Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Prostataförstoring. Prostatahyperplasi. BPH. Benign prostatahyperplasi.

ICD-10: N40

Se även avsnittet LUTS.

Definition

Godartad åldersbetingad förstoring av prostatakörteln (≥ 30 ml).

Orsak

Testosteron spelar in. Det finns koppling till metabola syndromet (hyperinsulinemi, typ 2-diabetes, ateroskleros, hypertoni, obesitas, dyslipidemi, hyperurikemi). Incidensen ökande med åldern.

Symtom

Lagringssymtom: Täta miktioner på dagen och/eller natten. Kraftiga trängningar, inkontinens.

Tömnings-/obstruktiva symtom: Startsvårigheter, svag stråle, avbrott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp.

Differentialdiagnos

Uretrastriktur, meatusstenos, blåshalsstenos, kronisk prostatitprostatacancer (misstänks vid snabb symtomutveckling), blåssten, blåscancer, detrusor-sfinkter-dyssynergi, neurogena blåsrubbningar (ex MS, Mb Parkinson, demens, stroke).

Status

Godartad prostataförstoring uppstår vanligen centralt kring urinröret, ofta med avflödeshinder. Normal prostatastorlek för en 70-åring är ca 35 ml.

Utredning

Anamnes (inklusive aktuella läkemedel, sömnvanor vid nokturi).

Palpation per rektum och av buk. Residualvolymbestämning på alla män (bladderscan eller i undantagsfall kateter). Residualurin >100 ml kan förorsaka täta trängningar.

Tidsmiktion. Normal tidsåtgång för första decilitern ligger under 12 sekunder. Indikation på obstruktion vid mer än 16 sekunder.

Miktionslista med volym och frekvensschema. Normalt är en miktionsfrekvens på 4–7 gånger per dygn, medelvolym 3–5 dl vid varje miktion. Total mängd urin per dygn är normalt 1–2 liter.

Skattningsskala beträffande symtom, IPSS (International Prostate Symptom Score).

Lab-undersökningar: Urinsticka, S-kreatinin, PSA – kan tas även efter rektalpalpation. UVI kan ge förhöjda värden under månader efter avslutad antibiotikabehandling, ev. PSA-kvot.

Via urolog ev vidare utredning med transrektalt ultraljud, cystoskopi samt urodynamisk undersökning.

Behandling

Många patienter med lätta besvär upplever förbättring utan att aktiv behandling satts in; exspektans. Patienten bör dock uppmanas ta ny kontakt vid försämring. Stå och kissa.

Medikamentell behandling föreslås vid måttliga besvär och IPSS ≤ 18. Vid IPSS <8 finns sällan indikation för behandling men undantag kan vara tidsmiktion >12 sek och önskemål om behandling). Behandlingen minskar de obstruktiva symtomen genom att relaxera blåshalsmuskulaturen (alfareceptorblockerare) eller minska prostatakörtelns storlek (5-alfareduktashämmare)

Alfa-receptorblockerare kan användas oberoende av körtelstorlek. Effekt kan förväntas inom 2–4 veckor.

5-alfareduktashämmare användes vid förstorad körtel >40 ml. Effekten kan dröja upp till 6 månader eller mer. OBS att 5-alfareduktashämmare halverar PSA-värdet i serum.

Alfareceptorblockerare + 5-alfa-reduktashämmare provas ofta initialt med utsättning av alfareceptorblockeraren efter 6–12 mån. Syftet är att alfablockaden skall ge snabb effekt och 5-alfa-reduktashämmaren på sikt skall krympa körteln.

Även behandling med antikolinergika, selektiv beta-3-adrenoceptoragonist samt PDE5-hämmare kan bli aktuell.

Växtbaserat läkemedel (receptfritt) kan provas vid måttliga besvär.

Medikamentell behandling har generellt tämligen blygsam effekt men kan hos den enskilde patienten ha påtaglig effekt. Det går inte att på förhand avgöra vem som är betjänt av behandlingen. Uppföljning är därför viktig. Vid utebliven farmakologisk effekt bör preparaten utsättas och exspektans övervägas. Om fortsatt behandling är indicerad, övervägs remiss för urologisk bedömning.

Kirurgisk- och minimalinvasiv behandling:

* TUR-P (transuretral resektion av prostata), är vanligt förstahandsval vid godartad prostataförstoring. Innebär bortopererande av prostatavävnad genom urinröret. Utförs på sjukhus, undantagsvis som dagkirurgi, oftast med ett dygns vårdtid.

* Vid endast liten/måttlig förstoring av prostata och obstruktion användes ibland TUIP (transuretral incision i prostata). Kirurgen lägger ett snitt i bakre delen av prostata så att den faller isär. Kan ofta utföras som dagkirurgi.

* TUMT (transuretal mikrovågstermoterapi) används av allt fler kliniker; i vidareutvecklad form s k Prostalund Feedback Treatment (PLFT®). Innebär destruktion av prostatavävnad genom mikrovågsbehandling som administreras via en särskild behandlingskateter. Kräver varken narkos eller ryggbedövning. Utförs under ett förlängt mottagningsbesök.

* Ångvaporisering av innebär destruktion av prostatavävnad via en behandlingskateter som administrerar vattenånga. Sker i lokalbedövning och utförs som ett mottagningsbesök.

* Öppen adenomenukleation görs framför allt vid mycket stora körtlar, (> 100 ml). Det innebär ett kirurgiskt ingrepp via bukväggen och utförs inneliggande på sjukhus.

* Absoluta indikationer för operativ behandling av BPH är:

  1. Urinretention
  2. Blåssten
  3. Blödningar från prostatan
  4. Urinvägsinfektioner, upprepade
  5. Njurpåverkan

Fördjupning

SBU. Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 209. ISBN 978-91-85413-45-4.

Cancercentrum. Vårdprogram för prostatacancer. Individbaserad PSA-testning.

IPSS-blankett

Patientinformation

www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Alfa-1-blockerare

Alfuzosin: T Alfuzosin. 

Doxazosin: T Alfadil BPH.

Terazosin: T Hytrinex.

5-alfa reduktashämmare

Finasterid: T Finasterid. T Proscar.

Dutasterid: T Avodart

Antikolinergika: tolterodin, solifenacin, oxybutynin, darifenacin eller fesoterodin

Selektiv beta-3-adrenoceptoragonist: Mirabegron (Betmiga),

Växtbaserat läkemedel: T Cernitol.

PDE5-hämmare: T Tadalafil 5 mg

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis