Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Proteinuri. Albuminuri.

Proteinuri. Albuminuri.

ICD-10: R80

Se även kapitlet Endokrina sjukdomar, avsnittet ”Diabetes typ 2 och sekundär diabetes- uppföljning”; Njurar.

Definition

30 mg per dygn utgör en normal utsöndring av protein i urinen. Hälften av detta är som småmolekylärt protein bl a albumin.

Albuminutsöndring:

Normalt: < 20 mg/l

< 20 µg/min

< 30 mg/24 tim

Mikroalbuminuri: 30-300 mg/l

20-200 µg/min

30-300 mg/24 tim

Proteinuri, lätt: 300 mg-2 g/24 tim, > 300 mg/l, > 200

µg/min (gräns för nefropati).

Proteinuri, moderat: 2-5 g/24 tim Nefrotiskt syndrom > 3 g/24 tim

Proteinuri, stor: > 5 g/24 tim

Orsak

Mikroalbuminuri anses vara ett uttryck för skadat kärlendotel, som i sig är ett av de första stegen i den aterosklerotiska processen, men kan också vara en normal företeelse utan klinisk signifikans. Övergående tillfällig proteinuri ses vid urinvägsinfektion, feber, ortostatism, hjärtsvikt och uttalad fysisk ansträngning. Diagnosen mikroalbuminari/proteinuri ställs först efter två av tre positiva prover inom 2-6 månader. Vid permanent proteinuri, misstänk glomerulonefrit i första hand (ofta då även hematuri). Även diabetesnefropati, njurartärstenos, malign hypertoni, cystnjure, avflödeshinder för urin, SLE och andra vaskuliter, infektion, malignitet, amyloidos, myelom.

Symtom

Ett första tecken brukar vara skummande urin. Andra tecken på stor proteinuri är ödem som kan vara en del av ett nefrotiskt syndrom. Proteinuri -särskilt tillsammans med sänkt GFR- innebär höjd risk för hjärt-/kärlsjukdom.

Diabetesnefropati innebär permanent albuminuri och progredierande njurfunktionsnedsättning. Persisterande mikroalbuminuri är tidigt tecken på diabetesnefropati. Successivt stigande blodtryck.

Utredning

Utöver upprepade urinprover (U-proteiner [där urinstickor mäter ffa albumin i nivåerna 0,1-0,3 g albumin/L som nedre gräns; låg känslighet för ex v BenceJones proteinuri], urinstickor för mikroalbuminuri, röda, vita, nitrit), urinsediment och tU- prot kontrolleras primärt BT, Hb, CRP, SR, elektrolyter, P-glukos, S-kolesterol, S-albumin, S- cystatin C (för utgångsvärde gällande njurfunktionen), P-kreatinin eller än hellre kreatininclearance (vid uppföljning av njurfunktionen). Auskultera njurartärer. Det kan också bli aktuellt att kontrollera elfores.

Kreatininclearance uppskattad (estimerad GFR – eGFR).

Cocroft- Gaults formel i ml/min: 1,23 x (140 minus åldern) x vikt i kg dividerat med P-Krea i mmol/l (män) 1,04 x (140-ålder) x vikt i kg dividerat med P-Krea i mmol/l (kvinnor).

Ovanstående klassiska formel är ifrågasatt då den ger för osäkra resultat. Kreatininvärdet är en osäker parameter, påverkas av muskelmassa, ev köttinnehåll i kosten, ev trauma mot muskler, läkemedel samt speglar heller inte dygnsvariationen.

P-krea tillsammans med S-cystatin C (påverkas av höga kortisondoser), ålder och kön är mer tillförlitlig grund för eGFR, och uträknas via: www.egfr.se

Kreatininclearance uppmätt GFR.

Referensmetod Iohexolclearance alt Chrom-EDTA-clearance.

Vid misstanke om nefrit beställs vaskulitprov (p-ANCA) – hos nefrolog.

Långa och smala tonåringar kan ha ortostatisk proteinuri- tas om som morgonprov. Även jämförelse 12- timmars dagurin/12- timmars natturin (oftast< 75 mg). Ortostatisk proteinuri är inte patologiskt!

Behandling

Generellt gäller att minska proteinläckaget (inkl mikroproteinuri) så gott det går för att spara njurarna: Blodtrycksbehandling, reglerade socker- och lipidnivåer, rökstopp.

Mål för blodtryck är vid proteinuri< 1g/dygn 130/80 och> 1g/ dygn 125/75. För blodtryckssänkning användes ACE-hämmare eller ARB i första hand.

ACE- hämmare alt ARB övervägs även vid normalt blodtryck och proteinläckage! Loopdiuretika vid vätskeretention.

Mål för socker och lipider: HbA1c< 5 % /42 mmol/mol, Kolesterol< 4,5, LDL< 2,5. (Nya Europeiska riktlinjer anger målvärde LDL < 1,8 mmol/l vid njurpåverkan + diabetes typ-2). Om S-Krea> 200 samråd med nefrolog.

Akutremiss till nefrolog vid nefrotiskt syndrom (ödem, proteinuri> 3 g/dygn, hypoalbuminemi och ofta hyperlipidemi).

F ö nefrologremiss vid proteinuri> 0,5 g/dygn, vid proteinuri+hematuri, samt vid stigande P- Krea (även inom normalområdet).

I övrigt åtgärdas givetvis orsaken till proteinurin, om möjligt.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ