Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.

ICD-10: I95

Definition

Symtomgivande lågt blodtryck. Sänkning av systoliska blodtrycket > 20 mm vid uppresning från liggande. Ortostatisk hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande med samtidig höjning av hjärtfrekvensen. Postural hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande utan samtidig höjning av hjärtfrekvensen.

Orsaker

Ortostatisk hypotoni: Liten blodvolym (dehydrering, elektrolytrubbning, anemi), omfördelning av blodvolymen (varicer, efter måltid), hjärtsvikt (låg hjärt-minutvolym), långvarigt sängläge (bristande träning av tryckreceptorer), läkemedel (diuretika, antihypertensiva, alfa-1-receptorblockerare, fentiaziner med flera).

Postural hypotoni: Bristande funktion i vasoregulatoriska system (Mb Parkinson, diabetes mellitus, andra neuropatier). Ofta kombination av flera faktorer.

Symtom

Cerebrala; yrsel, svimning. Detta till följd av försämrad autoregulation av blodflödet.

Utredning

Mätning av blodtrycket i liggande samt efter uppresning; dels direkt dels efter 5 minuter. Tecken på hjärtsvikt? Läkemedelsgenomgång. Tecken på neuropati? (vibrationssinne etc.). Se avsnittet Hypotoni i kapitlet Hjärt-Kärlsjukdomar.

BlodstatusS-kreatinin och elektrolyter TSH/T3/T4.

EKG, ev 24 timmars blodtrycksmätning.

Behandling

Läkemedelsjustering vb. Motion. Undvik frekvent sängläge. Remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut för att hjälpa pat. att hitta bra strategier för att minska fallrisken. Lindning av underbenen. Sympatomimetika t.ex. etilefrin. Vid terapirestistenta och kraftigt symtomgivande fall kan kombination med fludrocortison (mineralkortikoid effekt) provas.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Läkemedelsbehandling hos äldre. Ortostatism. https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedelsbehandling_hos_aldre.html?search=hypotension&id=y1_30#y1_30

Aktuella Mediciner

Etilefrin: T Effortil.

Fludrokortison: T Florinef.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK