Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kreatininstegring. Stigande kreatinin. Kreatinin. Glomerulär filtration. eGFR.

Se även avsnittet njursvikt liksom Proteinuri i detta kapitel.

Definition

Nytillkommen stegring av P-Kreatinin som kvarstår efter omkontroll. Kvartstående stegring av S- Krea betyder att man förlorat minst hälften av njurfunktionen.

Orsak

Nefroskleros (vanligt hos äldre individ med hypertoni och hjärt-kärlsjukdom). Njurartärstenos (typiskt är kreatininstegring> 20 % efter insättning av ACE- hämmare/ARB, svårbehandlad hypertoni, hypertoni hos yngre[ca 40 årsåldern], plötsligt stigande kreatinin, blåsljud över buken), primär glomerulonefrit, sekundär glomerulinefrit (SLE m fl vaskuliter, infektion, malignitet), diabetesnefropati, amyloidos, myelom. Avflödeshinder (ex v prolaps av mer uttalat slag som stänger av uretärerna [kvinnor], stor prostata [män]. Läkemedel (ex v statin i högre dosering). Lågt blodtryck (ex v alltför intensiv hypertonibehandling).

Utredning

Uteslut residualurin. Nyinsatta läkemedel? (ACE- hämmare/ARB, NSAID, antibiotika). BT. Urinsticka. Omkontroll efter några dagar. Ev ultraljud njurar/urinvägar (avflödeshinder?). Ev prostatapalp.

Telefonledes samråd utan dröjsmål med urolog vid:

* Allvarlig kreatininstegring.

* Kreatininstegring + proteinuri + hematuri (misstänk nefrit; ev även hypertoni, feber, muskel-/ledsymtom mm).

* Vid nefrotisk syndrom (proteinuri> 3 g/dygn, ödem, hypertoni, hyperlipidemi).

* Vid nyupptäckt uremi.

* Vid hyperkalemi> 6 mmol/l och njursvikt.

Kreatininclearance uppskattad (estimerad GFR – eGFR).

i ml/min uträknas klassisk enligt Cocroft- Gaults formel: 1,23 x (140 minus åldern) x vikt i kg dividerat med P-Krea i mmol/l (män) 1,04 x (140-ålder) x vikt i kg dividerat med P-Krea i mmol/l (kvinnor).

Ovanstående formel är ifrågasatt då den ger för osäkra resultat. Kreatininvärdet är en osäker parameter, påverkas av muskelmassa, ev köttinnehåll i kosten, ev trauma mot muskler, läkemedel samt speglar heller inte dygnsvariationen.

P-krea tillsammans med S- cystatin C (påverkas av höga kortisondoser), ålder och kön är mer tillförlitlig grund för eGFR, och uträknas via: www.egfr.se

Kreatininclearance uppmätt GFR.

Referensmetod Iohexolclearance alt Chrom-EDTA-clearance.

Prover:

P-kreatinin utan omräkning till eGFR bör inte användas för skattning av njurfunktionen. P-kreatinin kan dock användas för att följa patientens njurfunktion över tiden- givet att muskelmassa eller köttintag inte ändras påtagligt.

Bästa basanalyserna för att upptäcka och följa njursjukdom är U- albumin/kreatininkvot + eGFR uträknat som medelvärde på bas av eGFR (kreatinin) samt eGFR (cystatin).

P- Krea, S- cystatin C, Urinsticka (inkl mikroalbuminuri), dU- protein, Hb, LPK, TPK, CRP, Na, K, Urea, Ca, Fosfat, Urat, Glukos, sediment. Ev S-elfores (M- komponent? /inflammatorisk aktivitet), U- elfores (Bence-Jones proteinuri?), t-U- albumin, albumin/kreatinin- kvot, ANCA (vid misstanke vaskulit). Ev remiss ultraljud njurar (hydronefros? fokala ändringar? storlek av njurar?). Njurdoppler vid misstanke om njurartärstenos. Iohexolclearance i regel via njurmedicin.

Remiss njurmedicin vid kreatininhöjning (även inom normalområdet) + mikroskopisk hematuri, vid allvarlig njursvikt med symtom eller hyperkalemi, vid påtaglig höjning utan förklaring hos tidigare frisk person, vid persisterande proteinuri> 0,5 g/dygn alt U-albumin/krekvot> 50, vid misstanke på njurartärstenos.

Även remiss vid försämring av njurfunktionen som vid nefroskleros, diabetes mellitus, kronisk pyelonefrit där clearance< 30 ml/min alt Krea> 175 mmol (vid diabetes> 150 mmol)).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!