Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.

LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.

ICD-10: R30

Se även avsnitten Prostatacancer, Prostatahyperplasi, Prostatit, Urinvägsinfektion, Urininkontinens hos män i detta kapitel liksom Urininkontinens hos kvinnor i kapitel Gynekologiska sjukdomar.

Definition

Samlingsbegrepp för nedre urinvägssymtom. Har ersatt termer av typen ”prostatism”.

Orsak

En mängd organspecifika sjukdomstillstånd kan ligga bakom LUTS: BPH, överaktiv blåsa, detrusorsvaghet, blåscancer, prostatacancer, prostatit, UVI, interstitiell cystit, neurogen blåsrubbning, blåssten, blåshalsskleros, uretrastriktur. Såväl perifera- som centrala nervskador. Läkemedel med antikolinerg effekt, diuretika. Stress. Frekvent vattenintag.

Symtom

Lagringssymtom: Täta miktioner på dagen och/eller natten. Kraftiga trängningar, inkontinens.

Tömningssymtom: Startsvårigheter, svag stråle, avbrott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp.

Utredning

Anamnes (inkl bl. a mediciner, stressnivå, sömnvanor vid nocturi).

Palpation per rektum och av buk. Residualvolymbestämning på alla män, bladderscan (rekommenderas)via kateter bör undvikas. Residualurin> 100 ml kan förorsaka täta trängningar.

Tidsmiktion. Normal tidsåtgång för första decilitern ligger under 12 sekunder. Indikation på obstruktion vid mer än 16 sekunder. Miktionslista med volym och frekvensschema. Normalt är en miktionsfrekvens på 4-7 gånger per dygn, medelvolym 3-5 dl vid varje miktion. Total mängd urin per dygn är normalt 1-2 liter.

Skattningsskala beträffande symtom, IPSS (International Prostate Symptom Score).

Lab-undersökningar: Urinsticka, S-kreatinin, PSA (kan tas även efter rektalpalpation). UVI kan ge förhöjda värden under månader efter avslutad antibiotikabehandling), ev PSA-kvot. Residualvolymbestämning.

Via urolog ev vidare utredning med transrektalt ultraljud, cystoskopi samt cystometri.

Behandling

Riktas mot underliggande orsak.

Remiss till urolog:

1. Då rektalpalpation ger misstanke på prostatacancer.

2. Förhöjt PSA-värde.

Enligt nationella riktlinjer är beslutsgränsen för fortsatt utredning> 3 µg/L. Ibland särskild hänsyn till pat´s ålder, prostatastorlek mm.

Plötslig stegring av PSA är ett observandum, även vid måttliga nivåer. Ökning> 0,75 µg/L/år talar för malignitet.

Kvot< 14-21 % fritt/total- S- PSA ökar risken för malignitet.

3. Mycket ilskna och smärtsamma trängningar, särskilt om kort anamnes.

4. Nytillkommen hematuri. (Se avsnittet Hematuri i detta kapitel).

5. Kreatininstegring där postrenalt hinder inte kan uteslutas.

6. Upprepade urinvägsinfektioner.

7. Residualurin> 100 ml vid upprepade kontroller eller KAD som inte kan dras.

8. Tidsmiktion> 20 sek/1 dl.

9. Recidiverande besvär efter prostataoperation.

10. Uttalade symtom, I-PSS> 20.

11. Vid utebliven förbättring av farmakoterapi.

Vid förhöjt PSA och/eller patologiskt palapationsfynd som inger misstanke om prostatacancer remittera enligt: Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ