NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Anemiutredning. Anemi.

ICD-10: D64.9

Se även järnbristanemi, perniciös anemi i detta kapitel.

Definition

Utredningskrävande anemi då Hb sjunker till värden under 120 g/L hos kvinnor och under 130 g/L hos män (generella referens-värden enligt WHO).

Gravida, barn 2–3 mån har lägre värden (110 g/L) liksom äldre > 80 år (115–120 g/L).

En nedgång av Hb från patientens normala nivåer är i praktiken utredningskrävande anemi. Anemi är sällan en hematologisk sjukdom.

Orsak

Blodförluster, minskad produktion eller hemolys.

Nedanstående olika former av anemi orsakas vanligen av:

Järnbristanemi ulcus, coloncancer, divertikulit, rikliga mensblödningar, celiaki, malnutrition m.fl.

Sekundär anemi RA, SLE, infektion, njursvikt, malignitet, alkoholberoende, inflammatorisk tarmsjukdom, svår leversjukdom, hypotyreos, m.fl.

B12/folatbrist: atrofisk gastrit, celiaki, colit, bristande intag och bristande upptag p.g.a. läkemedel.

Benmärgssjukdom: hematologiska maligniteter (ex.v. myelofibros), och läkemedelspåverkan.

Hemoglobinsjukdomar t.ex. thalassemier.

Hemolytisk anemi: immunologiska reaktioner, infektion, mekanisk (hjärtklaffar), KLL, splenomegali.

Symtom

Trötthet, yrsel, takykardi, huvudvärk, dyspne, ev. kärlkramp.

Status

Blekhet, ev. blåsljud, hypotoni/ takykardi, lever/mjältförstoring? lymfkörtlar?

Utredning

Anamnes på blödning? Läkemedel? Andra samtidiga besvär?

Provtagningsbetingelserna påverkar utfallet: Lägre värden om patienten lägger sig ner från stående (10–15 % lägre) eller har hjärtsvikt. Högre värden efter kroppsansträngning, vid intorkning, rökning, alkohol, prov tidigt på dagen.

Utredningen skall ske utifrån den mest sannolika orsaken till anemin. Kontrollera erytrocytindices-makrocytär, normocytär eller mikrocytär anemi.

Vid oklar anemi och då patienten är opåverkad kontrolleras i första hand LPK, TPK, Retikulocyter, MCV, MCH, S-Ferritin, S-Krea, SR/CRP, urinsticka, S-Fe och S-TIBC, fritt T4 och TSH, u-sticka, B12, Folat, ev. metylmaleonat, homocystein. Vid misstanke på hemolys tas även LD, Haptoglobin, DAT (direkt antiglobulintest). Prover bör tas innan eventuell blodtransfusion.

S-Fe/S-TIBC (= transferrinmättnad) < 15 % är järnbrist om såväl S-Fe lågt och TIBC högt.

Höjda LPK talar för inflammation, infektion, benmärgspåverkan.

Höjda TPK talar för inflammation, blödning, benmärgspåverkan.

Sänkta LPK/TPK talar för benmärgspåverkan.

Höjda reticulocyter talar för snabb blodförlust.

Sänkta reticulocyter talar för benmärgspåverkan, järnbrist.

S-Ferritin: (depåjärn, akut fasreaktant): lågt: Bevisar järnbrist (vid normal transferrinmättnad är järnbrist i praktiken uteslutet), normalt: Järnbrist med inflammation, förhöjd: Infektion, inflammation, leverskada, malignitet, autoimmun sjkd., kraftigt ökad: Hemokromatos.

Svaren på MCV och MCHC ger möjlighet till följande indelning:

Mikrocytär anemi:

Misstänk järnbrist, thalassemi, sekundär anemi.

MCV < 80 fl och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L): misstänk järnbrist, kontrollera S-Ferritin och transferrinmättnad (S-Fe, TIBC).

 • Om S-Ferritin är lågt (< 15µg/L hos kvinnor och < 30µg/L hos män): misstänk järnbristanemi, se detta avsnitt.
 • Oklar hypokrom mikrocytär anemi innebär utredning – blödning? Utred med gastroskopi, rektoskopi, koloskopi. F-Hb är inte tillräcklig utredning i detta fall.

MCV <80 fl men ej hypokrom -och normala järnparametrar, ev. förhöjda retikulocyter (> 100×109/L): misstänk Thalassemi (hemoglobinfraktionering och ev. genotypning – diskutera med hematolog).

Sekundärt orsakad anemi kan vara mikro- eller normocytär. Ferritin ökat, ofta även SR, CRP. Lågt TIBC/transferrin. Löslig transferrinreceptor inte ökad.

Vid samtidig järnbrist är transferrinreceptor (S-sTfR) ökad, Hb stiger långsamt och trögt på järnbehandling. Ferritin lågt trots inflammation.

Makrocytär anemi.

MCV > 100 fL och retikulocyter normala/låga (< 20×109/L): misstänk brist, kontrollera vitamin-B12, P-Folat och S-Ferritin.

S-holoTC analys som mäter den del av vitamin B12 som är bunden till protein och kan tas upp av kroppens celler. Kan bättre avslöja en verklig brist på B12.

 • MCV >100 fL och isolerad vitamin-B12 brist misstänk Perniciös anemi, se detta avsnitt.
 • MCV >100 fL och samtidig låga värden på vitamin-B12 (< 150 pmol/L), S-Folat (< 7,0 nmol/L) och S-Ferritin (< 15µg/L hos kvinnor och < 30µg/L hos män): misstänk malabsorbtion, gör tunntarmsbiopsi.
 • MCV >100 fl och normala värden på vitamin-B12, P-Folat och S-Ferritin: misstänk alkohol. Andra möjligheter är leversjukdom (kronisk),
  läkemedelspåverkan (tiazider, neuroleptika- eller immunmodulerande behandling), hemolys (höjda retikulocyter > 100×109/L)-remittera till hematolog, malignitet i benmärgen som Myelofibros (äldre person med Hb < 100 g/l + LPK > 25×109 + blaster i diff ≥ 1 %), Myelodysplastiskt syndrom (oftast äldre person, högt MCV, lågt Hb, S-ferritin höjt, S-Fe normal eller höjt, retikulocyter i underkant). Allt från stabil lätt anemi till i senare skeden även granulocytopeni och/eller trombocytopeni. Risk för utveckling av AML-remittera till hematolog.

Normocytär anemi.

MCV 80–100 f, normalt järnstatus, retikulocyter normala (20–100×109/L) eller låga kombinerad med annan sjukdom: Sekundär anemi (s.k. funktionell järnbrist) p.g.a. inflammatorisk-, autoimmun-, endokrin sjukdom (ex.v. hypotyreos, lågt S-testosteron hos män), njursjukdom, akuta infektioner eller malignitet. OBS att vid RA kan såväl mikrocytär – som makrocytär anemi förekomma. Sekundärt orsakad anemi uppvisar – förutom lågt Hb – lågt eller normalt MCV samt påverkan på SR, CRP, TIBC, Ferritin. MCV 80-100 fL, Retikulocyter förhöjda
(> 100×109/L): misstänk hemolytisk anemi, se detta avsnitt.

Pancytopeni

Anemi (Hb < 115 g/L hos kvinnor och < 130 g/L hos män) + leukopeni (LPK < 4,0 x109/L + trombocytopeni (< 165×109/L hos kvinnor och 145×109/L hos män): misstänk akut leukemi, se dessa avsnitt.

Långvarigt alkoholmissbruk, levercirrhos, läkemedelsanvändning är exempel på andra tillstånd som kan ge pancytopeni. Anamnes och status får avgöra inriktningen på den vidare utredningen.

Höjd SR kan orsakas av anemin i sig. Uttalad anemi (ca 60 g/L) kan ge tresiffrig sänka. Ta S-elfores för att påvisa om inflammatorisk aktivitet förekommer.

Funktionell järnbrist

(Äldre, multisjuka) kan uppvisa normala järndepåer men järnet kommer ej ut perifert. Typisk bild:

 • S-Fe lågt.
 • TIBC normalt lågt.
 • Transferrinmättnad < 15%.
 • S-Ferritin normalt-högt.
 • S-transferrinreceptor högt.
 • Labprover eller statusfynd som talar för inflammatorisk aktivitet.

Hemolytisk anemi

Kan vara normo- eller makrocytär, differentialdiagnos till blödningsanemi. Ökad nedbrytning av erytrocyter. Retikulocyter förhöjda liksom LD, haptoglobin sänkt. Orsak: autoimmuna sjukdomar, del i lymfom,KLL,  läkemedel, infektioner, toxiska ämnen, trombotisk trombocytopen purpura m.fl. Allt från akut intensivvård till beskedliga tillstånd. Diskutera med hematolog.

Behandling

Beroende på grundorsak.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Anemier. https://lakemedelsboken.se/kapitel/blod/anemier.html

VISS. Anemiutredning. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Blod-och-blodbildande-organ/Anemiutredning/

Aktuella Mediciner

Folsyra: T Folacin.

Järn: T Duroferon. Drp./K Niferex.

Vit B12: Inj./T Behepan.

För dig som patient
Läs mer om Anemiutredning. Anemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer