Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Proteinuri. Albuminuri.

ICD-10: R80

Se även kapitlet Endokrina sjukdomar, avsnittet ”Diabetes typ 2 och sekundär diabetes – uppföljning”, njursvikt, akut, njurfunktionsmätning, hematuri, proteinuri i detta kapitel.

Definition

Normal albuminutsöndring: < 20 mg/l, eller 30 mg/dygn.

Mikroalbuminuri: 30–300 mg/l, Proteinuri, lätt: 300 mg–2 g/24 tim., > 300 mg/l,, moderat: 2–5 g/24 tim, stor: >5 g/24 tim. Vid nefrotiskt syndrom > 3 g/24 tim.

Diagnosen mikroalbuminari/proteinuri ställs efter två av tre positiva prover inom 2–6 månader.

 

Kategori U-Albumin/kreatinin kvot (g/mol) Motsvarande albuminutsöndring (mg/d)
A1 <3 <30 Normal
A2 3-30 30-300 Måttlig ökning
A3 >30 >300 Kraftig ökning

Orsak

Tillfällig proteinuri ses vid urinvägsinfektion, feber, ortostatism, hjärtsvikt och uttalad fysisk ansträngning.

Långa och smala tonåringar kan normalt ha ortostatisk proteinuri.

Njursjukdom: glomerulonefrit, vaskulit, cystnjure,

Ichemi, interstitiell nefrit, intoxikationer (svamp, etylenglykol, läkemedel eller endogena myoglobin, lätta kedjor, hypercalcemin) orsakar ffa tubulär proteinuri.

Andra sjukdomar: hypertoni, arteroskleros, diabetesnefropati, njurartärstenos, infektion, malignitet, myelom, amyoidos, avflödeshinder.

Symtom

Asymtomatisk, ev skummande urin. Symtom på grundorsak kan dominera. Vid nefrotiskt syndrom: ödem, trötthet, minskad urinmängd, viktuppgång.

Utredning

Anamnes: hereditet, andra sjukdomar, läkemedel, svullnad, feber, sjukdomskänsla.

Status: brett status inkluderande buk, blodtryck, hud, ödem.

Laboratorieutredning: urinsticka (ej heltäckande), urinsediment och U-albumn/kreatinin, ev ytterligare Pt U-Proteinuri (analys av IgG, albumin, Protein HC för att skilja på glomerulär/tubulär skada), Pt U- Proteinfraktion (lätta kedjor, sk Bence-Joners proteinuri).

För att utreda ortostaisk proteinuri morgonprov och ev 12-timmars dagurin/12-timmars natturin.

Blodstatus, CRP, SR, P-kreatinin, elektrolyter, P-glukos, blodfetter, S-albumin, eGFR beräknas från kreatinin eller Cystatinberäknat GFR.

Ultraljud njurar.

Ytterligare utredning görs beroende på underliggande sjukdom i samarbete med organspecialist. 

Behandling

Minska proteinläckaget med ACE-hämmare/ARB. Mål för blodtryck är vid proteinuri < 1g/dygn 130/80 och > 1g/dygn 125/75.

Behandla samtidig hyperlipedemi.

Akut remiss till njurmedicin vid kombinationen proteinuri, hematuri, kreatininstegring, och/eller feber, hudutslag, ödem, viktuppgång.

Remiss till hematolog vid misstanke om myelom.

Remiss till diabetolog vid diabetes och njurskada. Patienten sköts lämpligen av allmänläkare, diabetolog och njurmedicin i samarbete.

Riktad terapi mot grundorsak.

Fördjupning

www.njurmed.se

Standadiserade vårdförlopp vid cancer  via www.cancercentrum.se

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer