Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M- komponent.

ICD-10: C90.0

Definition

Karaktäriseras biologiskt av en långsamt ökande infiltration av maligna antikroppsbildande plasmaceller i benmärgen. Medelålder vid diagnos 70 år.

Orsak

Okänd. B-cell som tumöromvandlas och invaderar benmärgen. Genetiska faktorer har betydelse. Mycket vanligare bland Afroamerikaner i USA. Ovanligare i Asien än i Väst.

Symtom

Initialt symtomlös. Upptäcks ofta i samband med SR-utredning. Så småningom anemi, infektionsbenägenhet – upprepade bakteriella luftvägsinfektioner,  njurpåverkan, hyperkalcemi, skelettsmärtor., polyneuropati- rizopati. Myelomceller i benmärgen destruerar benet varför frakturer och kotkompressioner lätt uppstår även efter obetydligt trauma – osteoporos.

Diagnos: De myelomomvandlade plasmacellerna producerar en antikropp som kan mätas i blod och/eller urin, s k M-komponent. Typiska lytiska röntgenförändringar i skelettet.

Differentialdiagnos: Skelettmetastaser från annan cancersjukdom (Bröstcancer, Prostatacancer). MGUS (Monoklonal gammopati av osäker betydelse), Mb Waldenström.

Utredning

SR, Hb, TPK, LPK, Diff, S- Elfores med M-komponent. S-kreatinin S-urea, S-albumin, S-Na, S-K, S-Ca, U- elfores med ev M- komponent i urin (Bence-Jonesprotein). Skelettröntgen. Ev datortomografi och MR. Ev skelettscint. Märgaspiration. Standardiserade vårdförlopp.

Behandling

Konsultera hematolog. Ej botbar sjkd. Expektans vid icke-symtomgivande sjukdom. Remiss ffa om M- komponent IgG>20 g/L eller IgA >10 g/L eller lätta kedjor > 1 g/d eller IgM >15 g/L. Eller vid lägre M- komponent och njursvikt eller misstänkta skelettsmärtor.

Om liten M- komponent (med värden understigande ovan nämnda betr IgG, IgA, lätta kedjor resp. IgM) kan uppföljning -efter hematologkontakt- ske i primärvård; först var 3:e månad, sedan var 6:e månad och om stabila förhållanden 1 gång/år. Följ S-elfores, blodstatus, S-K, S-Na, S-Ca, ASAT, ALAT, ALP, LD, CRP, SR. Rtg vid skelettsymtom.

Standardbehandling vid ålder upp till 60-65 år och symtomatisk sjukdom är idag autolog blodstamcellstransplantation. Traditionell intermittent behandling med oralt Alkeran/Prednison har en viktig plats i palliativ terapi. Bisfosfonat parenteralt är standard vid skelettengagemang. Strålbehandling har god effekt på skelettrelaterade smärtor. Thalidomid och de nyare proteosomhämmarna har effekt på sjukdomen.

Fördjupning: Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!