyreos, endokrin oftalmopati)

Symtom eller diagnos Tidsförlopp Symtom Orsak Åtgärd
Amaurosis fugax* Akut insättande, duration ofta från minuter till < 1 timma Ensidig synnedsättning eller blindhet Artärocklusion
Karotisstenos? TIA?
Jättecellsarterit (GCA)
Epilepsi
Migrän
Vasospasm
Idiopatisk
Akut remiss till neurolog- eller medicinklinik. Handläggs som TIA/stroke*. Utredning. Risk för blindhet eller stroke. Prevention.
Temporalisarterit Akut – hastig Som amaurosis fugax eller dimsyn (kan vara första symtomet). Ibland diplopi. Risk för blindhet! Ischemi pga arterit/artärocklusion Snabb utredning. Akut remiss till medicin/neurolog/reumatolog för insättning av höga doser kortison. Solu-Medrol i.v. 1gx1 i 3 dagar och därefter Prednisolon p.o. 60mgx1 i 4 veckor. Risk för blindhet även på andra ögat.
Central artäremboli Akut Ensidig blindhet eller synfältsbortfall beroende på lokalisation Kärlsjukdom Handläggning som TIA/Stroke* och ögonläkarbed
Central ventrombos Akut -hastig ensidigt insättande synnedsättning Kärlsjukdom; framför allt hypertoni och diabetes Remiss till ögonläkare för diagnos och uppföljning. Kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer.
Diplopi Akut eller progredierande Dubbelseende (täck för ett öga och symtomen försvinner) Ögonmuskelpares, oftast abducenspares. Kärlsjukdom? Intrakraniell orsak? Remiss till ögonläkare. Akut remiss till neurologklinik om yngre patient utan riskfaktorer eller vid oculomotoriuspares med pupillengagemang.
Homonymasynfältsdefekter, ffa homonym hemianopsi Akut Del av synfältet borta beroende på vilken nivå av synbanan som skadats Stroke* Handläggning som TIA/stroke*, ögonläkarremiss om synfältsbedömning behövs.
Migrän* Akut insättande och går över på mindre än en timma (vanl 20-30 min) I regel flimmerskotom (synfältsdefekt som sakta progredierar) Aurafenomen vid migränsjukdom Information. Anamnestisk diagnos
Optikusneurit Hastig debut (dagar) Synnedsättning, mest vanligt unilateralt, rörelse-smärta, dyskromatopsi. Regress med små restsymtom Lokal inflammation på synnerven, ev MS (Borrelia, TBC), MS, SLE Remiss ögonläkare
Ev Solu-Medrol iv 1g x1 i 3 dagar
Papillöden, staspapill Successiv försämring under veckor Obskurationer – övergående dimsyn framför ögat eller ögonen. Ev dubbelseende Förhöjt intrakraniellt tryck b la pga tumor, stroke eller idiopatiskt Remiss till ögonläkare kan behövas för att bekräfta papillödemet. Akut utredning via medicin eller neurologklinik när staspapill konstaterats.
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: