Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.

ICD-10: R30

Se även avsnitten Prostatacancer, Prostatahyperplasi, Prostatit, Urinvägsinfektion, Urininkontinens hos män i detta kapitel liksom Urininkontinens hos kvinnor i kapitel Gynekologiska sjukdomar.

Definition

Samlingsbegrepp för nedre urinvägssymtom. Har ersatt termer av typen ”prostatism”.

Orsak

En mängd organspecifika sjukdomstillstånd kan ligga bakom LUTS: benign prostataförstoring, överaktiv blåsa, detrusorsvaghet, blåscancer, prostatacancer, prostatit, UVI, interstitiell cystit, neurogen blåsrubbning, blåssten, blåshalsskleros, uretrastriktur samt både perifera och centrala nervskador. Läkemedel med antikolinerg effekt, diuretika. Stress. Frekvent vattenintag.

Symtom

Lagringssymtom: Täta miktioner på dagen och/eller natten. Kraftiga trängningar, inkontinens.

Tömningssymtom: Startsvårigheter, svag stråle, avbrott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp.

Utredning

Anamnes (inklusive aktuella läkemedel, stressnivå, sömnvanor).

Palpation per rektum och av buk. Residualvolymbestämning på alla män i första hand med bladderscan, i andra hand via kateter. Residualurin >100 ml kan förorsaka täta trängningar. Om residualurin >300 ml finns indikation för ren intermittent kateterisering, RIK, (självtappning med engångskateter) eller kvarvarande KAD.

Tidsmiktion. Normal tidsåtgång för första decilitern ligger under 12 sekunder. Indikation på obstruktion vid mer än 16 sekunder. Miktionslista med volym och frekvensschema. Normalt är en miktionsfrekvens på 4–7 gånger per dygn, medelvolym 3–5 dl vid varje miktion. Total mängd urin per dygn är normalt 1–2 liter.

Skattningsskala beträffande symtom, IPSS (International Prostate Symptom Score).

Lab-undersökningar: Urinsticka, urinodling, P-kreatinin, PSA (kan tas även efter rektalpalpation) och ev PSA-kvot. UVI kan ge förhöjda värden av PSA under månader efter avslutad antibiotikabehandling.

Vidare utredning kan ske hos urolog med transrektalt ultraljud, cystoskopi samt urodynamisk undersökning.

Behandling

Riktas mot underliggande orsak.

IPSS ≤ 7 lätta symtom, information och rådgivning.

≥ 8–≤ 20 medelsvåra symtom, farmakologisk terapi bör övervägas.

≥ 20 remiss till urolog om patienten är motiverad att genomgå operation.

Farmakologisk terapi se avsnittet Prostatahyperplasi.

Remiss till urolog:

 • Då rektalpalpation ger misstanke på prostatacancer.
 • Förhöjt PSA-värde, med remittering enligt standardiserat vårdförlopp,
  cancercentrum.se

Män <70 år: PSA ≥3 µg/L

Män 70–80 år: PSA ≥5 µg/L

Män >80 år: PSA ≥7 µg/L

Män <50 år med PSA 2,2–2,9 innebär klar riskfaktor att insjukna i prostatacancer. Prostatapalpation och PSA rekommenderas vart annat år.

Plötslig stegring av PSA är ett observandum, även vid måttliga nivåer. Ökning >0,75 µg/L/år talar för malignitet.

Kvoten fritt PSA/totalt PSA kan används i mätintervallet S-PSA 4-10. PSA-kvot <18–23 % (beroende på analysmetod; exakta referensvärden saknas) ökar risken för att malignitet föreligger även vid ett totalt PSA-värde som är lätt förhöjt.

 • Mycket ilskna och smärtsamma trängningar, särskilt om kort anamnes.
 • Nytillkommen hematuri. (Se avsnittet Hematuri i detta kapitel).
 • Kreatininstegring där postrenalt hinder inte kan uteslutas.
 • Upprepade urinvägsinfektioner.
 • Residualurin >100 ml, en del anger >200 ml, vid upprepade kontroller eller KAD som inte kan dras.
 • Tidsmiktion >20 sek/1 dl.
 • Recidiverande besvär efter prostataoperation.
 • Uttalade symtom, I-PSS>20 = svåra symtom.
 • Vid utebliven förbättring av farmakoterapi.

Välgrundad misstanke om prostatacancer finns vid förhöjt PSA och/eller patologiskt palpationsfynd. Remittera enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Fördjupning

www.cancercentrum.se

svensk Urologisk Förening. http://urologi.org/klinik/sota-state-of-the-art/

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#LUTS-BPH

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Symtomskattning vid prostatabesvär (I-PSS)

(Klicka på bilden för förstoring)

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis